Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, az Efezusban lévő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. 2Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! »

2. fejezet

1És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2amelyekben jártatok egykor ennek a világnak szokása szerint, a levegőben uralkodó fejedelemnek engedelmeskedve, annak a léleknek, amely most a hitetlenség fiaiban működik. »

3. fejezet

1Ezért vagyok én, Pál, Krisztus Jézus foglya értetek, a nemzetekhez tartozókért. 2Bizonyára hallottátok, hogy Istennek milyen kegyelmi adományában részesültem a ti javatokra, »

4. fejezet

1Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, 2teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. »

5. fejezet

1Kövessétek tehát, mint kedvelt gyermekek, Isten példáját, 2s éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként Istennek. »

6. fejezet

1Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van az rendjén. 2 »Tiszteld apádat és anyádat« ; ez az első, ígérettel egybekötött parancs: »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel