Keresés a Bibliában

79 1Aszáf zsoltára.
Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe, megfertőztették szent templomodat, Jeruzsálemet kőhalommá tették. (2Kir 25,1-10) 2Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szenteid húsát a föld vadjainak. (Jób 38,26.27) 3Ontották véröket, mint a vizet Jeruzsálem körül, s nem volt, a ki eltemette volna őket. 4Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körültünk lakóknak. (Zsolt 44,14;80,7;137,7; Ezék 25,3.6;26,2) 5Meddig haragszol Uram, szüntelen? meddig gerjedez féltő szerelmed, mint a tűz? 6Ontsd ki haragodat a pogányokra, a kik nem ismernek téged, és az országokra, a melyek nem hívják segítségül a te nevedet; (Jer 10,25) 7Mert megemésztették Jákóbot, és hajlékát elpusztították. (Zsolt 14,4) 8Ne emlékezzél meg rovásunkra elődeink vétkéről; siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. (Ésa 64,9.10) 9Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; ments meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért. (Ésa 48,9; Ezék 20,22) 10Minek mondanák a pogányok: Hol az ő Istenök? Legyen nyilvánvaló a pogányokon szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. (Ésa 31,4) 11Jusson elődbe a foglyok könyörgése; karod hatalmával tartsd meg a halálnak eme fiait; 12És fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, a melylyel illettek téged, oh Uram! (Ésa 65,6.7) 13Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s nemzedékről-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet! (5Móz 32,9-13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár