Keresés a Bibliában

106 1Dicsérjétek az Urat.
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Zsolt 107,1.1Krón;16,7) 2Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? és jelenthetné ki minden dicsőségét? (Zsolt 105,27-41) 3Boldog, a ki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. (5Móz 27,1-14) 4Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért; jőjj el hozzám szabadításoddal, 5Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel! 6Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bűnösök, gonoszok valánk. 7Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem daczoskodtak a tengernél, a veres tengernél. (2Móz 14,11.12) 8De ő megsegíté őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. (Ésa 48,9; Ezék 20,22) 9Rákiálta a veres tengerre és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. (2Móz 14,21.22) 10És kisegíté őket a gyűlölő kezéből; kimentette őket ellenség kezéből. (2Móz 14,8.23-28) 11Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük. (2Móz 14,28) 12És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. (2Móz 15,1-21) 13Hirtelen elfeledék cselekedeteit; nem várák az ő tanácsát! (2Móz 15,24;17,2) 14Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. (4Móz 11,4.1Kor;10,6) 15És megadá nékik, a mit kivántak; és ösztövérséget bocsáta lelkökbe. (4Móz 11,31.32) 16És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje, Áron ellen. (4Móz 16,2.3.13;3Móz 21,8) 17Megnyilt a föld és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. (4Móz 16,32) 18És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeté el a gonoszokat. (4Móz 16,35) 19Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. (2Móz 32,4-6) 20Felcserélték az ő dicsőségöket: ökörnek képével, a mely füvet eszik. (1Sám 24,10) 21Elfeledkezének Istenről, szabadítójokról, a ki nagy dolgokat művelt Égyiptomban, 22Csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. (1Krón 1,8;Zsolt,106 9. 11.) 23Gondolta, hogy kipusztítja őket; de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. (4Móz 14,11-20) 24És becsmérelték a kivánatos földet, nem hittek az ő igéretének. (4Móz 14,2-4) 25És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. 26De ő felemelé kezét reájok, hogy lesújtsa őket a pusztában; (4Móz 14,11.12) 27S hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. (Ezék 20,23.26) 28Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. (4Móz 25,3.9) 29És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult reájok a csapás. (4Móz 25,4-9) 30Ekkor felállott Fineás és ítélt; és a csapásnak vége lőn. 31És igazságul tulajdoníttaték néki firól-fira mindörökké. (4Móz 25,7.12.13.1Sám;2,30-33) 32Megharagíták a Meribáh vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattok, (4Móz 20,8.11.12) 33Mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. 34Nem irtották ki a népeket sem, a mint utasította őket az Úr. (5Móz 7,1.2) 35Sőt összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. (Bir 3,5) 36És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének azok reájok. (Zsolt 48,2.4.12.13) 37És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, (Ezék 16,20.21;2Kir 16,3;17,17) 38És ártatlan vért ontának: fiaik és leányaik vérét, a kiket Kanaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. (2Sám 5,6.9) 39És tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. (Bir 2,13;10,18.19) 40De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megútálta az ő örökségét. (Zsolt 78,79) 41És odaadá őket pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtok. (Bir 2,13-15) 42És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt! (Zsolt 132,12.13.2Krón;6,6) 43Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. (Bir 2,16.18;Jer 15,6) 44De reájok tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatá rimánkodásukat; 45És megemlékezett velök kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődék. (5Móz 30,1-5) 46És könyörületességre indítá irántok mindazokat, a kik őket fogva elvivék. (2Kir 25,27-30) 47Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. (1Krón 16,35) 48Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az Urat. (2Sám 5,17;8,1-14.2Sám;10,1-9)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár