Keresés a Bibliában

25 1Dávidé.
Hozzád emelem, Uram, lelkemet! (1Móz 18,25) 2Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim. (Zsolt 22,5.6;Zsolt 13,4.5) 3Senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok nélkül elpártolnak tőled. (Ésa 28,16; Róm 10,11) 4Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. (Zsolt 5,9;27,11) 5Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged. (Zsolt 18,3) 6Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. (Zsolt 103,17;106,1) 7Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram! (Jób 13,26) 8Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. 9Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. (Jób 36,22) 10Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják. (5Móz 28,1-14) 11A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. (Ésa 43,25) 12Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon. (Zsolt 32,8) 13Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. (Zsolt 36,9) 14Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. (Péld 3,32) 15Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. (Zsolt 18,24) 16Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. (Préd 2,15.16;Zsolt 39,7) 17Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. 18Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bűnömet. (Zsolt 19,13) 19Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. (Zsolt 69,5) 20Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. (Jób 27,17; Zsolt 58,13) 21Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. (Zsolt 18,21-24) 22Mentsd ki, Isten, Izráelt minden bajából. (Zsolt 130,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár