Keresés a Bibliában

27 1Dávidé.
Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? (Mik 7,8;Zsolt 118,6) 2Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - ők botlanak meg és hullanak el. (Zsolt 18,38.39) 3Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én. (Zsolt 3,6.7) 4Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. (Zsolt 23,6;42,2.3) 5Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. (Zsolt 31,21) 6Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, a kik körültem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak. (Zsolt 116,13.14) 7Halld meg, Uram, hangomat - hívlak! Irgalmazz nékem és hallgass meg engem! (Jób 22,27;Zsolt 18,1.2) 8Helyetted mondja a szívem: Az én orczámat keressétek! A te orczádat keresem, oh Uram! 9Ne rejtsd el orczádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene! (Zsolt 104,28) 10Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. (Ésa 49,15.16) 11Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt. (Zsolt 25,4.5.9) 12Ne adj át engem szorongatóim kivánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek. (Zsolt 31,9;1Sám 24,10; Zsolt 109,2) 13Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén! (5Móz 29,19-20) 14Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat. (Ésa 25,9; Zsolt 31,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár