Keresés a Bibliában

35 1Dávidé.
Perelj Uram a velem perlőkkel; harczolj a velem harczolókkal. (1Sám 20,31.32) 2Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre. (Zsolt 7,4-7;35,23) 3Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. (Zsolt 56,8) 4Szégyen, gyalázat érje azokat, a kik lelkemet keresik; vettessenek hátra és piruljanak, a kik vesztemet koholják. (Jer 17,18; Zsolt 40,15;70,3) 5Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala verdesse őket. (Zsolt 6,4; Jób 21,18) 6Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket. (Zsolt 2,4) 7Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójokat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. 8Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, a melyet kivetett, essék belé a veszedelembe. (Zsolt 54,9.1Sám;20,15;26,10;31,2) 9Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában. (Zsolt 18,1.2) 10Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! A ki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő megrablójától. (Zsolt 18,8) 11Erőszakos tanúk állnak elő; azt kérdezik tőlem, a miről nem tudok. (Zsolt 55,4) 12Jóért roszszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet. (Zsolt 38,21;41,10) 13Pedig én az ő betegségökben gyászba öltöztem, bőjttel gyötörtem lelkemet, imádságom kebelemre vissza-vissza szállt. 14Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte; mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútól meghajolva: (Zsolt 5,4) 15Ők pedig örültek az én bukásomon és összegyűltek; összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és nem nyugodtak, (Jób 30,12-14) 16Ingyenélők léha csúfkodásai közt fogaikat vicsorgatva rám. 17Oh Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az oroszlánkölyköktől az én egyetlenemet. (Zsolt 22,21) 18Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged. (Zsolt 40,10) 19Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám. (Zsolt,35 15.;Zsolt 41,8.9; Péld 6,13) 20Mert nem beszélnek békességet, hanem a kik békességesek e földön, azok ellen álnok dolgokat koholnak. (1Sám 31,1-6) 21Föltátották rám szájokat, azt mondták: Haha! Haha! Látta a szemünk. (Zsolt 41,8.9) 22Láttad, oh Uram - ne hallgass, oh Uram; ne légy távol tőlem! (Zsolt,35 25.;Zsolt 83,1.3) 23Serkenj föl, ébredj ítéletemre, oh Uram, Istenem, az én ügyemért. (Zsolt 44,24) 24Ítélj meg engem a te igazságod szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne öröljenek rajtam! (Zsolt 26,1.9) 25Ne mondhassák szívökben: Örülj mi lelkünk! Ne mondhassák: Elnyeltük őt! (Zsolt,35 22. Zsolt. 41,6. 9.) 26Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, a kik bajomnak örülnek; szégyen és gyalázat borítsa be őket, a kik felfuvalkodtak ellenem. (1Krón 18,13) 27Vigadjanak és örüljenek, a kik kivánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, a ki kivánja az ő szolgájának békességét. (Zsolt 18,30) 28Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon. (Zsolt,35 5. 1 Sám. 31,1-6.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár