Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Szólította az Úr Mózest, és így szólt hozzá a bizonyság sátrából: 2»Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik: Ha valaki áldozati ajándékot mutat be közületek az Úrnak, és vágóállatot, azaz szarvasmarhát vagy aprómarhát mutat be áldozati ajándékul, »

2. fejezet

1Ha valaki ételáldozatot mutat be áldozati ajándékul az Úrnak: akkor lisztláng legyen áldozati ajándéka és öntsön arra olajat és tegyen rá tömjént. 2Ezt aztán vigye el Áron fiaihoz, a papokhoz. Azok egyike vegyen egy tele marékkal a lisztlángból meg az olajból, s azt az egész tömjénnel együtt égesse el emékeztetőül az oltáron, kedves illatul az Úrnak. »

3. fejezet

1Ha békeáldozat valakinek az áldozati ajándéka és szarvasmarhát akar bemutatni, akár hímet, akár nőstényt: hibátlant mutasson be az Úr előtt. 2Tegye rá kezét az áldozati ajándéka fejére, aztán vágja le a bizonyság sátrának bejáratánál, s Áron fiai, a papok, öntsék vérét körben az oltárra. »

4. fejezet

1Majd így szólt az Úr Mózeshez: 2»Szólj Izrael fiaihoz: Ha valaki tudatlanságból bűnt követ el azáltal, hogy az Úr valamelyik tilalma ellenére megtesz valamit, aminek megtételét az Úr megtiltotta: »

5. fejezet

1Ha valaki bűnt követ el azáltal, hogy hallja annak szavát, aki esküszik, s bár tanúja volt a dolognak, minthogy vagy maga látta vagy tudomást szerzett róla, s nem jelenti be, s így gonoszságát viseli; 2ha valaki valamilyen tisztátalan állatot érint, akár olyat, amelyet a vad tépett szét, akár olyat, amely magától hullott el, akár valamilyen más csúszómászót, s nem tudja, hogy tisztátalanná lett, s így bűnös és vétkes marad; »

6. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Parancsold meg Áronnak, s fiainak: Ez az egészen elégő áldozat törvénye: Égjen az az oltáron egész éjszaka, reggelig; a tűz ugyanarról az oltárról való legyen. »

7. fejezet

1Ez a vétekért való áldozat törvénye: szentséges az. 2Tehát, ahol az egészen elégő áldozatot szokás megölni, ott öljék meg a vétekért való áldozatot is. Vérét öntsék körben az oltárra. »

8. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Vedd Áront és fiait meg öltözeteiket, a kenet olaját, a bűnért való áldozatra szánt fiatal bikát, a két kost meg a kosár kovásztalan kenyeret, »

9. fejezet

1A nyolcadik napon aztán szólította Mózes Áront és fiait meg Izrael véneit és azt mondta Áronnak: 2»Végy egy borjút a csordából bűnért való áldozatul, meg egy kost egészen elégő áldozatul – mindkettő hibátlan legyen – és mutasd be őket az Úr előtt. »

10. fejezet

1Áron fiai, Nádáb és Ábiu pedig fogták a tömjénezőjüket, tüzet tettek bele, s füstölőszert rá, s idegen tüzet vittek az Úr elé, amit nem parancsolt nekik. 2Erre tűz jött ki az Úrtól és megemésztette őket, s meghaltak az Úr előtt. »

11. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez és Áronhoz: 2»Mondjátok Izrael fiainak: Ezeket az állatokat szabad ennetek a föld minden állata közül: »

12. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha egy asszony magzatot fogan és fiút szül, hét napig olyan tisztátalan legyen, mint a havi tisztulás miatt való elkülönülés napjaiban. »

13. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez és Áronhoz: 2»Az olyan embert, kinek teste bőrén színbeli különbség, vagy kelés, vagy valami fehér folt, vagyis lepraszerű kiütés támad, el kell vinni Áronhoz, a paphoz, vagy valamelyik fiához. »

14. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Ez a törvény áll a leprásra, amikor őt meg kell tisztítani: Vigyék el a paphoz, »

15. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez és Áronhoz: 2»Szóljatok Izrael fiaihoz, s mondjátok nekik: Az olyan férfi, aki magfolyásban szenved, tisztátalan legyen. »

16. fejezet

1Áron két fiának halála után pedig, amikor azok idegen tüzet vittek az Úr elé, s azért halállal lakoltak, így szólt az Úr Mózeshez 2és azt parancsolta neki: »Szólj bátyádnak, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a függönyön belül levő szent helyre, a ládát fedő engesztelőhely elé, hogy meg ne haljon (mert a felhőben megjelenek az engesztelőhely felett), »

17. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Szólj Áronhoz és fiaihoz s Izrael valamennyi fiához, s mondd nekik: Ezt parancsolta az Úr: »

18. fejezet

1Így szólt az Úr Mózeshez: 2»Szólj Izrael fiaihoz, s mondd nekik: Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek. »

19. fejezet

1Így szól az Úr Mózeshez: 2»Szólj Izrael fiainak egész gyülekezetéhez és mondd nekik: Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok! »

20. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Ezt mondd Izrael fiainak: Ha valaki, Izrael fiai vagy az Izraelben lakó jövevények közül, odaadja gyermekét a Molok bálványnak: halállal lakoljon, kövezze agyon a föld népe. »

21. fejezet

1Azt mondta továbbá az Úr Mózesnek: »Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és mondd nekik: Pap ne tegye magát tisztátalanná polgártársainak holtteste által, 2ha csak nem közeli vérrokona, azaz atyja, anyja, fia, lánya, fivére »

22. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Szólj Áronnak és fiainak, hogy kellő tartózkodást tanúsítsanak Izrael fiainak szent adományaival szemben, és ne szentségtelenítsék meg azoknak a szent dolgoknak nevét, amelyeket nekem bemutatnak. Én vagyok az Úr! »

23. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ezek az Úr azon ünnepei, amelyeket szenteknek kell hívnotok. »

24. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked teljesen tiszta, világos faolajat, hogy állandóan mécseseket lehessen fenntartani »

25. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez a Sínai hegyen: 2»Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha majd bejuttok arra földre, amelyet én nektek adok, tartson a föld is szombatot az Úrnak. »

26. fejezet

1Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek. Ne csináljatok magatoknak bálványt vagy faragott képet, ne emeljetek emlékoszlopokat, s ne állítsatok fel jelzett követ földeteken, hogy imádjátok, mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek! 2Tartsátok meg szombatjaimat, s féljétek szentélyemet: én, az Úr, parancsolom! »

27. fejezet

1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha valaki fogadalmat tesz és valamilyen személyt ígér Istennek, becse szerint adja meg értékét. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel