Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. zsoltár

Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! >>

2. zsoltár

Miért dühöngenek a nemzetek, terveznek hiúságokat a népek? Fölkelnek a föld királyai, egybegyűlnek mind a fejedelmek az Úr ellen, s az ő Fölkentje ellen: >>

3. zsoltár

Dávid zsoltára, amikor fia, Absalom elől menekült. Uram, számosan szorongatnak engem, és sokan kelnek föl ellenem! >>

4. zsoltár

A karvezetőnek. Hárfára. Dávid zsoltára. Meghallgatott igazságom Istene, amikor segítségül hívtam. Szorongatásomban tágas teret adtál nekem. Könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! >>

5. zsoltár

A karvezetőnek. Fuvolára. Dávid zsoltára. Figyelj szavamra, Uram, halld meg panaszomat! >>

6. zsoltár

A karvezetőnek. Hárfára. Dávid zsoltára. Uram, ne feddj meg bosszúságodban, és ne fenyíts meg engem haragodban. >>

7. zsoltár

Dávid panasza, amelyet az Úrnak énekelt Kúsinak, Jemini fiának beszéde miatt. Uram, én Istenem, benned remélek! Ments meg minden üldözőmtől és szabadíts meg engem, >>

8. zsoltár

A karvezetőnek. A »Szőlőprések« dallama szerint. Dávid zsoltára. Uram, mi Urunk, milyen csodálatos neved szerte a világon! Hisz az egeknél fenségesebb dicsőséged. >>

9. zsoltár

A karvezetőnek. A »Mút labbén« dallama szerint. Dávid zsoltára. Uram, teljes szívemből dicsérlek, hirdetem minden csodatettedet. >>

10. zsoltár

Miért maradsz, Uram, oly távol tőlem? Miért rejtőzködsz a szükség és szorongatás idején? A gonosz kevélykedik, üldözi a szegényt; Fogják meg őket saját kigondolt terveik! >>

11. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Az Úrban bízom én. Hogyan mondhatjátok nekem: »Menekülj a hegyekbe, mint a veréb! Mert íme a bűnösök kifeszítették az íjat, a húrra illesztették nyilaikat, hogy lenyilazzák a sötétben az egyenes szívűeket. >>

12. zsoltár

A karvezetőnek. Nyolcadra. Dávid zsoltára. Segíts meg, Uram, mert pusztulnak a szentek, az emberek fiai között a hűséges megfogyatkozott. >>

13. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Meddig felejtesz el egészen, Uram? Arcodat meddig fordítod el tőlem? >>

14. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Így szól szívében az esztelen: »Nincs Isten!« Romlottak és utálatosak lettek törekvéseikben, nincs, aki jót cselekedne. Lenéz az Úr a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa: van-e okos, aki Istennel gondol? >>

15. zsoltár

Dávid zsoltára. Uram, ki lakhat sátradban? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik, aki igazat gondol szívében, >>

16. zsoltár

Miktám, Dávidtól. Óvj meg engem, Uram, mert tebenned van reményem! Mondom az Úrnak: »Te vagy az én Istenem, nagyobb javam nincsen nálad.« >>

17. zsoltár

Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, méltasd figyelemre könyörgésemet. Hallgasd meg könyörgésemet, nem álnok ajakról fakad. Színed elől jöjjön igazság nekem, szemed lássa meg igazamat. >>

18. zsoltár

A karvezetőnek. Dávidtól, az Úr szolgájától, aki ez ének igéit intézte az Úrhoz, amikor az Úr megszabadította őt minden ellenségének hatalmából és Saul kezéből. Így szólt tehát: Szeretlek Uram, én erősségem! >>

19. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. >>

20. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. A szorongatás napján hallgasson meg téged az Úr, oltalmazzon meg Jákob Istenének neve! >>

21. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Uram, hatalmadon örvend a király, és mérhetetlenül ujjong segítségeden. >>

22. zsoltár

A karvezetőnek. A »Szarvastehén hajnalban« dallama szerint. Dávid zsoltára. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. >>

23. zsoltár

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. >>

24. zsoltár

Zsoltár Dávidtól. Az Úré a föld s ami azt betölti, a földkerekség és minden lakója. Mert ő alapította a tengerekre, s a folyók fölé ő állította. >>

25. zsoltár

Dávid zsoltára. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, tebenned remélek! Ne hagyd, hogy megszégyenüljek, és ellenségeim ujjongjanak fölöttem! >>

26. zsoltár

Dávidtól. Szolgáltass, Uram, igazságot nekem, mert ártatlanságban járok, s az Úrba vetett bizalmam nem inog meg. Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg engem, próbáld meg tűzzel vesémet és szívemet! >>

27. zsoltár

Dávidtól. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől kellene félnem? Az Úr oltalmazza életemet: kitől kellene remegnem? Ha közelednek felém a gonoszok, hogy egyék húsomat, ellenségeim, akik szorongatnak, maguk botlanak meg és elesnek. >>

28. zsoltár

Dávidtól. Hozzád kiáltok, Uram, Istenem, ne fordulj el szótlanul tőlem! Ne legyek olyan, ha néma maradsz hozzám, mint aki a sírverembe száll. Hallgasd meg, Uram, könyörgésem szavát, amikor imádkozom hozzád, amikor fölemelem kezemet szent templomod felé. >>

29. zsoltár

Zsoltár Dávidtól. Adjatok az Úrnak, Istennek fiai, adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet, adjatok dicsőséget az Úr nevének, imádjátok az Urat szent ragyogásban! >>

30. zsoltár

Zsoltár. Ének a Templomszentelés ünnepére. Dávidtól. Magasztallak, Uram, mert fölemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek fölöttem. >>

31. zsoltár

A karvezetőnek. Zsoltár Dávidtól. Uram, tebenned remélek, soha meg ne szégyenüljek, igazságodban szabadíts meg engem! >>

32. zsoltár

Maszkíl Dávidtól. Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert, és akiknek bűne el van takarva. Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét, s akinek lelkében nincsen csalárdság. >>

33. zsoltár

Örvendezzetek igazak, az Úrban, igaz emberekhez illik a dicséret! Áldjátok az Urat lanttal, zengjetek neki dalt tízhúrú hárfával! >>

34. zsoltár

Dávidtól, amikor őrültséget színlelt Abimelek előtt, és az továbbengedte őt. Áldom az Urat minden időben, ajkamon van dicsérete szüntelen. >>

35. zsoltár

Dávidtól. Szállj perbe, Uram, azokkal, akik perlekednek velem, harcolj azokkal, akik ellenem harcolnak. Ragadj fegyvert és pajzsot, kelj a segítségemre! >>

36. zsoltár

A karvezetőnek. Az Úr szolgájától, Dávidtól. Elhatározza magában a gonosz, hogy vétkezik, szeme előtt nincs Isten félelme. >>

37. zsoltár

Dávidtól. Ne irigykedj az elvetemültekre, ne féltékenykedj a gonosztevőkre; mert mint a fű, csakhamar elszáradnak, s elfonnyadnak mint a zöldellő növény. >>

38. zsoltár

Zsoltár Dávidtól. Emlékezésül. Uram, ne vádolj engem bosszúságodban, ne fenyíts meg haragodban. >>

39. zsoltár

Iditun karvezetőnek. Dávid zsoltára. Így szóltam: »Vigyázok útjaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; féket teszek számra, míg a bűnös szemben áll velem.« >>

40. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Várva-vártam az Urat, s ő lehajolt hozzám, >>

41. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Boldog, aki a szegénynek gondját viseli! A nyomorúság napján megmenti őt az Úr. >>

42. zsoltár

A karvezetőnek. Maszkíl, Kóré fiaitól. Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem! >>

43. zsoltár

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, kelj ügyem védelmére az istentelen nemzetséggel szemben; a gonosz és álnok embertől szabadíts meg engem! Hisz te vagy, Isten, az én menedékem, miért vetsz el engem? Miért kell szomorúan járnom-kelnem, miközben sanyargat engem ellenségem? >>

44. zsoltár

A karvezetőnek. Maszkíl, Kóré fiaitól. Isten, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték el nekünk, mit műveltél napjaikban, a hajdankor napjaiban. >>

45. zsoltár

A karvezetőnek. A »Liliomok« szerint. Kóré fiaitól. Maszkíl. Szerelmes ének. Szívem ünnepi szózattól árad, a királynak zengem dalomat. Nyelvem, mint a gyorsíró vesszeje. >>

46. zsoltár

A karvezetőnek. Kóré fiaitól. A »Szüzek« szerint. Ének. Menedékünk és erőnk az Isten, a ránk zúdult számos bajban ő a mi segítőnk. >>

47. zsoltár

A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára. Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek, örvendezzetek Istennek ujjongó szóval, >>

48. zsoltár

Ének. Kóré fiainak zsoltára. Nagy az Úr, minden dicséretre méltó Istenünk városában. >>

49. zsoltár

A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára. Halljátok meg ezt, nemzetek, mindnyájan, vegyétek fületekbe, földkerekség lakói, mindannyian: >>

50. zsoltár

Ászáf zsoltára. Szól az Úr, az istenek Istene, és szólítja a földet napkelettől napnyugatig, felragyog Sionból ékes szépséggel az Isten. >>

51. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára, amikor Nátán próféta eléje járult, miután ő Batsebával vétkezett. >>

52. zsoltár

A karvezetőnek. Maszkíl Dávidtól, amikor az edomi Dóeg elment Saulhoz és hírül adta neki: »Dávid Ahimelek házába ment be.« >>

53. zsoltár

A karvezetőnek. A »Mahálát« szerint. Maszkíl Dávidtól. Így szól szívében az esztelen: »Nincs Isten.« Romlottak lettek és utálatosságokat művelnek, nincs, aki jót cselekedne. >>

54. zsoltár

A karvezetőnek. Lantra. Maszkíl Dávidtól, amikor Zíf lakói Saulhoz mentek és így szóltak: »Íme, Dávid nálunk rejtőzködik.« >>

55. zsoltár

A karvezetőnek. Lantra. Maszkíl Dávidtól. Hallgasd meg, Isten, könyörgésemet, ne rejtőzz el esdeklésem elől; >>

56. zsoltár

A karvezetőnek. A »Jónat élem rehókím« szerint. Miktám Dávidtól. Amikor Gátban a filiszteusok elfogták. Könyörülj rajtam, Isten, mert taposnak rajtam az emberek, egész nap hadakozva legyűrnek. >>

57. zsoltár

A karvezetőnek. A »Ne semmisíts meg« szerint. Miktám Dávidtól. Amikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, mert beléd vetem bizalmamat, és szárnyad árnyékában húzom meg magam, amíg a veszedelem elvonul. >>

58. zsoltár

A karvezetőnek. A »Ne semmisíts meg« szerint. Miktám Dávidtól. Vajon valóban igazságot szóltok, igazságos ítéletet hoztok, emberek fiai? >>

59. zsoltár

A karvezetőnek. A »Ne semmisíts meg« szerint. Miktám Dávidtól. Amikor Saul elküldte embereit, hogy figyeljék a házát és öljék meg őt. Ments meg ellenségeimtől, Isten, támadóimtól szabadíts meg engem! >>

60. zsoltár

A karvezetőnek. A »Liliomok« szerint. Miktám Dávidtól. Tanító ének. Amikor kivonult Arám Naharaim és Arám Szóba ellen, és amikor Joáb visszatért és legyőzte Edomot a Sóaknás völgyben: tizenkétezret. >>

61. zsoltár

A karvezetőnek. Hárfára. Dávidtól. Hallgass, Isten, esdeklésemre, figyelj könyörgésemre. >>

62. zsoltár

A karvezetőnek. Iditun szerint. Dávid zsoltára. Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, mert tőle jön segítségem. >>

63. zsoltár

Dávid zsoltára, amikor Júda sivatagjában tartózkodott. Isten, én Istenem, pirkadatkor már előtted virrasztok, téged szomjaz a lelkem, utánad sóvárog a testem, puszta, úttalan, víztelen vidéken. >>

64. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Hallgasd meg, Isten, esdő könyörgésemet, szabadítsd meg lelkemet az ellenség félelmétől! >>

65. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Ének. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon; Neked mutatnak be áldozatot Jeruzsálemben. >>

66. zsoltár

A karvezetőnek. Ének. Zsoltár. Ujjongjatok az Istennek, minden földek, mondjatok nevének éneket, dicsőségét dicsérve zengjétek. >>

67. zsoltár

A karvezetőnek. Hárfára. Zsoltár. Ének. Irgalmazzon nekünk Isten és áldjon meg minket! Ragyogtassa arcát felettünk! >>

68. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Ének. Fölkel Isten, és elszélednek ellenségei, elfutnak előle, akik gyűlölik őt. >>

69. zsoltár

A karvezetőnek. A »Liliomok« szerint. Dávidtól. Szabadíts meg engem, Isten, mert a vizek immár a torkomig hatolnak! >>

70. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Emlékezetül. Isten, fordítsd figyelmedet megmentésemre, Uram, siess segítségemre! >>

71. zsoltár

Uram, tebenned remélek, soha meg ne szégyenüljek! Igazságodban szabadíts meg, és ments meg engem! Hajlítsd hozzám füledet és nyújts segítséget! >>

72. zsoltár

Salamontól. Isten, add át ítéletedet a királynak, igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és méltányosan szegényeidet. >>

73. zsoltár

Ászáf zsoltára. Milyen jó az Isten az igazakhoz, azokhoz, akik tiszta szívűek! Az én lábam mégis majdnem megingott, majdnem megtántorodott lépésem, >>

74. zsoltár

Maszkíl Ászáftól. Miért vetettél el, Isten, teljesen, miért gyúlt fel haragod legelőd juhai ellen? Emlékezzél meg gyülekezetedről, amelyet kezdettől fogva birtokodba vettél! Örökségedet, a törzset megváltottad, a Sion hegyét, amelyen laktál. >>

75. zsoltár

A karvezetőnek. A »Ne pusztíts el« szerint. Ászáf zsoltára. Ének. Dicsérünk téged, Isten, dicsérünk, szólítjuk nevedet: csodáidat hirdetjük. >>

76. zsoltár

A karvezetőnek. Hárfára. Ászáf zsoltára. Ének. Ismeretes Júdában Isten, nagy a neve Izraelben. >>

77. zsoltár

A karvezetőnek. Iditun szerint. Ászáf zsoltára. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan kérem Istent, hogy figyeljen rám. >>

78. zsoltár

Maszkíl Ászáftól. Figyelj, népem, tanításomra, hallgassatok szám szavára. Bölcs mondásra nyitom számat, elmondom a régi idők titkait. >>

79. zsoltár

Ászáf zsoltára. Isten, pogányok szállták meg örökségedet, megfertőzték szentséges templomodat, romhalmazzá tették Jeruzsálemet. Szolgáid holttestét odavetették eledelül az ég madarainak, szentjeid húsát a föld vadjainak. >>

80. zsoltár

A karvezetőnek. »A törvény lilioma« szerint. Ászáf zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki Józsefet nyájként vezérled! Aki a kerubok felett trónolsz, ragyogj fel >>

81. zsoltár

A karvezetőnek. A »Szőlőprések« szerint. Ászáftól. Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek, ujjongjatok Jákob Istenének. >>

82. zsoltár

Ászáf zsoltára. Áll az Isten az istenek gyülekezetében, s ítélkezik az isteneken: »Meddig ítéltek még hamisan, és meddig vagytok tekintettel a gonoszok személyére? >>

83. zsoltár

Ászáf éneke. Zsoltár. Istenem ne maradj néma, ne hallgass és ne légy tétlen, Istenem! >>

84. zsoltár

A karvezetőnek. A »Szőlőprések« szerint. Kóré fiainak zsoltára. Milyen kedvesek a te hajlékaid, Seregek Ura! >>

85. zsoltár

A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára. Megkegyelmeztél országodnak, Uram, véget vetettél Jákob fogságának. >>

86. zsoltár

Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, hallgass meg, mert nyomorult és szegény vagyok. Őrizd meg életem, mert kedves vagyok előtted; mentsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik. >>

87. zsoltár

Kóré fiainak zsoltára. Ének. Szent hegyeken vetette meg alapjait, jobban szereti Sion kapuit az Úr, mint Jákob többi hajlékát. >>

88. zsoltár

Kóré fiainak éneke. Zsoltár. A karvezetőnek. A »Mahálát« szerint. Éneklésre. Uram, szabadításom Istene, éjjel-nappal hozzád kiáltok. >>

89. zsoltár

Maszkíl az ezrahita Etántól. Az Úr kegyelmét örökké éneklem, hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti szám. >>

90. zsoltár

Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te lettél a mi menedékünk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek lettek, a föld és a világ születtek, te öröktől fogva és mindörökké vagy, Isten! >>

91. zsoltár

Aki a Fölségesnek oltalmában lakik, a Mindenható árnyékában nyugszik, azt mondja az Úrnak: »Te vagy az én oltalmazóm és erősségem, Istenem, akiben bizakodom.« >>

92. zsoltár

Zsoltár. Ének. Szombatnapra. Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni, >>

93. zsoltár

Király lett az Úr! Fölségbe öltözött, felöltözött az Úr, erővel övezte fel magát. Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék. Trónod kezdet óta szilárd, te öröktől fogva vagy. >>

94. zsoltár

Uram, bosszúállás Istene, bosszúállás Istene, jelenj meg! Kelj fel, ó föld bírája, fizess meg a kevélyeknek! >>

95. zsoltár

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk szabadító Istenünknek. Járuljunk eléje magasztalással, vigadjunk előtte zsoltárokkal. >>

96. zsoltár

Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak minden földek! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek napról-napra szabadítását! >>

97. zsoltár

Király az Úr! Ujjongjon a föld, örvendezzék a temérdek sziget! Felhő és homály van körülötte, igazság és jog trónjának alapja. >>

98. zsoltár

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. >>

99. zsoltár

Dávid zsoltára. Király az Úr! Reszkessenek a népek; a kerubok fölött trónol, rettegjen a föld! Nagy az Úr a Sionon, fölséges minden nép felett. >>

100. zsoltár

Zsoltár. Hálaadásra. Ujjongjatok Istennek, minden földek, örvendezve szolgáljátok az Urat, járuljatok eléje lelkendezve! >>

101. zsoltár

Dávid zsoltára. Kegyelemről s igazságról énekelek, neked zengek zsoltárt, Uram. Vigyázok, hogy utam szeplőtelen legyen, mikor látogatsz meg engem? Ártatlan szívvel járok házam belsejében, >>

102. zsoltár

A szegény imádsága, amikor bajban volt, és panaszát az Úr előtt kiöntötte. Uram, hallgasd meg imádságomat, és kiáltásom jusson eléd. >>

103. zsoltár

Dávidtól. Áldjad, lelkem, az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el jótéteményeit. >>

104. zsoltár

Áldjad, én lelkem, az Urat! Uram, én Istenem, te mindennél magasztosabb vagy! Fenségbe és ékességbe öltöztél, a fényességet, mint köntöst vetted magadra. Kifeszíted az égboltozatot, mint a sátorponyvát, >>

105. zsoltár

ALLELUJA! Áldjátok az Urat, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek a nemzetek közt műveit! Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, beszéljétek el minden csodatettét. >>

106. zsoltár

ALLELUJA! Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló. Ki tudná elmondani az Úr nagy tetteit, ki tudná elbeszélni minden dicső művét? >>

107. zsoltár

ALLELUJA! Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló. Így szóljanak azok, akiket megváltott az Úr, akiket megszabadított az ellenség kezéből, >>

108. zsoltár

Ének. Dávid zsoltára. Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem, énekelek és zsoltárt zengek. Ébredj fel, dicsőségem! >>

109. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Isten, akit dicsérek, ne hallgass, mert a bűnös szája és az álnok szája felnyílt ellenem. Hazug nyelvvel beszélnek rólam, >>

110. zsoltár

Dávid zsoltára. Szólt az Úr az én Uramnak: »Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.« Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból: uralkodj ellenségeid között! >>

111. zsoltár

ALLELUJA! Hálát adok az Úrnak, teljes szívemből, az igazak tanácsában és a gyülekezetben. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindenkinek, aki vágyik utánuk. >>

112. zsoltár

ALLELUJA! Boldog az az ember, aki az Urat féli, és nagy tetszését leli parancsaiban! Utóda hatalmas lesz a földön, áldott lesz az igazak nemzedéke. >>

113. zsoltár

ALLELUJA! Dicsérjétek az Urat, ti szolgái, dicsérjétek az Úr nevét! Áldott legyen az Úr neve most és mindörökké! >>

114. zsoltár

ALLELUJA! Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob házanépe az idegen nép közül, Júda lett az ő szentélye, Izrael a birodalma. >>

115. zsoltár

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, irgalmad és hűséged szerint. Hogy azt ne mondják a nemzetek: »Hol van az ő Istenük?« >>

116. zsoltár

ALLELUJA! Szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésem szavát. Mert felém fordította fülét azon a napon amelyen segítségül hívtam. >>

117. zsoltár

ALLELUJA! Dicsérjétek az Urat minden népek, dicsérjétek őt minden nemzetek! Mert megerősíttetett mirajtunk az ő irgalma, és jósága örökre megmarad! >>

118. zsoltár

ALLELUJA! Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló! Mondja hát Izrael, hogy jó, hogy irgalma örökkévaló! >>

119. zsoltár

ALLELUJA! Boldogok, akiknek útja szeplőtelen, akik az Úr törvénye szerint járnak! Boldogok, akik kutatják parancsolatait, s teljes szívvel keresik őt! >>

120. zsoltár

Zarándok-ének. Szorongatásomban az Úrhoz kiáltottam, s ő meghallgatott engem. Uram, szabadítsd meg lelkemet a gonosz ajaktól és a csalárd nyelvtől! >>

121. zsoltár

Zarándok-ének. Szememet a hegyekre emelem: honnan jön segítségem? Az Úr ad nekem segítséget, aki az eget és a földet alkotta. >>

122. zsoltár

Zarándok-ének. Dávidtól. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: »Az Úr házába megyünk.« És lábunk már itt áll udvaraidban, Jeruzsálem! >>

123. zsoltár

Zarándok-ének. Hozzád emelem szememet, aki az égben laksz. Íme, mint a szolgák szeme uruk kezére, mint a szolgáló szeme úrnőjének kezére, úgy tekint az Úrra, Istenünkre a mi szemünk, amíg rajtunk meg nem könyörül. >>

124. zsoltár

Zarándok-ének. Dávidtól. Ha nem az Úr lett volna velünk, – vallja meg most Izrael, – ha nem az Úr lett volna velünk, amikor az emberek fölkeltek ellenünk, >>

125. zsoltár

Zarándok-ének. Aki az Úrban bízik, olyan, mint a Sion hegye: meg nem inog, örökre megmarad. Jeruzsálemet hegyek övezik, népét pedig az Úr veszi körül most és mindörökké. >>

126. zsoltár

Zarándok-ének. Mikor az Úr megfordította Sion fogságának sorsát, olyan volt, mintha álmodnánk. Akkor szánk vígsággal telt meg, nyelvünk pedig ujjongással. Azt mondták akkor a nemzetek között: »Nagy dolgokat művelt velük az Úr!« >>

127. zsoltár

Zarándok-ének. Salamontól. Ha nem az Úr építi a házat, építői hiába dolgoznak rajta. Ha nem az Úr őrzi a várost, őre hasztalan virraszt felette. Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. >>

128. zsoltár

Zarándok-ének. Mind boldog az, aki féli az Urat, s az ő útjain jár! Élvezed akkor kezed munkáját, boldog vagy, és jó dolgod lesz. >>

129. zsoltár

Zarándok-ének. Gyakran támadtak ellenem ifjúkorom óta, – vallja meg most Izrael, – gyakran támadtak ellenem ifjúkorom óta, mégsem bírtak velem! >>

130. zsoltár

Zarándok-ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg szavamat! Legyen füled figyelmes hangos esedezésemre. >>

131. zsoltár

Zarándok-ének. Dávidtól. Uram, nem fuvalkodik fel szívem, és nem néz magasra szemem, nem járok nagy dolgok után, erőmet meghaladó csodák után, hanem megnyugtattam és elcsöndesítettem lelkemet. Mint a gyermek anyja ölén, mint a kisgyermek, olyan most a lelkem. >>

132. zsoltár

Zarándok-ének. Emlékezzél meg, Uram, Dávidról, és minden gyötrődéséről, arról, hogy megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob erős Istenének: >>

133. zsoltár

Zarándok-ének. Dávidtól. Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges, ha együtt laknak a testvérek! Olyan az, mint a drága kenet a fejen, amely lecsordul a szakállra, Áron szakállára, lecsordul ruhája szegélyére; >>

134. zsoltár

Zarándok-ének. Íme, most áldjátok az Urat, ti mind az Úrnak szolgái, akik az Úr házában álltok éjszakánként. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, s áldjátok az Urat. >>

135. zsoltár

ALLELUJA! Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek szolgái az Urat, akik az Úr házában álltok, Istenünk házának udvaraiban! >>

136. zsoltár

ALLELUJA! Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló! Áldjátok az istenek Istenét, mert irgalma örökkévaló! >>

137. zsoltár

Ott ültünk Babilon folyóvizei mellett, és sírtunk, amikor Sionra gondoltunk. A fűzfákra akasztottuk ott hangszereinket, >>

138. zsoltár

Dávidtól. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert meghallgattad szájam szavát. Magasztallak az angyalok színe előtt, leborulok szent templomod felé, áldást mondok nevednek irgalmadért és igazságodért, mert mindenek fölött felmagasztaltad szent nevedet. >>

139. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem, tudod, ha leülök és ha fölkelek. Messziről ismered gondolataimat, >>

140. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Ments meg engem, Uram, a gonosz embertől, szabadíts meg az erőszakos embertől, >>

141. zsoltár

Dávid zsoltára. Uram, hozzád kiáltok, siess hozzám, figyelj szavamra, amikor hozzád kiáltok! Szálljon illatáldozatként színed elé imádságom, és kezem fölemelése legyen olyan, mint az esti áldozat. >>

142. zsoltár

Maszkíl Dávidtól, amikor a barlangban volt. Imádság. Szavammal az Úrhoz kiáltok, szavammal az Úrhoz könyörgök. >>

143. zsoltár

Dávid zsoltára. Uram, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre hűséged szerint, hallgass meg engem igazságod szerint. Ne szállj perbe szolgáddal, mert senki sem igaz előtted az élők közül. >>

144. zsoltár

Dávidtól. Áldott az Úr, az én segítségem, aki kezemet harcra tanítja, ujjaimat viadalra. Ő az én irgalmam és erősségem, oltalmam és szabadítóm, pajzsom, akiben remélek, védelmezőm és reménységem, ő veti alám népemet. >>

145. zsoltár

Dicséret. Dávidtól. Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön-örökké. Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-örökké. >>

146. zsoltár

ALLELUJA! Dicsérd lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg csak élek, zsoltárt énekelek Istenemnek, amíg csak leszek. >>

147. zsoltár

ALLELUJA. Dicsérjétek az Urat, mert jó neki zengeni, gyönyörűség hirdetni Istenünk dicséretét. Felépíti az Úr Jeruzsálemet, egybegyűjti Izrael szétszórtjait. >>

148. zsoltár

ALLELUJA! Dicsérjétek az Urat az egekből, dicsérjétek őt a magasságban! Dicsérjétek őt, angyalai mind, dicsérjétek őt, seregei mind! >>

149. zsoltár

ALLELUJA! Énekeljetek az Úrnak új éneket, zengjen a szentek gyülekezetében dicsérete! Örvendezzék Izrael az ő alkotójának, Sion fiai ujjongjanak királyuknak! >>

150. zsoltár

ALLELUJA! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek őt az ég erős boltozatában! Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának teljességéért! >>

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel