Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Ez történt a harmincadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödik napján: Miközben a foglyok között voltam a Kebár folyó mellett, megnyíltak az egek, és isteni látomásokat láttam. 2A hónap ötödik napján, Joachin király száműzetésének ötödik esztendejében »

2. fejezet

1Így szólt hozzám: »Emberfia, állj lábadra, hadd beszéljek veled.« 2És miután hozzám szólt, lélek jött belém és lábra állított; és hallottam, amint hozzám beszélt »

3. fejezet

1Ekkor azt mondta nekem: »Emberfia, ami előtted van, edd meg; edd meg ezt a tekercset és menj, beszélj Izrael fiaihoz.« 2Erre felnyitottam számat, s ő megetette velem azt a tekercset »

4. fejezet

1»Te pedig, emberfia, végy magadnak egy téglát, tedd magad elé, és rajzold rá Jeruzsálem városát; 2rendezz ellene megszállást, építs sáncokat, emelj töltést, verj ellene tábort és helyezz el köröskörül faltörő kosokat. »

5. fejezet

1Te pedig, emberfia, fogj egy éles kardot, használd, mint borbély-beretvát, és húzd végig fejeden és szakálladon; aztán fogj egy mérleget, és oszd el a hajat. 2Egy harmadrészt égess el tűzben a város közepén, miután az ostrom napjai beteltek; egy harmadrészt végy és hányj kardélre a város körül; egy másik harmadrészt pedig szórj a szélbe, én pedig kardot rántok utánuk. »

6. fejezet

1Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, fordítsd tekintetedet Izrael hegyei felé, prófétálj ellenük »

7. fejezet

1Ekkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Most pedig, emberfia, így szól az Úr Isten Izrael földjéhez: Eljött a vég, a vég eljött az ország négy tájára! »

8. fejezet

1Történt pedig a hatodik esztendőben, a hatodik hónapban, a hó ötödik napján, hogy amikor én a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, az Úr Isten rám bocsátotta ott a kezét. 2És íme, egy emberhez hasonló alakot láttam. Attól, ami derekának látszott, lefelé tűz volt, és a derekától fölfelé olyan volt, mint a fény; olyannak látszott, mint a fénylő érc. »

9. fejezet

1És hallottam, amint nagy hanggal kiáltotta: »Elérkezett a város bűnhődése! Mindenki tartsa kezében öldöklő fegyverét!« 2És íme, hat férfi jött az úton az észak felé néző felső kapu felől; mindegyikük kezében pusztító eszköz volt. Az egyik férfi közülük gyolcsba volt öltözve, és írószer volt az oldalán. Beléptek és megálltak az ércoltárnál. »

10. fejezet

1Ekkor láttam, és íme, fent, a kerubok feje fölött levő égboltozaton olyan valami jelent meg, mint egy zafírkő, mint egy királyi szék alakja. 2Ő pedig odaszólt a gyolcsba öltözött férfinak és mondta: »Menj a kerubok alatt levő kerekek közé, végy egy tele marokkal abból az izzó szénből, amely a kerubok alatt van, és szórd a városra.« És láttam, amint bement. »

11. fejezet

1Ekkor a lélek felemelt engem és bevitt az Úr házának keleti kapujához, amely napkelet felé nézett; és íme, a kapu bejáratában huszonöt férfi volt. Köztük láttam Jaazonját, Ázur fiát, és Pelatját, Benája fiát, a nép fejedelmeit. 2Ekkor azt mondta nekem: »Emberfia, ezek azok a férfiak, akik istentelenséget forralnak és igen gonosz tervet szőnek ebben a városban. »

12. fejezet

1Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, te az ellenszegülő ház közepén laksz, akiknek van szemük, hogy lássanak, de nem látnak, és van fülük, hogy halljanak, de nem hallanak, mert ellenszegülő ház ez! »

13. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, jövendölj Izrael prófétái ellen, akik jósolnak, és mondd azoknak, akik a saját szívükből jósolnak: Halljátok az Úr igéjét! »

14. fejezet

1Akkor férfiak jöttek hozzám Izrael vénei közül és leültek előttem. 2Az Úr pedig ezt a szózatot intézte hozzám: »

15. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, különb-e valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál,a venyige, mely az erdő fái között van? »

16. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait, »

17. fejezet

1Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, adj fel talányt és mondj példázatot Izrael házának, »

18. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Mi dolog az, hogy közmondássá lett közöttetek Izrael földjén az a mondás, amely így szól: ‘Az atyák ették meg a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásik el tőle?’ »

19. fejezet

1Te pedig kezdj gyászéneket Izrael fejedelmeiről, 2és mondd: Mi volt az anyád? Nőstényoroszlánaz oroszlánok között.Oroszlánkölykök közöttnevelte fel kicsinyeit. »

20. fejezet

1Történt pedig a hetedik esztendőben, az ötödik hónapban, a hónap tizedik napján, hogy Izrael vénei közül néhányan eljöttek megkérdezni az Urat, és leültek előttem. 2Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: »

21. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, fordítsd arcodat dél felé és beszélj Dél ellen, jövendölj a Délvidék erdeje ellen. »

22. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Hát te, emberfia, nem mondasz ítéletet, nem mondasz ítéletet a vér városa felett? »

23. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia! Volt két asszony, egy anyának voltak a leányai. »

24. fejezet

1Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám a kilencedik esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap tizedik napján: 2»Emberfia, írd fel magadnak a mai nap nevét, mert ma támadta meg Babilon királya Jeruzsálemet. »

25. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, fordítsd arcodat Ammon fiai ellen, jövendölj ellenük, »

26. fejezet

1Történt pedig a tizenegyedik esztendőben, a hónap elsején, hogy az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, mivel Tírusz így beszélt Jeruzsálemről: ‘Haha! Össze van törve a népek kapuja!Felém fordult! Én el fogok telni!Ő pedig elpusztult!’ »

27. fejezet

1És az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Te tehát, emberfia, zengj gyászéneket Tíruszról, »

28. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, mondjad Tírusz fejedelmének: Így szól az Úr Isten: Mivel szíved felfuvalkodott,és azt mondtad: ‘Isten vagyok én,isteni széken ülök a tenger szívében’– holott ember vagy és nem isten –és szívedet olyanná tetted, mint egy isten szíve, »

29. fejezet

1A tizedik esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap tizenegyedik napján az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, fordítsd arcodat a fáraó, Egyiptom királya ellen, és jövendölj ellene és egész Egyiptom ellen. »

30. fejezet

1Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, jövendölj és mondd: Így szól az Úr Isten: Jajgassatok! Jaj, az a nap! »

31. fejezet

1Történt pedig a tizenegyedik esztendőben, a harmadik hónapban, a hónap elsején, hogy az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, mondd a fáraónak, Egyiptom királyának és az ő népének: Kihez vagy te hasonló nagyságodban? »

32. fejezet

1Történt pedig a tizenkettedik esztendőben, a tizenkettedik hónapban, a hónap elsején, hogy az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, zengj siralmat a fáraóról, Egyiptom királyáról és ezt mondd neki: Hasonlóvá tetted magadat a nemzetek oroszlánjához,és a tengerben levő krokodilhoz;szarvaddal ökleltél folyamaidban,lábaddal zavarossá tetted a vizet,és tapostad áramlásait. »

33. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, szólj néped fiaihoz és mondd nekik: Ha valamely országra kardot bocsátok, és az ország népe egy férfit választ legkisebbjei közül és azt magának őrállóvá rendeli, »

34. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, jövendölj Izrael pásztorairól; jövendölj, és ezt mondd a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették! Vajon a pásztoroknak nem a nyájat kell-e legeltetniük? »

35. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, fordítsd arcodat Szeír hegysége ellen, jövendölj ellene és mondd neki: »

36. fejezet

1Te pedig, emberfia, jövendölj Izrael hegyeiről és mondd: Izrael hegyei, halljátok az Úr igéjét! 2Így szól az Úr Isten: Mivel az ellenség így szólt rólatok: ‘Haha! Az örök magaslatok nekünk jutottak örökségül!’ – »

37. fejezet

1Akkor az Úr rám helyezte kezét, az Úr lelkében kivezetett és letett a mező közepén, ami telve volt csontokkal. 2Körülvitt engem azok mellett mindenfelé; igen nagy volt a számuk a mező színén, és teljesen ki voltak száradva. »

38. fejezet

1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, fordítsd arcodat Góg ellen, Magóg földje ellen, Mesek és Tubál első fejedelme ellen. Jövendölj ellene »

39. fejezet

1Te pedig, emberfia, jövendölj Góg ellen és mondd: Így szól az Úr Isten: Íme, én ellened fordulok, Góg, Mosok és Tubál első fejedelme; 2körbe kergetlek és elővezetlek, felvonultatlak a legtávolabbi északról és Izrael hegyeire vezetlek. »

40. fejezet

1Száműzetésünk huszonötödik esztendejében, az év kezdetén, a hónap tizedik napján, tizennégy évvel az után, hogy a város elpusztult, éppen ezen a napon helyezte rám az Úr a kezét, és odavitt engem, 2isteni látomásokban elvitt Izrael földjére, és letett egy nagyon magas hegyen, amelyiken dél felé egy városhoz hasonló épület volt. »

41. fejezet

1Azután bevitt engem a templomba, és megmérte a pilléreket. Hat könyök volt a szélességük az egyik oldalon, és hat könyök volt a szélességük a másik oldalon. A hajlék szélessége: 2az ajtó szélessége tíz könyök volt, az ajtó oldalfalai: öt könyök az egyik oldalon és öt könyök a másik oldalon. Majd megmérte a hosszát: ez negyven könyök volt, és a szélességét: ez húsz könyök volt. »

42. fejezet

1Aztán kivitt a külső udvarba az észak felé vivő úton, és bevitt a kamrák azon épületébe, amely a különálló épülettel átellenben és az észak felé fekvő építménnyel szemben volt. 2Ez hosszában száz könyök volt; ajtaja észak felé nyílt, s a szélessége ötven könyök volt, »

43. fejezet

1Aztán elvitt engem a kelet felé néző kapuhoz. 2És íme, Izrael Istenének dicsősége bevonult kelet felől. A zúgása olyan volt, mint sok víz zúgása, és fölségétől felragyogott a föld. »

44. fejezet

1Aztán visszavitt engem a szentély külső kapujának irányába, amely kelet felé nézett; és ez zárva volt. 2Akkor az Úr így szólt hozzám: »Ez a kapu zárva legyen; ne nyissák ki, és senki se menjen be rajta, mert az Úr, Izrael Istene vonult be azon; ezért zárva legyen »

45. fejezet

1Amikor pedig megkezditek az ország felosztását sorshúzás szerint, különítsetek el egy szent részt a földből, mint szent adományt az Úr számára. A hossza huszonötezer, a szélessége tízezer mérték legyen. Ez szent legyen körös-körül egész területével. 2Ebből a szentélyhez tartozzék egy minden oldalon ötszázszor ötszáz mértéknyi négyszög, és ötven könyöknyi térség legyen mellette körös-körül. »

46. fejezet

1Így szól az Úr Isten: a belső udvarnak kelet felé néző kapuja a hat munkanapon zárva legyen, szombaton azonban nyissák ki, úgyszintén az újhold napjain is nyissák ki. 2A fejedelem vonuljon be kívülről a kapu csarnokán keresztül, és álljon meg a kapu küszöbén; mutassák be a papok az ő egészen elégő áldozatát és békeáldozatait, ő pedig imádkozzék a kapu küszöbén, aztán vonuljon ki, a kaput azonban ne zárják be napestig. »

47. fejezet

1Ezután visszavitt engem a ház kapujához, és íme, víz fakadt a ház küszöbe alatt a keleti oldalon; a ház homlokzata ugyanis kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le, az oltártól dél felé. 2Aztán kivitt az északi kapun, és körülvezetett a külső kapun kívül levő úton a kelet felé néző útra; és íme, víz tört elő a jobb oldalon. »

48. fejezet

1A törzsek neve a következő: Az északi határtól a hetáloni út hosszában, amerre az ember Emátba megy, Hácar-Enánig, Damaszkusz határánál, északon az emáti út mentén: Dáné egy rész; éspedig mind a keleti, mind a nyugati oldal az övé legyen. 2Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Áseré egy rész. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel