Keresés a Bibliában

105 1Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! (Zsolt 47,2-4.1Krón;16,8-10) 2Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét. 3Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat. (Zsolt 33,1.2;89,17) 4Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen. (Zsolt 27,8.9) 5Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. (Zsolt 78,3-6.13-27) 6Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai! (Malak 1,2.3) 7Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete. 8Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen; 9A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről. (1Móz 17,2;26,3) 10És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül, (1Móz 28,13-15) 11Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül. (1Móz 13,15) 12Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és mintegy zsellérek abban, 13És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez: (1Móz 12,13;20,26) 14Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, mondván: (1Móz 20,3.7.1Krón;16,22) 15Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok! (Zsolt 26,5) 16Mikor éhséget idéze elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré, (1Móz 42,2) 17Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el; (1Móz 27,28;39,20;45,7) 18A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala, 19Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt. 20Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt; (1Móz 41,14) 21Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán; (1Móz 41,40) 22Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá. (Zsolt 4,7) 23És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék. (1Móz 46,6) 24És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál. (2Móz 1,7-10) 25Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és álnokul cselekedjenek az ő szolgáival. (2Móz 1,10.16) 26Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala. (2Móz 3,10) 27Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén. (2Móz 7,9) 28Sötétséget bocsátott és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek. (2Móz 10,21-23) 29Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat. (2Móz 7,20) 30Földjük békáktól hemzsege, még a királyuk termeiben is. (2Móz 8,3.6) 31Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon. 32Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjökre. (2Móz 9,23) 33És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit. 34Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár. (2Móz 10,13) 35És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté. 36És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét. (2Móz 12,29) 37És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges. (2Móz 12,35) 38Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket. (2Móz 12,31-33) 39Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel. (2Móz 13,21) 40Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket. (2Móz 16,13) 41Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon. (Zsolt 78,15) 42Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a melyet tőn Ábrahámnak, az ő szolgájának. (1Móz 15,14-16) 43Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígassággal. (2Móz 14,8) 44És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét. (5Móz 6,10.11) 45Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat! (5Móz 6,12.18)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár