Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő volt kezdetben Istennél. »

2. fejezet

1Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, 2és Jézus is hivatalos volt a menyegzőre tanítványaival együtt. »

3. fejezet

1Volt a farizeusok közt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik főembere. 2Éjszaka elment Jézushoz, és így szólt hozzá: »Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudja ezeket a csodajeleket véghezvinni, amelyeket te cselekszel, hacsak nincs vele az Isten.« »

4. fejezet

1Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János 2– bár Jézus maga nem keresztelt, csak a tanítványai –, »

5. fejezet

1Ezek után ünnepe volt a zsidóknak, és Jézus fölment Jeruzsálembe. 2Van Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdő, amelyet héberül Betezdának neveznek, és öt oszlopcsarnoka van. »

6. fejezet

1Mindezek után Jézus Galilea, azaz Tibériás tengerén túlra ment. 2Nagy sokaság követte őt, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken művelt. »

7. fejezet

1Ezek után Jézus bejárta Galileát. Nem akart ugyanis Júdeába menni, mert a zsidók halálra keresték. 2Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. »

8. fejezet

1Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. 2Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. »

9. fejezet

1Amikor továbbment, látott egy vakon született embert. 2Tanítványai megkérdezték őt: »Mester, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született?« »

10. fejezet

1»Bizony, bizony mondom nektek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol oson be, az tolvaj és rabló. 2Aki pedig az ajtón megy be, az a juhok pásztora. »

11. fejezet

1Volt egy Lázár nevű beteg Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. 2Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és lábát hajával törölgette. Az ő testvére, Lázár volt beteg. »

12. fejezet

1Húsvét előtt hat nappal Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit Jézus föltámasztott a halálból. 2Ott vacsorát készítettek neki. Márta felszolgált, Lázár azok között volt, akik vele ültek az asztalnál. »

13. fejezet

1A Húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, bár szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. 2A vacsora alkalmával, amikor az ördög már szívébe sugallta Júdásnak, az iskarióti Simon fiának, hogy elárulja őt, »

14. fejezet

1Ne nyugtalankodjék szívetek. Hisztek Istenben, és bennem is higgyetek. 2Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? »

15. fejezet

1Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. 2Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. »

16. fejezet

1Azért mondtam nektek mindezt, hogy meg ne botránkozzatok. 2Ki fognak zárni benneteket a zsinagógából, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, szolgálatot vél tenni az Istennek. »

17. fejezet

1Amikor Jézus mindezt elmondta, szemét az égre emelve így szólt: »Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, 2ahogy hatalommal ruháztad fel őt minden test fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. »

18. fejezet

1Miután Jézus ezeket elmondta, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, ahol volt egy kert; oda ment be ő és a tanítványai. 2Ismerte azt a helyet Júdás is, aki elárulta őt, mert Jézus gyakran járt oda tanítványaival. »

19. fejezet

1Akkor Pilátus elvezettette Jézust és megostoroztatta. 2A katonák pedig koronát fontak tövisből, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. »

20. fejezet

1Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. 2Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: »Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!« »

21. fejezet

1Ezek után Jézus ismét megjelent a tanítványoknak a Tibériási tengernél. Így jelent meg: 2Együtt volt Simon Péter, Tamás, akit Ikernek hívnak, a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és még másik kettő a tanítványai közül. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel