Keresés a Bibliában

94 1Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene, jelenj meg! (5Móz 32,35) 2Emelkedjél fel te, földnek birája, fizess meg a kevélyeknek! (1Móz 18,25) 3A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? 4Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. (Zsolt 31,19) 5A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. 6Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják. (Jób 22,9;31,21.22) 7És ezt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene! (Zsolt 10,11.13) 8Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? (Zsolt,94 3. 7. Zsolt. 53,2.) 9A ki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És a ki a szemet formálta, avagy nem lát-é? (2Móz 4,11) 10A ki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? Ő, a ki az embert tudományra tanítja: (Zsolt 33,15) 11Az Úr tudja az embernek gondolatjait, hogy azok hiábavalók. (1Kor 3,20) 12Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre; (Zsid 12,6-8) 13Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek! 14Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét! (Ésa 54,10) 15Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igazszívűek. 16Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? (Zsolt 27,10) 17Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. 18Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. (Zsolt 73,2) 19Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet. (Zsolt 73,21.23) 20Van-é köze te hozzád a hamisság székének, a mely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? (Zsolt 5,5-7) 21Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. 22De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája; 23És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket; elveszti őket az Úr, a mi Istenünk. (Zsolt 7,16.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár