Keresés a Bibliában

32 1Dávid tanítása.
Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. (Róm 2,6.7) 2Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. (Jel 14,1.5) 3Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. (Zsolt 31,11) 4Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela. 5Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela. (Zsolt 51,6;Jób 31,33; Péld 28,13.1Ján;1,9) 6Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok el ő hozzá. (Ésa 49,8) 7Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela. (Zsolt 9,10;Zsolt 18,1) 8Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged. (Zsolt 25,12) 9Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, a melyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. (Zsolt 49,21; Ésa 1,3; Préd 3,19) 10Sok bánata van a gonosznak, de a ki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. (Péld 13,21;Ésa 40,31) 11Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyeneslelkűek! (Zsolt 33,1-5; Luk 1,46-49)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár