Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Az evangélium János szerint »
I. AZ ELSŐ HÚSVÉT »
Az első tanítványok. »

1Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, 2ő volt kezdetben Istennél. »

2. fejezet

A kánai menyegző. »
A templom megtisztítása. »

1Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. 2Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. »

3. fejezet

Jézus és Nikodémus. »
II. SZAMÁRIÁBAN ÉS GALILEÁBAN »

1Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. 2Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten.” »

4. fejezet

Jézus és a szamáriai asszony. »
A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása. »

1Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok úgy értesültek, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János – 2noha Jézus maga nem keresztelt, csak a tanítványai –, »

5. fejezet

Gyógyítás a Beteszda-fürdőnél. »
A Fiú. »

1Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. 2Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, »

6. fejezet

IV. AZ ÉLET KENYERE »
Jézus a vízen jár. »
Beszéd az élet kenyeréről. »
Péter hitvallása. »

1Jézus ezután átkelt a Galileai-tavon, Tibériás taván. 2Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket. »

7. fejezet

V. A SÁTOROS ÜNNEP »
Vita a Messiás származásáról. »
Jézus közeli haláláról beszél. »
Az élő víz ígérete. »
Újabb vita a Messiás eredetéről. »

1Jézus ezután bejárta Galileát. Júdeába nem akart menni, mert a zsidók az életére törtek. 2Közeledett a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. »

8. fejezet

A házasságtörő asszony. »
Jézus a világ világossága. »
A hitetlenek figyelmeztetése. »
Jézus és Ábrahám. »

1Jézus kiment az Olajfák hegyére, 2majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és tanította őket. »

9. fejezet

A vakon született meggyógyítása. »

1Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született embert. 2Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” »

10. fejezet

A jó pásztor. »
VI. A TEMPLOMSZENTELÉS ÜNNEPE »
Jézus átkel a Jordánon. »

1„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. 2Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. »

11. fejezet

Lázár feltámasztása. »
VII. AZ UTOLSÓ HÚSVÉT »

1Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. 2Ez a Mária kente meg az Urat olajjal és törölte meg a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. »

12. fejezet

A betániai vacsora. »
Bevonulás Jeruzsálembe. »
Jézus megjövendöli megdicsőülését. »
A zsidók hitetlensége. »

1Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. 2Ott vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt. »

13. fejezet

A lábmosás. »
Júdás árulásának megjövendölése. »
Az új parancs. »

1Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette. 2Vacsora közben történt, amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el. »

14. fejezet

Jézus és az Atya. »
Jézus megígéri a Szentlelket. »

1Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! 2Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. »

15. fejezet

Az igazi szőlőtő. »
A világ gyűlölete. »

1Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. 2Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. »

16. fejezet

A Vigasztaló eljövetele. »
A viszontlátás reménye. »

1Azért mondtam el ezeket, nehogy megbotránkozzatok. 2Kizárnak benneteket a zsinagógákból, s eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. »

17. fejezet

A főpapi ima. »
Ima az apostolokért. »
Ima a hívőkért. »

1E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. 2Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon. »

18. fejezet

Jézus elfogatása. »
Jézus Annás és Kaifás előtt. »
Jézus Pilátus előtt. »

1Azután, hogy ezeket mondta, Jézus kiment tanítványaival a Kidron-patakon túlra. Ott volt egy kert. Odament tanítványaival. 2Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. »

19. fejezet

Jézus halálra ítélése. »
A keresztre feszítés. »
Sorsot vetnek Jézus ruhájára. »
Jézus anyja. »
Jézus halála. »
Megnyitják Jézus oldalát. »
Jézus temetése. »

1Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. 2A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. »

20. fejezet

VIII. A FELTÁMADÁS NAPJA »
Jézus megjelenik Mária Magdolnának. »
Jézus megjelenik a tanítványoknak. »

1A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. 2Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” »

21. fejezet

Jézus Tibériás tavánál. »
Péter és János sorsa. »
Befejezés. »

1Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik: 2Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel