Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. zsoltár

1. ZSOLTÁR. A KÉT ÚT »

1Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. 2Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. »

2. zsoltár

2. ZSOLTÁR. A MESSIÁSI DRÁMA »

1Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? 2A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen: »

3. zsoltár

3. ZSOLTÁR. AZ ÜLDÖZÖTT REGGELI IMÁJA »

1(Dávid zsoltára, amikor menekült fia, Absalom elől.) 2Mennyien szorongatnak, Uram, Mennyien fordulnak ellenem! »

4. zsoltár

4. ZSOLTÁR. ESTI IMA »

1(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid zsoltára.) 2Ha hozzád kiáltok, meghallgatsz, Istenem, te, aki igazságot szolgáltatsz nekem. Megsegítettél szorongattatásomban, könyörülj rajtam és hallgasd meg imám! »

5. zsoltár

5. ZSOLTÁR. REGGELI IMA »

1(A karvezetőnek, fuvolára – Dávid zsoltára.) 2Hallgasd meg szavamat, Uram, figyelj esdeklésemre! »

6. zsoltár

6. ZSOLTÁR. KÖNYÖRGÉS »

1(A karvezetőnek, húros hangszerre [8 hangon?] – Dávid zsoltára.) 2Ne fenyíts haragodban, Uram, ne büntess neheztelésedben! »

7. zsoltár

7. ZSOLTÁR. AZ ÜLDÖZÖTT IGAZ IMÁJA »

1(Dávid gyászéneke, amelyet az Úrnak énekelt a benjaminita Kus felett.) 2Uram, Istenem, hozzád menekülök, ments meg minden üldözőmtől és szabadíts meg! »

8. zsoltár

8. ZSOLTÁR. A TEREMTŐ DICSÉRETE »
9–10. ZSOLTÁR »

1(A karvezetőnek, Gát szerint – Dávid zsoltára.) 2Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az egekig magasztalja »

9. zsoltár

(9.) ISTEN MEGMENTI AZ IGAZAT »

1(A karvezetőnek, oboára és hárfára – Dávid zsoltára.) 2Szívem mélyéből dicsőítlek, Uram, hirdetem nagy tetteidet. »

10. zsoltár

(10.) »

1Uram, miért vagy oly messze? Miért rejtőzöl el a szükség idején? 2A gonosz hetvenkedik, a szegény meg retteg, rászedve a cseltől, amit az kieszelt. »

11. zsoltár

11 (10). ZSOLTÁR. AZ IGAZ BIZALMA »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Az Úrnál keresek menedéket. Miért mondjátok: „Menekülj a hegyekbe, mint a madár!”? 2Lám, a bűnösök feszítik íjukat, nyilat helyeznek a húrra, hogy az igaz szívűeket a sötétben leterítsék. »

12. zsoltár

12 (11). ZSOLTÁR. A HAZUG VILÁG ELLEN »

1(A karvezetőnek, nyolc húrra – Dávid zsoltára.) 2Jöjj, segíts, Uram, az igazak eltűnnek, az emberek közt megszűnt a hűség. »

13. zsoltár

13 (12). ZSOLTÁR. BIZAKODÓ KÖNYÖRGÉS »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem? »

14. zsoltár

14 (13). ZSOLTÁR. AZ EMBER ISTEN NÉLKÜL »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Az esztelen ezt mondja szívében: „Nincs Isten!” Megromlottak – szörnyűség, amit művelnek, senki sincs, aki még a jót tenné. 2Az Úr az égből az emberekre tekint, hogy lássa, van-e még, aki értő lelkű, van-e még, aki keresi az Istent. »

15. zsoltár

15 (14). ZSOLTÁR. ISTEN HÁZÁBAN »

1(Dávid zsoltára.) Ki időzhet sátradban, Uram, ki lakhat szent hegyeden? 2Aki bűn nélkül él, a jót teszi, szívében az igazságot forgatja, »

16. zsoltár

16 (15). ZSOLTÁR. ÖRÖKSÉGEM AZ ÚR »
17 (16). ZSOLTÁR »

1(Miktam – Dávid zsoltára.) Védelmezz, Istenem, hozzád menekülök. 2Ti így beszéltek az Úrhoz: „Uram, te vagy boldogságom, téged semmi nem szárnyal túl!” »

17. zsoltár

A TISZTA SZÍVŰ EMBER KÖNYÖRGÉSE »

1(Ima Dávidtól.) Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgésemre, fogadd el imámat, amely tiszta ajakról száll fel! 2Tekinteted ítélkezzék fölöttem, hiszen szemed az igazságot nézi! »

18. zsoltár

18 (17). ZSOLTÁR. A KIRÁLY GYŐZELMI ÉNEKE »

1(A karvezetőnek – Dávidnak, az Úr szolgájának zsoltára. Ennek az éneknek szavait az Úrnak énekelte, miután az Úr kimentette ellenségeinek és Saulnak a kezéből.) 2Így szólt: Szeretlek, Uram, erősségem, [te megmentesz az erőszaktól]. »

19. zsoltár

19 (18). ZSOLTÁR. ISTEN NAGYSÁGA »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét. »

20. zsoltár

20 (19). ZSOLTÁR. IMA A KIRÁLYÉRT »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2A megpróbáltatás napján hallgasson meg az Úr, védelmezzen meg Jákob Istenének neve! »

21. zsoltár

21 (20). ZSOLTÁR. HÁLAÉNEK A KIRÁLYÉRT »
22 (21). ZSOLTÁR »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Hatalmadnak örül, Uram, a király, és segítséged láttán hangosan ujjong. »

22. zsoltár

AZ IGAZ SZENVEDÉSE ÉS REMÉNYE »

1(A karvezetőnek a „Szarvasünő reggel…” dallamára – Dávid zsoltára.) 2Istenem, Istenem, miért hagytál el, miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos énekemtől? »

23. zsoltár

23 (22). ZSOLTÁR. A JÓ PÁSZTOR »
, »

1(Dávid zsoltára.) Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, 2zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel »

24. zsoltár

24 (23). ZSOLTÁR. BEVONULÁS A SZENTÉLYBE »

1(Dávid zsoltára.) Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. 2Ő alapozta tengerekre, és megerősítette a vizek fölött. »

25. zsoltár

25 (24). ZSOLTÁR. IMA A VESZÉLY IDEJÉN »

1(Dávid zsoltára.) Hozzád emelem lelkemet, Uram, 2Istenem, benned bizakodom. Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, ellenségeim ne diadalmaskodjanak rajtam. »

26. zsoltár

26 (25). ZSOLTÁR. AZ ÁRTATLAN IMÁJA »

1(Dávid zsoltára.) Szolgáltass nekem igazságot, Uram, mivel ártatlanul élek, s bizalmam az Úrban nem rendült meg! 2Próbálj ki, Uram, és vizsgálj meg, fürkészd ki szívem és vesém! »

27. zsoltár

27 (26). ZSOLTÁR. BIZALOM AZ ÚRBAN »

1(Dávid zsoltára.) Világosságom és üdvösségem az Úr – kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr – kitől rettegnék? 2Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemésszék testemet, elleneim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak. »

28. zsoltár

28 (27). ZSOLTÁR. KÉRÉS ÉS HÁLAADÁS »

1(Dávid zsoltára.) Hozzád kiáltok, Uram, sziklám, ne zárd be előlem füled! Ha nem hallgatsz meg, olyan leszek, mint a sírba szállók. 2Halld meg könyörgő szavam, hisz hozzád kiáltok, kezemet kitárom, Uram, szent templomod felé! »

29. zsoltár

29 (28). ZSOLTÁR. A TERMÉSZET URA »

1(Dávid zsoltára.) Adjátok meg az Úrnak, Isten gyermekei, adjátok meg az Úrnak a tiszteletet és a hatalmat! 2Adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, és szent udvarában imádjátok az Urat! »

30. zsoltár

30 (29). ZSOLTÁR. HÁLA A MEGMENEKÜLÉSÉRT »
31 (30). ZSOLTÁR »

1(Zsoltár, templomszentelési ének – Dávidtól.) 2Dicsőítlek, Uram, mivel megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak. »

31. zsoltár

IMA A SZORONGATTATÁS IDEJÉN »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Hozzád menekülök, Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak! Igazságodban szabadíts és ments meg engem, »

32. zsoltár

32 (31). ZSOLTÁR »

1(Tanítóköltemény – Dávidtól.) Boldog, akinek a bűne megbocsátva, akinek be van födve gonoszsága. 2Boldog az ember, akinek az Úr nem tartja számon vétkét, akinek lelkében nem lakik álnokság. »

33. zsoltár

33 (32). ZSOLTÁR. A GONDVISELÉS DICSÉRETE »
34 (33). ZSOLTÁR »

1Ujjongjatok az Úrban, igazak, a hívőkhöz illik a dicséret! 2Dicsőítsétek az Urat citerával, tízhúrú hárfán zengjétek fölségét! »

34. zsoltár

AZ ISTENI IGAZSÁGOSSÁG DICSÉRETE »

1(Dávidtól, amikor Abimelech előtt őrültséget színlelt, s ez szabadon engedte, ő pedig eltávozott.) 2Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. »

35. zsoltár

35 (34). ZSOLTÁR. AZ ÜLDÖZÖTT IGAZ IMÁJA »
36 (35). ZSOLTÁR »

1(Dávidtól.) Szállj perbe, Uram, azokkal, kik velem vitáznak, győzd le azokat, kik ellenem harcolnak! 2Ragadj fegyvert és pajzsot, kelj föl védelmemre, »

36. zsoltár

A BŰNÖS VAKSÁGA, ISTEN JÓSÁGA »

1(A karvezetőnek – Isten szolgájától, Dávidtól.) 2Az álnok ember szívét gonoszság uralja, szeme előtt nincs istenfélelem. »

37. zsoltár

37 (36). ZSOLTÁR. AZ IGAZ ÉS A BŰNÖS SORSA »

1(Dávidtól.) Ne haragudj azokra, akik rosszat tesznek, ne irigyeld a gonosztevőket, 2mert mint a fű, hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldellő növény. »

38. zsoltár

38 (37). ZSOLTÁR. IMA SZÜKSÉG IDEJÉN »

1(Dávid zsoltára, emlékezésre.) 2Ne fenyíts meg, Uram, haragodban, ne büntess engem felindulásodban! »

39. zsoltár

39 (38). ZSOLTÁR. AZ EMBER KICSISÉGE »

1(A karvezetőnek Jedutuntól – Dávid zsoltára.) 2Így szóltam: „Megmaradok utaimon, nehogy vétkezzem nyelvemmel. Csukva tartom számat, amíg előttem áll az istentelen.” »

40. zsoltár

40 (39). ZSOLTÁR. HÁLAADÁS ÉS KÉRÉS »
41 (40). ZSOLTÁR »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Bíztam az Úrban, bizakodtam, s ő lehajolt hozzám és meghallgatta kiáltásomat. »

41. zsoltár

BETEG IMÁJA ELHAGYATOTTSÁGÁBAN »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Boldog, aki gondol a szűkölködőre és a szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján. »

42. zsoltár

(42.) EGY LEVITA PANASZA SZÁMŰZETÉSBEN »

1(A karvezetőnek – Korach fiainak tanítókölteménye.) 2Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram. »

43. zsoltár

(43.) »

1Szolgáltass igazságot nekem, képviseld ügyemet egy nem szent néppel szemben! Szabadíts meg a gonosz és hazug emberektől! 2Istenem, te vagy az én erősségem, miért taszítasz el? Miért kell szomorúan járnom, ellenségtől szorongatva? »

44. zsoltár

44 (43). ZSOLTÁR. AZ ÜLDÖZÖTT NÉP PANASZA »

1(A karvezetőnek – Korach fiainak tanítókölteménye.) 2Isten, hallottuk saját fülünkkel, atyáink beszéltek nekünk a tettekről, melyeket az ő napjaikban, a hajdani időben »

45. zsoltár

45 (44). ZSOLTÁR. KIRÁLYI MENYEGZŐS ÉNEK »

1(A karvezetőnek a „Liliomok” szerint – Korach fiainak tanítókölteménye, a szeretet himnusza.) 2Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak. Nyelvem siet vele, gyors, mint az író vesszeje. »

46. zsoltár

46 (45). ZSOLTÁR. ISTEN VELÜNK »

1(A karvezetőnek – Korach fiainak éneke oboára.) 2Isten a menedékünk és az erőnk, nagyszerű támaszunk a szorongattatásban. »

47. zsoltár

47 (46). ZSOLTÁR. ISTEN A VILÁG KIRÁLYA »

1(A karvezetőnek – Korach fiainak zsoltára.) 2Tapsoljatok, népek, mindnyájan kezetekkel, zengjetek Istennek ujjongó éneket! »

48. zsoltár

48 (47). ZSOLTÁR. ISTEN VÉDI SZENT VÁROSÁT »

1(Ének – Korach fiainak zsoltára.) 2Nagy az Úr, méltó a dicséretre, Istenünk városában. Szent hegye, »

49. zsoltár

49 (48). ZSOLTÁR. A MULANDÓ GAZDAGSÁG »

1(A karvezetőnek – Korach fiainak zsoltára.) 2Népek, figyeljetek mind, a földnek minden lakója hallja meg: »

50. zsoltár

50 (49). ZSOLTÁR. AZ IGAZI ISTENTISZTELET »

1(Aszaf zsoltára.) Az Úr, az istenek Istene szólt, felszólította a földet napkelettől napnyugatig. 2Sionból, szépsége koronájából ragyog az Úr, »

51. zsoltár

51 (50). ZSOLTÁR. BŰNBÁNAT »
52 (51). ZSOLTÁR »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára, 2amikor Nátán próféta fölkereste, mivel együtt volt Batsebával.) »

52. zsoltár

ÍTÉLET AZ ÁLNOK EMBER FELETT »

1(A karvezetőnek tanítóköltemény Dávidtól, 2amikor az edomita Doeg jött, és jelentette Saulnak: Dávid bement Achimelek házába.) »

53. zsoltár

53 (52). ZSOLTÁR. AZ EMBEREK ROMLOTTSÁGA »

1(A karvezetőnek – betegség idején; Dávid tanítókölteménye.) 2Az esztelen így szól szívében: „Nincs Isten!” Álnokok, romlottak, s amit művelnek, borzalom. Senki sincs, aki még a jót tenné. »

54. zsoltár

54 (53). ZSOLTÁR. KÉRÉS AZ ÚRHOZ »

1(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye, 2azután, hogy a cifiták elmentek Saulhoz és jelentették: „Dávid nálunk rejtőzik.”) »

55. zsoltár

55 (54). ZSOLTÁR. AZ ÜLDÖZÖTT IMÁJA »

1(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye.) 2Figyelj imádságomra, Uram, ne zárkózz el könyörgésem elől! »

56. zsoltár

56 (55). ZSOLTÁR. A HÍVŐ BIZALMA »
57 (56). ZSOLTÁR »

1(A karvezetőnek a „Távoli istenek galambja” szerint – miktam Dávidtól, amikor a filiszteusok elfogták Gátban.) 2Légy kegyes hozzám, Uram, mert az emberek eltipornak, folytonos harcban szorongatnak. »

57. zsoltár

ELLENSÉGEKTŐL KÖRÜLVÉVE »

1(A karvezetőnek a „Ne töröld el” szerint – miktam Dávidtól, amikor Saul elől barlangba menekült.) 2Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, lelkem hozzád menekül! Szárnyad oltalmában keresek védelmet, amíg a veszedelem el nem vonul. »

58. zsoltár

58 (57). ZSOLTÁR. ÍTÉLET A FÖLD BÍRÁI FÖLÖTT »

1(A karvezetőnek a „Ne töröld el” szerint – miktam Dávidtól.) 2Ti istenek, az igazság szerint beszéltek? Emberek fiai, igazságosak az ítéleteitek? »

59. zsoltár

59 (58). ZSOLTÁR. A GONOSZOK ELLEN »

1(A karvezetőnek a „Ne töröld el” szerint – miktam Dávidtól, amikor Saul odaküldött és őriztette a házát, hogy megölje.) 2Ments meg elleneimtől, Istenem, védelmezz azoktól, akik fölkelnek ellenem! »

60. zsoltár

60 (59). ZSOLTÁR. IMA HÁBORÚ IDEJÉN »

1(A karvezetőnek a „Liliom a bizonyíték” szerint – miktam Dávidtól; okulásul írta, 2amikor kivonult a két folyó arámjai és Coba arámjai ellen; amikor Joáb visszatért és a Só-völgyben megverte az edomitákat, tizenkétezer embert.) »

61. zsoltár

61 (60). ZSOLTÁR. A SZÁMŰZÖTT IMÁJA »
62 (61). ZSOLTÁR »

1(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávidtól.) 2Hallgasd meg kiáltásomat, Uram, figyelj imádságomra! »

62. zsoltár

ISTEN AZ EGYETLEN REMÉNYSÉG »

1(A karvezetőnek, Jedutun szerint – Dávid zsoltára.) 2Lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön. »

63. zsoltár

63 (62). ZSOLTÁR. VÁGYAKOZÁS ISTEN UTÁN »

1(Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.) 2Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld. »

64. zsoltár

64 (63). ZSOLTÁR. A RÁGALMAZÓK BŰNHŐDÉSE »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Halld meg a szavam, Istenem, hozzád száll panaszom! Őrizd meg életem, hogy ne féljek az ellenségtől! »

65. zsoltár

65 (64). ZSOLTÁR. HÁLAIMA »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára, ének.) 2Téged illet a dicsőítés Sionban, Istenem, neked tesznek fogadalmakat. »

66. zsoltár

66 (65). ZSOLTÁR. A NÉP HÁLAÉNEKE »

1(A karvezetőnek – ének, zsoltár.) Ujjongjatok Istenemnek, földek mind, 2zengjétek nevének dicséretét! Járuljatok eléje dicsőítő énekkel! »

67. zsoltár

67 (66). ZSOLTÁR. ARATÁSI HÁLAÉNEK »

1(A karvezetőnek, húros hangszerre – zsoltár, ének.) 2Isten legyen irgalmas hozzánk, áldjon meg minket és ragyogtassa fel arcát fölöttünk, »

68. zsoltár

68 (67). ZSOLTÁR. AZ ÚR DIADALMENETE »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Fölkel az Isten, ellenségei szétszóródnak, futnak színe elől, akik gyűlölik. »

69. zsoltár

69 (68). ZSOLTÁR. SIRALOM »

1(A karvezetőnek a „Liliomok” szerint – Dávidtól.) 2Ments meg, Istenem, a víz már torkomig ér, »

70. zsoltár

70 (69). ZSOLTÁR. IMA SZÜKSÉG IDEJÉRE »

1(A karvezetőnek – Dávidtól, emlékezetül.) 2Istenem, irgalmadban ments meg, siess, Uram, segítségemre! »

71. zsoltár

71 (70). ZSOLTÁR. ÖREGEDŐ EMBER IMÁJA »

1Uram, hozzád menekülök, ne hagyj soha szégyent vallanom! 2Igazságodban ments meg, szabadíts meg! Fordítsd felém füled és siess segítségemre! »

72. zsoltár

72 (71). ZSOLTÁR. A MEGÍGÉRT KIRÁLY »

1(Salamontól.) Ítéletedet, Isten, bízd a királyra, jogaidat ruházd a király fiára: 2kormányozza igazságosan népedet, méltányosan szegényeidet. »

73. zsoltár

73 (72). ZSOLTÁR. ÖRÖK VISSZAFIZETÉS »
74 (73). ZSOLTÁR »

1(Aszaf zsoltára.) Milyen jó az Isten az igazakhoz, az Úr mindazokhoz, akiknek tiszta a szívük! 2Lábam mégis majdnem megtántorodott, lépteim csaknem ingadozók lettek. »

74. zsoltár

AZ ELPUSZTULT TEMPLOM SIRATÁSA »

1(Aszaf tanítókölteménye.) Miért vetettél el minket örökre, Istenem, miért lángol haragod legelőd juhai ellen? 2Gondolj közösségedre, amelyet ősidők óta kiválasztottál, a népre, amelyet sajátodul lefoglaltál, gondolj Sion hegyére, amelyet lakóhelyül kiszemeltél. »

75. zsoltár

75 (74). ZSOLTÁR. AZ ISTENI ÍTÉLET »

1(A karvezetőnek a „Ne töröld el” szerint – Aszaf zsoltára, ének.) 2Áldunk téged, Isten, áldunk téged, dicsérjük neved és hirdetjük csodatetteid! »

76. zsoltár

76 (75). ZSOLTÁR. HÁLAÉNEK »
77 (76). ZSOLTÁR »

1(A karvezetőnek húros hangszerre – Aszaf zsoltára, ének.) 2Ismertté vált Júdában Isten, nagy az ő neve Izraelben. »

77. zsoltár

EMLÉKEZÉS IZRAEL MÚLTJÁRA »

1(A karvezetőnek a „Jedutun” szerint – Aszaf zsoltára.) 2Istenhez száll szavam, hozzá kiáltok, Istenhez száll szavam, hogy meghallgasson. »

78. zsoltár

78 (77). ZSOLTÁR. ISTEN ÜDVTÖRTÉNETI TETTEI »

1(Aszaf tanítókölteménye.) Népem, figyelj tanító szavamra, hallgassátok meg szám tanítását! 2Példabeszédre nyitom meg ajkam, ősidők titkait hirdetem nektek, »

79. zsoltár

79 (78). ZSOLTÁR. A NÉP GYÁSZÉNEKE »
80 (79). ZSOLTÁR »

1(Aszaf zsoltára.) Uram, pogányok törtek be örökségedbe, szent templomodat meggyalázták. Jeruzsálemet romhalmazzá tették. 2Szolgáid testét prédául vetették az égi madaraknak, híveid húsát a föld vadjainak. »

80. zsoltár

IMA IZRAEL HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT »

1(A karvezetőnek a „Liliom a bizonyíték” szerint – Aszaf zsoltára.) 2Hallgass meg, Izraelnek pásztora, te, aki Józsefet nyájként legelteted! Te, aki kerubok fölött trónolsz, »

81. zsoltár

81 (80). ZSOLTÁR. A SÁTRAK ÜNNEPÉRE »
82 (81). ZSOLTÁR »

1(A karvezetőnek Gát szerint – Aszaftól.) 2Dicsőítsétek Istent, gyámolunkat, ujjongjatok Jákob Istenének! »

82. zsoltár

A GONOSZ BÍRÁK FIGYELMEZTETÉSE »

1(Aszaf zsoltára.) Isten fölkel a hatalmasságok tanácsában, az istenek körében tart ítéletet. 2„Meddig ítéltek még igazságtalanul, meddig pártoljátok még a gonosz ügyet? »

83. zsoltár

83 (82). ZSOLTÁR. IZRAEL ELLENSÉGEI ELLEN »

1(Aszaf éneke.) 2Istenem, ne maradj néma, ne hallgass, Istenem, ne légy tétlen! »

84. zsoltár

84 (83). ZSOLTÁR. A ZARÁNDOKÉNEK »

1(A karvezetőnek Gát szerint – Korach fiainak zsoltára.) 2Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura! »

85. zsoltár

85 (84). ZSOLTÁR. IMA BÉKÉÉRT »

1(A karvezetőnek – Korach fiainak zsoltára.) 2Kegyelmedet, Uram, kiárasztottad földedre, Jákob sorsát jóra fordítottad. »

86. zsoltár

86 (85). ZSOLTÁR. IMA NEHÉZ IDŐBEN »

1(Dávid imája.) Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg, mert nyomorult vagyok és szegény. 2Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom, segítsd meg szolgádat, aki benned bízik. »

87. zsoltár

87 (86). ZSOLTÁR. SION A NÉPEK ANYJA »

1(Korach fiainak zsoltára, ének.) Szent hegyekre vetette alapjait, 2mert szereti az Úr; Sion kapui kedvesebbek, mint Jákob bármely hajléka. »

88. zsoltár

88 (87). ZSOLTÁR. IMA SZÜKSÉG IDEJÉN »

1(Ének, Korach fiainak zsoltára. A karvezetőnek a „Machalat” szerint énekelni – az eszrachita Heman tanítókölteménye.) 2Uram, Istenem, nappal hozzád fohászkodom, éjjel színed előtt panaszkodom. »

89. zsoltár

FÖLLEBBEZÉS ISTEN HŰSÉGÉHEZ »

1(Az eszrachita Etán tanítókölteménye.) 2Az Úr kegyelméről énekelek örökkön-örökké. Hűségedet hirdeti ajkam minden nemzedéken át. »

90. zsoltár

90 (89). ZSOLTÁR. AZ EMBER MULANDÓSÁGA »

1(Mózesnek, az Isten emberének imája.) Uram, te voltál menedékünk nemzedékről nemzedékre, 2mielőtt a hegyek kiemelkedtek, mielőtt a föld és a világ kialakult. Isten, te öröktől fogva vagy, s örökké! »

91. zsoltár

91 (90). ZSOLTÁR. ISTEN VÉDŐSZÁRNYA ALATT »

1Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, 2az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom! »

92. zsoltár

92 (91). ZSOLTÁR. AZ IGAZ ÉNEKE »

1(Zsoltár, szombati ének.) 2Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni; »

93. zsoltár

93 (92). ZSOLTÁR. ISTEN A VILÁG URA »

1Király az Úr, fönségbe öltözött. Fönségbe öltözött az Úr, hatalommal övezte fel magát. 2Szilárd alapot vetettél, nehogy meginogjon, a földkerekségnek. Trónod szilárdan áll kezdet óta, te, Uram, öröktől fogva vagy. »

94. zsoltár

94 (93). ZSOLTÁR. AZ IGAZSÁGOS ISTEN »

1Uram, te a megtorlás Istene vagy. Megtorlásnak Istene, mutatkozz meg! 2Kelj föl, te, aki ítélkezel a föld felett, és fizess meg az elbizakodottaknak, ahogy megérdemlik. »

95. zsoltár

95 (94). ZSOLTÁR. FELHÍVÁS DICSÉRETRE »

1Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak, ujjongjatok üdvünk sziklája előtt! 2Dicsőítő énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok hangosan, zsoltárt énekelve! »

96. zsoltár

96 (95). ZSOLTÁR. AZ ÚR KIRÁLY ÉS BÍRÓ »

1Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden föld zengjen dalt az Úrnak! 2Énekeljetek az Úrnak és áldjátok nevét, naponként hirdessétek üdvösségét! »

97. zsoltár

97 (96). ZSOLTÁR. AZ ÚR DIADALMENETE »

1Király az Úr! Ujjongjon a föld, ünnepeljen a sok sziget! 2Felhő és homály van körülötte, trónjának támasza jog és igazság. »

98. zsoltár

98 (97). ZSOLTÁR. A VILÁG BÍRÁJA »

1(Zsoltár) Zengjetek új éneket az Úrnak, mert csodálatra méltó, amit művelt. Jobbja kivívta a győzelmet, igen, szent karja győzelmet szerzett. 2Kinyilvánította az Úr üdvösségét, igazságosságát feltárta a pogányok előtt. »

99. zsoltár

99 (98). ZSOLTÁR. ISTEN, AZ IGAZSÁGOS KIRÁLY »

1Király az Úr – a népek reszketnek; kerubok fölött trónol – a föld megremeg. 2Nagy az Úr a Sionon, fönséges minden nép felett: dicsőítsék nagy és félelmetes neved, mert szent »

100. zsoltár

100 (99). ZSOLTÁR. FELHÍVÁS DICSÉRETRE »

1(Hálaadó zsoltár.) Ujjongjatok az Úrnak, országok, mind, 2örömmel szolgáljatok neki, lépjetek színe elé vigadozva! »

101. zsoltár

101 (100). ZSOLTÁR. KIRÁLYI FOGADALOM »

1(Dávid zsoltára.) Jóságodról és igazságosságodról énekelek, hárfán játszom előtted, Uram! 2Az ártatlanság útján akarok járni, mikor jössz már hozzám? Tiszta szívvel akarok élni házamban, »

102. zsoltár

102 (101). ZSOLTÁR. IMA MEGPRÓBÁLTATÁSBAN »

1(Egy szenvedő imája, aki nyomorúságában elpanaszolja baját az Úrnak.) 2Hallgasd meg imámat, Uram, kiáltásom jusson színed elé! »

103. zsoltár

103 (102). ZSOLTÁR. ISTEN A SZERETET »

1(Dávidtól.) Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét! 2Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! »

104. zsoltár

104 (103). ZSOLTÁR. A TEREMTÉS HIMNUSZA »
105 (104). ZSOLTÁR »

1Áldjad, lelkem, az Urat! Uram, Istenem, mindennél nagyobb vagy! Fönségbe és méltóságba öltözöl, 2a fény, mint köntös, úgy fog körül. Az eget kifeszíted, mint a sátort, »

105. zsoltár

AZ ÜDVTÖRTÉNET ESEMÉNYEI »

1(Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, 2hirdessétek műveit a népek között! Daloljatok, zenéljetek neki, hirdessétek minden csodáit! »

106. zsoltár

106 (105). ZSOLTÁR. A NÉP BŰNVALLOMÁSA »
107 (108). ZSOLTÁR »

1(Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad. 2Ki sorolhatja el az Úr hatalmas tetteit? Ki hirdetheti minden dicsőségét? »

107. zsoltár

ISTEN KIMENT MINDEN VESZÉLYBŐL »

1(Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad. 2Így beszéljenek, akiket megváltott az Úr, akiket kiszabadított az ellenség kezéből. »

108. zsoltár

108 (107). ZSOLTÁR. A NÉP REGGELI IMÁJA »

1(Ének, Dávid zsoltára.) 2A szívem nyugodt, én Istenem, énekelek és zenélek színed előtt. Ébredj, lelkem! »

109. zsoltár

109 (108). ZSOLTÁR. ÁTOKZSOLTÁR »

1(A karvezetőnek – Dávidtól, zsoltár.) Isten, akit dicsőítek, ne hallgass, 2hisz az árulók gonosz szája tátog ellenem! Hazug nyelvvel beszélnek hozzám, »

110. zsoltár

110 (109). ZSOLTÁR. A MESSIÁS FŐPAPSÁGA »

1(Dávid zsoltára.) Azt mondta az Úr az én Uramnak: „Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!” 2Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Sionból: uralkodj ellenségeid közepette! »

111. zsoltár

111 (110). ZSOLTÁR. ISTEN MŰVEINEK DICSÉRETE »

1(Alleluja!) Szívem mélyéből dicsőítem az Urat a szentek tanácsában és a nagy közösségben! 2Az Úr művei nagyszerűek, emlékezetesek mindazoknak, akik örülnek rajtuk. »

112. zsoltár

112 (111). ZSOLTÁR. AZ IGAZ EMBER DICSÉRETE »

1(Alleluja!) Boldog ember, aki féli az Urat, akinek öröme telik törvényében. 2Törzse hatalmas lesz a földön, áldás van az igazak nemzedékén. »

113. zsoltár

113 (112). ZSOLTÁR. ISTEN FÖNSÉGE ÉS IRGALMA »

1(Alleluja!) Magasztaljátok, ti szolgái az Úrnak, magasztaljátok az Úr nevét! 2Az Úr neve áldott most és mindörökké! »

114. zsoltár

114 (113A). ZSOLTÁR. HÚSVÉTI ÉNEK »

1(Alleluja!) Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob törzse az idegen nép közül: 2Akkor Júda lett a szentélye és Izrael az országa. »

115. zsoltár

115 (113B). ZSOLTÁR. AZ EGYETLEN IGAZ ISTEN »

1Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget, kegyelmed és hűséged szerint! 2Miért mondogatják a pogányok: „Hol van hát Istenünk?” »

117. zsoltár

117 (116). ZSOLTÁR. FELHÍVÁS DICSÉRETRE »
118 (117). ZSOLTÁR »

1(Alleluja!) Áldja az Urat minden nép, minden törzs dicsőítse! 2Mert kegyelme hathatósan működik bennünk, és hűsége megmarad örökké. »

118. zsoltár

HÁLAÉNEK A SÁTRAK ÜNNEPÉN »

1(Alleluja!) Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart. 2Mondja Izrael háza: irgalma örökké tart. »

119. zsoltár

119 (118). ZSOLTÁR. A TÖRVÉNY DICSÉRETE »
Bet »
Ghimel »
Dalet »
He »
Vau »
Zajin »
Chet »
Tet »
Jod »
Kaf »
Lamed »
Mem »
Nun »
Szamech »
Ajin »
Pe »
Cáde »
Kof »
Res »
Sin »
Tav »

1Boldog, akinek útja szeplőtelen, aki az Úr törvénye szerint él. 2Boldog, aki követi útmutatásait, s aki egész szívével keresi őt. »

120. zsoltár

120 (119). ZSOLTÁR. A BÉKE ELLENSÉGEI »

1(Zarándokének.) Az Úrhoz kiáltottam szorongattatásomban, és ő meghallgatott. 2Mentsd meg lelkemet, Uram, a gonosz ajaktól, mentsd meg az álnok nyelvtől! »

121. zsoltár

121 (120). ZSOLTÁR. IZRAEL OLTALMAZÓJA »

1(Zarándokének.) Tekintetem a hegyek felé emelem: honnan jön segítség számomra? 2A segítség az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette. »

122. zsoltár

122 (121). ZSOLTÁR. A ZARÁNDOKOK ÜDVÖZLETE JERUZSÁLEM KAPUJÁBAN »

1(Zarándokének – Dávidtól.) Öröm töltött el, amikor jelezték: Indulunk az Úr házába! 2Lábunk már átlépi kapuidat, Jeruzsálem! »

123. zsoltár

123 (122). ZSOLTÁR. A SZENVEDŐ EMBER IMÁJA »

1(Zarándokének.) Tekintetem hozzád emelem, hozzád, aki az égben trónolsz. 2Ahogy a szolgák szeme uruk kezén, s a szolgálók szeme úrnőjük kezén: úgy tekint szemünk az Úrra, a mi Istenünkre, amíg meg nem hallgat. »

124. zsoltár

124 (123). ZSOLTÁR. IZRAEL SZABADÍTÓJA »

1(Zarándokének – Dávidtól.) Ha az Úr nem lett volna velünk – Izrael bevallhatja – 2ha az Úr nem lett volna velünk, amikor az emberek ellenünk fordultak, »

125. zsoltár

125 (124). ZSOLTÁR. ISTEN VÉDELMEZI ÖVÉIT »

1(Zarándokének.) Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegye, amely nem inog meg, hanem áll örökké. 2Jeruzsálemet hegyek övezik: így veszi körül az Úr népét most és mindörökké. »

126. zsoltár

126 (125). ZSOLTÁR. A HAZATÉRŐK ÉNEKE »
127 (126). ZSOLTÁR »

1(Zarándokének.) Amikor az Úr hazavezette Sion foglyait, úgy tűnt, hogy álmodtuk az egészet. 2Szánk tele volt nevetéssel, a nyelvünk pedig ujjongással. A pogányok közt ezt mondogatták: „Az Úr nagy dolgot művelt velük!” »

127. zsoltár

BIZAKODÁS A GONDVISELÉSBEN »

1(Zarándokének – Salamontól.) Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. 2Hiába keltek hajnalban és fáradoztok késő éjjelig: a kemény fáradság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jóllehet alszanak. »

128. zsoltár

128 (127). ZSOLTÁR. ÁLDÁS A HÍVŐRE »

1(Zarándokének.) Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. 2Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. »

129. zsoltár

129 (128). ZSOLTÁR. SION ELLENSÉGEI ELLEN »

1Ifjúságom óta sokat gyötörtek – Izrael elmondhatja –, 2ifjúságom óta sokat gyötörtek, de el nem tiportak. »

130. zsoltár

130 (129). ZSOLTÁR. KÖNYÖRGÉS ÉS BIZAKODÁS »

1(Zarándokének.) A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, 2Uram, halld meg a szavam! Füled figyeljen fel könyörgő szavamra! »

131. zsoltár

131 (130). ZSOLTÁR. GYERMEKI LELKÜLET »

1(Zarándokének – Dávidtól.) Uram, nem dölyfös a szívem, szemem nem tekintget gőgösen. Nem keresek nagy dolgokat, amelyek meghaladják erőm. 2Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem neki. Mint anyja ölén a gyermek, mint a gyermek, úgy pihen bennem a lelkem. »

132. zsoltár

132 (131). ZSOLTÁR. A SZÖVETSÉG LÁDÁJA ÁTVITELÉNEK ÉVFORDULÓJÁN »

1(Zarándokének.) Emlékezzél, Uram, kegyesen Dávidra, emlékezzél minden fáradozására! 2Hogy esküdött meg az Úrnak, hogyan tett ígéretet Jákob Erősének: »

133. zsoltár

133 (132). ZSOLTÁR. TESTVÉRI EGYETÉRTÉS »

1(Zarándokének – Dávidtól.) Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek! 2Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely lecsordul a szakállra, lecsordul Áron szakállára, palástja szegélyére. »

134. zsoltár

134 (133). ZSOLTÁR. ISTENTISZTELETRE »

1(Zarándokének.) Rajta, áldjátok az Urat, ti, az Úr szolgái mind, akik az Úr házában álltok, Isten házának csarnokaiban! 2Tárjátok kezeteket a szentély felé, s dicsőítsétek az Urat éjjelente! »

135. zsoltár

135 (134). ZSOLTÁR. DICSŐÍTŐ ÉNEK »

1(Alleluja!) Dicsőítsétek az Úr nevét, ti, az Úr szolgái, dicsérjétek és magasztaljátok őt, 2akik az Úr házában álltok, Isten házának csarnokaiban. »

136. zsoltár

136 (135). ZSOLTÁR. A NAGY HÁLAÉNEK »

1(Alleluja!) Áldjátok az Urat, mert jó: irgalma örökké tart. 2Áldjátok az istenek Istenét: irgalma örökké tart. »

137. zsoltár

137 (136). ZSOLTÁR. A SZÁMŰZÖTTEK ÉNEKE »

1Bábel folyói mentén ültünk és sírtunk: a Sionra emlékeztünk. 2Azon a földön a fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. »

138. zsoltár

138 (137). ZSOLTÁR. HÁLAÉNEK »
139 (138). ZSOLTÁR »

1(Dávidtól.) Szívem mélyéből áldalak, Uram, mert meghallgattad ajkam könyörgését. Az angyalok színe előtt énekelek neked, 2s leborulok szent templomod előtt. Áldom szent nevedet, jóságodért és hűségedért, mert ígéreted túlszárnyalta dicsőségedet. »

139. zsoltár

ISTEN MINDENTUDÁSA ÉS JELENLÉTE »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, 2tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről, »

140. zsoltár

140 (139). ZSOLTÁR. A GONOSZOK ELLEN »

1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) 2Ments meg, Uram, a gonosz embertől, védj meg a hatalom emberétől! »

141. zsoltár

141 (140). ZSOLTÁR. IMA ÜLDÖZÉSEK IDEJÉN »

1(Dávid zsoltára) Uram, hozzád kiáltok, siess segítségemre, halld meg szavamat, amikor hívlak! 2Imám szálljon feléd, mint a tömjén füstje, kitárt kezem legyen esti áldozat! »

142. zsoltár

142 (141). ZSOLTÁR. AZ ÜDVÖZLET IMÁJA »

1(Tanítóköltemény Dávidtól, amikor a barlangban volt – ima.) 2Hangos szóval kiáltok az Úrhoz, hangos szóval könyörgök az Úrhoz! »

143. zsoltár

143 (142). ZSOLTÁR. ALÁZATOS KÉRÉS »

1(Dávid zsoltára.) Halld meg, Uram, imámat, te, aki hűséges vagy, halld meg kérésemet! Hallgass meg igazságod szerint! 2Ne menj ítéletre szolgáddal: az élők közül senki sem igaz színed előtt. »

144. zsoltár

144 (143). ZSOLTÁR. IMA A GYŐZELEMÉRT »

1(Dávidtól.) Áldott legyen az Úr, az én sziklám! Ő tanította a kezemet harcra, az ujjaimat viadalra. 2Te vagy nekem az irgalom, a vár, az erős bástya, a szabadító, te vagy a pajzsom és a menedékem. Te tetted alattvalómmá a népeket. »

145. zsoltár

145 (144). ZSOLTÁR. ISTEN URALMA »

1(Dicsőítő ének – Dávidtól.) Dicsőítelek téged, Istenem, Királyom, nevedet mindörökké áldom! 2Mindennap dicsérlek téged, nevedet örökké magasztalom. »

146. zsoltár

146 (145). ZSOLTÁR. A SEGÍTŐ ISTEN »
147 (146–147). ZSOLTÁR »

1(Alleluja!) Dicsérd, lelkem, az Urat! 2Áldom az Urat, ameddig élek, dicsőítem Istent, ameddig vagyok. »

147. zsoltár

A MINDENHATÓ HIMNUSZA »

1(Alleluja!) Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsőítés! 2Az Úr újjáépíti Jeruzsálemet, a szétszórt Izraelt összegyűjti. »

148. zsoltár

148. ZSOLTÁR. A MINDENSÉG AZ URAT DICSÉRI »

1(Alleluja!) Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban! 2Dicsérjétek, angyalai mind, dicsérjétek, égi seregek! »

149. zsoltár

149. ZSOLTÁR. GYŐZELMI ÉNEK »

1(Alleluja!) Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! 2Izrael örüljön Teremtőjének, Sion gyermekei Királyuknak! »

150. zsoltár

150. ZSOLTÁR. ZÁRÓ DICSŐÍTÉS »

1(Alleluja!) Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erődítményében! 2Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért! »

116. zsoltár

1(Alleluja!) Szeretet tölt el, mert az Úr meghallotta könyörgő kiáltásomat. 2Felém fordította fülét azon a napon, amelyen segítségül hívtam. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel