Keresés a Bibliában

7 1Dávid siggajonja, a melyet az Úrhoz énekelt a Benjáminita Kús beszéde miatt. (2Sám 16,5-11) 2Én Uram Istenem, benned bízom; oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, 3Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. (Zsolt 10,9) 4Én Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben. (Zsolt 33,20; Jób 36,7) 5Ha gonoszszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet: (Jób 31,7.8) 6Akkor ellenség üldözze lelkemet s érje el és tapodja földre az én életemet, és sujtsa porba az én dicsőségemet. Szela. (Zsid 1,14; Zsolt 91,11; Máté 18,10) 7Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen; serkenj fel mellettem, te, a ki parancsoltál ítéletet! (Zsolt 44,24;142,8) 8És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettök térj vissza a magasságba. (Zsolt 31,24;5Móz 28,1-13; Jer 17,7.8) 9Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint! (1Móz 18,25; Zsolt 18,21-25) 10Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. (Jer 11,20; Jel 2,23) 11Az én paizsom az Istennél van, a ki megszabadítja az igazszívűeket. (Zsolt 9,5) 12Isten igaz biró; és olyan Isten, a ki mindennap haragszik. 13Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt. (5Móz 32,41; Siral 2,4) 14Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. 15Ímé, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül. (Jób 15,35; Ésa 59,4) 16Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik a verembe, a mit csinált. (Péld 5,22; Zsolt 9,16) 17Forduljon vissza fejére az, a mit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. (Zsolt 145,18;51,19) 18Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. (Zsolt 9,5-7;18,21-28)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár