Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Cím. »
I. JÖVENDÖLÉSEK JÚDA ÉS JERUZSÁLEM ELLEN »
1. JOZIJA URALKODÁSA IDEJÉN »

1Jeremiásnak, Hilkija fiának a szavai, aki abból a papi családból származott, amely a Benjamin földjén levő Anatotban lakott. 2Az Úr Jozijának, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának 13. esztendejében intézte hozzá szózatait, »

2. fejezet

Jeremiás korai beszédeiből: Izrael hűtlensége »

1Így szólt hozzám az Úr: 2Menj, és kiáltsd Jeruzsálem fülébe: Ezt mondja az Úr: Még emlékszem ifjúkorod hűségére, és jegyességed idejének szeretetére. Hogy követtél akkor a pusztában, azon a földön, amelyen nem szoktak vetni! »

3. fejezet

A megtérésről. »
Megtérésre szóló felhívás az északi országhoz. »
Sion sorsa a messiási korban. »
A megtérésre való buzdítás folytatása »

1Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: „Ha a férj elbocsátja feleségét, és az elválik tőle, sőt más férfihoz megy feleségül, vajon visszatérhet-e még hozzá? Nem volna-e az a föld mindenestül fertőzött? S te, aki annyi szeretőddel szeretkeztél, te még visszatérnél hozzám?” – mondja az Úr. 2Emeld föl tekintetedet a kopár magaslatokra és nézd meg: van-e még egyetlen hely is, ahol nem becstelenítettek meg? Az utak mentén ültél és úgy vártál szeretőidre, mint az arab a pusztában. Megfertőztetted az országot kicsapongásoddal és gonoszságoddal. »

4. fejezet

Egy észak felől jövő ellenség betörése »

1Ha vissza akarsz térni, Izrael – mondja az Úr –, hát visszatérhetsz hozzám. Távolítsd el utálatosságaidat színem elől, akkor nem kell futnod előlem. 2És ha újra így esküszöl: „Amint igaz, hogy él az Úr”, és megtartod esküdet hűségesen, igazsággal, becsülettel; akkor a nemzetek áldottnak mondják magukat benned, és benned dicsekszenek. »

5. fejezet

Az ellenséges betörés okai »
Két rövid megjegyzés. »
Beszéd éhínség idején »
Ismét az ellenség betöréséről »

1Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek körül, győződjetek meg róla, a terein kérdezősködjetek felőle: Vajon találtok-e olyan valakit, aki az igazsághoz szabja tetteit és a hűségre törekszik? Mert ha igen, akkor megkegyelmezek ennek a városnak – mondja az Úr.Uram, nemde a hűséget nézi a szemed? 2Ám ők, ha azt mondják is: „Amint igaz, hogy él az Úr”, akkor is hamisan esküsznek. »

6. fejezet

Az ellenséges betörés további leírása »

1Meneküljetek, Benjamin fiai, Jeruzsálemből! Tekoában fújjátok meg a harsonát! Bet-Hakkeremben meg adjatok vészjelet! Mert veszedelem fenyeget észak felől, mérhetetlen pusztulás. 2Tán jó legelőhöz hasonlít Sion leánya? »

7. fejezet

Az igazi istentisztelet. »
B) Az idegen istenek. »
C) Istentisztelet hűséges élet nélkül. »
D) A bálványok tisztelete, fogsággal való fenyegetés »

1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz: 2Állj ki az Úr házának kapujába és hirdesd ott ezt az üzenetet! Mondd: Halljátok az Úr szavát, Júda népe mindnyájan, akik beléptek e kapukon, hogy az Urat imádjátok! »

8. fejezet

Izrael gonoszsága »
A törvény a papok kezén »
Egy régebbi fenyegetés megismétlése »
Fenyegetés Júda szőlője ellen »
A próféta panasza éhínség idején Fájdalom vesz rajtam erőt, s szívem kesereg bensőmben, »

1Ha majd eljön az az idő – mondja az Úr –, kiszedik sírjukból Júda királyainak csontjait; a fejedelmeknek, a papoknak, a prófétáknak és Jeruzsálem lakóinak a csontjait. 2És kiterítik őket a napra, meg a hold és az ég egész serege elé, amelyeket annyira szerettek, amelyeknek szolgáltak, amelyeknek nyomukba szegődtek, amelyeket kerestek és imádtak. Nem gyűjtik össze és nem temetik el őket újra; mint a ganéj, úgy hevernek majd a föld színén. »

9. fejezet

Júda erkölcsi romlása »
Siratóének Sion fölött »
Az igazi bölcsesség »
Hiú reménykedés a körülmetélésben. »

1Ha a pusztában akadna számomra utasnak való szállás, akkor itthagynám népemet és messze mennék innét, mert mindnyájan házasságtörők, hitszegő népség. 2Felajzzák nyelvüket, mint az íjat; a hazugság, s nem az igazság uralkodik az országban. Bizony, bűnt bűnre halmoznak, de az Urat, őt nem ismerik. »

10. fejezet

A bálványok és az igaz Isten »
Jeruzsálemre rettegés vár »
Jeremiás imája »

1Halljátok a szót, Izrael háza, amelyet az Úr hozzátok intéz. 2Ezt mondja az Úr: A nemzetek útjait el ne tanuljátok, és ne féljetek az égi jelektől, mert csak a pogány nemzetek félnek tőlük. »

11. fejezet

Jeremiás és a szövetség megtartása. »
Feddő szó a templom látogatóihoz »
Jeremiást szülővárosának népe üldözi. »

1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz: 2Szólj Júda népéhez és Jeruzsálem lakóihoz. »

12. fejezet

A gonoszok szerencséje »
Az Úr panasza elpusztított birtoka miatt »
A szomszédos népekre váró ítélet és üdvösség. »

1Biztos, hogy neked lesz igazad, Uram, ha perelni kezdek veled. Mégis, hadd tegyem föl kérdésemet: Miért szerencsések a gonoszok, s miért élveznek békét a hűtlenek? 2Elülteted őket, s ők gyökeret vernek, felnőnek és gyümölcsöt hoznak. Közel vagy a szájukhoz, de távol a szívüktől. »

13. fejezet

Az öv jelképe. »
Az összetört boroskorsók. »
A Júdára váró fogság »
A Jojachinnak szóló fenyegetés »
Figyelmeztetés a bűnbánattól idegenkedő Jeruzsálemhez »

1Így szólt hozzám az Úr: „Menj, és vásárolj magadnak egy lenövet és kösd a derekadra! De vízbe ne mártsd.” 2Erre az Úr parancsa szerint megvettem az övet, s a derekamra kötöttem. »

14. fejezet

A nagy szárazság »

1Ezt mondta az Úr Jeremiásnak nagy szárazság alkalmával: 2Gyászba borult Júda, bánkódnak városai: leroskadnak a földre. Jeruzsálemből kiáltás hallatszik. »

15. fejezet

Háború okozta nyomorúság »
Jeremiás újabb meghívása »

1Ezt mondta nekem az Úr: Még ha Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem szívlelném ezt a népet. Űzd el őket színem elől, el velük! 2És ha azt kérdik tőled: „Hová menjünk?” – ezt feleld nekik: Ezt mondja az Úr: Akit halálra szántam, az meghal; akit kardélre szántam, kard élén hullik el; akit éhhalálra szántam, éhhalált hal; és akit fogságra szántam, fogságba kerül. »

16. fejezet

Jeremiás élete mint jel. »
A szétszórt Izrael hazatérése. »
Ellenséges betörés meghirdetése. »
A nemzetek megtérése »

1Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2Ne végy magadnak feleséget, és ne legyenek fiaid és lányaid ezen a helyen. »

17. fejezet

Júda bálványimádása »
Bölcs mondások »
Bizalom a templomban és az Úrban »
A próféta könyörgése »
A szombat megtartása. »

1Júda vétke vastollal van felírva, hegyes gyémánttal rávésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira, 2így tanúskodik ellenük. (Vétkének okozói az oltárok és a berkek, minden lombos fa alatt, a magas dombokon, »

18. fejezet

Jeremiás a fazekasnál. »
Izrael elfelejti az Urat »
Összeesküvés Jeremiás ellen. »

1Így szólt az Úr Jeremiáshoz: 2„Kelj föl és menj le a fazekas házához; ott majd meghallod szavaimat.” »

19. fejezet

A széttört korsó. Vita Paschur pappal. »

1Az Úr így szólt Jeremiáshoz: Menj, vásárolj egy agyagkorsót, s végy magad mellé néhányat a nép vénei és a papok közül. 2Aztán menj le a Ben-Hinnom völgyébe, a Cserép-kapu bejáratához, és hirdesd ott azokat a szavakat, amelyeket hozzád intézek. »

20. fejezet

Részletek Jeremiás vallomásaiból »

1Meghallotta Paschur pap, Immer fia, aki az Úr házának felügyelője volt, hogy Jeremiás ezt a prófétai szózatot hirdette. 2Erre Paschur megverette Jeremiás prófétát, majd abba a kalodába záratta, amely az Úr házába vezető felső kapunál, a Benjamin-kapunál volt. »

21. fejezet

3. BESZÉDEK, FŐLEG A JOJAKIM URALKODÁSA UTÁNI IDŐKBŐL »
A királyi ház figyelmeztetése »

1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Cidkija király elküldte hozzá Malkia fiát, Paschurt és Maaszeja fiát, Cefanja papot ezzel az üzenettel: 2Kérdezd meg az Urat érdekünkben, mert Babilon királya, Nebukadnezár hadat indít ellenünk. Hátha az Úr majd csodát tesz velünk, mint már annyiszor, és az ellenség elvonul. »

22. fejezet

Jövendölések különböző királyok ellen: Joacház ellen »
Jojakim ellen »
Jojachin ellen »

1Ezt mondja az Úr: Menj le Júda királyának palotájába, és hirdesd ott ezt az üzenetet: 2Halld az Úr szavát, Júda királya, te, aki Dávid trónján ülsz, s veled együtt szolgáid és néped is, akik átmennek ezeken a kapukon! »

23. fejezet

Messiási jövendölések. Az eljövendő király. »
Fenyegető beszéd az álpróféták ellen »

1Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik legelőm juhait – mondja az Úr. 2Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos, nekem majd lesz gondom rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint – mondja az Úr. »

24. fejezet

Látomás a két kosár fügéről. »

1Az Úr a következő látomásban részesített: Két fügével telt kosár állt az Úr temploma előtt. Ez akkor történt, amikor Babilon királya, Nebukadnezár, Jeruzsálemből fogságba hurcolta Jechonját, Jojakim fiát, Júda királyát és vele együtt Júda főembereit, s a kovácsokat meg a többi mesterembereket is Babilonba. 2Az egyik kosárban nagyon finom füge volt, olyan, amilyen a korán érő füge szokott lenni; ám a másikban nagyon rossz füge volt, szinte ehetetlen. »

25. fejezet

4. BABILON, AZ ÚR OSTORA »
II. JÖVENDÖLÉSEK A NEMZETEK ELLEN »
III. ÜDVÖSSÉGET HIRDETŐ JÖVENDÖLÉSEK »

1Ezt a szózatot kapta Jeremiás Júda egész népe felől Jojakim 4. esztendejében, aki Jozijának, Júda királyának volt a fia. [Ez az év Nebukadnezárnak, Babilon királyának első esztendeje.] 2Jeremiás próféta így hirdette ki ezt a szózatot Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakójának: »

26. fejezet

Jeremiás elítélése a templom elleni beszéde miatt. »

1Jojakim, Jozija fia, Júda királya uralkodásának kezdetén ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz: 2Ezt mondja az Úr: Állj oda az Úr házának udvarába és hirdesd Júda városai lakóinak, akik imádkozni jönnek az Úr házába, azokat a szavakat mind, amelyeknek a hirdetésére parancsot adtam neked. Ne hallgass el egyetlen szót sem. »

27. fejezet

2. JÖVENDÖLÉSEK A FOGSÁGGAL KAPCSOLATBAN »

1[Cidkijának, Jozija fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz:] 2Így szólt hozzám az Úr: Csinálj magadnak köteleket és egy igát, és vedd a nyakadba őket. »

28. fejezet

Vita Hananjával. »

1Még ugyanabban az esztendőben, vagyis Cidkijának, Júda királyának uralkodása elején, a 4. év ötödik hónapjában történt, hogy Azzur fia, a Gibeonból származó Hananja próféta beszédet intézett Jeremiáshoz az Úr templomában, a papok és az egész nép jelenlétében. 2Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: „Összetöröm Babilon királyának igáját. »

29. fejezet

Jeremiás levele a száműzötteknek. »
Egy száműzött válasza Jeremiás levelére. »

1Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a fogságba hurcolt véneknek, papoknak, prófétáknak és az egész népnek; azoknak, akiket Nebukadnezár hurcolt el Jeruzsálemből Babilonba. 2Ez azután történt, hogy Jechonja király elhagyta Jeruzsálemet az anyakirálynéval, az udvari tisztségviselőkkel, Júda és Jeruzsálem főembereivel meg a kovácsokkal és az egyéb mesteremberekkel együtt. »

30. fejezet

Izrael helyreállításának ígérete. »

1Az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz: 2Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Írd le egy könyvbe a szavakat, amelyeket hozzád intéztem. »

31. fejezet

Júda helyreállításának ígérete. »
Izrael és Júda. »
Egyéni vissszafizetés »
Az új szövetség. »
Izrael fennmaradása. »
Jeruzsálem újjáépül. »

1Abban az időben – mondja az Úr – Izrael minden nemzetségének Istene leszek, ők meg az én népem lesznek. 2Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült nép: Izrael nyugalma felé tart. »

32. fejezet

4. A VIGASZTALÁSOK KÖNYVÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE »

1Cidkijának, Júda királyának 10. évében, amely megfelel Nebukadnezár 18. esztendejének, az Úr szózatot intézett Jeremiáshoz. 2Abban az időben Babilon királyának serege ostromolta Jeruzsálemet, Jeremiás próféta pedig be volt zárva az őrség udvarába, amely Júda királyának palotájához tartozik. »

33. fejezet

Jeruzsálem és Júda helyreállításának újabb ígérete. »
Királyság és papság az eljövendő időkben. »

1Jeremiás még mindig ott volt bezárva az őrség udvarában, amikor az Úr másodszor is szózatot intézett hozzá: 2Ezt mondja az Úr, aki a földet teremtette, kiformálta és megszilárdította, és akinek Jahve a neve: »

34. fejezet

5. KÜLÖNFÉLE TARTALMÚ RÉSZLETEK »
A felszabadított rabszolgák ügye. »

1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Babilon királya, Nebukadnezár és egész serege, meg az uralma alá tartozó összes országa a földnek, és valamennyi nép háborút viselt Jeruzsálem és a hozzá tartozó összes város ellen. 2Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Menj és beszélj Cidkijával, Júda királyával. Így beszélj: Ezt mondja az Úr: Nézd, ezt a várost Babilon királyának kezére adom, hadd gyújtsa fel. »

35. fejezet

Rechab utódainak példája. »

1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Jozija fia, Jojakim volt Júda királya: 2„Menj el a rechabiták nemzetségéhez és beszélj velük; vidd el őket az Úr templomának egyik kamrájába, és ott adj nekik bort inni.” »

36. fejezet

A könyvtekercs (605–604-ből). »

1Jojakimnak, Jozija fiának, Júda királyának 4. esztendejében ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz: 2Végy elő egy könyvtekercset, és írj le rá minden szót, amelyet Jeruzsálem, Júda, és az összes nemzet felől mondtam neked attól a naptól fogva, amikor először szóltam hozzád Jozija napjaiban mind a mai napig. »

37. fejezet

Cidkija megkérdezi Jeremiást az 588. évi ostrom idején. »
Jeremiás elfogatása; helyzetének javulása. »

1Konjah, Jojakim fia után Cidkija, Jozija fia lett a király. Nebukadnezár, Babilon királya tette meg Júda országának királyává. 2De sem ő, sem szolgái, sem az ország népe nem hallgattak azokra a szavakra, amelyeket az Úr Jeremiás próféta által mondott nekik. »

38. fejezet

Jeremiást ciszternába dobják, de Ebed-Melech kiszabadítja. »
Jeremiás és Cidkija utolsó beszélgetése. »

1Akkor Mattan fia, Sefatja, Paschur fia, Gedalja, Selemja fia, Juchal és Melkija fia, Paschur meghallotta azt a szózatot, amelyet Jeremiás ezekkel a szavakkal intézett az egész néphez: 2„Ezt mondja az Úr: Aki ebben a városban marad, az mind kard, éhínség vagy döghalál áldozata lesz; aki azonban elmenekül és megadja magát a káldeusoknak, élni fog, zsákmányul kapja életét, és így életben marad. »

39. fejezet

Jeruzsálem pusztulása. Jeremiás további sorsa. »
Jövendölés Ebed-Melech megmeneküléséről. »

1Cidkijának, Júda királyának 9. esztendejében, a tizedik hónapban, Nebukadnezár babiloni király felvonult egész seregével Jeruzsálem alá, és ostrom alá vette. 2Cidkija 11. évében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedik napján rést ütöttek a város falán. »

40. fejezet

További részletek Jeremiás sorsáról. »
A Gedalja kormányzó ellen szőtt gyilkos terv. »

1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Nebuzaradan, a testőrség parancsnoka elengedte Rámából. Ott ugyanis különválasztotta Jeremiást a többiektől, mert éppúgy meg volt bilincselve, mint a Jeruzsálemből és Júdából való többi fogoly, akiket Babilonba akartak hurcolni. 2Akkor a testőrség parancsnoka magához hívatta Jeremiást és így szólt hozzá: „Az Úr, a te Istened veszedelmet mondott ki erre az országra, »

43. fejezet

Jeremiás megjövendöli Nebukadnezár egyiptomi hódítását. »

1Amikor Jeremiás befejezte ezt a beszédet, és elmondta az egész nép előtt az Úr, az ő Istene szavait, amelynek elmondását az Úr rábízta, azaz a föntebb idézett szavakat, 2akkor Hosája fia, Azarja és Kárea fia, Jochanan meg a többi kevély és lázongó férfi így szólt Jeremiáshoz: „Hazugságot beszélt! Nem bízott meg az Úr, a mi Istenünk azzal, hogy így beszélj: Ne menjetek Egyiptomba, és ne telepedjetek ott le. »

44. fejezet

Jeremiás működésének utolsó részletei. »

1Ezt a szózatot kapta Jeremiás azokra a júdaiakra vonatkozóan, akik Egyiptom földjén telepedtek le: Migdolban, Tachpancheszban, Nofban és Patrosz földjén. 2Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Láttátok azt a veszedelmet, amelyet Jeruzsálemre és Júda városaira hoztam: ma mind romokban hevernek és lakatlanok. »

45. fejezet

Jövendölés Bárukról. »
– FOLYTATÁS »

1Ezt a szózatot intézte Jeremiás próféta Bárukhoz, Nerija fiához, amikor ezeket a szavakat Jeremiás diktálása nyomán leírta egy könyvbe, Jojakimnak, Jozija fiának, Júda királyának 4. esztendejében. 2Ezt mondja az Úr, Izrael Istene felőled, Báruk: »

46. fejezet

1. RÉSZLETES JÖVENDÖLÉSEK »
Fenyegető jövendölés Egyiptom ellen. A karkemisi vereség. »
Egyiptom meghódítása. »

1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiás prófétához a népek ellen. 2Egyiptomról: Nechó fáraónak, Egyiptom királyának az Eufrátesz folyó mellett, Karkemisnél állomásozó serege ellen, amelyet Nebukadnezár, Babilon királya megvert, Jojakimnak, Jozija fiának, Júda királyának 4. esztendejében. »

47. fejezet

Fenyegető jövendölés a filiszteusok ellen. »

1Ezt a filiszteusok ellen szóló szózatot intézte az Úr Jeremiás prófétához, mielőtt a fáraó megverte Gázát. 2Ezt mondja az Úr: Nézzétek, árad a víz észak felől, és folyammá dagad. Elborítja az országot és azt, ami benne van; mind, a városait és azok lakóit. Mindenki kiabál, s jajgatásban tör ki az ország minden lakója; »

48. fejezet

Fenyegető jövendölés Moáb ellen. »

1Moáb felől ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Jaj Nebónak, mert elpusztult; bevette az ellenség Kirjataimot. Megszégyenült az erős vár, rémület vett rajta erőt; 2nem dicsekedhet vele többé Moáb. Hesbonban gondolták ki romlását: „Gyertek, irtsuk ki a nemzetek sorából!” És te, Madmen, te is elpusztulsz, a kard már a nyomodban van. »

49. fejezet

Fenyegető jövendölés Ammon ellen. »
Fenyegető jövendölés Edom ellen »
Fenyegető jövendölés Szíria városai ellen »
Fenyegető jövendölés az arab törzsek ellen »
Fenyegető jövendölés Elám ellen »

1Ammon fiai felől ezt mondja az Úr: Vajon Izraelnek nincsenek fiai, vagy nincsen örököse? Miért örökölte hát Milkom Gádot, és népe miért telepedett le városaiban? 2Ezért jönnek napok – mondja az Úr –, amikor majd csatazajt hallotok az ammoniták Rabbatjában. Maga romhalmazzá válik, leányait meg tűz emészti meg. Akkor Izrael birtokba veszi örökségét – mondja az Úr. »

50. fejezet

Fenyegető jövendölés Babilon ellen. »
Babilon elesik, Izrael megszabadul »
Jeruzsálemben kihirdetik Babilon pusztulását »
Az arcátlanság bűne »
Az Úr Izrael megszabadítója »
Az északról jövő ellenség és a Jordán oroszlánja »

1Ezt az ítéletet mondta ki az Úr Babilon ellen, a káldeusok országa ellen, Jeremiás próféta szavával. 2Hirdessétek ezt a nemzetek között és hangoztassátok; ne titkoljátok el, hanem mondjátok: „Babilont elfoglalták; Bél szégyent vallott, letaszították Merodákot. Bálványai mind megszégyenültek, faragott képeit letaszították.” »

51. fejezet

Az Úr háborút hirdet Babilon ellen. »
Az Úr kalapácsa és a nagy hegy »
Közel van Babilon pusztulása »
Az Úr bosszúja »
Siratóének Babilonról »
Az Úr megbünteti a bálványokat »
Babilont földig rombolják »
Az Eufráteszbe vetett prófétai szózat. »

1Ezt mondja az Úr: Íme, pusztító szelet támasztok Leb-Kamai ellen; 2és gabonaszórókat küldök Babilonba, hogy szélnek szórják, és országát megtisztítsák. Igen, mindenfelől ellene fordulnak majd nyomorúsága napján. »

52. fejezet

Jeruzsálem pusztulása és Jojachin sorsának jobbra fordulása. »
BEVEZETÉS A SIRALMAK KÖNYVÉHEZ »

1Huszonegy esztendős volt Cidkija, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Hamitálnak hívták, s a libnai Jeremiásnak volt a lánya. 2Cidkija azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, egészen úgy, ahogyan Jojakim tette. »

41. fejezet

1De a hetedik hónapban történt, hogy a királyi vérből származó Jismael, Elisama fiának, Netanjának a fia tíz emberével együtt elment Gedaljához, Achikám fiához Micpába. Amikor együtt lakomáztak Micpában, 2Netanja fia, Jismael felállt tíz emberével, és karddal rátámadt Gedaljára, Safán fiának, Achikámnak a fiára, s megölték azt a férfit, akit Babilon királya kormányzóul rendelt az ország fölé. »

42. fejezet

1Akkor a tisztek mind odajárultak Kárea fiával, Jochanannal és Hosája fiával, Azarjával meg a nép apraja-nagyjával együtt 2Jeremiás prófétához, és így szóltak hozzá: „Hallgasd meg alázatos kérésünket! És imádkozz az Úrhoz, a te Istenedhez ezért az egész maradékért. Hiszen oly kevesen maradtunk, akik egykor sokan voltunk, amint saját szemeddel láthatod. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel