Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Jeremiásnak, Helkija fiának az igéi, aki az Anatótban, Benjamin földjén élő papok közül való volt. 2Őhozzá hangzott az Úr igéje Jozijának, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának tizenharmadik esztendejében; »

2. fejezet

1Így hangzott az Úr igéje hozzám: 2»Menj, és kiáltsd Jeruzsálem fülébe:Így szól az Úr:Emlékszem rád: ifjúkorod hűségére,jegyességed idejének szeretetére;amikor utánam jöttél a pusztában,a be nem vetett földön. »

3. fejezet

1Ha elbocsátja egy férfi a feleségét,s az eltávozik tőleés egy másik férfié lesz,vajon visszatérhet-e még ahhoz?Nem volna-e teljesen megszentségtelenítettaz az ország?Akkor te, aki sok szeretővel paráználkodtál,visszatérhetsz-e hozzám?– mondja az Úr. – 2Emeld fel szemedet a kopár halmokra, és lásd!Hol nem háltak veled?Az utak mentén ültél előttük,mint az arab a pusztában,és megszentségtelenítetted az országotparáznaságoddal és gonoszságoddal. »

4. fejezet

1»Ha megtérsz, Izrael,– mondja az Úr –, ha hozzám megtérsz,ha eltávolítod utálatosságaidat színem elől,és nem tévelyegsz, 2ha így esküszöl: ‘Él az Úr!’,hűséggel, törvénnyel és igazsággal,akkor áldást nyernek benne a nemzetek,és benne fognak dicsekedni. »

5. fejezet

1Járjátok be Jeruzsálem utcáit,nézzetek szét és tudakozódjatok,kutassatok a terein!Vajon találtok-e olyan embert,van-e olyan, aki jog szerint cselekszik,és hűségre törekszik?Akkor megbocsátok neki. 2Ha így szólnak is: »Él az Úr!«,mégis hamisan esküsznek. »

6. fejezet

1Meneküljetek, Benjamin fiai,Jeruzsálem belsejéből!Tekoában fújjátok meg a harsonát,és Bét-Hakkárem fölött adjatok jelet!Mert veszedelem fenyeget észak felől,és nagy romlás. 2A szépet és elkényeztetettet,Sion leányát elpusztítom. »

7. fejezet

1Az ige, mely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól: 2»Állj az Úr házának kapujába, hirdesd ott ezt az igét, és mondd: Halljátok az Úr igéjét, egész Júda, akik beléptek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt! »

8. fejezet

1»Abban az időben – mondja az Úr –, kihozzák sírjaikból Júda királyainak csontjait, fejedelmeinek csontjait, a papok csontjait, a próféták csontjait és Jeruzsálem lakóinak csontjait. 2Kiterítik őket a nap, a hold és az ég egész serege elé, melyeket szerettek és szolgáltak, melyek után jártak, melyekhez folyamodtak, és melyek előtt leborultak. Nem gyűjtik össze és nem temetik el őket; trágyává lesznek a föld színén. »

9. fejezet

1Bárcsak lenne a pusztában számomraegy vándornak való szállás,hogy elhagyhatnám népemet, és elmehetnék tőlük!Mert mindnyájan házasságtörők,hűtlenek gyülekezete. 2»Felajzották nyelvüket, mint az íjat;hazugsággal és nem igazsággallettek hatalmasok az országban;mert gonoszságról gonoszságra haladnak,és engem nem ismernek – mondja az Úr. – »

10. fejezet

1Halljátok az igét, melyet szólt az Úr rólatok, Izrael háza! 2Így szól az Úr:»A nemzetek útjait el ne tanuljátok,és az égi jelektől meg ne rémüljetek,mert a nemzetek rémülnek meg azoktól! »

11. fejezet

1Az ige, mely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól: 2»Halljátok e szövetség igéit! Beszéld el azokat Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak! »

12. fejezet

1Igaz vagy, Uram,ha vitatkozom is veled;mégis hadd folytassak pert veled!Miért sikeres az istentelenek útja?Nyugodtan élnek mind a hűtlenül elpártolók. 2Elültetted őket, gyökeret is vertek,fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak;közel vagy a szájukhoz,de távol a veséjüktől. »

13. fejezet

1Így szólt hozzám az Úr: »Menj, vásárolj magadnak egy lenövet, és tedd a derekadra, de vízbe ne rakd!« 2Megvásároltam az övet az Úr igéje szerint, és a derekamra tettem. »

14. fejezet

1Az Úr igéje, mely elhangzott Jeremiáshoz a szárazságról. 2Gyászol Júda,és kapui hervadoznak,bánkódnak a földre roskadva;Jeruzsálem kiáltása felszáll. »

15. fejezet

1Ezt mondta nekem az Úr: »Ha Mózes és Sámuel állna is színem előtt, nem szívlelném ezt a népet. Űzd el őket színem elől, menjenek el! 2Ha pedig majd azt mondják neked: ‘Hová menjünk?’, mondd nekik: Így szól az Úr: Aki halálra való, a halálra;aki kardra, a kardra;aki éhínségre, az éhínségre;és aki fogságra, a fogságra. »

16. fejezet

1Így hangzott az Úr igéje hozzám: 2»Ne végy magadnak feleséget, és ne legyenek fiaid és leányaid ezen a helyen! »

17. fejezet

1Júda bűne vasvesszővel van felírva, gyémántheggyel van rávésveszívük táblájáraés oltáraik szarvaira, 2hogy fiaik megemlékezzenek oltáraikrólés oszlopaikról a zöldellő fák mellett,a magas halmokon, »

18. fejezet

1Az ige, mely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól: 2»Kelj fel, és menj le a fazekas házába! Ott majd tudtul adom neked igéimet.« »

19. fejezet

1Így szólt az Úr: »Menj, vásárolj egy agyagkorsót a fazekastól, és végy magad mellé néhányat a nép vénei és a papok vénei közül! 2Azután menj ki a Ben-Hinnom völgyébe, mely a Cserép-kapu bejáratánál van, és hirdesd ott az igéket, amelyeket mondok neked! »

20. fejezet

1Meghallotta Fássúr pap, Immer fia, aki főfelügyelő volt az Úr házában, hogy Jeremiás ezeket az igéket prófétálta. 2Ezért megverette Fássúr Jeremiás prófétát, és kalodába záratta, amely a felső Benjamin-kapuban volt az Úr házában. »

21. fejezet

1Az ige, amely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól, amikor Cidkija király hozzá küldte Fássúrt, Malkija fiát és Szofonja papot, Maaszja fiát, e szavakkal: 2»Kérdezd meg az Urat érdekünkben, mert Nebukadnezár, Babilon királya harcol ellenünk! Hátha az Úr csodát tesz velünk, mint annyiszor, hogy elvonuljon tőlünk!« »

22. fejezet

1Így szólt az Úr: »Menj le Júda királyának házába, mondd ott ezt az igét, 2és mondd: Halld az Úr igéjét, Júda királya, aki Dávid trónján ülsz, te, a szolgáid és a néped, akik bementek ezeken a kapukon! »

23. fejezet

1»Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm nyáját! – mondja az Úr. – 2Ezért így szól az Úr, Izrael Istene a pásztorokról, akik legeltetik népemet: Ti szétszélesztettétek nyájamat, elűztétek, és nem tartottátok számon őket. Íme, én számon kérem rajtatok tetteitek gonoszságát – mondja az Úr. – »

24. fejezet

1Ezt mutatta nekem az Úr: íme, két kosár füge állt az Úr temploma előtt, miután Nebukadnezár, Babilon királya fogságba vitte Joachint, Joakim fiát, Júda királyát és Júda fejedelmeit, a mesterembereket meg az aranyműveseket Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. 2Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek a korán érő fügék; a másik kosárban pedig igen rossz fügék voltak, melyeket nem lehetett megenni, olyan rosszak voltak. »

25. fejezet

1Az ige, mely elhangzott Jeremiáshoz Júda egész népéről Joakimnak, Jozija fiának, Júda királyának negyedik esztendejében, amely Nebukadnezárnak, Babilon királyának első esztendeje volt. 2Ezt mondta Jeremiás próféta Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakójának: »

26. fejezet

1Joakimnak, Jozija fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén ez az ige hangzott el az Úrtól: 2»Így szól az Úr: Állj az Úr házának udvarába, és mondd el Júda minden városáról, ahonnan eljönnek leborulni az Úr házába, mindazokat az igéket, amelyekről megparancsoltam neked, hogy elmondd nekik; ne hagyj el egy szót sem! »

27. fejezet

1Cidkijának, Jozija fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén ez az ige hangzott el Jeremiáshoz az Úrtól: 2»Így szólt hozzám az Úr: Csinálj magadnak köteleket és igákat, s tedd a nyakadba! »

28. fejezet

1Történt pedig ugyanabban az esztendőben, Cidkijának, Júda királyának uralkodása kezdetén, a negyedik esztendő ötödik hónapjában, hogy ezt mondta nekem Hananja, Ázur fia, a Gibeonból való próféta, az Úr házában, a papok és az egész nép szeme előtt: 2»Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Összetöröm Babilon királyának igáját. »

29. fejezet

1Ezek annak a levélnek szavai, amelyet Jeremiás próféta küldött Jeruzsálemből a foglyok közt megmaradt véneknek, a papoknak, a prófétáknak és az egész népnek – akiket Nebukadnezár fogságba vitt Jeruzsálemből Babilonba, 2miután Joachin király, az anyakirályné és az udvari tisztségviselők, Júda és Jeruzsálem fejedelmei, a mesteremberek és az aranyművesek kimentek Jeruzsálemből –, »

30. fejezet

1Az ige, amely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól: 2»Így szól az Úr, Izrael Istene: Írd le magadnak egy könyvbe mindazokat az igéket, amelyeket szóltam hozzád! »

31. fejezet

1Abban az időben – mondja az Úr –, Istene leszek Izrael minden nemzetségének,ők pedig az én népem lesznek. 2Így szól az Úr:»Kegyelmet talált a pusztában a nép,amely megmenekült a kardtól;nyugalma felé tart Izrael.« »

32. fejezet

1Az ige, amely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól, Cidkijának, Júda királyának tizedik esztendejében; ez az esztendő Nebukadnezárnak tizennyolcadik esztendeje volt. 2Akkor Babilon királyának hadserege ostromolta Jeruzsálemet, Jeremiás próféta pedig be volt zárva az őrség udvarába, mely Júda királyának házában volt. »

33. fejezet

1Másodszor is hangzott az Úr igéje Jeremiáshoz, amikor még be volt zárva az őrség udvarába: 2»Így szól az Úr, aki cselekszi ezt, az Úr, aki formálja, hogy előkészítse, akinek az Úr a neve: »

34. fejezet

1Az ige, amely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól, amikor Nebukadnezár, Babilon királya, annak egész hadserege, a kezének uralma alatt álló föld minden királysága és az összes nép harcolt Jeruzsálem ellen és minden városa ellen: 2»Így szól az Úr, Izrael Istene: Menj, és szólj Cidkijához, Júda királyához, és mondd meg neki: Így szól az Úr: Íme, én ezt a várost Babilon királyának kezébe adom, aki felégeti azt tűzzel. »

35. fejezet

1Az ige, amely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól, Joakimnak, Jozija fiának, Júda királyának napjaiban: 2»Menj el a rekabiták nemzetségéhez, beszélj velük, és vidd be őket az Úr házába, az egyik kamrába, majd itasd meg őket borral!« »

36. fejezet

1Történt pedig Joakimnak, Jozija fiának, Júda királyának negyedik esztendejében, hogy ez az ige hangzott el Jeremiáshoz az Úrtól: 2»Végy magadnak egy könyvtekercset, és írd le rá mindazokat az igéket, amelyeket mondottam neked Izraelről, Júdáról és minden nemzetről, attól a naptól, melytől fogva szóltam hozzád, Jozija napjaitól mind a mai napig! »

37. fejezet

1Joachin, Joakim fia után Cidkija, Jozija fia lett a király, akit Nebukadnezár, Babilon királya tett királlyá Júda országában. 2Sem ő, sem szolgái, sem az ország népe nem hallgatott az Úr igéire, amelyeket Jeremiás próféta által mondott. »

38. fejezet

1Hallotta Sáfatja, Mátán fia, Gedalja, Fássúr fia, Júkál, Selemja fia és Fássúr, Malkija fia azokat az igéket, melyeket Jeremiás szólt az egész néphez, amikor ezt mondta: 2»Így szól az Úr: Aki ebben a városban marad, az meg fog halni a kard, az éhínség és a dögvész által; aki azonban kimegy a káldeaiakhoz, az élni fog, és zsákmányul kapja az életét, hogy éljen. »

39. fejezet

1Cidkijának, Júda királyának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban eljött Nebukadnezár, Babilon királya és egész hadserege Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vették. 2Cidkija tizenegyedik esztendejében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedik napján betörtek a városba. »

40. fejezet

1Az ige, amely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól, miután elbocsátotta őt Nabuzardán testőrparancsnok Rámából. Elhozatta ugyanis őt, amikor még bilincsbe volt verve Jeruzsálem és Júda összes foglya között, akiket fogságba vittek Babilonba. 2Elhozatta tehát a testőrparancsnok Jeremiást, és így szólt hozzá: »Az Úr, a te Istened mondta ki ezt a bajt erre a helyre. »

41. fejezet

1Történt pedig a hetedik hónapban, hogy eljött Jismaél, Elisáma fiának, Natanjának a fia, aki királyi származású és a király főemberei közül való volt, s vele tíz férfi Gedaljához, Ahikám fiához Micpába, és együtt étkeztek ott Micpában. 2Akkor felkelt Jismaél, Natanja fia és a tíz férfi, aki vele volt, lesújtottak karddal Gedaljára, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiára, és megölték őt, akit Babilon királya az ország fölé rendelt. »

42. fejezet

1Odament a seregek minden vezére, Johanán, Kárea fia, Jaazonja, Hósea fia és az egész nép apraja-nagyja, 2és így szóltak Jeremiás prófétához: »Jusson színed elé könyörgésünk, és imádkozz értünk az Úrhoz, a te Istenedhez, ezért az egész maradékért! Mert kevesen maradtunk meg a sokból, amint saját szemeddel láthatsz minket. »

43. fejezet

1Történt pedig, hogy miután Jeremiás végig elmondta az egész nép előtt az Úrnak, az ő Istenüknek minden igéjét, mellyel az Úr, az ő Istenük küldte őt hozzájuk, mindezeket az igéket, 2akkor megszólalt Azarja, Ózaja fia, Johanán, Káree fia és az összes kevély férfi, és ezt mondták Jeremiásnak: »Hazugságot beszélsz! Nem küldött téged az Úr, a mi Istenünk, mondván: ‘Ne menjetek Egyiptomba, hogy ott lakjatok mint jövevények!’, »

44. fejezet

1Az ige, amely elhangzott Jeremiáshoz az Egyiptom földjén lakó júdaiakról, mindazokról, akik Migdolban, Tafneszben, Memfiszben és Patrosz földjén laktak: 2»Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Ti láttátok mindazt a rosszat, amit Jeruzsálemre és Júda összes városára hoztam: íme, romok azok ma, és nincs bennük lakó, »

45. fejezet

1Az ige, amelyet Jeremiás próféta mondott Báruknak, Néria fiának, amikor az leírta egy könyvbe ezeket az igéket Jeremiás diktálása után, Joakimnak, Jozija fiának, Júda királyának negyedik esztendejében: 2»Így szól az Úr, Izrael Istene, rólad, Báruk: »

46. fejezet

1Az Úr igéje, mely elhangzott Jeremiás prófétához a nemzetek ellen. 2Egyiptomról. Nékaó fáraónak, Egyiptom királyának hadserege ellen, amely az Eufrátesz folyónál Karkemisben volt; ezt verte meg Nebukadnezár, Babilon királya, Joakimnak, Jozija fiának, Júda királyának negyedik esztendejében. »

47. fejezet

1Az Úr igéje, mely elhangzott Jeremiás prófétához a filiszteusok ellen, mielőtt a fáraó megverte Gázát. 2Így szól az Úr:»Íme, vizek törnek fel észak felől,és áradó patakká lesznek;elárasztják a földet, és ami azt betölti,a várost és a benne lakókat.Kiáltoznak az emberek,és jajgat a föld minden lakója, »

48. fejezet

1Moábról. Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: »Jaj Nábónak, mert elpusztult,megszégyenült Kirjátaim, elfoglalták,megszégyenült a vár, és megzavarodott! 2Nincs többé Moáb dicsősége,Hesbonban gonoszságot terveztek ellene:‘Jöjjetek, és irtsuk ki a nemzetek közül!’Te is megsemmisülsz, Madmén,kard jár a nyomodban. »

49. fejezet

1Ammon fiairól. Így szól az Úr:»Talán nincsenek fiai Izraelnek?Vagy nincs neki örököse?Miért vette birtokba Milkom Gádot,és népe miért lakik annak városaiban? 2Azért íme, jönnek napok– mondja az Úr –,amikor Ammon fiainak Rabbájábanharci riadót hallatok.Romhalmazzá lesz,és leányvárosai tűzben égnek el;akkor birtokba veszi Izrael azokat,akik őt birtokba vették – mondja az Úr. - »

50. fejezet

1Az ige, amelyet az Úr mondott Babilonról, a káldeaiak földjéről, Jeremiás próféta által: 2»Hirdessétek a nemzetek között,és adjátok tudtul,emeljetek zászlót, adjátok tudtul,ne titkoljátok! Mondjátok:‘Elfoglalták Babilont,megszégyenült Bel,megzavarodott Merodák,megszégyenültek istenszobrai,megzavarodtak bálványai.’ »

51. fejezet

1Így szól az Úr: »Íme, én pusztító szelet támasztokBabilon ellen és Léb-Kamai lakói ellen. 2Idegeneket küldök Babilonba,akik szélnek szórják,és kifosztják országát.Bizony, ellene fordulnak mindenfelőla veszedelem napján. »

52. fejezet

1Huszonegy éves volt Cidkija, amikor király lett, és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának neve Amitál volt, s a Libnából való Jeremiásnak volt a leánya. 2Azt cselekedte, ami rossz az Úr szemében, egészen úgy, ahogy Joakim cselekedett. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel