Keresés a Bibliában

0 105

1ALLELUJA!
Áldjátok az Urat, hívjátok segítségül nevét,
hirdessétek a nemzetek közt műveit!

2Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki,
beszéljétek el minden csodatettét.

3Dicsekedjetek szent nevével,
örvendezzen azoknak a szíve, akik az Urat keresik.

4Keressétek az Urat és erejét,
keressétek szüntelenül arcát.

5Emlékezzetek meg csodatetteiről, amelyeket művelt,
jeleiről és szája ítéleteiről,

6ti, az ő szolgájának, Ábrahám utódai,
választottjának, Jákobnak fiai.

7Ő, az Úr, a mi Istenünk,
az egész földön ő ítélkezik.

8Örökké gondol szövetségére,
szavára, amelyet ezer nemzedékre adott,

9arra, amit Ábrahámmal megkötött,
amire megesküdött Izsáknak.

10Amit Jákobnak törvényül hagyott,
örök szövetségül Izraelnek,

11mondván: »Neked adom Kánaán földjét,
mint kötéllel kimért örökségteket.«

12Pedig csekély számmal voltak
igen kevesen és jövevények azon a földön,

13és nemzettől nemzethez vándoroltak,
egyik országból a másikba.

14Nem engedte, hogy bárki is ártson nekik,
sőt királyokat fenyített meg miattuk:

15»Fölkentjeimhez ne nyúljatok,
ne bántsátok prófétáimat!«

16Amikor éhséget bocsátott az országra,
s összetörte kenyértartó botjukat.

17Elküldött előttük egy férfit,
rabszolgának adták el Józsefet.

18Béklyóba szorították lábát,
vas került a nyakára,

19amíg szava be nem teljesedett:
az Úr igéje ugyanis igazolta őt.

20A király elküldött és megszabadíttatta,
a népek fejedelme szabadon engedte;

21Háza urává tette őt
és minden jószágának parancsolójává,

22hogy főembereit tetszése szerint kormányozza,
és bölcsességre tanítsa véneit.

23Erre Izrael Egyiptomba költözött,
és Jákob jövevény lett Kám földjén.

24Nagyon elszaporította népét az Úr,
erősebbé tette ellenségeinél.

25Majd megváltoztatta azok szívét, úgyhogy meggyűlölték népét,
szolgáival álnokul bántak.

26Erre elküldte szolgáját, Mózest
és Áront, a választottját,

27és végbevitette velük beszédes jeleit
és csodatetteit Kám földjén.

28Sötétséget küldött és homályt támasztott,
mert lázongtak szava ellen.

29Vizüket vérré változtatta,
halaikat megölte.

30Földjük békákat ontott
királyaik szobáira.

31Szavára legyek támadtak,
szúnyogok lepték el egész határukat.

32Esőjüket jégesővé tette,
égő tüzet bocsátott földjükre.

33Elverte szőlőjüket, fügefáikat,
összetörte földjükön a fákat.

34Szavára szöcskék nyüzsögtek,
és megszámlálhatatlan vándorsáska,

35és megemésztett földjükön minden növényt,
megette földjük minden gyümölcsét.

36Megölte országuk minden elsőszülöttét,
erejük minden zsengéjét.

37Aztán kivezette őket ezüsttel-arannyal megrakottan,
törzseikben senki sem volt beteg.

38Egyiptom örült, hogy kivonultak,
mert rájuk nehezedett a tőlük való félelem.

39Oltalmukra felhőt terjesztett föléjük
és tűzzel világított nekik éjszaka.

40Kérésükre fürjek jöttek,
és mennyei kenyérrel lakatta jól őket.

41Megnyitotta a sziklát és vizek fakadtak,
folyók eredtek a sivatagban.

42Mert megemlékezett szent szaváról,
amelyet szolgájához, Ábrahámhoz intézett.

43Kivezette népét ujjongásban,
választottait vigasságban.

44Nekik adta a nemzetek országait,
elfoglalták a népek tulajdonát,

45hogy megtartsák rendeleteit,
és kövessék törvényeit.
Alleluja!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

105,0 Kám földje: Egyiptom költői neve (az egyiptomiak Kám utódai, vö. Ter 10,6. 13.)

105,1 Tanító jellegű himnusz a fogság utáni idők szertartásából. Izrael saját múltjának nagy állomásait ünnepli, és azt mint ígéretekkel teli szent történelmet jeleníti meg. Felidézi az eseményeket az ősatyáktól Józsefen keresztül Egyiptomig, majd a kivonuláson keresztül a pusztába (a Sínai szövetségkötést nem!).

105,1 Vö. 1 Krón 16,8-22.

105,8 A kiválasztás története az Ábrahámmal kötött szövetséggel kezdődik és arra épül (vö. Ter 17,1-21). A megvalósult ígéret Kánaán elfoglalása (vö. Ter 12,7).

105,16 József története (vö. Ter 37; 39-47. fej.) tanúskodik Isten előrelátó gondoskodásáról.

105,29 Az egyiptomi csapások (vö. Kiv 7,14-12,36)

105,42 Befejező rész.

Következő zsoltár