Keresés a Bibliában

103 1A Dávidé.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. (2Sám 23,1) 2Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. (Zsolt 18,1.51) 3A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. (Zsolt 32,5.2Sám;12,13) 4A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. (Zsolt 86,13) 5A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. (Ésa 40,31) 6Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. (Zsolt 146,7; Róm 2,6-11) 7Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit. (Zsolt 147,19.20) 8Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. (2Móz 34,6) 9Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. (Jer 3,12.15) 10Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. (Siral 3,22) 11Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. 12A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. 13A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. (Malak 3,17) 14Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. (1Móz 2,7) 15Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. (Péld 20,30) 16Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. (Zsolt 19,10.11) 17De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; (Zsolt 84,12.13; Luk 1,50) 18Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. (1Kir 9,4-9) 19Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat. (Zsolt 68,34) 20Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. (Zsid 1,14) 21Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői! 22Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár