Keresés a Bibliában

103

1Dávidtól.
Áldjad, lelkem, az Urat,
s egész bensőm az ő szent nevét.

2Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el jótéteményeit.

3Ő megbocsátja minden gonoszságodat,
ő meggyógyítja minden betegségedet;

4Ő megóvja életed a pusztulástól,
ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged.

5Ő kielégíti javaival kívánságodat:
mint a sasé, visszatér ifjúságod.

6Igaz dolgokat cselekszik az Úr,
és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak.

7Megismertette Mózessel útjait,
Izrael fiaival cselekedeteit.

8Irgalmas és könyörületes az Úr,
hosszan tűrő és nagyirgalmú.

9Nem tartja meg haragját mindvégig,
és nem fenyeget örökké.

10Nem bűneink szerint bánt velünk,
és nem fizetett meg nekünk gonoszságainkért.

11Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött,
olyan nagy az ő irgalma azok számára, akik őt félik.

12Amilyen messze van kelet a nyugattól,
olyan messzire veti tőlünk gonoszságainkat.

13Mint ahogy az atya könyörül fiain,
úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.

14Mert ő ismeri létrejöttünket,
és megemlékezik arról, hogy porból vagyunk.

15Olyan az ember élete, mint a fűé:
kivirul, mint a mező virága,

16de ráfúj a szél, és nincs többé,
s a helyét sem ismerik.

17De az Úr kegyelme öröktől fogva
és örökké kíséri azokat, akik őt félik,
s igazsága azok unokáit,

18akik megtartják szövetségét,
és gondosan teljesítik parancsolatait.

19Az Úr az égben állította fel trónusát,
és királysága mindenen uralkodik.

20Áldjátok az Urat, angyalai mind,
ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek szavát,
mihelyt parancsának hangját meghalljátok.

21Áldjátok az Urat, seregei mind,
szolgái, akik akaratát megteszitek.

22Áldjátok az Urat, művei mind,
mindenütt, ahol uralkodik.
Áldjad lelkem az Urat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

103,1 Egyéni hálaének a fogság utáni időkből. Az imádkozó arról elmélkedik, hogy mindenki megtapasztalja Isten irgalmát.

103,6 Izrael az egyiptomi kivonuláskor a pusztában töltött idő alatt ismerte meg Istenét. A nép ekkor tapasztalta meg azt, hogy állhatatlan, gyorsan megtagadja saját hitét, lázad és a bűnös dolgokba veti bizalmát; de egyben megtapasztalja Isten megbocsátását is.

Következő zsoltár