Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. zsoltár

1Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; 2Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. »

2. zsoltár

1Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? 2A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen: »

3. zsoltár

1Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor. 2Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók! »

4. zsoltár

1Az éneklőmesternek a neginóthra, Dávid zsoltára. 2Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat! »

5. zsoltár

1Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára. 2Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! »

6. zsoltár

1Az éneklőmesternek a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára. 2Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban. »

7. zsoltár

1Dávid siggajonja, a melyet az Úrhoz énekelt a Benjáminita Kús beszéde miatt. 2Én Uram Istenem, benned bízom; oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, »

8. zsoltár

1Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. 2Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet. »

9. zsoltár

1Az éneklőmesternek a múthlabbén szerint; Dávid zsoltára. 2Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. »

10. zsoltár

1Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? 2A gonosznak kevélysége miatt sanyarog a szegény. Essenek foglyul a cseleknek, a miket koholtak. »

11. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávidé. Az Úrban bízom; hogy mondhatjátok az én lelkemnek: fuss a ti hegyetekre, mint a madár?! 2Mert ímé, a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilokat az idegre, hogy a sötétségben az igazszívűekre lövöldözzenek. »

12. zsoltár

1Az éneklőmesternek a seminithre; Dávid zsoltára. 2Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltüntek a hívek az emberek fiai közül. »

13. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tőlem? »

14. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek; nincs, a ki jót cselekedjék. 2Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső? »

15. zsoltár

1Dávid zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? 2A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. »

16. zsoltár

1Dávid miktámja. Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. 2Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen. »

17. zsoltár

1Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról. 2A te orczádtól jőjjön ki ítéletem, a te szemeid hadd lássanak igazat. »

18. zsoltár

1Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből, és a Saul kezéből. 2És monda: Szeretlek Uram, én erősségem! »

19. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. »

20. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve. »

21. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez. »

22. zsoltár

1Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára. 2Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. »

23. zsoltár

1Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. »

24. zsoltár

1Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. 2Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. »

25. zsoltár

1Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet! 2Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim. »

26. zsoltár

1Dávidé. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül. 2Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet. »

27. zsoltár

1Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? 2Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - ők botlanak meg és hullanak el. »

28. zsoltár

1Dávidé. Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. 2Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé. »

29. zsoltár

1Dávid zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet! 2Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. »

30. zsoltár

1Dávid zsoltára. Templomszentelési ének. 2Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. »

31. zsoltár

1Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. 2Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem. »

32. zsoltár

1Dávid tanítása. Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. 2Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. »

33. zsoltár

1Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret. 2Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. »

34. zsoltár

1Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment. 2Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van! »

35. zsoltár

1Dávidé. Perelj Uram a velem perlőkkel; harczolj a velem harczolókkal. 2Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre. »

36. zsoltár

1Az éneklőmesternek; az Úr szolgájáé, Dávidé. 2A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben: nincs ő előtte isten-félelem; »

37. zsoltár

1Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre. 2Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. »

38. zsoltár

1Dávid zsoltára emlékeztetőül. 2Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem! »

39. zsoltár

1Az éneklőmesternek Jeduthunnak, Dávid zsoltára. 2Mondám: nosza vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; megzabolázom szájamat, a míg előttem van a hitetlen. »

40. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. »

41. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Boldog, a ki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr. »

42. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Kóráh fiainak tanítása. 2Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten! »

43. zsoltár

1Ítélj meg engem oh Isten! és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen; az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. 2Hiszen te vagy oltalmam Istene, miért vetettél hát meg engemet? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? »

44. zsoltár

1Az éneklőmesternek; a Kóráh fiainak tanítása. 2Oh Isten! füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, a melyet napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. »

45. zsoltár

1Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesről. 2Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla. »

46. zsoltár

1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra. 2Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. »

47. zsoltár

1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. 2Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. »

48. zsoltár

1A Kóráh fiainak zsoltáréneke. 2Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén. »

49. zsoltár

1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. 2Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói! »

50. zsoltár

1Asáf zsoltára. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig. 2A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. »

51. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára; 2Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. »

52. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid tanítása; 2Mikor az Idumeus Dóeg eljött és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki: Dávid az Akhimélek házába ment be. »

53. zsoltár

1Az éneklőmesternek a mahalathra, Dávid tanítása. 2Ezt mondta a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak és útálatos hamisságot cselekedtek, nincs a ki jót cselekedjék. »

54. zsoltár

1Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása; 2Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid? »

55. zsoltár

1Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása. 2Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől; »

56. zsoltár

1Az éneklőmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták őt a filiszteusok Gáthban. 2Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem! »

57. zsoltár

1Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid miktámja; mikor Saul elől a barlangba menekült. 2Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek. »

58. zsoltár

1Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid miktámja. 2Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-é meg? Avagy igazán ítéltek-é ti embernek fiai? »

59. zsoltár

1Az éneklőmesternek az altashétre. Dávid miktámja; midőn embereket külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt. 2Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem; a reám támadóktól ments meg engemet! »

60. zsoltár

1Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja; 2Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret. »

61. zsoltár

1Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé. 2Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre. »

62. zsoltár

1Az éneklőmesternek, Jedutun szerint; Dávid zsoltára. 2Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom. »

63. zsoltár

1Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt. 2Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize; »

64. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Hallgasd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom; az ellenségtől való félelemtől mentsd meg éltemet. »

65. zsoltár

1Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke. 2Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást. »

66. zsoltár

1Az éneklőmesternek; zsoltár, ének. Örvendezz Istennek, oh te egész föld. 2Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az ő dicséretét! »

67. zsoltár

1Az éneklőmesternek, hangszerekkel; zsoltár; ének. 2Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő orczáját rajtunk. Szela. »

68. zsoltár

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke. 2Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői. »

69. zsoltár

1Az éneklőmesternek a sósannimra; Dávidé. 2Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. »

70. zsoltár

1Az éneklőmesternek, Dávidtól, emlékeztetésre. 2Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess! »

71. zsoltár

1Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha. 2A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem. »

72. zsoltár

1Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. 2Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. »

73. zsoltár

1Aszáf zsoltára. Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, a kik tiszta szívűek. 2De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem iszamodtak. »

74. zsoltár

1Aszáf tanítása. Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te legelődnek juhai ellen? 2Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, a melyet régen szerzettél és a melyet megváltottál: a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, a melyen lakozol! »

75. zsoltár

1Az éneklőmesternek, az altashétre, Aszáf zsoltára, ének. 2Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; neved közel van, hirdetik csodatetteid. »

76. zsoltár

1Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének. 2Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben. »

77. zsoltár

1Az éneklőmesternek, Jedutunnak; Aszáfé, zsoltár. 2Szavamat Istenhez emelem és kiáltok; szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen reám. »

78. zsoltár

1Aszáf tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. 2Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. »

79. zsoltár

1Aszáf zsoltára. Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe, megfertőztették szent templomodat, Jeruzsálemet kőhalommá tették. 2Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szenteid húsát a föld vadjainak. »

80. zsoltár

1Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára. 2Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel! »

81. zsoltár

1Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé. 2Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének! »

82. zsoltár

1Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között. 2Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela. »

83. zsoltár

1Ének; Aszáf zsoltára. 2Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten! »

84. zsoltár

1Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára. 2Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! »

85. zsoltár

1Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára. 2Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségéből való foglyokat. »

86. zsoltár

1Dávid imádsága. Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én! 2Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned. »

87. zsoltár

1Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát. 2Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát. »

88. zsoltár

1Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. Az éneklőmesternek a Mahalath-lehannóthra. Az Ezrahita Hémán tanítása. 2Uram, szabadításomnak Istene! Nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok: »

89. zsoltár

1Az Ezrahita Ethán tanítása. 2Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal! »

90. zsoltár

1Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! 2Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. »

91. zsoltár

1Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. 2Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! »

92. zsoltár

1Zsoltár, ének szombat napra. 2Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges! »

93. zsoltár

1Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára; megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. 2Állandó a te királyi széked eleitől kezdve; öröktől fogva vagy te! »

94. zsoltár

1Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene, jelenj meg! 2Emelkedjél fel te, földnek birája, fizess meg a kevélyeknek! »

95. zsoltár

1Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! 2Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel. »

96. zsoltár

1Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld! 2Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását. »

97. zsoltár

1Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. 2Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége. »

98. zsoltár

1Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja. 2Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát. »

99. zsoltár

1Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kérubokon ül, remegjen a föld! 2Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. »

100. zsoltár

1Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! 2Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. »

101. zsoltár

1Dávid zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek; te néked zengek éneket, Uram! 2Gondom van a tökéletes útra: mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. »

102. zsoltár

1A nyomorultnak imádsága, a mikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. 2Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád! »

103. zsoltár

1A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. »

104. zsoltár

1Áldjad én lelkem az Urat! Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra! 2A ki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot; »

105. zsoltár

1Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! 2Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét. »

106. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. 2Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? és jelenthetné ki minden dicsőségét? »

107. zsoltár

1Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. 2Ezt mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezéből; »

108. zsoltár

1Ének. Dávid zsoltára. 2Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem is kész. »

109. zsoltár

1Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár. Én dicséretemnek Istene, ne hallgass! 2Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel beszélnek én velem. »

110. zsoltár

1Dávidé; zsoltár. Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. 2A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között! »

111. zsoltár

1Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben. 2Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban. »

112. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, a ki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. 2Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik. »

113. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét, 2Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! »

114. zsoltár

1Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül: 2Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága. »

115. zsoltár

1Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért! 2Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök? »

116. zsoltár

1Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. 2Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. »

117. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek! 2Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat! »

118. zsoltár

1Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! 2Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme! »

119. zsoltár

1Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak. 2Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. »

120. zsoltár

1Grádicsok éneke. Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. 2Mentsd meg, Uram, lelkemet a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől! »

121. zsoltár

1Grádicsok éneke. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. 2Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet. »

122. zsoltár

1Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába! 2Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem! »

123. zsoltár

1Grádicsok éneke. Hozzád emelem szemeimet, oh te egekben lakozó! 2Ímé, mint a szolgák szemei uroknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya kezére: úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre, mígnem megkönyörül rajtunk! »

124. zsoltár

1Grádicsok éneke, Dávidtól. Ha nem az Úr az, a ki velünk volt, így szóljon Izráel, 2Ha nem az Úr az, a ki velünk volt, mikor ránk támadtak az emberek: »

125. zsoltár

1Grádicsok éneke. A kik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, a mely meg nem inog, örökké megáll. 2Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól fogva mindörökké. »

126. zsoltár

1Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. 2Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! »

127. zsoltár

1Grádicsok éneke Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. 2Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget. »

128. zsoltár

1Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár! 2Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. »

129. zsoltár

1Grádicsok éneke. Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! mondja most Izráel. 2Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem. »

130. zsoltár

1Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 2Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! »

131. zsoltár

1Grádicsok éneke; Dávidtól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után; 2Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. A milyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. »

132. zsoltár

1Grádicsok éneke. Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról; 2A ki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének: »

133. zsoltár

1Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak! 2Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse prémjére; »

134. zsoltár

1Grádicsok éneke. Nosza, áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak, a kik az Úr házában álltok éjjelente! 2Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen, és áldjátok az Urat! »

135. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! 2A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban. »

136. zsoltár

1Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. 2Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme. »

137. zsoltár

1Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról megemlékezénk. 2A fűzfákra, közepette, oda függesztettük hárfáinkat, »

138. zsoltár

1Dávidé. Magasztallak téged teljes szívemből; énekkel áldlak az istenek előtt. 2Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. »

139. zsoltár

1Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. 2Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. »

140. zsoltár

1Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. 2Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg engemet! »

141. zsoltár

1Dávid zsoltára. Uram! hívlak téged: siess én hozzám; figyelmezz szavamra, mikor hívlak téged. 2Mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen. »

142. zsoltár

1Dávid tanítása; imádság a barlangban létekor. 2Fenszóval hívom az Urat, fenszóval könyörgök az Úrhoz. »

143. zsoltár

1Dávid zsoltára. Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra; hűséged és igazságod szerint hallgass meg engemet. 2Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted! »

144. zsoltár

1Dávidé. Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat. 2Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: ő veti alám népemet. »

145. zsoltár

1Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké! 2Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké! »

146. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat! 2Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok. »

147. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog! 2Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit; »

148. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken! 2Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege! »

149. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! 2Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban! »

150. zsoltár

1Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! 2Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bir - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsdr - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Ének.Én - Ésa - Jer - Sir - Ezék - Dán - Hós - Jóel - Ámós - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Sof - Agg - Zak - Malak - Mát - Márk - Luk - Ján - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Eféz - Fil - Kol - 1Thess - 2Thess - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel