Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

BEVEZETÉS »
Az Úr dicsőségének látomása. Ott fölöttem volt az Úr keze. »

1A 30. esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödik napján, amikor a száműzöttek között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomás tanúja voltam. 2A hónap ötödik napján – Jojachin király száműzetésének 5. esztendejében – »

2. fejezet

Látomás a könyvtekercsről. »

1Így szólt hozzám: „Emberfia, állj fel, beszélni akarok veled.” 2Amikor ezt mondta, eltöltött a lélek, felállított, és hallottam, amint beszélt hozzám. »

3. fejezet

A próféta felelőssége. »
I. JERUZSÁLEM OSTROMA ELŐTT »

1Így szólt hozzám: „Emberfia, amit itt találsz, azt edd meg, edd meg ezt a tekercset és menj, szólj Izrael házához.” 2Kinyitottam a számat, s megetette velem a tekercset, »

4. fejezet

Jeruzsálem jelképes ostroma. »

1Te meg, emberfia, végy egy téglát, tedd magad elé, és rajzolj rá egy várost, Jeruzsálemet. 2Majd indíts támadást ellene, építs ellene falat, emelj töltést, helyezz el vele szemben tábort, és vedd körül faltörő kosokkal. »

6. fejezet

Jövendölés Izrael hegyei ellen. »
Izrael vétkei. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, fordulj Izrael hegyei felé, és jövendölj ellenük! »

7. fejezet

Júdára elérkezett az Úr ítélete. »
Izrael bűnei. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten Izrael földjének: Itt a vég! Eljött a vég az ország négy szélére. »

8. fejezet

Látomás Jeruzsálem vétkeiről. »

1A 6. évben a hatodik hónapban, a hónap ötödik napján, amikor házamban voltam, Júda vénei meg előttem ültek, fölöttem volt az Úr keze. 2Ezt láttam: egy emberhez hasonló lény jelent meg. Attól lefelé, ami a derekának látszott, tűz volt, a derekától fölfelé meg fénylett valami, mint az érc. »

9. fejezet

A büntetés. »

1Akkor hangosan felkiáltott a fülem hallatára: „Gyertek elő, város ostorai! Mindegyiktek tartsa kezében öldöklő szerszámait!” 2És lám, megjelent hat férfi a felső kapu felől, amely északra néz, és mindegyik kezében tartotta öldöklő szerszámait. Közülük az egyik férfi fehér ruhába volt öltözve, oldalán meg íróeszközök voltak. Beléptek és helyet foglaltak a bronzoltár mellett. »

10. fejezet

Az Úr dicsősége elhagyja a templomot. »

1Körülnéztem, s lám, az égboltozaton, amely a kerubok feje fölött volt, mintha zafírkő lett volna, s olyasvalami látszott fölöttük, mint egy trón. 2Ekkor így szólt a fehér ruhába öltözött emberhez: „Menj a kerubok alatt levő kerekek közé, végy tele marokkal a kerubok alatt levő parázsból, és hintsd a városra!” S a szemem láttára odament. »

11. fejezet

Jeruzsálem bűnei. »
Isten új szövetséget ígér a száműzötteknek. »
Az Úr dicsősége elhagyja Jeruzsálemet. »

1A lélek fölemelt, és elvitt az Úr templomának keleti kapujához, amely kelet felé néz. S lám, a kapu bejáratánál huszonöt férfi volt, és ezek között láttam Azur fiát, Jaazanját és Benajahu fiát, Pelatjahut, a nép vezetőit. 2Az Úr így szólt hozzám: „Emberfia, ezek a férfiak gonoszságot forralnak, és rossz tanácsot adnak ebben a városban. »

12. fejezet

A nép jelképes fogságba hurcolása. »
Népi mondások. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia: lázongó nemzedék körében élsz; van szemük a látásra, de nem látnak; van fülük a hallásra, de nem hallanak, mert hiszen lázongó nemzedék ez. »

13. fejezet

A hamis próféták és prófétanők ellen. »
A hamis prófétaasszonyok. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, jövendölj Izrael prófétái ellen, jövendölj és mondd meg azoknak, akik maguktól jövendölnek: Halljátok az Úr szavát! »

14. fejezet

Jövendölés a bálványimádás ellen. »
A személyes felelősség. »

1Eljöttek hozzám néhányan Izrael vénei közül és leültek elém. 2Ekkor az Úr szózatot intézett hozzám: »

15. fejezet

Példabeszéd a szőlőről. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, mennyivel különb a szőlőtőke fája, mint a többi fa ága az erdőben? »

16. fejezet

Példabeszéd Izrael történetéről. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, tárd fel Jeruzsálem előtt iszonyatos vétkeit. »

17. fejezet

Hasonlat a sasról. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, adj fel Izrael házának egy rejtélyt és mondj el neki egy példázatot. »

18. fejezet

A személyes felelősség. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Miért ismételgetitek Izrael földjén ezt a mondást: Az apák ették a savanyú szőlőt és a fiak foga vásik el tőle? »

19. fejezet

Siratóének Izrael főembereiről. »

1Te meg mondj siratóéneket Izrael főembereiről! Ezt mondd: 2Mi volt anyád? Nőstényoroszlán az oroszlánok között. Oroszlánkölykök között tanyázott és fölnevelte kicsinyeit. »

20. fejezet

Izrael hűtlenségének története. »

1A 7. esztendőben, az ötödik hónapban, a hónap tizedik napján eljöttek néhányan Izrael vénei közül, hogy megkérdezzék az Urat, és leültek elém. 2Az Úr szózatot intézett hozzám: »

21. fejezet

Az Úr kardja. »
Babilon királya az útkereszteződésnél. »
Ammon büntetése. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, fordítsd arcodat dél felé, beszélj déli irányban, jövendölj a Negeb vidékének erdeje ellen! »

22. fejezet

Jeruzsálem bűne. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Hát te, emberfia, te nem mondasz ítéletet? Nem mondasz ítéletet a vér városára? Tárd elé minden iszonyatos bűnét! »

23. fejezet

Jeruzsálem és Szamária jelképes története. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, volt két asszony, egy anyának voltak a lányai. »

24. fejezet

Híradás Jeruzsálem ostromáról. »
A próféta feleségének halála. »

1A 9. esztendő tizedik hónapjának tizedik napján az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, a mai napot jól jegyezd meg magadnak, mert Babilon királya a mai napon támadta meg Jeruzsálemet. »

25. fejezet

II. A NÉPEK ELLEN »
A moábiták ellen. »
Edom ellen. »
A filiszteusok ellen. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, fordulj az ammoniták felé és jövendölj ellenük! »

26. fejezet

Tírusz ellen. »

1A 11. esztendőben, a hónap elsején az Úr szózatot intézett hozzám: 2„Emberfia, Tírusz így nevetett Jeruzsálemen: Összetört a népek kapuja és felém fordult. Ahol bőség volt, ott most pusztulás van!” »

27. fejezet

Gyászének Tírusz bukásáról. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, zengj gyászéneket Tíruszról, »

28. fejezet

Tírusz királya ellen. »
Tírusz királyának bukása. »
Szidón ellen. »
Izrael megszabadul a népek elnyomásától. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, mondd meg Tírusz fejedelmének: Ezt mondja az Úr, az Isten: Szíved felfuvalkodott, s azt mondtad: „Isten vagyok, és az Isten trónján ülök a tenger közepén.” Noha ember vagy, nem Isten, szívedet mégis Isten szívéhez tetted hasonlóvá. »

29. fejezet

Egyiptom ellen. »

1A 10. esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap tizenkettedik napján az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2Emberfia, fordulj a fáraó, Egyiptom királya felé, és jövendölj ellene és egész Egyiptom ellen! »

30. fejezet

Az Úr haragjának napja Egyiptom ellen. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, jövendölj és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten. Jajgassatok: „Jaj, jaj! Miféle nap ez!” »

31. fejezet

A cédrus, Egyiptom hatalmának jelképe. »

1A 11. esztendőben, a harmadik hónapban, a hónap első napján az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2Emberfia, mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának és egész népének: Nagyságodban ki mérhető hozzád? »

32. fejezet

A krokodil. »
A fáraó az alvilágba száll. »

1A 12. esztendőben, a tizenkettedik hónapban, a hónap elsején az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2Emberfia, mondj siratóéneket a fáraóról, Egyiptom királyáról, és mondd meg neki: Te népeknek oroszlánja, elpusztultál! Olyan voltál, mint a krokodil a tengerben. Orrlyukaidon át lövellted, s lábaddal zavarossá tetted a vizet, és felkavartad hullámait. »

33. fejezet

A próféta felelőssége. »
Megtérés és megátalkodottság. »
Jeruzsálem pusztulása. »
Az ország elnéptelenedése. »
A beszéd hatása. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, szólj néped fiaihoz és mondd meg nekik: Ha valamely országra kardot szabadítok, és ennek az országnak a lakói kiválasztanak maguk közül egy férfit és megteszik őrnek, »

34. fejezet

Izrael pásztorai. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, jövendölj, Izrael pásztorairól, jövendölj és mondd meg nekik: Ti pásztorok, ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! A pásztoroknak nem a nyájat kell-e legeltetniük? »

35. fejezet

Jövendölés Edom hegyei ellen. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, fordulj Szeir hegysége felé és jövendölj ellene! »

36. fejezet

Jövendölés Izrael hegyeiről. »

1Te meg, emberfia, jövendölj Izrael hegyeiről és mondd: Izrael hegyei, halljátok az Úr szavát! 2Ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel az ellenség így beszélt felőletek: „Haha, lám, az ősi magaslatok a mieink lettek”, »

37. fejezet

Látomás a csontokkal teli mezőről. »
Júda és Izrael egy ország lesz. »

1Az Úr keze fölöttem volt; és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. 2Körbevezettek köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen ki voltak száradva. »

38. fejezet

Jövendölés Góg, Magóg királya ellen. »

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, fordulj Góg felé és Magóg földje felé, Ros, Mesek és Tubal fejedelmei felé és jövendölj ellenük! »

39. fejezet

Befejezés. »

1Te meg, emberfia, jövendölj Góg ellen! Így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Ellened fordulok Góg, Mesek és Tubal fejedelme. 2Idehívlak és elővezetlek, felvonultatlak messze északról, és Izrael hegyeire hozlak. »

40. fejezet

IV. EZEKIEL TÖRVÉNYKÖNYVE »
Az új templom külső fala. »
A keleti kapu. »
A külső udvar. »
Az északi kapu. »
A déli kapu. »
A belső udvar. A déli kapu. »
A keleti kapu. »
Az északi kapu. »
A templomhoz tartozó épületek. »
A belső templomtér. »
A templom épülete. Az előcsarnok. »

1Száműzetésünk 25. esztendejében, az év kezdetén, a hónap tizedik napján, a város elfoglalása után a tizennegyedik évben, éppen azon a napon fölöttem volt az Úr keze. Elvitt 2isteni látomásban Izrael földjére, és letett egy nagyon magas hegyre. Ezen a hegyen olyasmi tárult elém, mintha dél felé város épült volna. »

41. fejezet

A szentély. »
A szentek szentje. »
Az oldalépületek. »
A nyugati épület. »
A belső díszítés. »
A faoltár. »
Az ajtószárnyak. »

1Ezután a templomba vitt, és megmérte a pilléreket: hat könyök volt a szélességük az egyik oldalon és hat könyök a másik oldalon. 2A bejárat szélessége: tíz könyök, a bejárat oldalfalai: öt könyök az egyik oldalon és öt könyök a másik oldalon. Hosszát is megmérte: negyven könyök, és a szélessége: húsz könyök. »

42. fejezet

A templom melléképületei. »
A templomtér méretei. »

1Aztán kivitt a külső udvarba északi irányba; ahhoz a kamrához vitt, amely az elkülönített hellyel átellenben és az észak felé néző építménnyel szemben volt. 2A hossza száz könyök volt az északi felén, a szélessége ötven könyök. »

43. fejezet

Az Úr dicsősége bevonul az új templomba. »
Az oltár. »
Az oltár fölszentelése. »

1Aztán elvitt a kelet felé néző kapuhoz. 2És lám, Izrael Istenének dicsősége bevonult kelet felől. Hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, és fönségétől tündöklött a föld. »

44. fejezet

A keleti kapu használata. »
A templommal kapcsolatos törvények. »
A leviták. »
A papok. »

1Ekkor a szentély külső kapujához vezetett, amely keletre nézett, de zárva volt. 2Az Úr így szólt hozzám: Ez a kapu legyen zárva! Nem szabad kinyitni, senki sem léphet be rajta, mert az Úr, Izrael Istene vonult át rajta, ezért kell zárva maradnia. »

45. fejezet

Az ország felosztása. Az Úr része. »
A fejedelem része. »
Adományok az istentisztelet számára. »
A húsvét ünnepe. »
A sátoros ünnep. »

1Amikor sorshúzás útján felosztjátok az országot, különítsetek el egy szent részt a földből mint szent adományt az Úr számára. Hossza huszonötezer és szélessége húszezer mérték legyen. Ez a terület egész kiterjedésében legyen szent. 2Ebből a szentélyhez tartozzék egy ötszázszor ötszáz mértéknyi négyszög és ötven könyöknyi térség legyen mellette körös-körül. »

46. fejezet

A szombat és az újhold. »
Különböző szabályok. »

1Ezt mondja az Úr, az Isten: A belső udvar kelet felé néző kapuja a hat munkanapon legyen zárva. Szombaton azonban nyissák ki, úgyszintén újhold napján is. 2A fejedelem vonuljon be kívülről a kapu csarnokán át, és álljon meg a kapu küszöbén. A papok mutassák be az ő égőáldozatát és közösségi áldozatát. Ő meg imádkozzék a kapu küszöbén, utána távozzék. A kaput ne zárják be estig. »

47. fejezet

A templomból fakadó forrás. »
Az ország határai. »

1Visszavezetett a templom bejáratához, és lám, víz fakadt a templom küszöbe alatt a keleti oldalon, mert a templom kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le az oltártól dél felé. 2Kivitt azután az északi kapun és körülvezetett kívülről egészen a külső kapuig, amely kelet felé néz, és lám, víz tört elő a jobb oldalon. »

48. fejezet

A Szentföld felosztása. »
Jeruzsálem kapui. »
BEVEZETÉS DÁNIEL KÖNYVÉHEZ »

1A törzsek neve a következő: az északi határtól Hetlon irányában Hamat bejárójáig, Hacar-Enánig, Damaszkusz határa északon, Hamat mentén: a föld az övé legyen a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Dáné egy rész. 2Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Áseré egy rész. »

5. fejezet

1Emberfia, fogj egy éles kardot, használd úgy, mint a borbély a beretvát, és húzd végig a fejeden és a szakálladon. Aztán végy egy mérleget és mérd szét a levágott hajat. 2Egyharmadát vesd tűzre a város közepén, amikor letelik az ostrom ideje. Másik harmadát hányd kardélre a város körül. Az utolsó harmadot szórd szélnek, s majd kardot rántok utánuk. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel