Keresés a Bibliában

90 1Mózesnek, az Isten emberének imádsága.
Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! (5Móz 33,1) 2Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. (Péld 8,24-29;Zsolt 93,2) 3Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai! (1Móz 3,19) 4Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. (2Pét 2,8) 5Elragadod őket; olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, a mely reggel sarjad; (Jak 1,10; Ésa 40,6.7) 6Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad. (Máté 22,44; Márk 12,36; Luk 20,42; Csel 2,34.35; Zsid 1,13) 7Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk! 8Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé. (4Móz 14,11.21-23.29) 9Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. (Zsolt 89,48) 10A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk. (Zsolt,90 5. 6.) 11Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? (Jel 14,14;16,14;20,8) 12Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. (Fil 2,9; Zsid 1,3.10.12) 13Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon. 14Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. 15Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, a melyekben gonoszt láttunk. 16Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. (4Móz 14,24.31) 17És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! (2Móz 16,35)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár