Keresés a Bibliában

40 1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. (Zsolt 58,8.9) 2Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. (Zsolt 38,16) 3És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. (Zsolt 69,3.15.16) 4És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. (Zsolt 146,9) 5Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez! (1Sám 2,5) 6Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám. (2Móz 40,36-38) 7Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. (Zsolt 51,18; Zsid 10,5;Zsolt 50,9-14) 8Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, 9Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. (Ésa 51,7; Zsolt 119,70.80-92) 10Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram! (2Móz 15,1-21; Bir 5,1-31) 11Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. 12Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. 13Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. (Zsolt 38,5) 14Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre! (Zsolt 70,2) 15Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, a kik életemre törnek, hogy elragadják azt; riadjanak vissza, gyalázat érje, a kik bajomat kívánják. (Zsolt 70,3) 16Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé! (Zsolt 70,4) 17Örülnek és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek; azt mondják mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, a kik szeretik a te szabadításodat. (Zsolt 70,5) 18Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél! (Zsolt 70,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár