Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. zsoltár

Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. >>

2. zsoltár

Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen: >>

3. zsoltár

(Dávid zsoltára, amikor menekült fia, Absalom elől.) Mennyien szorongatnak, Uram, Mennyien fordulnak ellenem! >>

4. zsoltár

(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid zsoltára.) Ha hozzád kiáltok, meghallgatsz, Istenem, te, aki igazságot szolgáltatsz nekem. Megsegítettél szorongattatásomban, könyörülj rajtam és hallgasd meg imám! >>

5. zsoltár

(A karvezetőnek, fuvolára – Dávid zsoltára.) Hallgasd meg szavamat, Uram, figyelj esdeklésemre! >>

6. zsoltár

(A karvezetőnek, húros hangszerre [8 hangon?] – Dávid zsoltára.) Ne fenyíts haragodban, Uram, ne büntess neheztelésedben! >>

7. zsoltár

(Dávid gyászéneke, amelyet az Úrnak énekelt a benjaminita Kus felett.) Uram, Istenem, hozzád menekülök, ments meg minden üldözőmtől és szabadíts meg! >>

8. zsoltár

(A karvezetőnek, Gát szerint – Dávid zsoltára.) Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az egekig magasztalja >>

9. zsoltár

(A karvezetőnek, oboára és hárfára – Dávid zsoltára.) Szívem mélyéből dicsőítlek, Uram, hirdetem nagy tetteidet. >>

10. zsoltár

Uram, miért vagy oly messze? Miért rejtőzöl el a szükség idején? A gonosz hetvenkedik, a szegény meg retteg, rászedve a cseltől, amit az kieszelt. >>

11. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Az Úrnál keresek menedéket. Miért mondjátok: „Menekülj a hegyekbe, mint a madár!”? Lám, a bűnösök feszítik íjukat, nyilat helyeznek a húrra, hogy az igaz szívűeket a sötétben leterítsék. >>

12. zsoltár

(A karvezetőnek, nyolc húrra – Dávid zsoltára.) Jöjj, segíts, Uram, az igazak eltűnnek, az emberek közt megszűnt a hűség. >>

13. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem? >>

14. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Az esztelen ezt mondja szívében: „Nincs Isten!” Megromlottak – szörnyűség, amit művelnek, senki sincs, aki még a jót tenné. Az Úr az égből az emberekre tekint, hogy lássa, van-e még, aki értő lelkű, van-e még, aki keresi az Istent. >>

15. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Ki időzhet sátradban, Uram, ki lakhat szent hegyeden? Aki bűn nélkül él, a jót teszi, szívében az igazságot forgatja, >>

16. zsoltár

(Miktam – Dávid zsoltára.) Védelmezz, Istenem, hozzád menekülök. Ti így beszéltek az Úrhoz: „Uram, te vagy boldogságom, téged semmi nem szárnyal túl!” >>

17. zsoltár

(Ima Dávidtól.) Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgésemre, fogadd el imámat, amely tiszta ajakról száll fel! Tekinteted ítélkezzék fölöttem, hiszen szemed az igazságot nézi! >>

18. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávidnak, az Úr szolgájának zsoltára. Ennek az éneknek szavait az Úrnak énekelte, miután az Úr kimentette ellenségeinek és Saulnak a kezéből.) Így szólt: Szeretlek, Uram, erősségem, [te megmentesz az erőszaktól]. >>

19. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét. >>

20. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) A megpróbáltatás napján hallgasson meg az Úr, védelmezzen meg Jákob Istenének neve! >>

21. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Hatalmadnak örül, Uram, a király, és segítséged láttán hangosan ujjong. >>

22. zsoltár

(A karvezetőnek a „Szarvasünő reggel…” dallamára – Dávid zsoltára.) Istenem, Istenem, miért hagytál el, miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos énekemtől? >>

23. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel >>

24. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. Ő alapozta tengerekre, és megerősítette a vizek fölött. >>

25. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Hozzád emelem lelkemet, Uram, Istenem, benned bizakodom. Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, ellenségeim ne diadalmaskodjanak rajtam. >>

26. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Szolgáltass nekem igazságot, Uram, mivel ártatlanul élek, s bizalmam az Úrban nem rendült meg! Próbálj ki, Uram, és vizsgálj meg, fürkészd ki szívem és vesém! >>

27. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Világosságom és üdvösségem az Úr – kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr – kitől rettegnék? Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemésszék testemet, elleneim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak. >>

28. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Hozzád kiáltok, Uram, sziklám, ne zárd be előlem füled! Ha nem hallgatsz meg, olyan leszek, mint a sírba szállók. Halld meg könyörgő szavam, hisz hozzád kiáltok, kezemet kitárom, Uram, szent templomod felé! >>

29. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Adjátok meg az Úrnak, Isten gyermekei, adjátok meg az Úrnak a tiszteletet és a hatalmat! Adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, és szent udvarában imádjátok az Urat! >>

30. zsoltár

(Zsoltár, templomszentelési ének – Dávidtól.) Dicsőítlek, Uram, mivel megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak. >>

31. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Hozzád menekülök, Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak! Igazságodban szabadíts és ments meg engem, >>

32. zsoltár

(Tanítóköltemény – Dávidtól.) Boldog, akinek a bűne megbocsátva, akinek be van födve gonoszsága. Boldog az ember, akinek az Úr nem tartja számon vétkét, akinek lelkében nem lakik álnokság. >>

33. zsoltár

Ujjongjatok az Úrban, igazak, a hívőkhöz illik a dicséret! Dicsőítsétek az Urat citerával, tízhúrú hárfán zengjétek fölségét! >>

34. zsoltár

(Dávidtól, amikor Abimelech előtt őrültséget színlelt, s ez szabadon engedte, ő pedig eltávozott.) Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. >>

35. zsoltár

(Dávidtól.) Szállj perbe, Uram, azokkal, kik velem vitáznak, győzd le azokat, kik ellenem harcolnak! Ragadj fegyvert és pajzsot, kelj föl védelmemre, >>

36. zsoltár

(A karvezetőnek – Isten szolgájától, Dávidtól.) Az álnok ember szívét gonoszság uralja, szeme előtt nincs istenfélelem. >>

37. zsoltár

(Dávidtól.) Ne haragudj azokra, akik rosszat tesznek, ne irigyeld a gonosztevőket, mert mint a fű, hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldellő növény. >>

38. zsoltár

(Dávid zsoltára, emlékezésre.) Ne fenyíts meg, Uram, haragodban, ne büntess engem felindulásodban! >>

39. zsoltár

(A karvezetőnek Jedutuntól – Dávid zsoltára.) Így szóltam: „Megmaradok utaimon, nehogy vétkezzem nyelvemmel. Csukva tartom számat, amíg előttem áll az istentelen.” >>

40. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Bíztam az Úrban, bizakodtam, s ő lehajolt hozzám és meghallgatta kiáltásomat. >>

41. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Boldog, aki gondol a szűkölködőre és a szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján. >>

42. zsoltár

(A karvezetőnek – Korach fiainak tanítókölteménye.) Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram. >>

43. zsoltár

Szolgáltass igazságot nekem, képviseld ügyemet egy nem szent néppel szemben! Szabadíts meg a gonosz és hazug emberektől! Istenem, te vagy az én erősségem, miért taszítasz el? Miért kell szomorúan járnom, ellenségtől szorongatva? >>

44. zsoltár

(A karvezetőnek – Korach fiainak tanítókölteménye.) Isten, hallottuk saját fülünkkel, atyáink beszéltek nekünk a tettekről, melyeket az ő napjaikban, a hajdani időben >>

45. zsoltár

(A karvezetőnek a „Liliomok” szerint – Korach fiainak tanítókölteménye, a szeretet himnusza.) Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak. Nyelvem siet vele, gyors, mint az író vesszeje. >>

46. zsoltár

(A karvezetőnek – Korach fiainak éneke oboára.) Isten a menedékünk és az erőnk, nagyszerű támaszunk a szorongattatásban. >>

47. zsoltár

(A karvezetőnek – Korach fiainak zsoltára.) Tapsoljatok, népek, mindnyájan kezetekkel, zengjetek Istennek ujjongó éneket! >>

48. zsoltár

(Ének – Korach fiainak zsoltára.) Nagy az Úr, méltó a dicséretre, Istenünk városában. Szent hegye, >>

49. zsoltár

(A karvezetőnek – Korach fiainak zsoltára.) Népek, figyeljetek mind, a földnek minden lakója hallja meg: >>

50. zsoltár

(Aszaf zsoltára.) Az Úr, az istenek Istene szólt, felszólította a földet napkelettől napnyugatig. Sionból, szépsége koronájából ragyog az Úr, >>

51. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára, amikor Nátán próféta fölkereste, mivel együtt volt Batsebával.) >>

52. zsoltár

(A karvezetőnek tanítóköltemény Dávidtól, amikor az edomita Doeg jött, és jelentette Saulnak: Dávid bement Achimelek házába.) >>

53. zsoltár

(A karvezetőnek – betegség idején; Dávid tanítókölteménye.) Az esztelen így szól szívében: „Nincs Isten!” Álnokok, romlottak, s amit művelnek, borzalom. Senki sincs, aki még a jót tenné. >>

54. zsoltár

(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye, azután, hogy a cifiták elmentek Saulhoz és jelentették: „Dávid nálunk rejtőzik.”) >>

55. zsoltár

(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye.) Figyelj imádságomra, Uram, ne zárkózz el könyörgésem elől! >>

56. zsoltár

(A karvezetőnek a „Távoli istenek galambja” szerint – miktam Dávidtól, amikor a filiszteusok elfogták Gátban.) Légy kegyes hozzám, Uram, mert az emberek eltipornak, folytonos harcban szorongatnak. >>

57. zsoltár

(A karvezetőnek a „Ne töröld el” szerint – miktam Dávidtól, amikor Saul elől barlangba menekült.) Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, lelkem hozzád menekül! Szárnyad oltalmában keresek védelmet, amíg a veszedelem el nem vonul. >>

58. zsoltár

(A karvezetőnek a „Ne töröld el” szerint – miktam Dávidtól.) Ti istenek, az igazság szerint beszéltek? Emberek fiai, igazságosak az ítéleteitek? >>

59. zsoltár

(A karvezetőnek a „Ne töröld el” szerint – miktam Dávidtól, amikor Saul odaküldött és őriztette a házát, hogy megölje.) Ments meg elleneimtől, Istenem, védelmezz azoktól, akik fölkelnek ellenem! >>

60. zsoltár

(A karvezetőnek a „Liliom a bizonyíték” szerint – miktam Dávidtól; okulásul írta, amikor kivonult a két folyó arámjai és Coba arámjai ellen; amikor Joáb visszatért és a Só-völgyben megverte az edomitákat, tizenkétezer embert.) >>

61. zsoltár

(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávidtól.) Hallgasd meg kiáltásomat, Uram, figyelj imádságomra! >>

62. zsoltár

(A karvezetőnek, Jedutun szerint – Dávid zsoltára.) Lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön. >>

63. zsoltár

(Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.) Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld. >>

64. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Halld meg a szavam, Istenem, hozzád száll panaszom! Őrizd meg életem, hogy ne féljek az ellenségtől! >>

65. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára, ének.) Téged illet a dicsőítés Sionban, Istenem, neked tesznek fogadalmakat. >>

66. zsoltár

(A karvezetőnek – ének, zsoltár.) Ujjongjatok Istenemnek, földek mind, zengjétek nevének dicséretét! Járuljatok eléje dicsőítő énekkel! >>

67. zsoltár

(A karvezetőnek, húros hangszerre – zsoltár, ének.) Isten legyen irgalmas hozzánk, áldjon meg minket és ragyogtassa fel arcát fölöttünk, >>

68. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Fölkel az Isten, ellenségei szétszóródnak, futnak színe elől, akik gyűlölik. >>

69. zsoltár

(A karvezetőnek a „Liliomok” szerint – Dávidtól.) Ments meg, Istenem, a víz már torkomig ér, >>

70. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávidtól, emlékezetül.) Istenem, irgalmadban ments meg, siess, Uram, segítségemre! >>

71. zsoltár

Uram, hozzád menekülök, ne hagyj soha szégyent vallanom! Igazságodban ments meg, szabadíts meg! Fordítsd felém füled és siess segítségemre! >>

72. zsoltár

(Salamontól.) Ítéletedet, Isten, bízd a királyra, jogaidat ruházd a király fiára: kormányozza igazságosan népedet, méltányosan szegényeidet. >>

73. zsoltár

(Aszaf zsoltára.) Milyen jó az Isten az igazakhoz, az Úr mindazokhoz, akiknek tiszta a szívük! Lábam mégis majdnem megtántorodott, lépteim csaknem ingadozók lettek. >>

74. zsoltár

(Aszaf tanítókölteménye.) Miért vetettél el minket örökre, Istenem, miért lángol haragod legelőd juhai ellen? Gondolj közösségedre, amelyet ősidők óta kiválasztottál, a népre, amelyet sajátodul lefoglaltál, gondolj Sion hegyére, amelyet lakóhelyül kiszemeltél. >>

75. zsoltár

(A karvezetőnek a „Ne töröld el” szerint – Aszaf zsoltára, ének.) Áldunk téged, Isten, áldunk téged, dicsérjük neved és hirdetjük csodatetteid! >>

76. zsoltár

(A karvezetőnek húros hangszerre – Aszaf zsoltára, ének.) Ismertté vált Júdában Isten, nagy az ő neve Izraelben. >>

77. zsoltár

(A karvezetőnek a „Jedutun” szerint – Aszaf zsoltára.) Istenhez száll szavam, hozzá kiáltok, Istenhez száll szavam, hogy meghallgasson. >>

78. zsoltár

(Aszaf tanítókölteménye.) Népem, figyelj tanító szavamra, hallgassátok meg szám tanítását! Példabeszédre nyitom meg ajkam, ősidők titkait hirdetem nektek, >>

79. zsoltár

(Aszaf zsoltára.) Uram, pogányok törtek be örökségedbe, szent templomodat meggyalázták. Jeruzsálemet romhalmazzá tették. Szolgáid testét prédául vetették az égi madaraknak, híveid húsát a föld vadjainak. >>

80. zsoltár

(A karvezetőnek a „Liliom a bizonyíték” szerint – Aszaf zsoltára.) Hallgass meg, Izraelnek pásztora, te, aki Józsefet nyájként legelteted! Te, aki kerubok fölött trónolsz, >>

81. zsoltár

(A karvezetőnek Gát szerint – Aszaftól.) Dicsőítsétek Istent, gyámolunkat, ujjongjatok Jákob Istenének! >>

82. zsoltár

(Aszaf zsoltára.) Isten fölkel a hatalmasságok tanácsában, az istenek körében tart ítéletet. „Meddig ítéltek még igazságtalanul, meddig pártoljátok még a gonosz ügyet? >>

83. zsoltár

(Aszaf éneke.) Istenem, ne maradj néma, ne hallgass, Istenem, ne légy tétlen! >>

84. zsoltár

(A karvezetőnek Gát szerint – Korach fiainak zsoltára.) Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura! >>

85. zsoltár

(A karvezetőnek – Korach fiainak zsoltára.) Kegyelmedet, Uram, kiárasztottad földedre, Jákob sorsát jóra fordítottad. >>

86. zsoltár

(Dávid imája.) Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg, mert nyomorult vagyok és szegény. Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom, segítsd meg szolgádat, aki benned bízik. >>

87. zsoltár

(Korach fiainak zsoltára, ének.) Szent hegyekre vetette alapjait, mert szereti az Úr; Sion kapui kedvesebbek, mint Jákob bármely hajléka. >>

88. zsoltár

(Ének, Korach fiainak zsoltára. A karvezetőnek a „Machalat” szerint énekelni – az eszrachita Heman tanítókölteménye.) Uram, Istenem, nappal hozzád fohászkodom, éjjel színed előtt panaszkodom. >>

89. zsoltár

(Az eszrachita Etán tanítókölteménye.) Az Úr kegyelméről énekelek örökkön-örökké. Hűségedet hirdeti ajkam minden nemzedéken át. >>

90. zsoltár

(Mózesnek, az Isten emberének imája.) Uram, te voltál menedékünk nemzedékről nemzedékre, mielőtt a hegyek kiemelkedtek, mielőtt a föld és a világ kialakult. Isten, te öröktől fogva vagy, s örökké! >>

91. zsoltár

Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom! >>

92. zsoltár

(Zsoltár, szombati ének.) Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni; >>

93. zsoltár

Király az Úr, fönségbe öltözött. Fönségbe öltözött az Úr, hatalommal övezte fel magát. Szilárd alapot vetettél, nehogy meginogjon, a földkerekségnek. Trónod szilárdan áll kezdet óta, te, Uram, öröktől fogva vagy. >>

94. zsoltár

Uram, te a megtorlás Istene vagy. Megtorlásnak Istene, mutatkozz meg! Kelj föl, te, aki ítélkezel a föld felett, és fizess meg az elbizakodottaknak, ahogy megérdemlik. >>

95. zsoltár

Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak, ujjongjatok üdvünk sziklája előtt! Dicsőítő énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok hangosan, zsoltárt énekelve! >>

96. zsoltár

Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden föld zengjen dalt az Úrnak! Énekeljetek az Úrnak és áldjátok nevét, naponként hirdessétek üdvösségét! >>

97. zsoltár

Király az Úr! Ujjongjon a föld, ünnepeljen a sok sziget! Felhő és homály van körülötte, trónjának támasza jog és igazság. >>

98. zsoltár

(Zsoltár) Zengjetek új éneket az Úrnak, mert csodálatra méltó, amit művelt. Jobbja kivívta a győzelmet, igen, szent karja győzelmet szerzett. Kinyilvánította az Úr üdvösségét, igazságosságát feltárta a pogányok előtt. >>

99. zsoltár

Király az Úr – a népek reszketnek; kerubok fölött trónol – a föld megremeg. Nagy az Úr a Sionon, fönséges minden nép felett: dicsőítsék nagy és félelmetes neved, mert szent >>

100. zsoltár

(Hálaadó zsoltár.) Ujjongjatok az Úrnak, országok, mind, örömmel szolgáljatok neki, lépjetek színe elé vigadozva! >>

101. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Jóságodról és igazságosságodról énekelek, hárfán játszom előtted, Uram! Az ártatlanság útján akarok járni, mikor jössz már hozzám? Tiszta szívvel akarok élni házamban, >>

102. zsoltár

(Egy szenvedő imája, aki nyomorúságában elpanaszolja baját az Úrnak.) Hallgasd meg imámat, Uram, kiáltásom jusson színed elé! >>

103. zsoltár

(Dávidtól.) Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! >>

104. zsoltár

Áldjad, lelkem, az Urat! Uram, Istenem, mindennél nagyobb vagy! Fönségbe és méltóságba öltözöl, a fény, mint köntös, úgy fog körül. Az eget kifeszíted, mint a sátort, >>

105. zsoltár

(Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között! Daloljatok, zenéljetek neki, hirdessétek minden csodáit! >>

106. zsoltár

(Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad. Ki sorolhatja el az Úr hatalmas tetteit? Ki hirdetheti minden dicsőségét? >>

107. zsoltár

(Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad. Így beszéljenek, akiket megváltott az Úr, akiket kiszabadított az ellenség kezéből. >>

108. zsoltár

(Ének, Dávid zsoltára.) A szívem nyugodt, én Istenem, énekelek és zenélek színed előtt. Ébredj, lelkem! >>

109. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávidtól, zsoltár.) Isten, akit dicsőítek, ne hallgass, hisz az árulók gonosz szája tátog ellenem! Hazug nyelvvel beszélnek hozzám, >>

110. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Azt mondta az Úr az én Uramnak: „Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!” Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Sionból: uralkodj ellenségeid közepette! >>

111. zsoltár

(Alleluja!) Szívem mélyéből dicsőítem az Urat a szentek tanácsában és a nagy közösségben! Az Úr művei nagyszerűek, emlékezetesek mindazoknak, akik örülnek rajtuk. >>

112. zsoltár

(Alleluja!) Boldog ember, aki féli az Urat, akinek öröme telik törvényében. Törzse hatalmas lesz a földön, áldás van az igazak nemzedékén. >>

113. zsoltár

(Alleluja!) Magasztaljátok, ti szolgái az Úrnak, magasztaljátok az Úr nevét! Az Úr neve áldott most és mindörökké! >>

114. zsoltár

(Alleluja!) Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob törzse az idegen nép közül: Akkor Júda lett a szentélye és Izrael az országa. >>

115. zsoltár

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget, kegyelmed és hűséged szerint! Miért mondogatják a pogányok: „Hol van hát Istenünk?” >>

116. zsoltár

(Alleluja!) Szeretet tölt el, mert az Úr meghallotta könyörgő kiáltásomat. Felém fordította fülét azon a napon, amelyen segítségül hívtam. >>

117. zsoltár

(Alleluja!) Áldja az Urat minden nép, minden törzs dicsőítse! Mert kegyelme hathatósan működik bennünk, és hűsége megmarad örökké. >>

118. zsoltár

(Alleluja!) Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart. Mondja Izrael háza: irgalma örökké tart. >>

119. zsoltár

Boldog, akinek útja szeplőtelen, aki az Úr törvénye szerint él. Boldog, aki követi útmutatásait, s aki egész szívével keresi őt. >>

120. zsoltár

(Zarándokének.) Az Úrhoz kiáltottam szorongattatásomban, és ő meghallgatott. Mentsd meg lelkemet, Uram, a gonosz ajaktól, mentsd meg az álnok nyelvtől! >>

121. zsoltár

(Zarándokének.) Tekintetem a hegyek felé emelem: honnan jön segítség számomra? A segítség az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette. >>

122. zsoltár

(Zarándokének – Dávidtól.) Öröm töltött el, amikor jelezték: Indulunk az Úr házába! Lábunk már átlépi kapuidat, Jeruzsálem! >>

123. zsoltár

(Zarándokének.) Tekintetem hozzád emelem, hozzád, aki az égben trónolsz. Ahogy a szolgák szeme uruk kezén, s a szolgálók szeme úrnőjük kezén: úgy tekint szemünk az Úrra, a mi Istenünkre, amíg meg nem hallgat. >>

124. zsoltár

(Zarándokének – Dávidtól.) Ha az Úr nem lett volna velünk – Izrael bevallhatja – ha az Úr nem lett volna velünk, amikor az emberek ellenünk fordultak, >>

125. zsoltár

(Zarándokének.) Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegye, amely nem inog meg, hanem áll örökké. Jeruzsálemet hegyek övezik: így veszi körül az Úr népét most és mindörökké. >>

126. zsoltár

(Zarándokének.) Amikor az Úr hazavezette Sion foglyait, úgy tűnt, hogy álmodtuk az egészet. Szánk tele volt nevetéssel, a nyelvünk pedig ujjongással. A pogányok közt ezt mondogatták: „Az Úr nagy dolgot művelt velük!” >>

127. zsoltár

(Zarándokének – Salamontól.) Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Hiába keltek hajnalban és fáradoztok késő éjjelig: a kemény fáradság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, jóllehet alszanak. >>

128. zsoltár

(Zarándokének.) Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. >>

129. zsoltár

Ifjúságom óta sokat gyötörtek – Izrael elmondhatja –, ifjúságom óta sokat gyötörtek, de el nem tiportak. >>

130. zsoltár

(Zarándokének.) A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Uram, halld meg a szavam! Füled figyeljen fel könyörgő szavamra! >>

131. zsoltár

(Zarándokének – Dávidtól.) Uram, nem dölyfös a szívem, szemem nem tekintget gőgösen. Nem keresek nagy dolgokat, amelyek meghaladják erőm. Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem neki. Mint anyja ölén a gyermek, mint a gyermek, úgy pihen bennem a lelkem. >>

132. zsoltár

(Zarándokének.) Emlékezzél, Uram, kegyesen Dávidra, emlékezzél minden fáradozására! Hogy esküdött meg az Úrnak, hogyan tett ígéretet Jákob Erősének: >>

133. zsoltár

(Zarándokének – Dávidtól.) Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek! Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely lecsordul a szakállra, lecsordul Áron szakállára, palástja szegélyére. >>

134. zsoltár

(Zarándokének.) Rajta, áldjátok az Urat, ti, az Úr szolgái mind, akik az Úr házában álltok, Isten házának csarnokaiban! Tárjátok kezeteket a szentély felé, s dicsőítsétek az Urat éjjelente! >>

135. zsoltár

(Alleluja!) Dicsőítsétek az Úr nevét, ti, az Úr szolgái, dicsérjétek és magasztaljátok őt, akik az Úr házában álltok, Isten házának csarnokaiban. >>

136. zsoltár

(Alleluja!) Áldjátok az Urat, mert jó: irgalma örökké tart. Áldjátok az istenek Istenét: irgalma örökké tart. >>

137. zsoltár

Bábel folyói mentén ültünk és sírtunk: a Sionra emlékeztünk. Azon a földön a fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. >>

138. zsoltár

(Dávidtól.) Szívem mélyéből áldalak, Uram, mert meghallgattad ajkam könyörgését. Az angyalok színe előtt énekelek neked, s leborulok szent templomod előtt. Áldom szent nevedet, jóságodért és hűségedért, mert ígéreted túlszárnyalta dicsőségedet. >>

139. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről, >>

140. zsoltár

(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.) Ments meg, Uram, a gonosz embertől, védj meg a hatalom emberétől! >>

141. zsoltár

(Dávid zsoltára) Uram, hozzád kiáltok, siess segítségemre, halld meg szavamat, amikor hívlak! Imám szálljon feléd, mint a tömjén füstje, kitárt kezem legyen esti áldozat! >>

142. zsoltár

(Tanítóköltemény Dávidtól, amikor a barlangban volt – ima.) Hangos szóval kiáltok az Úrhoz, hangos szóval könyörgök az Úrhoz! >>

143. zsoltár

(Dávid zsoltára.) Halld meg, Uram, imámat, te, aki hűséges vagy, halld meg kérésemet! Hallgass meg igazságod szerint! Ne menj ítéletre szolgáddal: az élők közül senki sem igaz színed előtt. >>

144. zsoltár

(Dávidtól.) Áldott legyen az Úr, az én sziklám! Ő tanította a kezemet harcra, az ujjaimat viadalra. Te vagy nekem az irgalom, a vár, az erős bástya, a szabadító, te vagy a pajzsom és a menedékem. Te tetted alattvalómmá a népeket. >>

145. zsoltár

(Dicsőítő ének – Dávidtól.) Dicsőítelek téged, Istenem, Királyom, nevedet mindörökké áldom! Mindennap dicsérlek téged, nevedet örökké magasztalom. >>

146. zsoltár

(Alleluja!) Dicsérd, lelkem, az Urat! Áldom az Urat, ameddig élek, dicsőítem Istent, ameddig vagyok. >>

147. zsoltár

(Alleluja!) Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsőítés! Az Úr újjáépíti Jeruzsálemet, a szétszórt Izraelt összegyűjti. >>

148. zsoltár

(Alleluja!) Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek, angyalai mind, dicsérjétek, égi seregek! >>

149. zsoltár

(Alleluja!) Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael örüljön Teremtőjének, Sion gyermekei Királyuknak! >>

150. zsoltár

(Alleluja!) Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erődítményében! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért! >>

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel