Keresés a Bibliában

119 1Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak. (Zsolt 1,1-3) 2Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. (Róm 2,6-11) 3És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak. 4Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük. (5Móz 26,16-19) 5Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére! (2Sám 22,44) 6Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra! (Zsolt 8,5) 7Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire. (Zsolt 39,6;Jób 14,1.2) 8A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem! (Zsolt 18,8-15; Ésa 64,1-3) 9Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által? 10Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! (Zsolt 18,17.18;69,2.15) 11Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 12Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre. (Zsolt 33,2.4) 13Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét. (Zsolt 18,1; Péld 21,31) 14Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban. 15A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. 16Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el. (5Móz 28,4-11; Zsolt 65,12-14) 17Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet. 18Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. (Zsolt 33,12) 19Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat. 20Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt. (Zsolt 69,31.32) 21Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtól. 22Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat! (Zsolt 78,4.5) 23Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik. (Zsolt 78,12-27) 24A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. 25Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint. 26Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre! (Zsolt 86,15) 27Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról! 28Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint! 29A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem! 30Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem. (Zsolt,119 5.) 31Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni! 32A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet! (Zsolt 146,8) 33Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. (Zsolt 104,25-27) 34Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. 35Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. (5Móz 32,4; Jel 15,3) 36Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. (Zsolt 34,19;50,51) 37Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet. (Péld 10,24) 38Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged. 39Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid. (Zsolt 65,3) 40Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által. 41És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted, (Zsolt 63,5;104,33) 42Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben! (Jer 17,5-7) 43És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet! (1Móz 3,19; Préd 12,9) 44És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké. (Zsolt 84,13;145,19) 45És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. (Csel 14,15) 46És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg. (Zsolt 103,6) 47És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek. (Zsolt 145,14) 48És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. (Zsolt 68,6;147,6) 49Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet adtál! (Zsolt 145,13) 50Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem. (Zsolt 33,1;92,2) 51A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől. 52Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom. (Zsolt 34,19; Ésa 61,1) 53Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet. (Ésa 40,26) 54Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. 55Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet. (Zsolt 146,9) 56Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem. 57Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása. (Csel 14,17) 58Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint! (Zsolt 123,3) 59Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom. (Péld 21,31.1Sám;17,47) 60Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat. (Zsolt 33,18) 61Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; de a te törvényedről el nem feledkezem. 62Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért. 63Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják. (5Móz 32,13.14) 64A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre! 65Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint. (Jób 37,5) 66Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak. (Jób 37,9) 67Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra. 68Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre. (5Móz 4,7.8; Zsolt 78,5) 69A kevélyek hazugságot költöttek reám, de én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat. (Eféz 2,12) 70Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm. (Zsolt 73,4.7) 71Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. (Péld 20,30) 72A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst. (Zsolt 19,10.11) 73A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat. (Jób 10,9) 74A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem. (1Móz 1,3.6) 75Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem. (1Móz 18,25) 76Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint. 77Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm. (Jób 37,5) 78Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, holott én a te határozataidról gondolkodom. 79Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat! 80Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek. 81Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem. 82A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem? 83Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem. (Zsolt 147,19.20.2Móz;19,6) 84Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett? 85Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint élnek. 86Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem! 87Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat. (5Móz 28,63;Zsolt 147,6) 88A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait. (Zsolt 134,1.2) 89Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben. (2Krón 20,19-23) 90Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az. (Préd 1,4) 91A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál. 92Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. (Jer 15,16) 93Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem. (Zsolt 132,12.13;Ésa 6,3) 94Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem. (Zsolt 145,6) 95Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra figyelek. (Zsolt 98,5) 96Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. 97Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! 98Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. 99Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. (Préd 1,1) 100Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. 101Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. 102Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem. 103Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak! (Zsolt 19,11) 104A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. 105Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. (Jób 28,28; Zsolt 111,10) 106Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit. (Nehem 10,29) 107Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint. 108Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre. (Zsolt 19,15) 109Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem. (Mik 7,2.3) 110Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem. (Zsolt 140,6) 111A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok. 112Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és mindvégig. 113Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem. (Zsolt 1,1;4,5) 114Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem. (Ésa 59,7; Róm 3,15) 115Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait. 116Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben. 117Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen. (Zsolt 5,5-7) 118Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság. (Zsolt 8,1-3) 119Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat. 120Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől. 121Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak! 122Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem. (Ésa 65,12;66,4) 123Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után. 124Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem! 125Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! (Zsolt 10,24) 126Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet. (Jób 27,8.9;36,12; Ésa 1,15;59,2) 127Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat. 128Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm. (Zsolt 26,5) 129Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat. (Zsolt,119 32. Róm. 2,6-9.) 130A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. 131Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat. (Ésa 1,19) 132Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin. 133Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam! (Róm 6,12) 134Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat! 135A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre! (Zsolt 4,7) 136Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet. 137Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos. (Jób 32,8; Jak 1,5.6) 138A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben. (Zsolt 3,4) 139Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim. (Zsolt 69,10) 140Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. (2Sám 22,31; Zsolt 12,7;18,31) 141Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem. 142A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. 143Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem. 144A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek! 145Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet. 146Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat. 147Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem. (Zsolt 5,4;130,6) 148Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam. 149Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint! 150Közelgetnek hozzám az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtől messze távoztak. (1Kor 6,9.10) 151Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság. 152Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted. (Zsolt 37,22.29) 153Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el! (Jób 18,17-21) 154Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem! (Zsolt 1,8.9) 155Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel. (5Móz 8,1;30,16) 156Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem. (Máté 5,7.44-48;5Móz 6,7.8) 157Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te bizonyságaidtól. 158Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják. (Zsolt 125,1) 159Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem! 160A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló. (1Kor 4,7;Zsolt 26,12) 161A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem. (Jób 21,24) 162Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált. (Malak 3,10) 163A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem. (5Móz 28,1.8) 164Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért. (Zsid 12,5-7) 165A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk. (5Móz 28,1-14) 166Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem. 167Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem. (Zsolt 8,11; Jób 28,15-19) 168Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van előtted. 169Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint. 170Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem! (Zsolt 50,15) 171Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. (Zsolt,119 16.;Máté 7,21; Jak 1,25) 172Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. (Zsolt 136,5.6) 173Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam! 174Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem. (Jób 28,28) 175Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam! (Zsolt,119 16. 17.) 176Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el! (Ésa 53,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár