Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Előszó. »
Jézus mennybemenetele. »
I. A JERUZSÁLEMI EGYHÁZ »

1Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus 2egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. »

2. fejezet

A Szentlélek eljövetele. »
Péter beszéde. »
A beszéd hatása. »
A jeruzsálemi egyház élete. »

1Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. 2Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. »

3. fejezet

A sánta koldus meggyógyítása. »
Péter beszéde. »

1Péter és János a kilencórai imádság idején fölment a templomba. 2Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit mindennap letettek a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. »

4. fejezet

Péter és János a főtanács előtt. »
A hívek imája. »
A jeruzsálemi hívők élete. »

1Még beszéltek a népnek, amikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok odamentek hozzájuk. 2Rossz néven vették, hogy tanítják a népet, és hirdetik Jézus példájával a halálból való feltámadást. »

5. fejezet

Ananiás és Szafira. »
Az apostolok működése Jeruzsálemben. »
Az apostolok a főtanács előtt. »
Gamáliel beszéde. »

1Egy Ananiás nevű ember feleségével, Szafirával együtt eladta az egyik földjét. 2Az árából felesége tudtával egy részt megtartott magának, s csak egy másik részt vitt el, és tett oda az apostolok lába elé. »

6. fejezet

II. AZ ELSŐ MISSZIÓS ÚT »
István elfogatása. »

1Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. 2Ezért a tizenkettő összehívta a tanítványokat: „Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. »

7. fejezet

István beszéde. »

1A főpap megkérdezte: „Valóban így áll a dolog?” 2Erre válaszul így beszélt: „Testvérek és atyák! Hallgassatok meg! A dicsőség Istene megjelent atyánknak, Ábrahámnak, amikor még Mezopotámiában élt, mielőtt még Háránban letelepedett volna, »

8. fejezet

A jeruzsálemi üldözés. »
A szamáriaiak megtérése. »
Az etiópiai tiszt megtérése. »

1És Saul helyeselte meggyilkolását.Azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével mindnyájan elszéledtek Júdea és Szamária tájékára. 2Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták. »

9. fejezet

Saul megtérése. »
Saul első ténykedése. »
Szent Péter működése. »

1Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, 2s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. »

10. fejezet

Kornéliusz látomása. »
Péter látomása. »
Kornéliusz emberei Péternél. »
Péter Kornéliusznál. »
Péter beszéde. »
Kornéliusz megkeresztelkedése. »

1Cezáreában élt egy Kornéliusz nevű férfi, az itáliai zászlóalj századosa. 2Vallásos és istenfélő volt egész háza népével együtt. Bőségesen osztotta az alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott az Istenhez. »

11. fejezet

Péter igazolja eljárását. »
Az egyház megalakítása Antióchiában. »

1Az apostolok és a júdeai testvérek megtudták, hogy a pogányok is elfogadták az Isten szavát. 2Amikor Péter visszatért Jeruzsálembe, a zsidók közül némelyek szemrehányást tettek neki: »

12. fejezet

Heródes üldözi a keresztényeket. »
Heródes halála. »

1Ebben az időben Heródes király elfogatta az egyház néhány tagját, hogy ártson nekik. 2János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. »

13. fejezet

Barnabás és Saul kiválasztása. »
Saul Ciprus szigetén. »
A pizidiai Antióchiában. »

1Az antióchiai egyházban volt több próféta és tanító, mint Barnabás, a Nigernek is nevezett Simon, a cirenei Luciusz, Heródes tejtestvére, Manaén és Saul. 2Egy nap, amikor az istentiszteletet tartották és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: „Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyet szántam nekik!” »

14. fejezet

Pál Ikóniumban. »
Pál Lisztrában. »
Pál visszatér Antióchiába. »

1Ikóniumban szintén a zsidók zsinagógájába mentek s ott olyan hatásosan beszéltek, hogy zsidók is, görögök is tömegesen fogadták el a hitet. 2A hitetlen zsidók azonban felizgatták, és a testvérek ellen lázították a pogányokat. »

15. fejezet

Vita Antióchiában. »
Az apostoli zsinat. »
A határozatok kihirdetése. »
IV. PÁL MISSZIÓS ÚTJAI »

1Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket: „Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek.” 2Mivel emiatt zavar és nagy vita támadt Pál, Barnabás és közöttük, azt határozták, hogy Pál és Barnabás néhányukkal menjen fel Jeruzsálembe, s ebben a vitás ügyben forduljon az apostolokhoz és a presbiterekhez. »

16. fejezet

A kis-ázsiai út. »
Pál Filippibe érkezik. »
Pál és Szilás bebörtönzése. »
Pál és Szilás kiszabadulása. »

1Eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timóteus nevű tanítvánnyal, aki egy hívő zsidó feleségnek és egy görög apának volt a fia. 2A lisztrai és ikóniumi testvérek jó véleménnyel voltak róla. »

17. fejezet

Pál Tesszalonikában. »
Pál Bereában. »
Pál Athénban. »
Pál beszéde az Areopáguszon. »

1Áthaladva Amfipoliszon és Apollónián Tesszalonikába értek, ahol a zsidóknak volt zsinagógájuk. 2Pál szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton beszélt nekik az Írásokról. »

18. fejezet

A korintusi egyház alapítása. »
Gallió prokonzul előtt. »
Visszatérés Antióchiába. »
A harmadik út. »

1Ezek után Pál elhagyta Athént, és Korintusba ment. 2Itt találkozott egy Aquila nevű, pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priszcillával, mert Klaudiusz elrendelte, hogy az összes zsidó hagyja el Rómát. »

19. fejezet

Pál Efezusba utazik. »
Pál efezusi működése. »
V. JÉZUS KRISZTUS FOGLYA »

1Míg Apolló Korintusban tartózkodott, Pál a felső tartományokon át Efezusba érkezett. Itt néhány tanítványra akadt. 2Megkérdezte tőlük: „Megkaptátok a Szentlelket, amikor hittetek?” „Nem is hallottuk, hogy van Szentlélek” – felelték. »

20. fejezet

Pál Macedóniába utazik. »
Pál Troászban. »
Pál Milétuszban. »

1A zavargás megszűntével Pál hívatta a tanítványokat, bátorította őket, aztán búcsút vett tőlük, és elindult, hogy Macedóniába menjen. 2A vidéken áthaladtában sok beszédet mondott buzdításul a tanítványoknak, aztán odaért Görögországba. »

21. fejezet

Milétuszból Cezáreába. »
Pál Jeruzsálemben. »
Pál elfogatása. »

1Miután elváltunk tőlük, kifutottunk a tengerre, és egyenes irányban haladva Kószba értünk, másnap meg Roduszba és onnét Patarába. 2Találtunk egy Föníciába menő hajót, átszálltunk rá, és továbbhajóztunk. »

22. fejezet

Pál beszéde a jeruzsálemi zsidókhoz. »
Pál római polgárjogára hivatkozik. »
Pál a főtanács előtt. »

1„Testvérek, férfiak és apák! Hallgassátok meg védekező szavaimat, amelyet most elétek tárok!” 2Amint meghallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még inkább elcsendesedtek. Ő meg folytatta: »

23. fejezet

Összeesküvés Pál ellen. »
Pált Cezáreába viszik. »

1Pál a főtanácsra szegezte tekintetét és megszólalt: „Testvérek, férfiak! Mind a mai napig teljesen tiszta lelkiismerettel éltem az Isten színe előtt.” 2Erre Ananiás főpap rájuk parancsolt a mellette állókra, hogy üssék szájon. »

24. fejezet

Pált vádolják Félix előtt. »
Pál védekezése. »
Pál cezáreai fogsága. »

1Öt nap múlva Ananiás főpap néhány vén és egy Tertullusz nevű ügyvéd kíséretében elment, hogy vádat emeljen Pál ellen a helytartónál. 2Amikor előállították, Tertullusz hozzálátott a vád előadásához: „Jóvoltodból teljes békében éltünk, és gondoskodásod folytán nagy javulás állt be ennek a népnek az életében. »

25. fejezet

Pál Fesztusz előtt. »
Agrippa király Fesztusznál. »
Pál Agrippa király előtt. »

1Fesztusz három napra rá, hogy megérkezett a tartományba, Cezáreából fölment Jeruzsálembe. 2A főpapok és az előkelő zsidók elé járultak, és előadták panaszukat Pál ellen, majd könyörögve »

26. fejezet

Pál beszéde Agrippa király előtt. »

1Erre Agrippa király Pálhoz fordult: „Engedélyt kapsz, hogy beszélj a magad védelmére.” Pál kinyújtotta kezét, és így védekezett: 2„Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy előtted védekezhetem a zsidók emelte minden vád ellen, »

27. fejezet

Hajón Rómába. »
Pál figyelmeztetése. »
A hajó viharba kerül. »
Pál bátorító szavai. »
A hajósok menekülési kísérlete. »
Utolsó órák a hajón. »
A hajótörés. »

1Amikor meghozták a döntést, hogy hajón Itáliába visznek minket, Pált több más fogollyal együtt átadták az Auguszta-zászlóalj Juliusz nevű századosának. 2Egy adramittiumi hajóra szálltunk fel, amely az ázsiai kikötők felé tartott, és kifutottunk a tengerre. A tesszalonikai macedón Arisztarchusz is velünk tartott. »

28. fejezet

Málta szigetén. »
Pál máltai működése. »
A hajóút Rómába. »
Pál Rómában. »

1Megmenekülve megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. 2A bennszülöttek igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel