Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

A Királyok második könyve »
VI. ELIZEUS MŰKÖDÉSE »

1Acháb halála után Moáb elszakadt Izraeltől. 2Achaszja pedig Szamáriában a rácson át leesett a tetőről, és betegen feküdt. Ezért követeket küldött ezzel a megbízatással: „Menjetek, kérdezzétek meg Baál-Zebubot, Ekron istenét, vajon felépülök-e bajomból?” »

2. fejezet

Illés utóda, Elizeus. »
Elizeus két csodatette. »

1Amikor az Úr azt akarta, hogy Illést a forgószél fölvigye az égbe, az történt, hogy Illés és Elizeus éppen elmentek Gilgalból. 2Illés így szólt Elizeushoz: „Maradj itt, mert engem az Úr Bételbe küld.” Elizeus azonban ezt felelte: „Úgy igaz, ahogy az Úr él, s úgy igaz, amint te élsz: nem hagylak el!” Így hát elmentek Bételbe. »

3. fejezet

Jorám uralmának első szakasza Izraelben (852–841). »
Izrael és Júda hadat visel Moáb ellen. »

1Acháb fia, Jorám, Júda királyának, Jehosafátnak 18. esztendejében lett Szamáriában Izrael királya, és tizenkét évig uralkodott. 2Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, de azért nem úgy, mint apja vagy mint anyja. Ő ugyanis lerombolta Baál oszlopait, amelyeket apja emelt. »

4. fejezet

Az özvegy olaja. »
A sunemi asszony és fia. »
A mérgezett étel. »
A kenyérszaporítás. »

1A prófétatanítványok asszonyai közül az egyik hangosan megszólította Elizeust, ezekkel a szavakkal: „Férjem, a te szolgád, meghalt. Tudod jól, hogy szolgád az Úr tisztelője volt, s most jön a hitelező, hogy elvigye a két fiamat rabszolgának.” 2Elizeus azt válaszolta: „Mit tegyek veled? Add ide, amid van házadban!” Az így felelt: „Nincs semmi egyebe szolgálódnak házában, csak egy korsója, s benne olaj.” »

5. fejezet

Naamán meggyógyítása. »

1Naamán, Arám királya seregének a vezére, nagyra becsült, kedvelt embere volt urának, mert általa adott az Úr győzelmet Arámnak. De ez az ember leprás volt. 2Az arámiak egyszer kivonultak portyázni, s Izrael földjéről magukkal hurcoltak egy lányt. Ez Naamán felesége szolgálatába került. »

6. fejezet

Az elveszett és megkerült fejsze. »
Elizeus egy egész arám csapatot elfog. »
Éhínség az ostromlott Szamáriában. »
Elizeus megjövendöli a megpróbáltatás végét. »

1A prófétatanítványok így szóltak Elizeushoz: „Nézd, túl kicsi nekünk ez a hely, ahol előtted ülünk. 2Elmegyünk hát a Jordánhoz, és mindegyikünk hoz onnan egy-egy szálfát, aztán építünk ott a közelben egy házat magunknak.” „Jól van, menjetek!” – felelte. »

7. fejezet

Az elhagyott arám tábor. »
Az ostrom és az éhínség vége. »

1Elizeus így válaszolt:„Halld az Úr szavát! Ezt mondja az Úr: Holnap ebben az időben Szamária kapujánál egy szea lisztlángnak egy sékel lesz az ára, s két szea árpának szintén egy sékel.” 2A fegyverhordozó, akinek a karjára a király támaszkodott, azt felelte Elizeusnak: „Ha ablakot vág is az Úr az égen, még akkor is, hogy történhetne meg?” Elizeus azt felelte rá: „Meglátod saját szemeddel, de nem eszel belőle semmit!” »

8. fejezet

A sunemi asszony további története. »
Elizeus és a damaszkuszi Hazael. »
Jorám uralma Júdában (848–841). »
Achaszja uralma Júdában (841). »

1Elizeus így szólt ahhoz az asszonyhoz, akinek a fiát életre keltette: „Készülj, és menj el innét, te és családod, és élj idegenként, akárhol, mert az Úr éhínséget küld – már közeleg is az országra, hét esztendőre.” 2Az asszony tehát nekikészült, s megtette, amit az Isten embere tanácsolt neki. Elment családostul, és hét évig a filiszteusok földjén élt. »

9. fejezet

Elizeus egy tanítványa fölkeni Jehut királlyá. »
Jehut kikiáltják királlyá. »
Jehu előkészületei a hatalom átvételére. »
Jorám meggyilkolása. »
Achaszja meggyilkolása. »
Izebel meggyilkolása. »

1Elizeus magához szólította az egyik prófétatanítványt, és azt mondta neki: „Övezd fel derekadat, vedd kezedbe ezt az olajoskorsót, és menj el a gileádi Ramotba. 2Ha megérkezel, keresd meg ott Jehut, Nimsi fiának, Josafátnak a fiát. Menj oda hozzá, hívd ki barátai köréből, és vezesd be a legbelső szobába. »

10. fejezet

Vérfürdő Izrael királyi családjában. »
Vérfürdő Júda fejedelmei közt. »
Jehu és Jonadáb. »
Vérfürdő Baál hívei közt; Baál templomának lerombolása. »
Jehu uralma Izraelben (841–814). »

1Achábnak hetven fia volt Szamáriában. Ezért Jehu írt egy levelet és elküldte Szamáriába, a város parancsnokának, a vénekhez és Acháb fiai nevelőinek. Így hangzott: 2„Nos, ha kézhez veszitek ezt a levelet, ti, akiknek a kezetekben vannak uratok fiai, a szekerek, a lovak, a megerősített városok és fegyverek, »

11. fejezet

Atalja története (841–835). »

1Amikor Achaszja anyja, Atalja látta, hogy fia halott, az egész királyi családot kiirtotta. 2Csakhogy Jorám király lánya, Achaszja húga, Jehoseba fogta bátyja fiát, Joást, és titokban kimentette a király halálra szánt fiai közül, bevitte dajkájával együtt ágyasházába. Így elrejtette Atalja elől, nehogy megölje. »

12. fejezet

Joás uralma Júdában (835–796). »

1Joás hétesztendős volt, amikor király lett. 2Jehunak 7. esztendejében lett király, és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Cibjának hívták és Beersebába való volt. »

13. fejezet

Joachász uralma Izraelben (814– 798). »
Joás uralma Izraelben (798–783). »
Elizeus halála. »
Győzelem az arámok fölött. »

1Achaszja fiának, Joásnak, Júda királyának 23. esztendejében Jehunak a fia, Joachász lett király Izraelben, Szamáriában, tizenhét esztendőre. 2Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, Nebat fiának, Jerobeámnak bűneit utánozta, amelyekkel az Izraelt is bűnbe vitte, s nem hagyott fel velük. »

14. fejezet

Amacja uralma Júdában (796–781). »
II. Jerobeám uralma Izraelben (783– 743). »

1Joachász fiának, Izrael királyának, Joásnak 2. esztendejében Joás fia, Amacja lett Júda királya. 2Huszonöt éves volt, amikor király lett és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jehoaddannak hívták és Jeruzsálemből való volt. »

15. fejezet

Uzija uralma Júdában (781–740). »
Zacharja uralma Izraelben (743). »
Sallum uralma Izraelben (743). »
Menachem uralma Izraelben (743– 738). »
Pekachja uralma Izraelben (738–737). »
Pekach uralma Izraelben (737–732). »
Jotam uralma Júdában (740–736). »

1Izrael királyának, Jerobeámnak 27. esztendejében Amacja fia, Uzija lett Júda királya. 2Tizenhat éves volt, amikor király lett, és ötvenkét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. »

16. fejezet

Acház uralma Júdában (736–716). »

1Remalja fiának, Pekachnak tizenhetedik esztendejében Jotam fia, Acház lett Júda királya. 2Acház húszéves volt, amikor király lett és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Nem azt tette, ami helyénvaló az Úrnak, Istenének a szemében, mint atyja, Dávid tette, »

17. fejezet

Hósea uralma Izraelben (732–724). »
Szamária elfoglalása (721). »
Izrael pusztulásának okai. »
A szamáriaiak eredete. »
VIII. JÚDA UTOLSÓ KORSZAKA »

1A jeruzsálemi Acház 12. évében Ela fia, Hósea lett Szamáriában Izrael királya, kilenc esztendőre. 2Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, de azért nem úgy, mint Izraelnek azok a királyai, akik előtte voltak. »

18. fejezet

Hiszkija uralmának kezdete (716–687). »
Megemlékezés Szamária elfoglalásáról. »
Szancherib hadjárata. »
A főpohárnok megbízatása. »

1Izrael királyának, Ela fiának, Hóseának 3. esztendejében történt, hogy Acház fia, Hiszkija lett Júda királya. 2Huszonöt éves volt, amikor király lett, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Abijának hívták és Zacharjának volt a lánya. »

19. fejezet

Izajás próféta. »
A főpohárnok visszatérése. »
Szancherib levele. Akkor újra követet küldött Hiszkijához ezzel a megbízatással: »
Izajás közbelépése. »
Szancherib veresége és halála. »

1Amikor Hiszkija király meghallotta, megszaggatta ruháját, vezeklőruhát öltött magára és elment az Úr templomába. 2Eljákim udvarmestert pedig és Sebna írnokot meg a papság véneit elküldte – vezeklőruhába öltözve – Ámoc fiához, Izajás prófétához. »

20. fejezet

Hiszkija betegsége és fölépülése. »
Merodach-Baladan küldetése. »
Hiszkija uralmának vége. »

1Azokban a napokban Hiszkija halálos beteg lett. Elment hozzá Ámoc fia, Izajás, és így szólt hozzá: „Ezt mondja az Úr: Rendezd el házad ügyeit, mert meghalsz, nem maradsz életben.” 2Erre arccal a fal felé fordulva így könyörgött az Úrhoz: »

21. fejezet

Manassze uralma Júdában (687– 642). »
Ámon uralma Júdában (642–640). »

1Manassze tizenkét esztendős volt, amikor király lett és ötvenöt évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Hefci-Bahnak hívták. 2Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében: azoknak a népeknek iszonyatos tetteit követte, amelyeket az Úr elűzött Izrael fiai elől. »

22. fejezet

Jozija uralmának (640–609) kezdete. »
A törvénykönyv megtalálása. »
Hulda prófétaasszony. »

1Jozija nyolcesztendős volt, amikor király lett, és harmincegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jedidának hívták, és a Bockatból való Adajának volt a lánya. 2Azt tette, ami kedves az Úr szemében, egészen ősének, Dávidnak útján járt, nem tért le róla se jobbra, se balra. »

23. fejezet

A törvény ünnepélyes felolvasása. »
Vallási megújulás Júdában. »
Vallási megújulás északon. »
A húsvét ünnepe. »
A vallási tisztogatás befejezése. »
Jozija uralmának vége. »
4. JERUZSÁLEM PUSZTULÁSA »
Jojakim uralma Júdában (609–598). »

1Erre a király magához hívatta Júda és Jeruzsálem véneit. 2Aztán elment a király az Úr templomába, s vele Júda férfiai és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták és az egész nép apraja-nagyja. És felolvastatta az Úr templomában talált törvénykönyv egész tartalmát. »

24. fejezet

Jojachin uralmának kezdete (598). »
Az első elhurcolás. »
Cidkija uralmának kezdete Júdában (598–587). »

1Abban az időben Bábel királya Nebukadnezár felvonult, és Jojakim három évre alattvalója lett, de aztán újra elszakadt tőle. 2Erre az ellene küldte a káldeusok portyásait, aztán az arámok portyásait, a moábiták portyásait és az ammoniták portyásait. Júda ellen küldte őket, hogy pusztítsák el, az Úr szava szerint, amelyet szolgái, a próféták által hallatott. »

25. fejezet

Jeruzsálem ostroma. Cidkija elszakadt Bábel királyától. »
Jeruzsálem meghódítása és kifosztása. A második elhurcolás. »
Júda helytartója, Gedalja. »
Kegyelem Jojachin királynak. »

1Uralmának 9. esztendejében a hónap tizedik napján történt, hogy Bábel királya, Nebukadnezár Jeruzsálem alá vonult, ő maga és egész serege körülzárta és töltést hányt köré. 2S a város ostrom alatt állt egészen Cidkija király 11. évéig. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel