Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Az evangélium Lukács szerint »
I. GYERMEKKORI ESEMÉNYEK »
Jézus születésének hírüladása. »
Mária meglátogatja Erzsébetet. »
Magnificat »
Keresztelő János születése. »
Benedictus. »

1Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, 2ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének, »

2. fejezet

Jézus születése. »
A pásztorok hódolata. »
A névadás. »
Jézus bemutatása a templomban. »
Simeon éneke. »
Anna prófétaasszony. »
Visszatérés Názáretbe. »
A tizenkét éves Jézus a templomban. »

1Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. »

3. fejezet

Keresztelő János működése. »
Keresztelő János fogságba vetése. »
Jézus megkeresztelése. »
Jézus családfája. »

1Tibériusz császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, 2Annás és Kaifás főpapok idején az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. »

4. fejezet

Jézus megkísértése. »
Jézus Galileába megy. »
Jézus a názáreti zsinagógában. »
Jézus Kafarnaumba megy. »
A kafarnaumi ördögűzés. »
Péter anyósának meggyógyítása. »
Betegek gyógyítása. »
Jézus magányba vonul. »

1Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult 2negyven napra. Itt megkísértette az ördög. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. »

5. fejezet

A csodálatos halfogás. »
A leprás meggyógyítása. »
A béna meggyógyítása. »
Lévi meghívása. »
A böjt kérdése. »

1Amikor egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett oda hozzá, hogy hallgassa az Isten szavát. 2Látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálót mosták. »

6. fejezet

A szombati kalásztépés. »
Az elsorvadt kezű meggyógyítása. »
A tizenkét apostol kiválasztása. »
Jézus betegeket gyógyít. »
A boldogságok. »
Az ellenség szeretete. »
Az ítélet. »
Hasonlat a házépítésről. »

1Az egyik szombaton vetések közt járt. Tanítványai kalászokat téptek, kezükkel szétmorzsolták és ették. 2Néhány farizeus rájuk szólt: „Miért tesztek olyat, ami szombaton tiltva van?” »

7. fejezet

A kafarnaumi százados. »
A naimi ifjú feltámasztása. »
Keresztelő János küldöttsége. »
Jézus lábának megkenése. »

1Amikor ezt a néphez intézett beszédét befejezte, betért Kafarnaumba. 2Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit sokra tartott, s már-már a halálán volt. »

8. fejezet

Asszonyok Jézus kíséretében. »
A magvető. »
A gyertya hasonlata. »
Jézus rokonai. »
A vihar lecsendesítése. »
Az ördögtől megszállott. »
Jairus leánya és a vérfolyásos asszony. »

1Ezután bejárta a városokat s a falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő 2és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén magdalai, akiből hét ördög ment ki, »

9. fejezet

Az apostolok küldetése. »
Heródes kíváncsisága. »
A csodálatos kenyérszaporítás. »
Péter vallomása. »
Jézus követése. »
Jézus színeváltozása. »
A nyavalyatörős gyermek. »
Jézus másodszor jövendöl szenvedéséről. »
Az alázatosság. »
A szamáriaiak nem fogadják be Jézust. »
Jézus követése. »

1Összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására. 2Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. »

10. fejezet

A hetvenkét tanítvány elküldése. »
A hetvenkét tanítvány visszatérése. »
Jézus öröme. »
Az irgalmas szamaritánus. »
Mária és Márta. »

1Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. 2Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. »

11. fejezet

A Miatyánk. »
Az alkalmatlankodó barát. »
A kitartó ima. »
A Beelzebul-vád. »
Jézus anyjának dicsérete. »
Jónás próféta jele. »
Jaj nektek, farizeusok! »

1Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, egyik tanítványa kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is megtanította tanítványait.” 2Erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod. »

12. fejezet

A képmutatás. »
A fösvénység. »
Az esztelen gazdag. »
A gondviselés. »
A kincsgyűjtés. »
Az éberség. »
Jézus tüzet hozott a földre. »
Az idők jelei. »
A kibékülés. »

1Közben tízezres tömeg verődött össze körülötte, úgyhogy egymást tiporták, és először csak tanítványaihoz kezdett beszélni: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. 2Nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s titok, ami ki ne tudódna. »

13. fejezet

A bűnbánat szükségessége. »
A terméketlen fügefa. »
A nyomorék asszony meggyógyítása. »
A mustármag. »
A kovász. »
Az üdvözülők száma. »
Heródes terve. »
Jeruzsálem siratása. »

1Épp jött néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével vegyítette. 2Erre ezt mondta: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? »

14. fejezet

Egy vízkóros meggyógyítása. »
Az első helyek. »
A visszautasított meghívás. »
Krisztus követése. »

1Amikor Jézus szombaton egy vezető farizeus házába ment, hogy nála étkezzék, figyelték. 2Íme, előtte állt egy vízkóros ember. »

15. fejezet

Az elveszett bárány. »
Az elveszett drachma. »
A tékozló fiú. »
»

1A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák. 2A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük” – mondták. »

16. fejezet

A hűtlen intéző. »
A pénz helyes felhasználása. »
A farizeusok megrovása. »
A dúsgazdag és a szegény Lázár. »

1Aztán a tanítványokhoz fordult: „Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. 2Magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok felőled? Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább intéző. »

17. fejezet

A botrány. »
A megbocsátás. »
Az erős hit. »
A kötelességteljesítés. »
A tíz leprás. »
Az Isten országa. »
Az Emberfiának eljövetele. »

1Aztán így szólt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza őket. 2Jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy e kicsik közül egyet is megbotránkoztasson. »

18. fejezet

Az igazságtalan bíró. »
A farizeus és a vámos. »
Jézus és a gyerekek. »
A gazdag ember. »
A gazdagság veszedelme. »
A lemondás jutalma. »
A szenvedés harmadszori megjövendölése. »
A jerikói vak. »

1Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. 2Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, Istentől nem félt, emberektől nem tartott. »

19. fejezet

Zakeus. »
Példabeszéd a minákról. »
IV. JÉZUS JERUZSÁLEMBEN »
Jézus megsiratja Jeruzsálemet. »
A kereskedők kiűzése a templomból. »

1Aztán odaért Jerikóba és végigment rajta. 2Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. »

20. fejezet

Jézus tanítói hatalma. »
A gyilkos szőlőművesek. »
Az adópénz. »
A feltámadás kérdése. »
A Messiás Dávid fia. »
Az írástudók bűnei. »

1Egy nap, amikor a népet tanította a templomban s az evangéliumot hirdette, odamentek a főpapok, írástudók és a nép vénei, 2és megkérdezték: „Mondd meg nekünk, milyen hatalom birtokában teszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat?” »

21. fejezet

A szegény asszony fillérje. »
Jövendölés a templom pusztulásáról. »
Az előjelek. »
Az üldözések. »
Jeruzsálem pusztulása. »
Az Emberfiának eljövetele. »
Az éberség. »

1Föltekintett és figyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. 2Közben látta, hogy egy szegény özvegy két fillért dobott be. »

22. fejezet

Júdás árulása. »
Az utolsó vacsora előkészítése. »
Az Oltáriszentség alapítása. »
Tanítás az alázatosságról. »
Péter tagadásának megjövendölése. »
Ima a Getszemáni kertben. »
Jézus elfogatása. »
Péter tagadása. »
Jézus kicsúfolása. »
Jézus a főtanács előtt. »

1Közeledett a kovásztalan kenyér ünnepének nevezett húsvét. 2A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan ölhetnék meg, de féltek a néptől. »

23. fejezet

Jézus Pilátus előtt. »
Jézus Heródes Antipász előtt. »
Jézus elítélése. »
A keresztút. »
Jézus a kereszten. »
Jézus halála. »
Jézus temetése. »

1Ezzel fölkerekedett egész sokaságuk, és Pilátushoz kísérték. 2Ott vádolni kezdték: „Azt tapasztaltuk – mondták –, hogy fellázítja népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a messiás király.” »

24. fejezet

Jézus feltámadása. »
Az emmauszi tanítványok. »
Jézus megjelenik az apostoloknak. »
Jézus utolsó szavai. »
A mennybemenetel. »

1A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. 2Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel