Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. zsoltár

1Boldog az az ember,aki nem követi a gonoszok tanácsát,nem áll a vétkesek útján,és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, 2hanem az Úr törvényében leli kedvét,s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! »

2. zsoltár

1Miért dühöngenek a nemzetek,terveznek hiúságokat a népek? 2Fölkelnek a föld királyai,egybegyűlnek mind a fejedelmekaz Úr ellen, s az ő Fölkentje ellen: »

3. zsoltár

1 Dávid zsoltára, amikor fia, Absalom elől menekült. 2Uram, számosan szorongatnak engem,és sokan kelnek föl ellenem! »

4. zsoltár

1 A karvezetőnek. Hárfára. Dávid zsoltára. 2Meghallgatott igazságom Istene, amikor segítségül hívtam.Szorongatásomban tágas teret adtál nekem.Könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! »

5. zsoltár

1 A karvezetőnek. Fuvolára. Dávid zsoltára. 2Figyelj szavamra, Uram,halld meg panaszomat! »

6. zsoltár

1 A karvezetőnek. Hárfára. Dávid zsoltára. 2Uram, ne feddj meg bosszúságodban,és ne fenyíts meg engem haragodban. »

7. zsoltár

1 Dávid panasza, amelyet az Úrnak énekelt Kúsinak, Jemini fiának beszéde miatt. 2Uram, én Istenem, benned remélek!Ments meg minden üldözőmtőlés szabadíts meg engem, »

8. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Szőlőprések« dallama szerint. Dávid zsoltára. 2Uram, mi Urunk,Milyen csodálatos neved szerte a világon!Hisz az egeknél fenségesebb dicsőséged. »

9. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Mút labbén« dallama szerint. Dávid zsoltára. 2Uram, teljes szívemből dicsérlek,hirdetem minden csodatettedet. »

10. zsoltár

1Miért maradsz, Uram, oly távol tőlem?Miért rejtőzködsz a szükség és szorongatás idején? 2A gonosz kevélykedik, üldözi a szegényt;Fogják meg őket saját kigondolt terveik! »

11. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Az Úrban bízom én. Hogyan mondhatjátok nekem:»Menekülj a hegyekbe, mint a veréb! 2Mert íme a bűnösök kifeszítették az íjat,a húrra illesztették nyilaikat,hogy lenyilazzák a sötétben az egyenes szívűeket. »

12. zsoltár

1 A karvezetőnek. Nyolcadra. Dávid zsoltára. 2Segíts meg, Uram, mert pusztulnak a szentek,az emberek fiai között a hűséges megfogyatkozott. »

13. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. 2Meddig felejtesz el egészen, Uram?Arcodat meddig fordítod el tőlem? »

14. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Így szól szívében az esztelen: »Nincs Isten!«Romlottak és utálatosak lettek törekvéseikben,nincs, aki jót cselekedne. 2Lenéz az Úr a mennyből az emberek fiaira,hogy lássa: van-e okos, aki Istennel gondol? »

15. zsoltár

1 Dávid zsoltára. Uram, ki lakhat sátradban?Ki tartózkodhat szent hegyeden? 2Az, aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik,aki igazat gondol szívében, »

16. zsoltár

1 Miktám, Dávidtól. Óvj meg engem, Uram, mert tebenned van reményem! 2Mondom az Úrnak: »Te vagy az én Istenem,nagyobb javam nincsen nálad.« »

17. zsoltár

1 Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet,méltasd figyelemre könyörgésemet.Hallgasd meg könyörgésemet, nem álnok ajakról fakad. 2Színed elől jöjjön igazság nekem,szemed lássa meg igazamat. »

18. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávidtól, az Úr szolgájától, aki ez ének igéit intézte az Úrhoz, amikor az Úr megszabadította őt minden ellenségének hatalmából 2és Saul kezéből. Így szólt tehát: Szeretlek Uram, én erősségem! »

19. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. 2Isten dicsőségét beszélik az egek,és keze művét hirdeti az égbolt. »

20. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. 2A szorongatás napján hallgasson meg téged az Úr,oltalmazzon meg Jákob Istenének neve! »

21. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. 2Uram, hatalmadon örvend a király,és mérhetetlenül ujjong segítségeden. »

22. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Szarvastehén hajnalban« dallama szerint. Dávid zsoltára. 2Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?Távol van szabadulásomtólhangos jajveszékelésem. »

23. zsoltár

1 Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, 2zöldellő legelőkön adott nekem helyet,csöndes vizekhez vezetett engem. »

24. zsoltár

1 Zsoltár Dávidtól. Az Úré a föld s ami azt betölti,a földkerekség és minden lakója. 2Mert ő alapította a tengerekre,s a folyók fölé ő állította. »

25. zsoltár

1 Dávid zsoltára. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, 2Istenem, tebenned remélek;ne hagyd, hogy megszégyenüljek,és ellenségeim ujjongjanak fölöttem! »

26. zsoltár

1 Dávidtól. Szolgáltass, Uram, igazságot nekem,mert ártatlanságban járok,s az Úrba vetett bizalmam nem inog meg. 2Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg engem,próbáld meg tűzzel vesémet és szívemet! »

27. zsoltár

1 Dávidtól. Az Úr az én világosságom és üdvösségem:kitől kellene félnem?Az Úr oltalmazza életemet:kitől kellene remegnem? 2Ha közelednek felém a gonoszok,hogy egyék húsomat,ellenségeim, akik szorongatnak,maguk botlanak meg és elesnek. »

28. zsoltár

1 Dávidtól. Hozzád kiáltok, Uram, Istenem,ne fordulj el szótlanul tőlem!Ne legyek olyan, ha néma maradsz hozzám,mint aki a sírverembe száll. 2Hallgasd meg, Uram, könyörgésem szavát,amikor imádkozom hozzád,amikor fölemelem kezemetszent templomod felé. »

29. zsoltár

1 Zsoltár Dávidtól. Adjatok az Úrnak, Istennek fiai,adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet, 2adjatok dicsőséget az Úr nevének,imádjátok az Urat szent ragyogásban! »

30. zsoltár

1 Zsoltár. Ének a Templomszentelés ünnepére. Dávidtól. 2Magasztallak, Uram, mert fölemeltél engem,és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek fölöttem. »

31. zsoltár

1 A karvezetőnek. Zsoltár Dávidtól. 2Uram, tebenned remélek,soha meg ne szégyenüljek,igazságodban szabadíts meg engem! »

32. zsoltár

1 Maszkíl Dávidtól. Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert,és akiknek bűne el van takarva. 2Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét,s akinek lelkében nincsen csalárdság. »

33. zsoltár

1Örvendezzetek igazak, az Úrban,igaz emberekhez illik a dicséret! 2Áldjátok az Urat lanttal,zengjetek neki dalt tízhúrú hárfával! »

34. zsoltár

1 Dávidtól, amikor őrültséget színlelt Abimelek előtt, és az továbbengedte őt. 2Áldom az Urat minden időben,ajkamon van dicsérete szüntelen. »

35. zsoltár

1 Dávidtól. Szállj perbe, Uram, azokkal, akik perlekednek velem,harcolj azokkal, akik ellenem harcolnak. 2Ragadj fegyvert és pajzsot,kelj a segítségemre! »

36. zsoltár

1 A karvezetőnek. Az Úr szolgájától, Dávidtól. 2Elhatározza magában a gonosz, hogy vétkezik,szeme előtt nincs Isten félelme. »

37. zsoltár

1 Dávidtól. Ne irigykedj az elvetemültekre,ne féltékenykedj a gonosztevőkre; 2Mert mint a fű, csakhamar elszáradnak,s elfonnyadnak mint a zöldellő növény. »

38. zsoltár

1 Zsoltár Dávidtól. Emlékezésül. 2Uram, ne vádolj engem bosszúságodban,ne fenyíts meg haragodban. »

39. zsoltár

1 Iditun karvezetőnek. Dávid zsoltára. 2Így szóltam: »Vigyázok útjaimra,hogy ne vétkezzem nyelvemmel;féket teszek számra,míg a bűnös szemben áll velem.« »

40. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. 2Várva-vártam az Urat,s ő lehajolt hozzám. »

41. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. 2Boldog, aki a szegénynek gondját viseli!A nyomorúság napján megmenti őt az Úr. »

42. zsoltár

1 A karvezetőnek. Maszkíl, Kóré fiaitól. 2Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez,úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem! »

43. zsoltár

1Szolgáltass nekem igazságot, Istenem,kelj ügyem védelmére az istentelen nemzetséggel szemben;A gonosz és álnok embertől szabadíts meg engem! 2Hisz te vagy, Isten, az én menedékem,miért vetsz el engem?Miért kell szomorúan járnom-kelnem,miközben sanyargat engem ellenségem? »

44. zsoltár

1 A karvezetőnek. Maszkíl, Kóré fiaitól. 2Isten, tulajdon fülünkkel hallottuk,atyáink beszélték el nekünk,mit műveltél napjaikban,a hajdankor napjaiban. »

45. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Liliomok« szerint. Kóré fiaitól. Maszkíl. Szerelmes ének. 2Szívem ünnepi szózattól árad,a királynak zengem dalomat.Nyelvem, mint a gyorsíró vesszeje. »

46. zsoltár

1 A karvezetőnek. Kóré fiaitól. A »Szüzek« szerint. Ének. 2Menedékünk és erőnk az Isten,a ránk zúdult számos bajban ő a mi segítőnk. »

47. zsoltár

1 A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára. 2Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek,örvendezzetek Istennek ujjongó szóval, »

48. zsoltár

1 Ének. Kóré fiainak zsoltára. 2Nagy az Úr, minden dicséretre méltóIstenünk városában. »

49. zsoltár

1 A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára. 2Halljátok meg ezt, nemzetek, mindnyájan,vegyétek fületekbe, földkerekség lakói, mindannyian: »

50. zsoltár

1 Ászáf zsoltára. Szól az Úr, az istenek Istene,és szólítja a földetnapkelettől napnyugatig. 2Felragyog Sionból ékes szépséggel az Isten. »

51. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára, 2amikor Nátán próféta eléje járult, miután ő Batsebával vétkezett. »

52. zsoltár

1 A karvezetőnek. Maszkíl Dávidtól, 2amikor az edomi Dóeg elment Saulhoz és hírül adta neki:»Dávid Ahimelek házába ment be.« »

53. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Mahálát« szerint. Maszkíl Dávidtól. Így szól szívében az esztelen: »Nincs Isten.« 2Romlottak lettek és utálatosságokat művelnek,nincs, aki jót cselekedne. »

54. zsoltár

1 A karvezetőnek. Lantra. Maszkíl Dávidtól, 2amikor Zíf lakói Saulhoz mentek és így szóltak: »Íme, Dávid nálunk rejtőzködik.« »

55. zsoltár

1 A karvezetőnek. Lantra. Maszkíl Dávidtól. 2Hallgasd meg, Isten, könyörgésemet,ne rejtőzz el esdeklésem elől; »

56. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Jónat élem rehókím« szerint. Miktám Dávidtól. Amikor Gátban a filiszteusok elfogták. 2Könyörülj rajtam, Isten,mert taposnak rajtam az emberek,egész nap hadakozva legyűrnek. »

57. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Ne semmisíts meg« szerint. Miktám Dávidtól. Amikor Saul elől a barlangba menekült. 2Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam,mert beléd vetem bizalmamat,és szárnyad árnyékában húzom meg magam,amíg a veszedelem elvonul. »

58. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Ne semmisíts meg« szerint. Miktám Dávidtól. 2Vajon valóban igazságot szóltok,igazságos ítéletet hoztok, emberek fiai? »

59. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Ne semmisíts meg« szerint. Miktám Dávidtól. Amikor Saul elküldte embereit, hogy figyeljék a házát és öljék meg őt. 2Ments meg ellenségeimtől, Isten,támadóimtól szabadíts meg engem! »

60. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Liliomok« szerint. Miktám Dávidtól. Tanító ének. 2Amikor kivonult Arám Naharaim és Arám Szóba ellen, és amikor Joáb visszatért és legyőzte Edomot a Sóaknás völgyben: tizenkétezret. »

61. zsoltár

1 A karvezetőnek. Hárfára. Dávidtól. 2Hallgass, Isten, esdeklésemre,figyelj könyörgésemre. »

62. zsoltár

1 A karvezetőnek. Iditun szerint. Dávid zsoltára. 2Csak Istenben nyugszik meg a lelkem,mert tőle jön segítségem. »

63. zsoltár

1 Dávid zsoltára, amikor Júda sivatagjában tartózkodott. 2Isten, én Istenem, pirkadatkor már előtted virrasztok.Téged szomjaz a lelkem,utánad sóvárog a testem,puszta, úttalan, víztelen vidéken. »

64. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. 2Hallgasd meg, Isten, esdő könyörgésemet,szabadítsd meg lelkemet az ellenség félelmétől! »

65. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Ének. 2Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon;Neked mutatnak be áldozatot Jeruzsálemben. »

66. zsoltár

1 A karvezetőnek. Ének. Zsoltár. Ujjongjatok az Istennek, minden földek, 2mondjatok nevének éneket,dicsőségét dicsérve zengjétek. »

67. zsoltár

1 A karvezetőnek. Hárfára. Zsoltár. Ének. 2Irgalmazzon nekünk Istenés áldjon meg minket!Ragyogtassa arcát felettünk, »

68. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Ének. 2Fölkel Isten, és elszélednek ellenségei,elfutnak előle, akik gyűlölik őt. »

69. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Liliomok« szerint. Dávidtól. 2Szabadíts meg engem, Isten,mert a vizek immár a torkomig hatolnak! »

70. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Emlékezetül. 2Isten, fordítsd figyelmedet megmentésemre,Uram, siess segítségemre! »

71. zsoltár

1Uram, tebenned remélek,soha meg ne szégyenüljek! 2Igazságodban szabadíts meg, és ments meg engem!Hajlítsd hozzám füledetés nyújts segítséget! »

72. zsoltár

1 Salamontól. 2Isten, add át ítéletedet a királynak,igazságodat a király fiának,hogy igazságosan ítélje népedet,és méltányosan szegényeidet. »

73. zsoltár

1 Ászáf zsoltára. Milyen jó az Isten az igazakhoz,azokhoz, akik tiszta szívűek! 2Az én lábam mégis majdnem megingott,majdnem megtántorodott lépésem, »

74. zsoltár

1 Maszkíl Ászáftól. Miért vetettél el, Isten, teljesen,miért gyúlt fel haragod legelőd juhai ellen? 2Emlékezzél meg gyülekezetedről,amelyet kezdettől fogva birtokodba vettél!Örökségedet, a törzset megváltottad,a Sion hegyét, amelyen laktál. »

75. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Ne pusztíts el« szerint. Ászáf zsoltára. Ének. 2Dicsérünk téged, Isten, dicsérünk,szólítjuk nevedet: csodáidat hirdetjük. »

76. zsoltár

1 A karvezetőnek. Hárfára. Ászáf zsoltára. Ének. 2Ismeretes Júdában Isten,nagy a neve Izraelben. »

77. zsoltár

1 A karvezetőnek. Iditun szerint. Ászáf zsoltára. 2Hangosan kiáltok az Úrhoz,hangosan kérem Istent, hogy figyeljen rám. »

78. zsoltár

1 Maszkíl Ászáftól. Figyelj, népem, tanításomra,hallgassatok szám szavára. 2Bölcs mondásra nyitom számat,elmondom a régi idők titkait. »

79. zsoltár

1 Ászáf zsoltára. Isten, pogányok szállták meg örökségedet,megfertőzték szentséges templomodat,romhalmazzá tették Jeruzsálemet. 2Szolgáid holttestét odavetettékeledelül az ég madarainak,szentjeid húsát a föld vadjainak. »

80. zsoltár

1 A karvezetőnek. »A törvény lilioma« szerint. Ászáf zsoltára. 2Figyelj ránk, Izrael pásztora,aki Józsefet nyájként vezérled!Aki a kerubok felett trónolsz, ragyogj fel »

81. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Szőlőprések« szerint. Ászáftól. 2Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek,ujjongjatok Jákob Istenének. »

82. zsoltár

1 Ászáf zsoltára. Áll az Isten az istenek gyülekezetében,s ítélkezik az isteneken: 2»Meddig ítéltek még hamisan,és meddig vagytok tekintettel a gonoszok személyére? »

83. zsoltár

1 Ászáf éneke. Zsoltár. 2Istenem ne maradj néma,ne hallgass és ne légy tétlen, Istenem! »

84. zsoltár

1 A karvezetőnek. A »Szőlőprések« szerint. Kóré fiainak zsoltára. 2Milyen kedvesek a te hajlékaid,Seregek Ura! »

85. zsoltár

1 A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára. 2Megkegyelmeztél országodnak, Uram,véget vetettél Jákob fogságának. »

86. zsoltár

1 Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, hallgass meg,mert nyomorult és szegény vagyok. 2Őrizd meg életem, mert kedves vagyok előtted;Mentsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik. »

87. zsoltár

1 Kóré fiainak zsoltára. Ének. Szent hegyeken vetette meg alapjait, 2jobban szereti Sion kapuit az Úr,mint Jákob többi hajlékát. »

88. zsoltár

1 Kóré fiainak éneke. Zsoltár. A karvezetőnek. A »Mahálát« szerint. Éneklésre. 2Uram, szabadításom Istene,éjjel-nappal hozzád kiáltok. »

89. zsoltár

1 Maszkíl az ezrahita Etántól. 2Az Úr kegyelmét örökké éneklem,hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti szám. »

90. zsoltár

1 Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te lettél a mi menedékünknemzedékről nemzedékre. 2Mielőtt a hegyek lettek,a föld és a világ születtek,te öröktől fogva és mindörökké vagy, Isten! »

91. zsoltár

1Aki a Fölségesnek oltalmában lakik,a Mindenható árnyékában nyugszik, 2azt mondja az Úrnak: »Te vagy az én oltalmazómés erősségem, Istenem, akiben bizakodom.« »

92. zsoltár

1 Zsoltár. Ének. Szombatnapra. 2Jó dolog az Urat dicsérni,nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni, »

93. zsoltár

1Király lett az Úr! Fölségbe öltözött,felöltözött az Úr, erővel övezte fel magát.Megerősítette a föld kerekségét,hogy ne ingadozzék. 2Trónod kezdet óta szilárd,te öröktől fogva vagy. »

94. zsoltár

1Uram, bosszúállás Istene,bosszúállás Istene, jelenj meg! 2Kelj fel, ó föld bírája,fizess meg a kevélyeknek! »

95. zsoltár

1Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,ujjongjunk szabadító Istenünknek. 2Járuljunk eléje magasztalással,vigadjunk előtte zsoltárokkal. »

96. zsoltár

1Énekeljetek az Úrnak új éneket,énekeljetek az Úrnak minden földek! 2Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét,hirdessétek napról-napra szabadítását! »

97. zsoltár

1Király az Úr! Ujjongjon a föld,örvendezzék a temérdek sziget! 2Felhő és homály van körülötte,igazság és jog trónjának alapja. »

98. zsoltár

1 Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket,mert csodálatos dolgokat cselekedett.Győzelmet szerzett jobbja,az ő szentséges karja. 2Megismertette szabadítását az Úr,megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. »

99. zsoltár

1 Dávid zsoltára. Király az Úr!Reszkessenek a népek;A kerubok fölött trónol,rettegjen a föld! 2Nagy az Úr a Sionon,fölséges minden nép felett. »

100. zsoltár

1 Zsoltár. Hálaadásra. 2Ujjongjatok Istennek, minden földek,örvendezve szolgáljátok az Urat,járuljatok eléje lelkendezve! »

101. zsoltár

1 Dávid zsoltára. Kegyelemről s igazságról énekelek,neked zengek zsoltárt, Uram. 2Vigyázok, hogy utam szeplőtelen legyen,mikor látogatsz meg engem?Ártatlan szívvel járokházam belsejében. »

102. zsoltár

1 A szegény imádsága, amikor bajban volt, és panaszát az Úr előtt kiöntötte. 2Uram, hallgasd meg imádságomat,és kiáltásom jusson eléd. »

103. zsoltár

1 Dávidtól. Áldjad, lelkem, az Urat,s egész bensőm az ő szent nevét. 2Áldjad, lelkem, az Urat,és ne feledd el jótéteményeit. »

104. zsoltár

1Áldjad, én lelkem, az Urat!Uram, én Istenem, te mindennél magasztosabb vagy!Fenségbe és ékességbe öltöztél, 2a fényességet, mint köntöst vetted magadra.Kifeszíted az égboltozatot, mint a sátorponyvát, »

105. zsoltár

1ALLELUJA!Áldjátok az Urat, hívjátok segítségül nevét,hirdessétek a nemzetek közt műveit! 2Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki,beszéljétek el minden csodatettét. »

106. zsoltár

1ALLELUJA!Áldjátok az Urat, mert jó,mert irgalma örökkévaló. 2Ki tudná elmondani az Úr nagy tetteit,ki tudná elbeszélni minden dicső művét? »

107. zsoltár

1ALLELUJA!Áldjátok az Urat, mert jó,mert irgalma örökkévaló. 2Így szóljanak azok, akiket megváltott az Úr,akiket megszabadított az ellenség kezéből, »

108. zsoltár

1 Ének. Dávid zsoltára. 2Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem,énekelek és zsoltárt zengek. Ébredj fel, dicsőségem! »

109. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Isten, akit dicsérek, ne hallgass, 2mert a bűnös szája és az álnok szája felnyílt ellenem.Hazug nyelvvel beszélnek rólam, »

110. zsoltár

1 Dávid zsoltára. Szólt az Úr az én Uramnak:»Ülj az én jobbomra,amíg ellenségeidetlábad zsámolyává teszem.« 2Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból:uralkodj ellenségeid között! »

111. zsoltár

1ALLELUJA!Hálát adok az Úrnak, teljes szívemből,az igazak tanácsában és a gyülekezetben. 2Nagyok az Úr cselekedetei,kívánatosak mindenkinek, aki vágyik utánuk. »

112. zsoltár

1ALLELUJA!Boldog az az ember, aki az Urat féli,és nagy tetszését leli parancsaiban! 2Utóda hatalmas lesz a földön,áldott lesz az igazak nemzedéke. »

113. zsoltár

1ALLELUJA!Dicsérjétek az Urat, ti szolgái,dicsérjétek az Úr nevét! 2Áldott legyen az Úr nevemost és mindörökké! »

114. zsoltár

1ALLELUJA!Amikor Izrael kivonult Egyiptomból,Jákob házanépe az idegen nép közül, 2Júda lett az ő szentélye,Izrael a birodalma. »

115. zsoltár

1Ne nekünk, Uram, ne nekünk,hanem a te nevednek adj dicsőséget, 2irgalmad és hűséged szerint.Hogy azt ne mondják a nemzetek:»Hol van az ő Istenük?« »

116. zsoltár

1ALLELUJA!Szeretem az Urat, mert meghallgattakönyörgésem szavát. 2Mert felém fordította fülétazon a napon amelyen segítségül hívtam. »

117. zsoltár

1ALLELUJA!Dicsérjétek az Urat minden népek,dicsérjétek őt minden nemzetek! 2Mert megerősíttetett mirajtunk az ő irgalma,és jósága örökre megmarad! »

118. zsoltár

1ALLELUJA!Magasztaljátok az Urat, mert jó,mert irgalma örökkévaló! 2Mondja hát Izrael, hogy jó,hogy irgalma örökkévaló! »

119. zsoltár

1ALLELUJA!Boldogok, akiknek útja szeplőtelen,akik az Úr törvénye szerint járnak! 2Boldogok, akik kutatják parancsolatait,s teljes szívvel keresik őt! »

120. zsoltár

1 Zarándok-ének. Szorongatásomban az Úrhoz kiáltottam,s ő meghallgatott engem. 2Uram, szabadítsd meg lelkemeta gonosz ajaktól és a csalárd nyelvtől! »

121. zsoltár

1 Zarándok-ének. Szememet a hegyekre emelem:honnan jön segítségem? 2Az Úr ad nekem segítséget,aki az eget és a földet alkotta. »

122. zsoltár

1 Zarándok-ének. Dávidtól. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem:»Az Úr házába megyünk.« 2És lábunk már itt álludvaraidban, Jeruzsálem! »

123. zsoltár

1 Zarándok-ének. Hozzád emelem szememet,aki az égben laksz. 2Íme, mint a szolgák szemeuruk kezére,mint a szolgáló szemeúrnőjének kezére,úgy tekint az Úrra, Istenünkre a mi szemünk,amíg rajtunk meg nem könyörül. »

124. zsoltár

1 Zarándok-ének. Dávidtól. Ha nem az Úr lett volna velünk,– vallja meg most Izrael, – 2ha nem az Úr lett volna velünk,amikor az emberek fölkeltek ellenünk, »

125. zsoltár

1 Zarándok-ének. Aki az Úrban bízik, olyan, mint a Sion hegye:meg nem inog, örökre megmarad. 2Jeruzsálemet hegyek övezik,népét pedig az Úr veszi körülmost és mindörökké. »

126. zsoltár

1 Zarándok-ének. Mikor az Úr megfordította Sion fogságának sorsát,olyan volt, mintha álmodnánk. 2Akkor szánk vígsággal telt meg,nyelvünk pedig ujjongással.Azt mondták akkor a nemzetek között:»Nagy dolgokat művelt velük az Úr!« »

127. zsoltár

1 Zarándok-ének. Salamontól. Ha nem az Úr építi a házat,építői hiába dolgoznak rajta.Ha nem az Úr őrzi a várost,őre hasztalan virraszt felette. 2Hiábavaló hajnal előtt kelnetek,és késnetek a lefekvéssel,akik a fáradság kenyerét eszitek,hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. »

128. zsoltár

1 Zarándok-ének. Mind boldog az, aki féli az Urat,s az ő útjain jár! 2Élvezed akkor kezed munkáját,boldog vagy, és jó dolgod lesz. »

129. zsoltár

1 Zarándok-ének. Gyakran támadtak ellenem ifjúkorom óta,– vallja meg most Izrael, – 2gyakran támadtak ellenem ifjúkorom óta,mégsem bírtak velem! »

130. zsoltár

1 Zarándok-ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 2Uram, hallgasd meg szavamat!Legyen füled figyelmeshangos esedezésemre. »

131. zsoltár

1 Zarándok-ének. Dávidtól. Uram, nem fuvalkodik fel szívem,és nem néz magasra szemem,nem járok nagy dolgok után,erőmet meghaladó csodák után, 2hanem megnyugtattamés elcsöndesítettem lelkemet.Mint a gyermek anyja ölén,mint a kisgyermek, olyan most a lelkem. »

132. zsoltár

1 Zarándok-ének. Emlékezzél meg, Uram, Dávidról,és minden gyötrődéséről, 2arról, hogy megesküdött az Úrnak,fogadalmat tett Jákob erős Istenének: »

133. zsoltár

1 Zarándok-ének. Dávidtól. Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges,ha együtt laknak a testvérek! 2Olyan az, mint a drága kenet a fejen,amely lecsordul a szakállra,Áron szakállára,lecsordul ruhája szegélyére; »

134. zsoltár

1 Zarándok-ének. Íme, most áldjátok az Urat, ti mind az Úrnak szolgái,akik az Úr házában álltok éjszakánként. 2Emeljétek föl kezeteket a szentély felé,s áldjátok az Urat. »

135. zsoltár

1ALLELUJA!Dicsérjétek az Úr nevét,dicsérjétek szolgái az Urat, 2akik az Úr házában álltok,Istenünk házának udvaraiban! »

136. zsoltár

1ALLELUJA!Áldjátok az Urat, mert jó,mert irgalma örökkévaló! 2Áldjátok az istenek Istenét,mert irgalma örökkévaló! »

137. zsoltár

1Ott ültünk Babilon folyóvizei mellett,és sírtunk, amikor Sionra gondoltunk. 2A fűzfákra akasztottuk ott hangszereinket, »

138. zsoltár

1 Dávidtól. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből,mert meghallgattad szájam szavát.Magasztallak az angyalok színe előtt, 2leborulok szent templomod felé,áldást mondok nevednek irgalmadért és igazságodért,mert mindenek fölött felmagasztaltad szent nevedet. »

139. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem, 2tudod, ha leülök és ha fölkelek.Messziről ismered gondolataimat, »

140. zsoltár

1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára. 2Ments meg engem, Uram, a gonosz embertől,szabadíts meg az erőszakos embertől. »

141. zsoltár

1 Dávid zsoltára. Uram, hozzád kiáltok, siess hozzám,figyelj szavamra, amikor hozzád kiáltok! 2Szálljon illatáldozatként színed elé imádságom,és kezem fölemelése legyen olyan, mint az esti áldozat. »

142. zsoltár

1 Maszkíl Dávidtól, amikor a barlangban volt. Imádság. 2Szavammal az Úrhoz kiáltok,szavammal az Úrhoz könyörgök. »

143. zsoltár

1 Dávid zsoltára. Uram, hallgasd meg imádságomat,figyelj könyörgésemre hűséged szerint,hallgass meg engem igazságod szerint. 2Ne szállj perbe szolgáddal,mert senki sem igaz előtted az élők közül. »

144. zsoltár

1 Dávidtól. Áldott az Úr, az én segítségem,aki kezemet harcra tanítja,ujjaimat viadalra. 2Ő az én irgalmam és erősségem,oltalmam és szabadítóm,pajzsom, akiben remélek,védelmezőm és reménységem,ő veti alám népemet. »

145. zsoltár

1 Dicséret. Dávidtól. Magasztallak téged, Istenem, királyom,s áldom nevedet örökkön-örökké. 2Áldalak téged mindennap,és dicsérem nevedet örökkön-örökké. »

146. zsoltár

1ALLELUJA!Dicsérd lelkem, az Urat! 2Dicsérem az Urat, amíg csak élek,zsoltárt énekelek Istenemnek, amíg csak leszek. »

147. zsoltár

1ALLELUJA.Dicsérjétek az Urat, mert jó neki zengeni,gyönyörűség hirdetni Istenünk dicséretét. 2Felépíti az Úr Jeruzsálemet,egybegyűjti Izrael szétszórtjait. »

148. zsoltár

1ALLELUJA!Dicsérjétek az Urat az egekből,dicsérjétek őt a magasságban! 2Dicsérjétek őt, angyalai mind,dicsérjétek őt, seregei mind! »

149. zsoltár

1ALLELUJA!Énekeljetek az Úrnak új éneket,zengjen a szentek gyülekezetében dicsérete! 2Örvendezzék Izrael az ő alkotójának,Sion fiai ujjongjanak királyuknak! »

150. zsoltár

1ALLELUJA!Dicsérjétek az Urat szentélyében,dicsérjétek őt az ég erős boltozatában! 2Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért,dicsérjétek őt nagyságának teljességéért! »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel