Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Izajásnak, Ámosz fiának látomása, melyet Júdáról és Jeruzsálemről látott Uzijának, Jótámnak, Ácháznak és Hiszkijának, Júda királyainak napjaiban. 2Halljátok, egek,és figyelj füleddel, föld,mert az Úr szól:»Fiakat neveltem és felmagasztaltam,ők azonban elpártoltak tőlem. »

2. fejezet

1Az ige, melyet látomásban kapott Izajás, Ámosz fia, Júdáról és Jeruzsálemről. 2Ez történik majd az utolsó napokban:szilárdan áll az Úr házának hegyea hegyek tetején,kiemelkedik a halmok közül;és özönlenek hozzá mind a nemzetek. »

3. fejezet

1Mert íme, az Úr, a Seregek Uramegfosztja Jeruzsálemet és Júdáta támasztól és oltalomtól,minden támasztól, amit a kenyér jelent,és minden segítségtől, amit a víz nyújt. 2Elveszi tőle a hőst és a harcost,a bírót és a prófétát,a jóst és az öreget, »

4. fejezet

1Megragad majd hét asszony egy férfit azon a napon, és így szól: »A saját kenyerünket esszük,és a saját ruhánkba öltözünk;csak hadd viselhessük nevedet!Vedd le rólunk a gyalázatot!« 2Azon a napon az Úr sarjadékaékesség és dicsőség lesz,s a föld gyümölcse büszkeség és díszazoknak, akik megmenekülnek Izraelből. »

5. fejezet

1Hadd énekeljek kedvesemről,szerelmesem énekét szőlőjéről!Szőlője volt kedvesemnektermékeny hegytetőn; 2körülásta, és a kövektől megtisztította,majd beültette nemes szőlővel;közepén tornyot épített,sajtót is vájt benne;és várta, hogy szőlőfürtöt teremjen,de vadszőlőt termett. »

6. fejezet

1Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat, amint magas és kiemelkedő trónuson ült, és ruhájának uszálya betöltötte a templomot. 2Szeráfok álltak mellette; hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, és kettővel repültek. »

7. fejezet

1Történt pedig Ácháznak, Júda királyának napjaiban, aki Jótámnak, Uzija fiának volt a fia, hogy felvonult Rászin, Szíria királya, és Pekach, Remalja fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, hogy ostrom alá fogja; de nem tudták bevenni. 2Amikor eljutott a hír Dávid házához: »Szíria Efraimban táborozik«, megremegett a király szíve és népének szíve, mint ahogy megremegnek az erdő fái a széltől. »

8. fejezet

1Szólt az Úr hozzám: »Végy magadnak egy nagy táblát, és írd rá emberi írással: Mahhér Sálál Hás Báz!« 2Megbízható tanúkat állítottam magamnak: Uriás papot és Zakariást, Barakja fiát. »

9. fejezet

1A nép, amely sötétségben jár,nagy világosságot lát;akik a halál árnyékának országában laknak,azokra világosság ragyog. 2Megsokasítod az ujjongást,megnöveled az örömet;örvendenek színed előtt,ahogy örvendenek aratáskor,és amint ujjonganak, akik a zsákmányt osztják. »

10. fejezet

1Jaj azoknak,akik gonosz törvényeket hoznak,és akik sanyargató rendeletet írnak, 2hogy elnyomják a perben a szegényeket.Megfosztják jogaiktól népem megalázottait;hogy zsákmányukká legyenek az özvegyek,és az árvákat kirabolják! »

11. fejezet

1Vessző kél majd Jessze törzsökéből,és hajtás sarjad gyökereiből. 2Rajta nyugszik az Úr lelke:a bölcsesség és az értelem lelke,a tanács és az erősség lelke,a tudás és kegyesség, és az Úr félelmének lelke; »

12. fejezet

1Így fogsz szólni azon a napon: »Hálát adok neked, Uram,mert haragudtál ugyan rám,de elfordult haragod, és megvigasztaltál. 2Íme, Isten az én üdvösségem,bízom és nem félek,mert erőm és ujjongó dalom az Úr,ő lett nekem üdvösségem.« »

13. fejezet

1Kijelentés Babilon ellen, melyet Izajás, Ámosz fia látott. 2Kopár hegyen emeljetek zászlót,kiáltsatok emelt hanggal, intsetek kezetekkel,hadd vonuljanak be a fejedelmek Babilon kapuin! »

14. fejezet

1Mert megkönyörül az Úr Jákobon,kiválasztja még egyszer Izraelt,és letelepíti őket földjükön.Az idegenek majd hozzájuk csatlakoznak,és Jákob házához társulnak. 2A nemzetek kézbeveszik őket,és elviszik lakóhelyükre,Izrael háza pedig tulajdonává tesziaz idegeneket az Úr földjén,szolgákká és szolgálókká.Azokat viszik fogságba, akik elhurcolták őket,s ők uralkodni fognak sanyargatóikon. »

15. fejezet

1Kijelentés Moáb ellen. Bizony, éjszaka elpusztul, megsemmisül Ár-Moáb,bizony, éjszaka elpusztul, megsemmisül Kír-Moáb. 2Felmegy Díbon leánya sírni a magaslatokra;a Nébó és Medeba fölött jajgat Moáb.Minden fej kopasz,minden szakáll levágva. »

16. fejezet

1Küldjetek bárányt az ország uralkodójánakSzelából a sivatag felé, Sion leányának hegyére! 2Akkor majd, mint menekülő madárés mint fészkükből elkergetett madárfiókák,olyanok lesznek Moáb leányaiaz Arnon gázlóinál. »

17. fejezet

1Kijelentés Damaszkusz ellen.»Íme, Damaszkusz nem lesz többé város,hanem romhalmazzá válik. 2Elhagyottá lesznek Ároer városai,a nyájaknak jutnak, s azok ott heverésznek,anélkül, hogy valaki megzavarná őket. »

18. fejezet

1Jaj a szárnyzúgás földjének,mely Etiópia folyamain túl van! 2Követeket küld a tengeren,papiruszcsónakokon a vizeken:»Menjetek, gyors követek,a szálas és fényes bőrű nemzethez,a közel és távol rettegett néphez,az erős és eltipró nemzethez,melynek földjét folyamok szelik át!« »

19. fejezet

1Kijelentés Egyiptom ellen. Íme, az Úr gyors felhőn száguldés lemegy Egyiptomba.Meginognak színe előtt Egyiptom bálványai,és Egyiptom szíve elernyed bensejében. 2»Felingerlem az egyiptomit az egyiptomi ellen,hogy harcoljon mindenki a testvére ellen,és mindenki a társa ellen;város város ellen, királyság királyság ellen. »

20. fejezet

1Abban az esztendőben, amikor Asdódhoz érkezett a fővezér, akit Szárgon, Asszíria királya küldött, és ostrom alá vette Asdódot, s elfoglalta, 2abban az időben így szólt az Úr Izajás, Ámosz fia által: »Menj, oldd le a zsákruhát derekadról, és sarudat húzd le lábadról!« Ő így is tett, mezítelenül és mezítláb járt. »

21. fejezet

1Kijelentés a tenger menti síkság ellen. Mint a délen átsöprő szélviharok,úgy jön a sivatagból, a félelmetes földről. 2Fenyegető látomásban volt részem:a fosztogató fosztogat,és a pusztító pusztít.Vonulj föl, Élám!Indíts ostromot, Média!Minden érte való sóhajtozásnak véget vetettem. »

22. fejezet

1Kijelentés a Látomás völgye ellen. Mi lelt téged,hogy egész néped felment a háztetőkre, 2te lármával teli, zajongó város,te vigadó város?Sebesültjeidet nem kard sebezte meg,és nem harcban haltak meg. »

23. fejezet

1Kijelentés Tírusz ellen. Jajgassatok, Tarzis hajói,mert elpusztult erősségtek!Miután megjöttek Ketim földjéről,akkor jutott hozzájuk a hír. 2Némuljatok el, partvidék lakói,Szidon kereskedői!A tengerjárók elleptek téged. »

24. fejezet

1Íme, az Úr elpusztítja a földet,és feldúlja azt;felforgatja felszínét,és szétszórja lakóit. 2Mint a nép, olyan lesz a pap,mint a szolga, olyan az ura,mint a szolgáló, olyan az úrnője,mint a vásárló, olyan az eladó,mint a kölcsönadó, olyan a kölcsönvevő,mint a hitelező, olyan az adósa. »

25. fejezet

1Uram, te vagy az én Istenem,magasztallak téged, dicsőítem nevedet,mert csodákat műveltél,rég eltervezett, biztos és igaz dolgokat. 2Mert kőhalmazzá tetted a várost,rommá a hozzáférhetetlen várat:a kevélyek palotája többé már nem város,soha többé föl nem épül. »

26. fejezet

1Azon a napon majd ezt az éneket éneklik Júda földjén: »Erős városunk van nekünk,oltalmul szolgál kőfal és bástya. 2Nyissátok ki a kapukat,hadd vonuljon be az igaz nemzet,mely megtartja a hűséget! »

27. fejezet

1Azon a napon majd meglátogatja az Úrkemény, nagy és erős kardjávala Leviatánt, a gyors kígyót,a Leviatánt, a tekergő kígyót,és megöli a tengeri sárkányt. 2Azon a napon szép szőlőskert lesz,énekeljetek róla! »

28. fejezet

1Jaj a büszke koszorúnak,melyet Efraim részegei viselnek,és pompás ékessége hervadó virágának;akik a termékeny völgy övezte csúcsonbortól tántorognak! 2Íme, az Úr erőse, hatalmasa,mint jeges zápor, pusztító vihar,mint hatalmas, ömlő vizek áradata,a földre dönt erős kézzel. »

29. fejezet

1Jaj, Ariel, Ariel!Város, ahol Dávid táborozott!Tegyetek esztendőt esztendőhöz,ünnepek peregnek egymás után; 2és ostrom alá fogom Arielt;lesz bánat és gyász,s olyan leszel számomra, mint Ariel. »

30. fejezet

1»Jaj a lázongó fiaknak – mondja az Úr –,akik tervet szőnek, mely nem tőlem való,és szövetséget kötnek, mely nem az én akaratom,hogy bűnt bűnre halmozzanak! 2Útra kelnek, hogy lemenjenek Egyiptomba,de az én számat nem kérdezik meg,hanem menedéket keresnek a fáraónál,és oltalmat Egyiptom árnyékában. »

31. fejezet

1Jaj azoknak,akik Egyiptomba mennek le segítségért,lovakra hagyatkoznak,harci kocsikban bíznak, mert sok van azokból,és lovasokban, mert nagyon erősek,de nem tekintenek Izrael Szentjére,és az Urat nem keresik! 2Ő azonban bölcs: veszedelmet hoz,és szavait nem vonja vissza;felkel a gonoszok háza ellen,s a gonosztevők segítsége ellen. »

32. fejezet

1Íme, igazságosan uralkodik majd egy király,és a fejedelmek jog szerint kormányoznak. 2Olyan lesz mindegyik, mint rejtekhely a szél elől,és mint búvóhely a zivatar elől;mint patakok vize a száraz vidéken,és súlyos szikla árnyéka a tikkadt földön. »

33. fejezet

1Jaj neked, pusztító, aki még nem pusztultál el,rabló, akit még nem raboltak ki!Ha befejezed a pusztítást, el fogsz pusztulni,ha bevégzed a rablást, ki fognak rabolni! 2Uram, kegyelmezz nekünk,benned reménykedünk!Légy karunk ereje reggelenként,és szabadításunk bajaink idején! »

34. fejezet

1Jöjjetek közel, nemzetek, hogy halljátok,és ti népek, figyeljetek!Hallja meg a föld, és ami azt betölti,a földkerekség és minden sarjadéka! 2Mert felgerjedt az Úr haragja minden nemzet ellen,és indulata minden seregük ellen;kiirtásra szánja és lemészároltatja őket. »

35. fejezet

1Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék,ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom! 2Virulva viruljon és ujjongjon,ujjongva vigadjon!Övé lett a Libanon dicsősége,a Kármel és a Sáron fensége;meglátják ők az Úr dicsőségét,Istenünk fenségét. »

36. fejezet

1Történt Hiszkija király tizennegyedik esztendejében, hogy felvonult Szanherib, Asszíria királya Júda minden megerősített városa ellen, és bevette őket. 2Ekkor elküldte Asszíria királya a főpohárnokát Lákisból Jeruzsálembe, Hiszkija királyhoz nagy hadsereggel, és az fel is állt a Felső-tó vízvezetéke mellett a Ruhamosók mezejéhez vivő úton. »

37. fejezet

1Történt pedig, hogy Hiszkija király, amikor ezt meghallotta, megszaggatta ruháit, zsákruhába öltözött, és bement az Úr házába. 2Majd elküldte Eljakim udvarnagyot, Sebna írnokot és a papok véneit zsákruhába öltözve Izajás prófétához, Ámosz fiához. »

38. fejezet

1Azokban a napokban Hiszkija halálosan megbetegedett. Akkor bement hozzá Izajás próféta, Ámosz fia, és azt mondta neki: »Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben!« 2Erre Hiszkija a fal felé fordította arcát, és imádkozott az Úrhoz. »

39. fejezet

1Abban az időben Merodák-Baladán, Baladán fia, Babilon királya levelet és ajándékot küldött Hiszkijának, mert meghallotta, hogy beteg volt és felgyógyult. 2Megörült azoknak Hiszkija, és megmutatta nekik kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, az illatszereket meg a finom olajat, egész fegyvertárát és mindazt, ami raktáraiban található volt. Nem volt semmi a házában és egész királyságában, amit meg ne mutatott volna nekik Hiszkija. »

40. fejezet

1Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!– mondja a ti Istenetek. 2Szóljatok Jeruzsálem szívéhez,és kiáltsátok neki,hogy letelt szolgálata,letörlesztette bűnét,hiszen kétszeresen meglakolt az Úr kezétőlminden vétkéért! »

41. fejezet

1Hallgassatok rám, szigetek,és a népek kapjanak új erőre!Lépjenek elő, aztán beszéljenek,szálljunk perbe egymással! 2Ki támasztotta kelet felől azt,akinek léptét győzelem kíséri?Kiszolgáltatja színe előtt a nemzeteket,és királyokat vet alá neki;mint a por, olyanná teszi őket kardja,mint elfújt pelyva, olyanná az íja. »

42. fejezet

1Íme, az én szolgám, akit támogatok,választottam, akiben kedvemet találom.Ráadtam lelkemet,igazságot visz majd a nemzeteknek. 2Nem kiált, nem emeli fel hangját,és nem hallatja az utcán. »

43. fejezet

1Most pedig így szól az Úr,a te teremtőd, Jákob, és a te formálód, Izrael:»Ne félj, mert megváltottalak!Neveden szólítottalak, az enyém vagy. 2Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok,és ha a folyókon, azok nem borítanak el;ha tűzben jársz, nem égsz meg,és a láng nem perzsel meg téged. »

44. fejezet

1Most pedig halld, Jákob, én szolgám,Izrael, akit kiválasztottam! 2Így szól az Úr, a te alkotód,aki formált téged az anyaméhtől fogva,és segít téged:»Ne félj, szolgám, Jákob,Jesurun, akit kiválasztottam! »

45. fejezet

1Így szól az Úr felkentjéről, Círuszról: »Megfogtam jobbját,hogy nemzeteket hódoltassak meg előtte,és királyok derekán oldom meg az övet,hogy ajtókat nyissak meg előtte,és kapuk ne maradjanak zárva. 2Én előtted megyek,és a hegyeket elegyengetem;ércajtókat török össze,és vaszárakat verek le. »

46. fejezet

1Térdre roskad Bél, meggörnyed Nábó,szobraik állatokra és barmokra kerülnek;terheiteket hordozzák,teher az a kimerült állatoknak. 2Meggörnyednek, térdre roskadnak együttesen,nem tudják megmenteni a terhet,és maguk is a fogságba mennek. »

47. fejezet

1Szállj le, és ülj a porba,Babilon szűz leánya!Ülj le a földre, nincs trónus,káldeaiak leánya!Mert nem hívnak téged többéelpuhultnak és kényesnek. 2Fogd a kézimalmot, és őrölj lisztet!Vedd le fátyladat,emeld fel uszályodat, fedd fel combodat,kelj át folyókon! »

48. fejezet

1Halljátok ezt, Jákob háza,akik Izrael nevét viselitek,és Júda bensejéből származtok;akik az Úr nevére esküsztök,és Izrael Istenét emlegetitek,de nem hűségben és nem igazságban! 2Bizony, a szent városról kapták nevüket,és Izrael Istenére támaszkodnak:Seregek Ura az ő neve. »

49. fejezet

1Hallgassatok rám, szigetek,és figyeljetek, népek, a távolból!Az Úr hívott el engem az anyaméhtől fogva,anyám méhétől emlegette nevem. 2Olyanná tette számat, mint az éles kard,keze árnyékában rejtett el engem;olyanná tett, mint a hegyes nyíl,tegzébe dugott engem. »

50. fejezet

1Így szól az Úr: »Hol van anyátok válólevele,amellyel elbocsátottam őt?Vagy ki az én hitelezőm,akinek eladtalak titeket?Íme, bűneitek miatt adtalak el titeket,és vétkeitek miatt bocsátottam el anyátokat. 2Amikor eljöttem, miért nem volt ott senki?Amikor kiáltottam, miért nem volt, aki válaszoljon?Vajon túl rövid a kezem a megváltáshoz?Vagy nincs bennem erő a megmentésre?Íme, fenyegetésemmel kiszárítom a tengert,sivataggá teszem a folyókat;elrothadnak halaik víz nélkül,és szomjan pusztulnak. »

51. fejezet

1Hallgassatok rám, akik igazság után jártok,akik az Urat keresitek!Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágtak titeket,és a kút üregére, melyből kiástak! 2Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra,és Sárára, aki szült titeket!Mert egyedül őt hívtam meg,megáldottam és megsokasítottam. »

52. fejezet

1Ébredj, ébredj,öltsd fel erődet, Sion!Öltsd fel díszes ruháidat,Jeruzsálem, te szent város!Mert többé nem jár bennedkörülmetéletlen és tisztátalan. 2Rázd le magadról a port, kelj fel,te fogoly, Jeruzsálem!Oldd le nyakad bilincseit,Sion fogoly leánya! »

53. fejezet

1»Ki hitt annak, amit hallottunk,és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? 2Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás,és mint a gyökér a szomjas földből;nem volt szép alakja, sem ékessége,hogy megnézzük őt,és nem volt olyan külseje,hogy kívánjuk őt. »

54. fejezet

1Ujjongj, te meddő, aki nem szültél,ujjongásban törj ki és kiálts, aki nem vajúdtál!Mert több fia lesz az elhagyottnak,mint a férjes asszonynak – mondja az Úr. – 2Szélesítsd ki sátrad helyét,és hajlékaid kárpitjait feszítsd ki, ne kíméld!Hosszabbítsd meg köteleidet,és cövekeidet erősítsd meg! »

55. fejezet

1Ó, ti szomjazók mind, jöjjetek a vizekhez,és akiknek nincs pénzetek, jöjjetek,vegyetek gabonát, és egyetek!Jöjjetek, vegyetek gabonát pénz nélkül,és vételár nélkül bort és tejet! 2Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér,és keresményeteket arra, amivel nem laktok jól?Figyelmesen hallgassatok rám,akkor majd jót esztek,és élvezitek a kövér falatokat. »

56. fejezet

1Így szól az Úr: »Tartsátok meg a jogot,és cselekedjetek igazságot,mert hamarosan eljön szabadításom,és feltárul igazságom!« 2Boldog az az ember, aki ezt teszi,és az ember fia, aki ehhez ragaszkodik:vigyáz, hogy a szombatot meg ne szentségtelenítse,és vigyáz, hogy keze ne tegyen semmi rosszat. »

57. fejezet

1Az igaz elvész,és nincs senki, aki ezt szívére venné;a jámbor emberek elpusztulnak,miközben nincs, aki figyelne erre;mert a gonoszság miatt pusztul el az igaz. 2Eljut a békességre, megpihen nyugvóhelyén,aki az egyenes úton jár. »

58. fejezet

1Kiálts teli torokkal, ne kíméld,hanem emeld fel hangodat, mint a harsona!Hirdesd népemnek az ő bűnét,és Jákob házának az ő vétkét! 2Engem keresnek nap mint nap,és szeretnék megismerni útjaimat,mint olyan nemzet, mely igazságot cselekszik,és Istene döntését nem hagyta el.Igaz döntéseket kérnek tőlem,szeretnének közeledni Istenhez. »

59. fejezet

1Íme, nem rövid az Úr keze,hogy ne tudna megszabadítani,és nem tompa a füle,hogy ne hallana; 2hanem a ti bűneitek lettek válaszfalláköztetek és Istenetek között,és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek,hogy ne hallgasson meg. »

60. fejezet

1Kelj fel, tündökölj,mert eljött világosságod,és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! 2Mert íme, sötétség borítja a földet,és homály a népeket,de fölötted felragyog az Úr,és dicsősége megjelenik fölötted. »

61. fejezet

1Az Úristen lelke van rajtam,mert felkent engem az Úr,elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket;hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást,és a vakoknak a látást; 2hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejétés Istenünk bosszújának napját;hogy megvigasztaljak minden gyászolót; »

62. fejezet

1Sion miatt nem hallgathatok,és Jeruzsálem miatt nem nyugodhatom,míg elő nem jön igazsága, mint a fény,és szabadítása, mint fáklya, fel nem gyullad. 2Látni fogják a nemzetek igazságodat,és a királyok mindnyájan dicsőségedet;új néven hívnak majd téged,melyet az Úr szája határoz meg. »

63. fejezet

1»Ki ez, aki Edomból jön,vérvörös ruhákban Boszrából?Ékes az öltözetében,büszkén lépdel ereje teljében.«»Én vagyok, aki igazságot szólok,és hatalmam van a szabadításra.« 2»Miért vörös az öltözeted,és ruháid miért olyanok,mint a szőlőprésben taposóé?« »

64. fejezet

1Ahogy meggyújtja a tűz a rőzsét,és a vizet felforralja a tűz,ismertesd meg nevedet ellenségeiddel,hogy színed előtt megremegjenek a nemzetek, 2amikor félelmetes dolgokat cselekszel,melyeket nem vártunk!Ha leszállnál, színed előtt a hegyek megrendülnének! »

65. fejezet

1»Hagytam, hogy felkeressenek,akik nem kérdeztek engem;engedtem, hogy megtaláljanak,akik nem kerestek engem.‘Íme, itt vagyok! Íme, itt vagyok!’– mondtam a nemzetnek,mely nem szólította nevemet. 2Egész nap kitártam kezemeta lázadó nép felé,amely nem jó úton jár,hanem a saját gondolatai után; »

66. fejezet

1Így szól az Úr: »Az ég az én trónusom,és a föld lábam zsámolya.Milyen ház az, melyet nekem építhetnétek,és melyik hely az én nyugvóhelyem? 2Mindezeket az én kezem alkotta,így lettek mindezek – mondja az Úr. –Arra tekintek, aki szegény,aki megtört lelkű, és rettegi szavaimat. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel