Keresés a Bibliában

118 1Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! (Zsolt 106,1) 2Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme! (Zsolt 92,13-16) 3Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 4Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme! (2Móz 30,7.9;Zsolt 134,2) 5Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr. (Zsolt 116,3.4.6) 6Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember? (Zsolt 56,5.12) 7Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre. (Péld 10,20) 8Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. (Zsolt 62,9.10;146,3-5; Jer 17,5.7) 9Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. (Zsolt 88,6.7; Ésa 27,19) 10Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket. (Zsolt 123,2) 11Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém őket. (Zsolt 140,6) 12Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében elvesztém őket. (Zsolt 7,17) 13Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem. (1Sám 24,4; Zsolt 57,1) 14Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul. (2Móz 15,2; Ésa 12,2) 15Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! (Zsolt 2,19) 16Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! (Luk 1,51) 17Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! 18Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak. (Zsolt 16,5) 19Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat! (1Sám 23,26) 20Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon. 21Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél! (2Sám 23,1;Zsolt 50,15) 22A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett! (Máté 21,42; Márk 12,10; Luk 20,17; Csel 4,11; Róm 9,33.1Pét;2,4.7) 23Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! (1Sám 23,7.8;24,3) 24Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! (1Sám 26,19;27,1.2) 25Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! (Zsolt 78,12-27;119,52) 26Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok! (Máté 21,9) 27Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. (Zsolt 28,1) 28Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged. (Zsolt,118 9.) 29Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme! (1Sám 26,10.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár