Keresés a Bibliában

106

1ALLELUJA!
Áldjátok az Urat, mert jó,
mert irgalma örökkévaló.

2Ki tudná elmondani az Úr nagy tetteit,
ki tudná elbeszélni minden dicső művét?

3Boldogok, akik megtartják a törvényt,
és mindenkor az igazat cselekszik!

4Gondolj ránk, Uram, néped iránti jókedvvel,
látogass meg minket szabadításoddal,

5hadd lássuk választottaid jólétét,
hadd örvendjünk nemzeted örömének,
hadd dicsekedjünk örökségeddel.

6Vétkeztünk, mint ahogy atyáink,
igaztalanul cselekedtünk,
gonoszságot követtünk el.

7Atyáink Egyiptomban nem értették meg csodáidat,
nem fogták fel nagy irgalmadat,
lázadoztak, amikor a tengerhez, a Vörös-tengerhez jutottak.

8De ő megmentette őket nevéért,
hogy megismertesse hatalmát.

9Megfenyegette a Vörös-tengert és az kiszáradt,
és mint valami sivatagban, átvezette őket a mélységek között.

10Megmentette őket gyűlölőik kezéből,
ellenségeik kezéből megszabadította őket.

11Víz borította el szorongatóikat,
egy sem maradt életben közülük.

12Ekkor hittek szavainak,
és dicséretére éneket zengtek.

13De csakhamar elfeledték tetteit,
és nem bíztak terveiben,

14hanem heves kívánságra gerjedtek a sivatagban,
és megkísértették Istent a pusztában.

15Ő teljesítette kérésüket,
csömörlésig jóllakatta őket.

16Majd irigykedtek a táborban Mózesre,
és Áronra, az Úr szentjére.

17Erre megnyílt a föld, elnyelte Dátánt,
s elborította Abiron csoportját.

18Tűz gyulladt fel gyülekezetükben,
láng égette el a bűnösöket.

19A Hórebnél borjút készítettek,
és az öntött képet imádták.

20Dicsőségüket fölcserélték
a füvet evő bika képével.

21Elfeledték Istent, aki megszabadította őket,
aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban,

22csodákat Kám földjén,
félelmetes dolgokat a Vörös-tengeren.

23El is határozta volna, hogy elpusztítja őket,
ha választottja, Mózes,
nem állt volna résen,
hogy elhárítsa haragját, nehogy megsemmisítse őket.

24Semmire sem becsülték az óhajtott földet,
nem hittek ígéretének.

25Zúgolódtak sátraikban,
nem hallgattak az Úr szavára.

26Erre ő fölemelte kezét ellenük,
hogy lesújtson rájuk a sivatagban,

27s a nemzetek közé szórja utódaikat,
és elszélessze őket az országokban.

28Majd Baál-Peorhoz pártoltak,
és holt bálványoknak bemutatott áldozatokat ettek.

29Cselekedeteikkel haragra ingerelték őt,
és romlás tört rájuk.

30De Fineesz előállt, ítéletet tartott,
és a csapásnak vége lett.

31Ezt ő érdeméül számította be neki,
nemzedékről nemzedékre, örökre.

32Majd Meriba vizeinél ingerelték haragra,
és miattuk Mózes is bajba jutott,

33mert elkeserítették lelkét,
s ő meggondolatlanul beszélt szájával.

34Nem irtották ki azokat a nemzeteket,
amelyeket az Úr mondott nekik.

35Sőt a nemzetek közé vegyültek,
eltanulták cselekedeteiket,

36bálványaiknak szolgáltak,
s ez vesztükre lett.

37Feláldozták fiaikat
és leányaikat a gonosz szellemeknek.

38Ártatlan vért ontottak,
fiaik és leányaik vérét,
akiket Kánaán bálványainak áldoztak.
Megfertőzték a vérrel az országot,

39tisztátalanná lettek cselekedeteikben,
paráznákká tetteikben.

40Ekkor az Úr haragra gerjedt népe ellen,
és megutálta örökségét.

41A nemzetek kezébe adta őket,
és gyűlölőik uralkodtak rajtuk.

42Ellenségeik sanyargatták őket,
s ők megaláztatást szenvedtek kezük alatt.

43Gyakran megszabadította őket,
de ők csak ingerelték szándékaikkal,
s elmerültek gonoszságukban.

44De ő meglátta, amikor nyomorogtak,
és meghallgatta kiáltásukat.

45Megemlékezett szövetségéről,
és nagy irgalmában megszánta őket.

46Irgalmat szerzett nekik
mindazoknál, akik fogságba hurcolták őket.

47Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk,
és gyűjts össze minket a nemzetek közül,
hogy hálát adhassunk szent nevednek,
és dicsekedhessünk dicséreteddel.

48Áldott legyen az Úr, Izrael Istene,
öröktől fogva mindörökre!
És mondja az egész nép:
»Ámen! Ámen!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

106,1 Liturgikus szöveg, a fogság utáni közösség panasza és bűnbánati imája. A hívők bűnvallomása átfogó (7-46): nem csak saját vétkeiket nevezik meg, hanem népük történetéből a múltban elkövetett vétkek nyolc állomását is, az egyiptomi kivonulás és a honfoglalás között. Az atyák bűneire való emlékezés (amely akár a sajátjuk is lehetne) nemcsak azt mutatja meg, hogy a hűtlenség a lázadás az ember természetéhez tartozik, hanem mindenekfölött azt, hogy a hűség, az igazságosság, az irgalom Isten természetéhez tartozik. A zsoltár feltételezi Mózes könyveinek ismeretét, bár sorrendjében és szemléletében néha eltér attól.

106,6 Vö. Kiv 14,10-12.

106,8 Vö. Kiv 14,15-31.

106,13 Vö Szám 14,4.

106,15 Vö. Kiv 16,13-15; 17,4-7.

106,16 Vö. Szám 16,1-3; 16,31-35.

106,19 Vö. Kiv 32,1-14.

106,22 Vö. 105,23

106,24 Vö. Szám 14,2-4.

106,26 Vö. Szám 14,22-23.29.

106,28 Vö. Szám 25,1-3; 25,9.

106,30 Vö. Szám 25,7-12.

106,32 Vö. Szám 20,2-13.

106,34 Vö. MTörv 7,1-5; Bír 1,18-2,13; Lev 18,21; Szám 35,33-34.

106,40 Vö. Bír 2,14-16

106,47 Vö. 1 Krón 16,35-36.

Előző zsoltár Következő zsoltár