Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. zsoltár

ELSŐ KÖNYV – Az igazak és a bűnösök sorsa »

1Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 2hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. »

2. zsoltár

Isten és felkentje diadalmaskodik »

1Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? 2Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: »

3. zsoltár

Imádság veszélyben »

1Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, Absolon elől menekült. 2URam, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám! »

4. zsoltár

Esti imádság »

1A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid zsoltára. 2Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! »

5. zsoltár

Isten igazán ítél »

1A karmesternek: Fúvós hangszerre. Dávid zsoltára. 2Figyelj beszédemre, URam, vedd észre sóhajtozásomat! »

6. zsoltár

Imádság halálfélelemben »

1A karmesternek: Mély hangú húros hangszerre. Dávid zsoltára. 2URam, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban! »

7. zsoltár

Ártatlan ember imádsága »

1Dávid éneke, amelyet a benjámini Kús miatt énekelt az ÚRnak. 2URam, Istenem, hozzád menekülök! Szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem, »

8. zsoltár

A Teremtő és az ember »

1A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. 2Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! »

9. zsoltár

Isten az igazság őre »

1A karmesternek: „A fiú halála” kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. 2Hálát adok az ÚRnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet. »

10. zsoltár

Isten az elnyomottak reménysége »

1URam, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? 2A bűnösök gőgjükben üldözik a nincstelent, de saját ármánykodásuk veszejti el őket. »

11. zsoltár

Hit a szabadító Istenben »

1A karmesternek: Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem: Menekülj a hegyre, mint a madár?! 2Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy rálőjenek lesből a tiszta szívűekre. »

12. zsoltár

Az ember szava és Isten beszéde »

1A karmesternek: Mély hangra. Dávid zsoltára. 2Segíts, URam, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. »

13. zsoltár

Bizakodás Isten szeretetében »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Meddig tart ez, URam? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? »

14. zsoltár

Az emberek romlottsága – (Vö. Zsolt 53) »

1A karmesternek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 2Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. »

15. zsoltár

Az Istennek tetsző élet »

1Dávid zsoltára. URam, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? 2Az, aki feddhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól; »

16. zsoltár

Isten fiaié a legszebb örökség »

1Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! 2Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. »

17. zsoltár

Könyörgés szabadításért »

1Dávid imádsága. URam, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre! Ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd. 2Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. »

18. zsoltár

Győzelmi ének – (Vö. 2Sám 22) »

1A karmesternek: Dávidé, az ÚR szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az ÚRnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az ÚR. 2Ezt mondta: Szeretlek, URam, erősségem! »

19. zsoltár

Az egek hirdetik Isten dicsőségét »
Isten igéje tökéletes »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. »

20. zsoltár

Könyörgés győzelemért »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Hallgasson meg téged az ÚR a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve! »

21. zsoltár

Hálaadás a királyért »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2URam, a te erődnek örül a király. Mennyire ujjong, hogy megsegítetted! »

22. zsoltár

Az igaz ember szenvedése és szabadulása »

1A karmesternek: „A hajnali szarvas” kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. 2Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok! »

23. zsoltár

A jó pásztor »

1Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. »

24. zsoltár

A dicső király bevonulása »

1Dávid zsoltára. Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. 2Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. »

25. zsoltár

Könyörgés Istenhez vezetésért »

1Dávidé. URam, utánad sóvárog a lelkem! 2Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! »

26. zsoltár

Ártatlan ember imádsága »

1Dávidé. URam, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem, az ÚRban bíztam ingadozás nélkül! 2Vizsgálj meg, URam, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet! »

27. zsoltár

Békesség Istennél »

1Dávidé. Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? 2Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek. »

28. zsoltár

Isten meghallgat »

1Dávidé. Téged hívlak, URam, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán! Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz. 2Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve szent templomod felé. »

29. zsoltár

Isten hatalma a zivatarban »

1Dávid zsoltára. Magasztaljátok az URat, ti, mennyei lények, magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát! 2Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben! »

30. zsoltár

Hálaadás az életért »

1Zsoltár, templomszentelési ének. Dávidé. 2Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. »

31. zsoltár

A reménység nem szégyenít meg »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan! »

32. zsoltár

Bűnbánat és bűnbocsánat »

1Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. 2Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. »

33. zsoltár

Isten dicsőítése »

1Örüljetek az ÚRnak, ti, igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. 2Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! »

34. zsoltár

Isten megsegíti övéit »

1Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abímeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. 2Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. »

35. zsoltár

Könyörgés oltalomért »

1Dávidé. Perelj, URam, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal! 2Ragadj pajzsot, vértet, és siess segítségemre! »

36. zsoltár

Isten az élet forrása »

1A karmesternek: Az ÚR szolgájáé, Dávidé. 2A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem, »

37. zsoltár

Ne irigyeld a bűnösök szerencséjét! »

1Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! 2Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. »

38. zsoltár

Bűnbánó ember könyörgése »

1Dávid zsoltára. Emlékeztetőül. 2URam, ne feddj meg felindulásodban, ne ostorozz lángoló haragodban! »

39. zsoltár

Vívódó lélek panasza »

1A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára. 2Ezt határoztam: vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. »

40. zsoltár

Hálaadó ének »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. »

41. zsoltár

Elhagyott beteg könyörgése »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az ÚR. »

42. zsoltár

MÁSODIK KÖNYV – Vágyódás Isten temploma után »

1A karmesternek: Kórah fiainak tanítókölteménye. 2Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! »

43. zsoltár

A hit és reménység diadala »

1Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem! 2Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? »

44. zsoltár

A megalázott nép könyörgése »

1A karmesternek: Kórah fiainak tanítókölteménye. 2Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. »

45. zsoltár

A királyi menyegző »

1A karmesternek: A „Liliomok” kezdetű ének dallamára. Kórah fiainak tanítókölteménye. A szeretet éneke. 2Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla. »

46. zsoltár

Erős vár a mi Istenünk »

1A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. 2Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. »

47. zsoltár

Isten a föld királya »

1A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. 2Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! »

48. zsoltár

Isten városa »

1Ének. Kórah fiainak zsoltára. 2Nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén. »

49. zsoltár

Az élet rejtélyei »

1A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. 2Halljátok ezt mind, ti, népek, figyeljen a világ minden lakója, »

50. zsoltár

Az igaz istentisztelet »

1Ászáf zsoltára. A hatalmas Isten, az ÚR szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. 2A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. »

51. zsoltár

Bűnbánat és megújulás »

1A karmesternek: Dávid zsoltára, 2abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. »

52. zsoltár

Isten megbünteti a bűnöst »

1A karmesternek: Dávid tanítókölteménye, 2abból az időből, amikor az edómi Dóég Saulhoz ment, és jelentette neki, hogy Dávid Ahímelek házába érkezett. »

53. zsoltár

Az emberek romlottsága – (Vö. Zsolt 14) »

1A karmesternek: „A betegség” kezdetű ének dallamára. Dávid tanítókölteménye. 2Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. »

54. zsoltár

Könyörgés segítségért »

1A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid tanítókölteménye, 2abból az időből, amikor a zífiek Saulhoz mentek, és ezt mondták neki: Nem tudod, hogy Dávid nálunk rejtőzködik? »

55. zsoltár

Panasz a hűtlen barátok miatt »

1A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid tanítókölteménye. 2Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől! »

56. zsoltár

Könyörgés nagy veszélyben »

1A karmesternek: „A messzi fák galambja” kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gátban. 2Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. »

57. zsoltár

Bizalom Istenben »

1A karmesternek: A „Ne veszíts el” kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. 2Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. »

58. zsoltár

Isten igazságot tesz a földön »

1A karmesternek: A „Ne veszíts el” kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele. 2Valóban igazat beszéltek, ti, hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött? »

59. zsoltár

Könyörgés oltalomért »

1A karmesternek: A „Ne veszíts el” kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul embereket küldött, hogy tartsák szemmel a házát, és öljék meg. 2Ments meg ellenségeimtől, Istenem, védj meg támadóimtól! »

60. zsoltár

Isten megaláz, de fel is magasztal »

1A karmesternek: A „Liliomok” kezdetű ének dallamára. Intelem, Dávid tanító bizonyságtétele 2abból az időből, amikor a naharajimi és a cóbái arámok ellen harcolt, Jóáb pedig visszafordult, és levágott a Sós-völgyben tizenkétezer edómi embert. »

61. zsoltár

Vágyódás Istenhez »

1A karmesternek: Húros hangszerre. Dávidé. 2Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra! »

62. zsoltár

Megnyugvás Istenben »

1A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára. 2Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. »

63. zsoltár

Sóvárgás Isten után »

1Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. 2Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. »

64. zsoltár

Isten megfizet »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat! Óvd meg életemet, mert ellenség rettent! »

65. zsoltár

Hálaadás lelki és testi javakért »

1A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. 2Téged illet a dicséret, ó, Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. »

66. zsoltár

Isten csodálatos útjai »

1A karmesternek: Zsoltárének. Örvendj, egész föld, az Istennek! 2Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét! »

67. zsoltár

Isten áldásai »

1A karmesternek: Húros hangszerre. Zsoltárének. 2Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját! (Szela.) »

68. zsoltár

Isten megjelenik népének »

1A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. 2Fölkel az Isten! Szétszóródnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. »

69. zsoltár

Kesergés szenvedés idején »

1A karmesternek: A „Liliomok” kezdetű ének dallamára. Dávidé. 2Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek! »

70. zsoltár

Könyörgés segítségért(Vö. Zsolt 40,14-18.) »

1A karmesternek: Dávidé, emlékeztetőül. 2Istenem, ments meg engem, URam, siess segítségemre! »

71. zsoltár

Öregember könyörgése »

1Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha! 2Ments meg, szabadíts meg irgalmasan! Fordítsd felém füledet, és segíts meg! »

72. zsoltár

Imádság a királyért »

1Salamoné. Isten! Add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának, 2hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen az elesetteket. »

73. zsoltár

HARMADIK KÖNYV – A kételkedő ember megnyugvása »

1Ászáf zsoltára. Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez! 2De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. »

74. zsoltár

Kesergés a templom pusztulása miatt »

1Ászáf tanítókölteménye. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta, miért lángol haragod legelőd nyája ellen? 2Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a törzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál! »

75. zsoltár

Isten a világ Ura »

1A karmesternek: A „Ne veszíts el” kezdetű ének dallamára. Ászáf zsoltáréneke. 2Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. »

76. zsoltár

Az Úr a Sion szabadítója »

1A karmesternek: Húros hangszerre. Ászáf zsoltáréneke. 2Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izráelben. »

77. zsoltár

A csüggedéstől a hálaadásig »

1A karmesternek, Jedútúnnak: Ászáf zsoltára. 2Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. »

78. zsoltár

A történelem tanítása »

1Ászáf tanítókölteménye. Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek! 2Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni. »

79. zsoltár

Izráel panasza Jeruzsálem pusztulása miatt »

1Ászáf zsoltára. Ó, Isten! Pogányok törtek örökségedre, meggyalázták szent templomodat, romhalmazzá tették Jeruzsálemet. 2Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak. »

80. zsoltár

Könyörgés megújulásért »

1A karmesternek: A „Liliomok” kezdetű ének dallamára. Intelem, Ászáf zsoltára. 2Figyelj ránk, Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! Te, aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva »

81. zsoltár

Isteni intelmek »

1A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Ászáfé. 2Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, ujjongjatok Jákób Istene előtt! »

82. zsoltár

Isten megítéli a gonosz bírákat »

1Ászáf zsoltára. Isten ott áll az istenek gyűlésén, ítéletet tart az istenek fölött: 2Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek?! (Szela.) »

83. zsoltár

Imádság segítségért »

1Ászáf zsoltáréneke. 2Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem! »

84. zsoltár

Sóvárgás a templom után »

1A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Kórah fiainak zsoltára. 2Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek URa! »

85. zsoltár

Vigasztalódás elnyomatás után »

1A karmesternek: Kórah fiainak a zsoltára. 2Megkegyelmeztél, URam, országodnak, jóra fordítottad Jákób sorsát. »

86. zsoltár

Üldözött ember imádsága »

1Dávid imádsága. Figyelj rám, és hallgass meg, URam, mert nyomorult és szegény vagyok! 2Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok! Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik! »

87. zsoltár

Isten városa »

1Kórah fiainak zsoltáréneke. Szent hegyen alapította 2az ÚR Sion kapuit: jobban szereti Jákób minden lakóhelyénél. »

88. zsoltár

Halálos beteg imádsága »

1Kórah fiainak zsoltáréneke. A karmesternek: A „Betegség” kezdetű ének dallamára éneklendő. Az ezráhi Hémán tanítókölteménye. 2URam, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. »

89. zsoltár

Isten szövetsége Dávid házával »
Ígéret Dávid házának »
Könyörgés szabadításért »

1Az ezráhi Étán tanítókölteménye. 2URam, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. »

90. zsoltár

NEGYEDIK KÖNYV – Az örökkévaló Isten és a mulandó ember »

1Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. 2Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! »

91. zsoltár

Az Úr biztos menedék »

1Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, 2az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! »

92. zsoltár

Isten igazságának dicsérete »

1Zsoltár. Ének szombatnapra. 2Milyen jó hálát adni az ÚRnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges, »

93. zsoltár

Az Úr örökké uralkodik »

1Uralkodik az ÚR! Fenségbe öltözött, felöltözött az ÚR, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. 2Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. »

94. zsoltár

Isten ítélete igazságot teremt »

1URam, megtorlás Istene, megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! 2Emelkedj fel, földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteikért! »

95. zsoltár

Buzdítás Isten dicséretére »

1Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! 2Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! »

96. zsoltár

Az ÚR az egész föld királya – (Vö. 1Krón 16,23-33.) »

1Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld! 2Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! »

97. zsoltár

Az Úr ítélni fog »

1Uralkodik az ÚR! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! 2Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. »

98. zsoltár

Énekeljen az egész világ! »

1Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. 2Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. »

99. zsoltár

A szent Isten »

1Uralkodik az ÚR, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld! 2Nagy az ÚR a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. »

100. zsoltár

Adjunk hálát alkotónknak! »

1Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! 2Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! »

101. zsoltár

Az Isten akaratát követő király »

1Dávid zsoltára. Szeretetedről, törvényedről énekelek, zsoltárt zengek neked, URam! 2Ügyelni akarok a tökéletes útra. Mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. »

102. zsoltár

Imádság nyomorúság idején »

1Nincstelen ember imádsága, amikor elcsügged, és kiönti panaszát az ÚR előtt. 2Hallgasd meg, URam, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom! »

103. zsoltár

Ének Isten irgalmáról »

1Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! 2Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! »

104. zsoltár

A teremtő és megtartó Isten »

1Áldjad, lelkem, az URat! URam, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, 2világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, »

105. zsoltár

Ének Izráel történetéről (1-15v. vö. 1Krón 16,8-22.) »

1Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 2Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! »

106. zsoltár

Izráel bűnei a pusztában »

1Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az ÚR, ki beszélhetné el minden dicső tettét? »

107. zsoltár

ÖTÖDIK KÖNYV – Hálaadó ének nagy ünnepen »

1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2Így szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, »

108. zsoltár

Reggeli ének háborús időben – (Vö. Zsolt 57,8-12 és 60,7-14.) »

1Dávid zsoltáréneke. 2Kész a szívem arra, Istenem, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen! »

109. zsoltár

Panasz rosszakarók miatt »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. Dicsérlek téged, Istenem, ne maradj néma! 2Mert bűnösök és alattomosok tátották fel szájukat ellenem, hazug nyelvvel beszélnek velem. »

110. zsoltár

A Messiás pap és király »

1Dávid zsoltára. Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem! 2Hatalmad pálcáját kinyújtja az ÚR a Sionról: Uralkodj ellenségeid között! »

111. zsoltár

Nagyok az Úr tettei »

1Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. 2Nagyok az ÚR tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. »

112. zsoltár

Az istenfélelem jutalma »

1Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. 2Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. »

113. zsoltár

Az Úr fensége és kegyelme »

1Dicsérjétek az URat! ÚRnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az ÚR nevét! 2Legyen áldott az ÚR neve most és mindörökké! »

114. zsoltár

A pusztai vándorlás csodái »

1Amikor Izráel kivonult Egyiptomból, Jákób háza népe az idegen nyelvű nép közül, 2Júda lett az ÚR szent népe, Izráel a birodalma. »

115. zsoltár

Istené a dicsőség, nem a bálványoké »

1Ne nekünk, URam, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! 2Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük? »

116. zsoltár

Hálaadás és fogadalom »

1Szeretem az URat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. 2Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. »

117. zsoltár

Dicsérje az Urat minden nép »

1Dicsérjétek az URat mind, ti, népek, dicsőítsétek mind, ti, nemzetek! 2Mert nagy az ő szeretete irántunk, az ÚR hűsége örökké tart. Dicsérjétek az URat! »

118. zsoltár

Hálaadás a templomban »
Bevonulás a templomba »

1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2Mondja hát Izráel, hogy örökké tart szeretete! »

119. zsoltár

A törvény magasztalása »

1Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek. 2Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, »

120. zsoltár

Imádság idegen földön »

1Zarándokének. Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. 2URam, ments meg engem a hazug ajkaktól és a csalárd nyelvtől! »

121. zsoltár

Izráel védelmezője »

1Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? 2Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. »

122. zsoltár

Zarándokok áldáskívánása »

1Zarándokének. Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem: Az ÚR házába megyünk! 2Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. »

123. zsoltár

Kigúnyolt nép imádsága »

1Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! 2Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az ÚRra, míg meg nem könyörül rajtunk. »

124. zsoltár

Hálaadás szabadításért »

1Zarándokének. Dávidé. Ha nem lett volna velünk az ÚR – vallja meg ezt Izráel! –, 2ha nem lett volna velünk az ÚR, amikor ránk támadtak az emberek, »

125. zsoltár

Az Úr megtartja a benne bízókat »

1Zarándokének. Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. 2Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az ÚR karolja át most és mindörökké. »

126. zsoltár

Az Úr nagy tetteinek dicsérete »

1Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. 2Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! »

127. zsoltár

Emberé a munka, Istené az áldás »

1Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. 2Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget. »

128. zsoltár

Az istenfélők házán áldás van »

1Zarándokének. Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár. 2Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. »

129. zsoltár

Sion ellenségei megszégyenülnek »

1Zarándokének. Sokat gyötörtek ifjúságom óta – vallja meg ezt Izráel! –, 2sokat gyötörtek ifjúságom óta, mégsem bírtak velem. »

130. zsoltár

Kiáltás a mélységből »

1Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, URam! 2Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! »

131. zsoltár

Alázatos ember éneke »

1Zarándokének. Dávidé. URam, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. 2Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. »

132. zsoltár

Imádság Dávidért és a Sionért »

1Zarándokének. Emlékezz, URam, Dávidra, minden viszontagságára! 2Mert esküt tett az ÚRnak, fogadalmat Jákób erős Istenének: »

133. zsoltár

A testvéri szeretet áldása »

1Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! 2Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. »

134. zsoltár

A zarándokok búcsúéneke »

1Zarándokének. Áldjátok az URat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente! 2Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat! »

135. zsoltár

Az Úr mindenható »

1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az ÚR nevét, dicsérjétek az URat, akik szolgái vagytok, 2akik ott álltok az ÚR házában, Istenünk házának udvaraiban! »

136. zsoltár

Hálaadó ének »

1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete! »

137. zsoltár

A babiloni foglyok panasza »

1Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. 2A fűzfákra akasztottuk ott hárfáinkat. »

138. zsoltár

Hálaadás Isten hűséges szeretetéért »

1Dávidé. Magasztallak, URam, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek! 2Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. »

139. zsoltár

Isten mindenütt jelen van »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. URam, te megvizsgálsz és ismersz engem. 2Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. »

140. zsoltár

Segítségkérés a rágalmazókkal szemben »

1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Ments meg, URam, a gonosz emberektől, oltalmazz meg az erőszakos emberektől, »

141. zsoltár

Imádság kísértés idején »

1Dávid zsoltára. Hozzád kiáltok, URam, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád! 2Jusson eléd imádságom mint illatáldozat, imára emelt kezem mint esti áldozat! »

142. zsoltár

Elhagyatott ember könyörgése »

1Dávid tanítókölteménye. Imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. 2Hangosan kiáltok az ÚRhoz, hangosan könyörgök az ÚRhoz. »

143. zsoltár

Könyörgés szabadításért »

1Dávid zsoltára. URam, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te! 2Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted! »

144. zsoltár

Imádság háborús időben »

1Dávidé. Áldott az ÚR, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. 2Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket vet alám. »

145. zsoltár

A teremtett világ dicséri az Urat »

1Dávid dicsérete. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. 2Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. »

146. zsoltár

A teremtő és gondviselő Isten dicsérete »

1Dicsérjétek az URat! Dicsérd, lelkem, az URat! 2Dicsérem az URat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. »

147. zsoltár

Isten a világnak és Izráelnek Ura »

1Dicsérjétek az URat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret! 2Felépíti Jeruzsálemet az ÚR, összegyűjti a szétszóródott Izráelt. »

148. zsoltár

A menny és a föld dicsérje az Urat! »

1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti, mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! 2Dicsérjétek őt, ti, angyalai mind, dicsérje őt minden serege! »

149. zsoltár

Sion népének diadaléneke »

1Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében! 2Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! »

150. zsoltár

Minden lélek dicsérje az Urat! »

1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! 2Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel