Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Zakariás könyve »
Az első látomás: a lovasok. »

1Dárius 2. esztendejének nyolcadik hónapjában az Úr szózatot intézett Zakariás prófétához, [Berechjának], Iddó [fiának a] fiához. »

2. fejezet

A második látomás: szarvak és kovácsok. »
A harmadik látomás: a zsinórmérték. »
Felhívás a száműzöttekhez »

1Azután fölemeltem tekintetem és látomást láttam. Volt ott négy szarv. 2Megkérdeztem az angyalt, aki beszélt hozzám: „Mik ezek a szarvak, Uram?” Azt felelte: „Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát [Izraelt] és Jeruzsálemet.” »

3. fejezet

A negyedik látomás: Józsue főpapi koronája. »
Eljön a Sarj. »

1Megmutatta nekem Józsue főpapot, amint az Úr angyala előtt állt. Jobbján a sátán állt, és vádolta. 2Az Úr angyala ezt mondta a sátánnak: „Parancsoljon neked az Úr, sátán, parancsoljon neked az, aki kiválasztotta Jeruzsálemet! Nem üszök ő, amelyet kimentettek a tűzből?” »

4. fejezet

Az ötödik látomás: a lámpa és az olajfák. »
Megjegyzések Zerubbábelről. »

1Azután visszatért az angyal, aki hozzám beszélt, és fölébresztett úgy, mint amikor álmából keltenek föl valakit. 2Majd megkérdezte: „Mit látsz?” Azt feleltem: „Egy színarany mécstartót látok. A tetején olajtartó van, meg hét mécses, és hét égő a mécsesek számára, amelyek rajta vannak. »

5. fejezet

A hatodik látomás: a repülő könyv. »
A hetedik látomás: asszony a vékában. »

1Ismét fölemeltem tekintetem, és újra látomást láttam: egy repülő könyvtekercset. 2Az angyal, aki hozzám beszélt, megkérdezte: „Mit látsz?” „Egy repülő könyvtekercset látok – feleltem. – A hossza húsz könyök, a szélessége pedig tíz könyök.” »

6. fejezet

A nyolcadik látomás: a kocsik. »
A fogadalmi korona. »

1Majd ismét fölemeltem a tekintetem, és látomást láttam: Négy kocsi jött elő két hegy közül. A két hegy ércből volt. 2Az első kocsiba vörös lovak voltak fogva, a második kocsiba fekete lovak, »

7. fejezet

Visszatekintés a nemzet múltjára. »

1Dárius király 4. esztendejében [az Úr szózatot intézett Zakariáshoz], a kilencedik hónap [Kiszlév hónap] negyedik napján 2Bételből elküldték Szarecert, Regem-Meleket és embereit, hogy imádkozzanak az Úr színe előtt, »

8. fejezet

Szabadulás a messiási korban »
Válasz a böjttel kapcsolatos kérdésre. »
A szabadulás reménye a messiási korban. »

1A Seregek Urának szózata: 2Ezt mondja a Seregek Ura: Féltékeny szeretettel szeretem Siont, és nagy haragra gerjedtem miatta. »

9. fejezet

Az új föld »
A Messiás »
Izrael újjászületése »

1JövendölésAz Úr áthaladt Hadrak földjén, Damaszkusz lakóhelyén, mert Arám városai az Úr tulajdonai éppen úgy, mint Izrael törzsei. 2Hamat is az övé, amely szomszédos vele, [Tírusz] és Szidón is, bár nagyon bölcsnek tartja magát. »

10. fejezet

Hűség az Úrhoz »
Izrael megszabadul és visszatér »

1Az Úrtól kérjetek esőt a késői eső idején! Az Úr küldi a villámot, és adja az esőt; kenyeret ad az embernek és füvet a juhoknak. 2A terafim megtévesztő módon beszél, a jósok hamis látomásokat látnak, hazug álmokat hirdetnek, ostobaságokat jövendölnek. Lám, kóborolnak, mint a nyáj, tévelyegnek, mert nincsen pásztoruk. »

11. fejezet

A két pásztor. »

1Nyisd ki kapuid, Libanon, cédrusaid hadd eméssze meg a tűz! 2[Jajgass, cédrus, mert ledőlt a cédrus: elestek a hatalmasok.] Jajgassatok Básán tölgyei, mert kivágták a járhatatlan erdőt. »

12. fejezet

Jeruzsálem szabadulása és megújulása. »

1Jövendölés. Az Úr szava Izraelről. Ezt mondja az Úr, aki kifeszítette az egeket, megvetette a föld alapjait, és aki lelket alkotott az emberbe. 2Lám, Jeruzsálemet mámorító serleggé teszem minden környező nemzet számára… »

13. fejezet

A megszemélyesített kard: az új nép »

1Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. 2Azon a napon – mondja a [Seregek] Ura – kiirtom a bálványok nevét az országból, úgyhogy nem is említik őket többé. Kiirtom az országból a prófétákat és a tisztátalanság lelkét is. »

14. fejezet

Titokzatos küzdelem az utolsó időben. Jeruzsálem dicsősége. »

1Nézd, elérkezik a nap az Úr számára, amikor szétosztják zsákmányodat. 2Az Úr minden népet harcba gyűjt Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, meggyalázzák az asszonyokat. A város fele fogságba megy. A lakosság másik részét azonban nem űzik el a városból. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel