Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

I. IZAJÁS KÖNYVÉNEK ELSŐ RÉSZE »
A hűtlen nép korholása »
A Júdára váró büntetés »
A képmutatás ellen »
Panasz Jeruzsálem miatt »
A szent ligetek ellen »

1Izajásnak, Ámoc fiának látomása Júdáról és Jeruzsálemről, amelyet Júda királyainak: Uzijának, Jotamnak, Acháznak és Hiszkijának uralkodása idején látott. 2Halljátok, egek és te, föld, figyelj, mert az Úr beszél: „Fiakat neveltem és naggyá tettem őket, ők mégis hűtlenné váltak. »

2. fejezet

Örökké tartó béke. »
Az Úr eljövetele »

1Izajásnak, Ámoc fiának látomása Júdáról és Jeruzsálemről. 2Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, »

3. fejezet

Zűrzavar Jeruzsálemben »
Gúnydal a jeruzsálemi asszonyokról »
Jeruzsálem özvegyei »

1Igen, az Úr, a Seregek Ura megvon Jeruzsálemtől és Júdától minden támaszt. [Elveszi tőle a kenyeret és a vizet,] 2a hőst és a harcost, a bírót és a prófétát, a jóst és a vént; »

4. fejezet

Jeruzsálem maradéka »
Amikor minden helyreáll »

1Azon a napon hét asszony ragad majd meg egy férfit, és azt mondja: „A saját kenyerünket esszük, és a magunk ruhájába öltözünk. Csak a nevedet hadd viselhessük, szabadíts meg minket a gyalázattól!” 2Azon a napon az Úr sarjadéka ékes lesz és dicsőséges. És a föld gyümölcse díszére és dicsőségére lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. »

5. fejezet

Ének az Úr szőlőjéről »
Jajkiáltások »
Az Úr haragja »
Az asszírok betörése »

1Hadd énekeljem el barátomnak szőlője iránti szerelme énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. 2Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A közepére tornyot épített, és sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. »

6. fejezet

2. AZ IMMÁNUEL-KÖNYV »

1Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. 2Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel lebegtek. »

7. fejezet

Acház első figyelmeztetése. »
Acház második figyelmeztetése. Az Immanuel-jel. »

1Júda királyának, Acháznak uralkodása idején, aki Jotamnak, Uzija fiának volt a fia, felvonult Jeruzsálem ellen Arám királya, Razon és Remaljahu fia, Pekach, Izraelnek a királya, hogy ostrom alá fogják, de nem tudták bevenni. 2Hírül vitték ezt Dávid házának s jelentették: „Arám már Efraimban táborozik.” Erre úgy megremegett a király szíve és népének a szíve, mint ahogy megremegnek az erdő fái a széltől. »

8. fejezet

Izajásnak fia születik. »
Siloe és Eufrátesz »
Az ellenségre váró kudarc »
Az Úr a botlás köve a hitetleneknek »
Izajás intelme tanítványaihoz »
Bolyongás a sötétben »
Gyermek születik nekünk. »

1Így szólt hozzám az Úr: „Végy magadnak egy táblát, és írd fel rá közönséges írással: Rabolj gyorsan, prédálj hamar!” 2Megbízható tanúkat is választottam magamnak: Urija papot és Zakariást, Barakiás fiát. »

9. fejezet

Az Úr bosszúja »

1A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. 2Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. »

10. fejezet

Asszíria királya ellen »
Izajás fiának neve »
A pusztulás megjövendölése »
Vigasztaló jövendölés »
Az asszír betörés »

1Jaj azoknak, akik gonosz törvényeket hoznak, akik csak elnyomó rendeleteket írnak. 2Akik nem szolgáltatnak igazságot az elnyomottnak, s megfosztják jogaitól népem szegényeit. Akik kizsákmányolják az özvegyet, és megrabolják az árvát. »

11. fejezet

A Messiás »
A fogságból való visszatérés »

1Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. 2Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, »

12. fejezet

Két hálaének »

1Azon a napon így szólsz majd: Hálát adok neked, Uram, mert haragudtál ugyan rám, de lecsillapult haragod és megvigasztaltál. 2Nézzétek: Isten az üdvösségem! Bizalom tölt el, s nincs bennem félelem, mert az Úr az erősségem, a dicsőítő énekem, és az üdvösségem. »

13. fejezet

Babilon ellen. »

1Fenyegető jövendölés Babilon ellen, amelyet Izajás, Ámoc fia látott: 2Emeljetek zászlót a kopár hegyen, hallassatok csatakiáltást! Intsetek nekik kezetekkel, hadd vonuljanak be a fejedelmi kapun. »

14. fejezet

Visszatérés a fogságból »
Gúnydal egy zsarnok halálára. »
Fenyegető jövendölések Babilon ellen »
Asszíria elpusztul »
Figyelmeztetés a filiszteusok számára »

1Az Úr megkönyörül Jákobon, ismét kiválasztja Izraelt, s nyugalmat ad nekik földjükön. Akkor majd idegenek csatlakoznak hozzájuk, s Jákob házához szegődnek. 2A népek megragadják és a szülőföldjükre vezetik őket. Ám Izrael háza megszerzi őket rabszolgának és rabszolganőnek az Úr földjén. Így akik elhurcolták őket, a foglyaikká válnak, és uralkodni fognak zsarnokaikon. »

15. fejezet

Panaszének Moáb miatt »

1Fenyegető jövendölés Moáb ellen: Azon az éjszakán, amikor Ár elpusztul, elesik Moáb. Azon az éjszakán, amikor Kir elpusztul, elesik Moáb. 2Fölmegy a nép Dibon templomához, fölmennek a magaslatokra sírni. Nebó hegyén és Medébában jajveszékel Moáb. Minden fej kopaszra van nyírva, minden szakáll levágva. »

16. fejezet

Moáb lakói Júdába menekülnek »
Panaszdal Moáb miatt »
Jövendölés Moábról. »

1Küldjetek bárányokat az ország királyának, Szelából, a sivatagon át, Sion leányának hegyéhez! 2Mint az ide-oda röpdöső madarak, s mint a kifosztott fészek, olyanok Moáb leányai Arnon gázlójánál. »

17. fejezet

Jövendölés Damaszkuszról »
A bálványimádás vége. »
Adonisz ligetei ellen »
A népek áradata »

1Fenyegető jövendölés Damaszkusz ellen: Meglátjátok: Damaszkusz nem lesz többé város, hanem romhalmazzá válik. 2Örökre elhagyottak lesznek városai, és nyájak legelői. (A nyájak) tanyáznak majd bennük és nem kergeti el őket senki. »

18. fejezet

Kus földjének szóló jövendölés az asszír hatalom vereségéről »

1Jaj a szárnycsattogás földjének Kus folyamain túl, 2amely követeket küld a tengeren, papiruszcsónakokon a vizeken. Menjetek csak vissza, gyors követek, a szálas és fényesbőrű néphez, a mindenfelé rettegett néphez, az erős és hódító nemzethez, amelynek országát folyamok szelik át! »

19. fejezet

Egyiptom ellen. »
Egyiptom és Asszíria megtérése. »

1Fenyegető jövendölés Egyiptom ellen: Lám, az Úr gyors felhőn szállva Egyiptomba érkezik. Egyiptom bálványai megremegnek színe előtt, és az egyiptomiaknak megolvad a szívük keblükben. 2Akkor fellázítom egymás ellen az egyiptomiakat, és harcolni fog testvér a testvér ellen, barát a barát ellen, a város a város ellen, ország az ország ellen. »

20. fejezet

Asdod bevételének megjövendölése. »

1Abban az esztendőben, amikor a főpohárnok, akit Asszíria királya, Szárgon küldött, Asdodba érkezett, ostrom alá vette és elfoglalta, 2az Úr hallatta szavát Izajás, Ámoc fia által. Azt mondta neki: „Eredj, oldd le derekadról a szőrköntöst, és vedd le lábadról a sarudat.” Amikor megtette, és köntös meg saru nélkül járt-kelt, »

21. fejezet

Babilon bukása. »
Válasz az edomitáknak »
Jövendölés az arabokról »
Kedár ellen. »

1Fenyegető jövendölés a „tengeri pusztaság” ellen: Mint a Negeben végigsöprő forgószél jön a sivatag felől, a félelmetes föld felől; 2– borzalmas látomás adta ezt tudtomra –, úgy fosztogat a fosztogató s pusztít a pusztító. „Kelj föl, Elám! Készülj ostromra, Média! Véget vetek már minden sóhajtásnak.” »

22. fejezet

Jeruzsálem korai öröme ellen »
A harci előkészületek ellen Azon a napon a tekintetetek az Erdei Palota fegyverzete felé fordult. »
Sebna ellen »
Újabb jövendölés Sebna ellen »
Eljákim családjának pusztulása. »

1Fenyegető jövendölés a látomás völgye ellen: Ugyan mi lelt téged, hogy egész néped fölment a háztetőkre, 2te zajongó, forrongó, te ujjongó város? Akiket megöltek benned, nem kard élén vesztek el, s akik elpusztultak, nem harcban estek el. »

23. fejezet

Tíruszról és Szidonról »
Tírusz leigázása. »

1Fenyegető jövendölés Tírusz ellen: Jajgassatok, Tarsis hajói, mert váratok elpusztult! Amikor hazatértek Ketim földjéről, akkor tudták meg a hírt. 2Némuljatok el a rémülettől, ti, lakói a partvidéknek, Szidon kereskedői, akiknek hajói bejárták a tengert, »

24. fejezet

4. JÖVENDÖLÉSEK A VÉGSŐ IDŐKRŐL »
A rombadőlt város »
Az ítéletről szóló jövendölés folytatása »

1Íme, az Úr elpusztítja a földet, kopárrá teszi és elcsúfítja a színét, lakóit pedig messze szétszórja. 2A pap úgy jár majd, mint a nép, az úr, mint a szolgája, s az úrnő, mint a szolgálója. Az eladó olyan lesz, mint a vásárló, a kölcsönadó, mint a kölcsönvevő, és a hitelező olyan, mint az adós. »

25. fejezet

Hálaadó imádság »
A messiási lakoma »

1Uram, te vagy az én Istenem, magasztallak és áldom a nevedet. Mert csodálatos dolgokat vittél végbe, rég eltervezett, hitelt érdemlő és igaz dolgokat. 2Mert romhalmazzá tetted a várost, rommá a megerősített várat. A kevélyek palotája nem város többé, föl nem építik többé soha. »

26. fejezet

Győzelmi ének. »
Zsoltár »
Jövendölés »

1Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda földjén: Erős várunk van, védelmül kőfal és bástya szolgál. 2Nyissátok ki a kapukat! Hadd vonuljon be az igaz nemzet, amely mindvégig hűséges, »

27. fejezet

Az úr szőlője »
Jákob bocsánatot nyer, az elnyomó megbűnhődik »
Jövendölés »

1Azon a napon az Úr meglátogatja kemény, nagy és erős kardjával a leviatánt, a gyors kígyót, a leviatánt, a tekergő kígyót, és megöli a tengeri sárkányt. 2Azon a napon ez az ének hangzik a színbort termő szőlőről: »

28. fejezet

Figyelmeztetés Szamáriához »
A papok és a hamis próféták ellen »
Gonosz tanácsadók ellen »
Jövendölés »
A gonosz tanácsadók elleni jövendölés folytatása De a hazugság menedékét jégeső söpri el, és vizek árasztják el a várát. »
Példabeszéd a földművesről »

1Jaj az efraimi részegek büszke koronájának, ragyogó ékessége hervadó virágának, amely a bortól tántorgók termékeny völgye felett van. 2Íme, egy erős és hatalmas férfit küld az Úr, aki, mint a jeges förgeteg, mint a romboló szélvész, és mint a hatalmas vizek áradata, lerántja őket hatalmával a földre. »

29. fejezet

Jövendölés Jeruzsálem ostromáról »
A kinyilatkoztatás titka. »
Fenyegető jövendölés »
Gonosz tanácsadók ellen »

1Jaj Árielnek, Árielnek, a városnak, ahol Dávid lakott. Ha az esztendőhöz esztendő járul, és az ünnepek köre újra megfordul, 2úgy megszorongatom Árielt, hogy sírás és jajgatás hallik benne. Olyan leszel nekem, mint Áriel: »

30. fejezet

Az Egyiptommal kötendő szövetség ellen »
A szövetség elleni jövendölés folytatása »
Izajás emlékirata honfitársai ellen »
Az eljövendő boldog kor. »
Asszíria áldozatul esik »

1Jaj a lázongó fiaknak – ezt mondja az Úr. – Olyan terveket szőnek, amelyek nem tőlem valók, és olyan szövetséget kötnek, amelyet nem én sugalltam. Így aztán bűnt bűnre halmoznak. 2Útra keltek, hogy lemenjenek Egyiptomba, anélkül, hogy velem tanácskoztak volna. A fáraó erejétől remélnek oltalmat, és Egyiptom árnyékában bizakodnak. »

31. fejezet

Egyiptom ellen. »
Az Úr harcol Asszíria ellen »

1Jaj azoknak, akik lemennek Egyiptomba, hogy ott keressenek segítséget. Akik a lovakban bizakodnak, a töméntelen harci szekérben, meg a számtalan lovasban, nem Izrael Szentjére figyelnek, és nem az Urat keresik. 2Csakhogy ő is okos: romlást idéz elő, és nem vonja vissza a szavát. Fölkel az istentelenek háza ellen, és a gonoszok védelmezői ellen. »

32. fejezet

Az igazságos király uralma »
Ellentét a balga és a nemes lelkű között »
Az elbizakodott asszonyok ellen »
Az Úrtól jövő szabadulás »

1Íme, igazságosan uralkodik egy király, és a fejedelmek a törvény szerint ítélkeznek. 2Olyan lesz mindegyikük, mint a rejtekhely a szél elől, mint a menedék a viharban, mint a patakok vize a szárazságban, és a magas szikla árnyéka a szomjas földön. »

33. fejezet

Bizalom az Úrban. »
Az Úr közbelép »
A dicsőséges jövő »

1Jaj neked, pusztító, aki még nem pusztultál el! Jaj neked, te kifosztatlanul maradt fosztogató! Ha majd végzel a pusztítással, elpusztítanak, és ha beteltél a fosztogatással, téged is kifosztanak. 2Uram, irgalmazz nekünk, mert benned remélünk! Reggelente légy erős karunk, és gyámolunk a szükség idején. »

34. fejezet

Az Edomra váró ítélet »

1Gyertek ide, népek és halljátok! Figyeljetek, ti nemzetek! Hallja a föld, s ami betölti, a földkerekség, s minden ami csak rajta él! 2Az Úr megneheztelt az összes nemzetre, haragja fölgerjedt minden seregük ellen. Átok alá veti, s megöleti őket. »

35. fejezet

Isten szabadulást hozó ítélete »

1Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! 2Virulva viruljon, mint a liliom, és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája; meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ragyogó fönségét. »

36. fejezet

Szancherib hadjárata. »

1Hiszkija király 14. esztendejében történt, hogy Asszíria királya, Szancherib felvonult Júda minden megerősített városa ellen, és bevette őket. 2Akkor az asszírok királya elküldte főpohárnokát Lachisból Hiszkija királyhoz Jeruzsálembe, egy nagy hadsereggel. A főpohárnok ott táborozott le a Felső-tó vízvezetéke mellett, a Kalló-mezőre vivő úton. »

37. fejezet

Izajás megnyugtatja a királyt. »
A főpohárnok visszatér urához. »
Újabb beszámoló Szancherib követségéről. Szancherib akkor újra követeket küldött Hiszkijához ezzel az üzenettel: »
Izajás közbenjár. »
Jel Hiszkija számára »
Jövendölés Asszíria sorsáról »
Szancherib bűnhődése. »

1Amikor Hiszkija király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, és elment az Úr templomába. 2Majd elküldte Eljákim udvarnagyot, Sebna írnokot és a papok közül a véneket, akik szintén zsákruhába öltöztek, Izajás prófétához, Ámoc fiához. »

38. fejezet

Hiszkija betegsége és gyógyulása. »
Hiszkija hálaéneke »

1Abban az időben Hiszkija halálosan megbetegedett. Ámoc fia, Izajás próféta elment hozzá és így szólt: „Ezt mondja neked az Úr: Rendezd el ügyeidet, mert nemsokára meghalsz, s nem maradsz életben.” 2Erre Hiszkija arccal a fal felé fordulva így könyörgött az Úrhoz: »

39. fejezet

Követség Babilonból. »

1Abban az időben Babilon királya, Baladan fia, Merodach-Baladan levelet és ajándékot küldött Hiszkijának, mert hallott betegségéről és felépüléséről. 2Hiszkija megörült neki, és megmutatta a követeknek a kincstárát: az ezüstöt és az aranyat, a fűszereket és az illatos olajokat, minden fölszerelését, s ami csak található volt a raktáraiban, azt mind. Nem akadt semmi, amit Hiszkija meg ne mutatott volna nekik, sem a palotájában, sem egész országában. »

40. fejezet

II. VIGASZTALÁSOK KÖNYVE »
Jövendölés az Isten megjelenéséről »
Isten csodálatos nagysága »
A gondviselés hatalma »

1„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!” – ezt mondja Istenetek. 2„Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért.” »

41. fejezet

Cirusz meghívása »
Isten nem hagyja Izraelt »
Új kivonulás új csodákkal »
Egyedül az Úr az Isten »
Az Úr megjövendöli Cirusz győzelmét »

1Hallgassatok rám, ti szigetek; kapjanak új erőre a nemzetek, lépjenek elé és beszéljenek, szálljunk egymással perbe! 2„Ki támasztotta kelet felől azt, akit minden lépésében győzelem kísér? Ki az, aki a nemzeteket kiszolgáltatja neki, és megalázza előtte a királyokat? Kardja porrá zúzza őket, íja meg szétszórja, mint a pelyvát. »

42. fejezet

ELSŐ RÉSZ »
MÁSODIK RÉSZ »
Győzelmi himnusz »
A nép vaksága »

1Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. 2Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. »

43. fejezet

Izrael megszabadítása »
Egyedül az Úr az Isten »
Babilon elpusztul »
Az új kivonulás csodái »
Izrael hálátlansága »

1Most hát ezt mondja az Úr, a teremtőd, Jákob, az alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy. 2Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. »

44. fejezet

Áldás Izraelre »
Egyedül az Úr az Isten »
A bálványimádás kigúnyolása. »
Figyelmeztető szó »
Örömének »
Az Úr hatalma »

1Most mégis halld, szolgám, Jákob, Izrael, akit kiválasztottam! 2Ezt mondja az Úr, aki teremtett, aki anyád méhében alkotott, a gyámolod: Ne félj szolgám, Jákob, Jesurun, akit kiválasztottam. »

45. fejezet

Jövendölés Cirusz érdekében »
Jövendölés az üdvösségről »
Az Úr a legfőbb hatalom »
A pogányok megtérnek az Úrhoz »
Nyilvánvaló az Úr műve »
Az Úr a mindenség Istene »

1Így szól az Úr fölkentjéhez, Ciruszhoz, akinek megfogja a jobbját, hogy színe előtt meghódoltassa a nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet; hogy megnyissa előtte az ajtókat, és ne maradjon egyetlen kapu se zárva: 2„Előtted megyek, és megalázom a magasságokat; összetöröm az érckapukat, és a vaszárakat leütöm. »

46. fejezet

Bel bukása. »
Az Úrhoz nincs hasonló »
Az Úr irányítja a jövőt »

1Leroskad Bel, összetörik Nebó. Bálványaikat állatokra, barmok hátára rakják, úgy viszik súlyos teherként, kimerült állatok hátán. 2De leroskadnak, mind térdre rogynak, nem tudják megszabadítani azokat, akik viszik őket, sőt maguk is fogságba jutnak. »

47. fejezet

Gyászének Babilon bukásán »

1Szállj le és ülj a porba, Babilon szűzi leánya! Ülj le a földre! Nincs többé trónod, káldeusok leánya. Többé már nem mondanak bájosnak és gyönyörűnek. 2Vedd a malmot, őrölj lisztet, vesd le fátyladat, emeld föl hosszú ruhádat, fedd föl lábad szárát, s úgy gázolj át a folyókon! »

48. fejezet

Az Úr egyedül cselekszik: Ő ismeri a jövőt »
Cirusz, az Úr kedveltje »
Az Úr terve Izraellel »
A Bábelből való kivonulásra »

1Halljátok, Jákob háza, mind, akik Izrael nevét viselitek, és Júda magvából származtok! Ti, akik az Úr nevére esküsztök, és Izrael Istenét emlegetitek, csakhogy nem hűséges szívvel és nem őszintén, 2mégis a szent város nevét viselitek, és Izrael Istenére támaszkodtok, akinek ez a neve: „a Seregek Ura.” »

49. fejezet

Az Úr Szolgájáról szóló második ének »
Csodálatos hazatérés a fogságból »

1Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított. 2Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett. Mint a hegyes nyíl, olyanná tett, és a tegzébe rejtett. »

50. fejezet

Az Úr ismételten felkínálja az üdvösséget »
Az Úr Szolgájáról szóló harmadik ének »
B) BUZDÍTÁS A SZOLGA KÖVETÉSÉRE »

1Ezt mondja az Úr: Hol van anyátok válólevele, amellyel elbocsátottam? Vagy ki a hitelezőm, akinek eladtalak benneteket? Bizony, gonoszságaitok miatt adtalak el titeket, és bűneitek miatt bocsátottam el anyátokat. 2Miért nem találtam senkit, amikor eljöttem? És miért nem felelt senki, amikor felhangzott hívó szavam? Talán túlságosan rövid a kezem ahhoz, hogy megváltást szerezzen? Vagy nincs elég erő bennem, hogy szabadulást adjak? Nos, egyetlen fenyegető szóval kiszárítom a tengert, és sivataggá teszem a folyamokat, úgyhogy megrothadnak víz hiányában a halak és szomjan pusztulnak. »

51. fejezet

Az Ábrahám fiaira váró üdvösség »
Az Úr hamarosan ítélkezik a föld fölött »
Az Úr ébresztgetése »
Az Úr népének vigasztalója »
A szabadulás »
Jeruzsálem ébresztése »

1Hallgassatok rám, akik az igazság után jártok, és az Urat keresitek! Emeljétek tekintetetek a kősziklára, amelyből kivágtak benneteket, és a kút nyílására, amelyből kiástak titeket! 2Nézzétek atyátokat, Ábrahámot, és Sárát, aki a világra hozott titeket; mert egészen egyedül volt, amikor meghívtam, de megáldottam és megsokasítottam. »

52. fejezet

A nép a fogságban. »
Felszólítás a fogságból való hazatérésre »
Az Úr Szolgájáról szóló negyedik ének »

1Kelj föl, kelj föl, öltözz erőbe, Sion! Öltsd fel legszebb ruhádat, Jeruzsálem, te szent város! Mert nem megy át többé rajtad sem körülmetéletlen, sem tisztátalan. 2Rázd le a port magadról, kelj föl, rabságot szenvedett Jeruzsálem! Oldd le nyakad bilincseit, Sionnak fogoly leánya! »

54. fejezet

Jeruzsálem népének szaporodása »
Az Úr szeretete népe iránt »
Az új Jeruzsálem »

1Zengj éneket, te meddő, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát s ujjongj, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van – mondja az Úr. 2Tedd tágassá sátradban a helyet, és hajlékod kárpitjait feszítsd ki bátran. Hosszabbítsd meg a köteleket, és erősítsd meg a szegeket, »

55. fejezet

A szegények tápláléka »
A szövetség »
Az Úr közelsége és nagysága »
Az Úr szava nem hiúsulhat meg. »
A Vigasztalások könyvének záradéka »

1Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. 2Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami jól nem lakat? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jót esztek, és kövér falatokban lesz részetek. »

56. fejezet

III. IZAJÁS KÖNYVÉNEK HARMADIK RÉSZE »
Júda vezetőinek méltatlansága »

1Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteitek az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom. 2Boldog az az ember, aki így tesz, és az emberfia, aki ehhez ragaszkodik; aki megtartja a szombatot, s vigyáz, nehogy megszentségtelenítse, és aki minden gonoszságtól óvakodik. »

57. fejezet

A próféta panasza a bálványimádás ellen »
Vigasztaló szózat »

1Az igazak meg elvesznek, s nem veszi szívére senki. Eltűnnek a jámborok is, senki sem figyel föl rá. Igen, a gonoszság miatt elvétetik az igaz, 2hogy végül békére leljen. Megpihennek nyugvóhelyükön mind, akik az igaz úton járnak. »

58. fejezet

Az igazi böjt »
A szombat megtartása »

1Kiálts teli torokból, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona. Hirdesd népemnek hűtlenségét, Jákob házának a bűneit. 2Mert hiszen napról napra keresnek, és szeretnék megismerni útjaimat, mint olyan nemzet, amely az igazsághoz szabja tetteit, és nem hagyja el Istenének törvényét. Igaz ítéletet követelnek tőlem, és Isten közelségét óhajtják: »

59. fejezet

Zsoltár. »
Az Úr megbünteti ellenségeit, de megdicsőíti Siont »
Jövendölés. »

1Nem! Nem rövid az Úr keze: meg tudna szabadítani, s a füle sem süket a hallásra. 2Nem, hanem a ti gonoszságaitok ütöttek szakadékot köztetek és Istenetek között. Bűneitek fedik el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg benneteket. »

60. fejezet

Jeruzsálem dicsőséges helyreállítása »

1Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! 2Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. »

61. fejezet

A próféta küldetése »
Újabb ének Jeruzsálem dicsőséges helyreállításáról »

1Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. 2Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat, »

62. fejezet

Befejező gondolatok »

1Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, míg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl. 2Meglátják majd a népek igazságodat, és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. »

63. fejezet

Az Úr bosszúja; Edom veszedelme »
Bűnbánati zsoltár »

1Ki az, aki Edomból jön, Boszrából, vörös ruhában; aki oly ékesen van öltözve s úgy lépdel, ereje teljében? Én vagyok az, aki igazságot beszélek, és hatalmam van a szabadításra. 2Miért vörös hát rajtad a ruha, s öltözeted miért olyan, mint a szőlőtaposóké? »

65. fejezet

A bálványimádás korholása. Beszéd a végső időkről. »

1Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelőtt nem kérdeztek; hogy megtaláljanak, akik nem kerestek. Íme, itt vagyok! Íme itt vagyok! – így szóltam a nemzethez, amely nem hívta segítségül a nevemet. 2Minden nap kiterjesztettem kezemet a lázongó nép felé, amely rossz úton jár, a saját gondolatainak útján. »

66. fejezet

Figyelmeztetés »
Az istentisztelet tisztaságáért »
Költemény a végső ítélet napjáról »
Pogány vallási szertartások elítélése. »
Beszéd a végső időkről. »

1Ezt mondja az Úr: Mivel az ég a trónusom, és a föld a lábam zsámolya, miféle házat építhetnének nekem, milyen helyet nyugvóhelyemül? 2Hiszen mindezt az én kezem alkotta, így mind az enyém! – mondja az Úr. Tekintetem azokon pihen, akik alázatosak és megtört szívűek, és akik remegve félik a szavam. »

53. fejezet

1Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? 2Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve nem volt vonzó. »

64. fejezet

1mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt. 2Mert te olyan csodákat teszel, amilyeneket senki se várt, »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel