Keresés a Bibliában

109 1Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár.
Én dicséretemnek Istene, ne hallgass! (1Krón 25,1) 2Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel beszélnek én velem. (Zsolt 27,12.1Sám;24,10) 3És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül. (1Krón 21,26;22,1.2) 4Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. (Zsolt 35,12-25;41,10) 5Roszszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel az én szeretetemért. (Zsolt 41,10) 6Állíts fölibe gonoszt, és vádló álljon az ő jobb keze felől. (2Krón 6,41) 7Mikor törvénykezik, mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné legyen. (Zsolt,109 11. 12. 1 Kir. 11,36.) 8Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el. (1Sám 21,7; Csel 1,20) 9Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé. (Jób 20,10) 10És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek eledelt. (2Móz 30,23-33) 11Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét. (Én 4,8) 12Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, a ki könyörüljön az ő árváin! 13Veszszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök! (Zsolt 21,11) 14Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék! (Jób 20,11.2Móz;20,5) 15Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetök is veszszen ki e földről, 16A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje. (1Sám 22,9.10) 17Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el ő tőle. (Zsolt 118,1) 18Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj. (2Móz 19,5.6.1Pét;2,9) 19Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel mindenkor övezze magát. (2Móz 15,11; Zsolt 86,8) 20Ez legyen jutalmok az Úrtól az én vádolóimnak, és a kik rosszat beszélnek az én lelkemre. (Zsolt 115,3) 21De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem! (Jer 10,13) 22Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesíttetett én bennem. (2Móz 12,29) 23Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor; ide s tova hányattatom, mint a sáska. (Zsolt 102,12) 24Térdeim tántorognak az éhségtől, és testem megfogyatkozott a kövérségtől. (Józs 12,1-24) 25Sőt gyalázatossá lettem előttök; ha látnak engem, fejöket csóválják. (Zsolt 69,13) 26Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! (Zsolt 22,12.20) 27Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram! (Zsolt 102,13) 28Átkozzanak ők, de te áldj meg! Feltámadnak, de szégyenüljenek meg és örvendezzen a te szolgád. (Zsolt 40,15.16) 29Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolózzanak szégyenökbe, mint egy köpenybe! (Zsolt 40,15) 30Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság közepette! (Zsolt 22,23) 31Mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, a kik elítélik annak lelkét. (Zsolt 16,8;110,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár