Keresés a Bibliában

86 1Dávid imádsága.
Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én! (2Sám 23,1) 2Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned. (Ezék 16,20.21;2Kir 16,3;17,17) 3Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon! 4Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet. (Zsolt 50,15) 5Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak. (Zsolt 103,17.18) 6Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát! (Bir 2,13-15) 7Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. (Zsolt 50,15) 8Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz! (Zsolt 95,3;Zsolt 136,4) 9Eljőnek a népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet. (Malak 1,11) 10Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül! (5Móz 30,1-5) 11Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. (Zsolt 25,4;32,8) 12Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké! (1Krón 16,35) 13Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. (Zsolt 16,10;49,16;88,6.7) 14Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, a kik meg sem gondolnak téged. (1Sám 24,12) 15De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú! (2Móz 34,6.4Móz;14,18) 16Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát! (Zsolt 116,16) 17Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, a mikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár