Keresés a Bibliában

119 (118). ZSOLTÁR. A TÖRVÉNY DICSÉRETE

Alef

119 1Boldog, akinek útja szeplőtelen, aki az Úr törvénye szerint él. 2Boldog, aki követi útmutatásait, s aki egész szívével keresi őt. 3Az nem követ el gonoszságot, hiszen az ő útján halad. 4Magad hirdetted ki törvényedet, hogy tartsuk meg hűségesen. 5Bárcsak szilárdak volnának útjaim, és megtartanám, amit parancsoltál! 6Sohasem vallok szégyent, ha ügyelek minden végzésedre. 7Tiszta szívből áldani foglak, ha igazságos döntéseidet megismerem. 8Megteszem, amit elrendeltél, te pedig ne hagyj el engem soha!

Bet

9Hogyan tartja tisztán az ifjú útjait? Ha követi tanításodat. 10Egész szívemből kereslek téged, ne hagyj parancsaidtól eltávolodnom! 11Szívembe rejtem szavaidat, nehogy vétkezzem ellened. 12Légy áldott, Uram, s taníts meg törvényeidre! 13Ajkammal hirdetni fogom szádnak minden szavát. 14A tőled megszabott úton találom örömöm, inkább, mint ha bőségben volna részem. 15Fontolóra veszem törvényeid, és elmélkedem útjaidon. 16Útmutatásaid örömömre vannak, szavaidról soha el nem feledkezem.

Ghimel

17Gyakorolj kegyet szolgáddal s élni fogok, és követem tanításodat. 18Nyisd meg a szememet, hogy meglássam törvényeid csodálatosságát. 19Idegen vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsaidat. 20Lelkem eleped a vágytól, mert folyvást törvényed után vágyakozik. 21Te megfenyegetted a kevélyt; akik eltérnek parancsaidtól, azokat mind átok terheli. 22Vedd le rólam a megvetést és a gyalázatot, hiszen követem utasításodat. 23Hatalmaskodók ülnek össze és elmarasztalnak, de szolgád törvényedről elmélkedik. 24Bizonyságaid örömömre vannak, útmutatásod a tanácsadóm.

Dalet

25Lelkem a porban hever, szavadhoz híven önts belém életet! 26Feltártam előtted útjaimat, s te meghallgattál, taníts meg törvényeidre! 27Értesd meg velem döntéseid útját, s én odaadón fürkészem csodáidat. 28A gond könnyeket fakaszt lelkemből, szavaddal emelj föl engem! 29Tarts távol a hazugság útjától, add meg nekem törvényed kegyelmét! 30Igazságod útját választottam, útmutatásod után kívánkozom. 31Alkalmazkodom parancsodhoz, Uram, ne engedd, hogy szégyent valljak! 32Rendelkezéseid útján akarok haladni, hiszen szívemet kitágítottad.

He

33Mutasd meg, Uram, parancsaid útját, annak követésében legyen a jutalmam. 34Adj értelmet, hogy megtartsam törvényedet, s kövessem egész szívemből! 35Vezess az úton, amelyet te szabtál, mert tetszik nekem. 36Szívem a te bizonyságaidhoz vonzódjék, ne a hitvány nyereséghez! 37Fordítsd el a szemem, ne lássa a hiábavalót; szavad által adj nekem életet! 38Váltsd valóra, amit szolgádnak ígértél, amit azoknak mondtál, akik félnek téged. 39A gyalázatot, amitől félek, tartsd távol tőlem, és végzéseid tegyenek vidámmá! 40Lám, törvényed után vágyakozom, s mivel igaz vagy, adj nekem életet!

Vau

41Irgalmad lebegjen fölöttem, Uram, segítséged, amit megígértél. 42Szembeszállok gúnyolóimmal, mert bízom a szavadban. 43Ne vond meg számtól az igazság szavát, mert útmutatásodra hagyatkozom. 44Törvényedet akarom mindig követni, mindenkor és mindörökre. 45Akkor széles úton járhatok, hiszen parancsaid megtartásán fáradozom. 46Királyok előtt hirdetem végzéseid, és nem vallok szégyent soha. 47Igen, intézkedéseidben örömöm telik, és szívből szeretem őket. 48Kezemet kitárom törvényed felé, és parancsaidról elmélkedem.

Zajin

49Juttasd eszébe szolgádnak szavadat, amellyel reményt adtál nekem. 50Az vigasztal a szomorúságban, hogy szavad életet önt belém. 51A gőgösek hevesen támadnak, de én nem tágítok törvényedtől. 52Ha az ősi napokban hozott végzésedre gondolok, akkor megvigasztalódom, Uram! 53Haragra gerjedek a bűnösök miatt, akik áthágják parancsaidat. 54Utasításod olyan nekem, mint az ének, zarándokságom házában. 55Éjjel megemlékezem nevedről, Uram, és megtartom törvényedet. 56Az a feladatom, hogy kövessem, amit parancsoltál.

Chet

57Kijelentem, Uram: az az osztályrészem, hogy engedelmeskedjem szavadnak. 58Szívből fohászkodom színed előtt, könyörülj rajtam, ahogy megígérted. 59Átgondoltam útjaimat, lábam parancsaid szerint irányítottam. 60Sietek, nem késlekedem, hogy utasításodnak eleget tegyek. 61A gonoszok csapdája meg akart fogni, törvényedet mégsem felejtem el. 62Még éjszaka is fölkelek, hogy áldjalak igaz végzésedért. 63Barátja vagyok mindazoknak, akik félnek téged, mindazoknak, akik követik parancsaidat. 64A föld tele van jóságoddal, taníts meg, Uram, törvényedre!

Tet

65Jót tettél szolgáddal szavad szerint, Uram! 66Taníts okosságra és józan belátásra, hiszen törvényeidre építek. 67Mielőtt csapás ért, tévelyegtem, de most már követem irányításodat. 68Te jó vagy és jót osztogatsz. Taníts meg az általad szabott rendre! 69A gőgösek hazugságot agyalnak ki ellenem, de én szívből megtartom parancsodat. 70Szívük érzéketlenné vált a jóléttől, ám én törvényedben találom örömöm. 71Jó nekem, hogy szorongattatás ért, mert így megtanultam végzéseidet. 72Kedvesebb nekem szádnak törvénye, mint ezüstnek, aranynak minden gazdagsága.

Jod

73A te kezed teremtett és alkotott, adj nekem értelmet, hogy megértsem parancsaid. 74Örömmel néznek rám, akik félnek téged, mivel szavadra hagyatkozom. 75Megismertem, Uram, hogy végzésed igaz, s engem is jogosan aláztál meg. 76Éreztesd irgalmad vigasztalásomra, így ígérted ezt meg szolgádnak. 77Irgalmad lebegjen fölöttem, hogy éljek, hiszen törvényed gyönyörűség nekem. 78Érje szégyen a gőgösöket, akik jogtalanul elnyomnak, ám én törvényedhez igazodom. 79Álljanak mellém, akik félnek téged, akik tekintettel vannak parancsaidra. 80Szívem tartson ki hűen végzéseid mellett, akkor nem vallok szégyent sohasem.

Kaf

81Lelkem sóvárogja segítségedet és szavadban bizakodom. 82Szemem eped ígéreted után; mikor vigasztalsz meg? 83Olyan lettem, mint aszott tömlő a füstben, de rendelkezéseid nem hagyom el. 84Meddig kell még szolgádnak várnia, mikor ítélkezel üldözőim felett? 85A gőgösek vermet ásnak nekem, azok, akik nem élnek törvényeid szerint. 86Parancsaid mind igazak, segíts azok ellen, akik álnokul üldöznek. 87Majdnem eltöröltek a föld színéről, de nem tágítottam törvényeidtől. 88Irgalmadból újjáéledek, s megtartom szád bizonyságait.

Lamed

89Uram, a szavad örökké megmarad, szilárd, mint az ég dicsősége. 90Hűséged nemzedékről nemzedékre száll, te alkottad a földet, és az megmarad. 91Rendelésed szerint minden időkre fennáll, és neked szolgál a mindenség. 92Ha törvényed nem volna gyönyörűségem, elmerülnék a nyomorban. 93Soha nem feledkezem el parancsaidról, hiszen életet adtál általuk. 94A tied vagyok, adj nekem szabadulást, mivel fürkészem végzéseid. 95Bűnösök leskelődtek, hogy elveszítsenek, de én törvényeidre gondoltam. 96Minden nagyságnak láttam a végét, de parancsod átnyúlik a messze végtelenbe.

Mem

97Mennyire szeretem törvényedet, egész nap szemem előtt lebeg. 98Parancsod bölcsebbé tesz ellenségemnél, és mindig velem jár. 99Okosabb lettem, mint összes tanítóm, mert arról elmélkedem, amire te oktatsz. 100Több értelmet kaptam, mint az aggastyánok, mert azt követem, amit te előírsz. 101Tartsd távol lábamat a gonosz utaktól, hogy megtarthassam szavad. 102Végzéseidből semmit el nem hagyok, mert magad tanítottál rájuk. 103Kijelentéseid édesek ínyemnek, számnak méznél édesebbek. 104Útmutatásod belátásra segít, azért gyűlölöm a hamisság útjait.

Nun

105Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon. 106Esküt tettem és megtartom, s követem, amit elrendeltél. 107Mennyire megtört vagyok, Uram! Tarts életben, amint megígérte szavad. 108Fogadd tetszéssel ajkam áldozatát, és taníts meg parancsaidra. 109Életem mindenkor teli van veszéllyel, de törvényeidről meg nem feledkezem. 110A bűnösök csapdát állítottak nekem, de törvényedtől akkor sem tértem el. 111Végzésed az örökségem és szívemnek örökre gyönyörűsége. 112Késztetem a szívem, hogy törvényedből éljen, hűségben mindörökre.

Szamech

113A megosztott szívtől irtózom, törvényedet szeretem egyedül. 114Te vagy védelmezőm, te vagy a pajzsom, szavadban megbízhatom. 115Gonosztevők, hátráljatok! Én megtartom Istenem parancsát. 116Fogadj el engem ígéreted szerint, akkor élni fogok! Ne engedd, hogy csalódjam reményemben, 117siess segítségemre, akkor megmenekülök, és intézkedéseidre figyelni fogok. 118Akik elfordulnak törvényedtől, azokat elveted, mert minden törekvésük csalás. 119A gonosztevőket mint salakot kiszórod, azért szeretem parancsaidat. 120Testem remeg előtted a félelemtől, reszketve nézem ítéletedet.

Ajin

121Ami jogos és igazságos, azt követem, ne szolgáltass ki elnyomóimnak! 122Vállalj kezességet szívesen szolgádért, hogy a kevélyek le ne győzzenek. 123Szemem vágyódva fürkészi segítségedet, az igazságosságot, amelyet ígértél. 124Bánj szolgáddal irgalmad szerint, és taníts meg parancsaidra! 125Szolgád vagyok, oktass engem, hogy megismerjem útjaidat! 126Uram, eljött a tettek ideje, hiszen megszegték törvényedet. 127Azért parancsaidat többre tartom az aranynál, kedvesebbek nekem, mint a színarany. 128Mindenben igazodom utasításodhoz, és irtózom minden hamis úttól.

Pe

129Rendelkezéseid csodálatosak, azért lelkem megtartja őket. 130Szavaid fénye világít, és tanítja a tudatlanokat. 131Sóvárogva nyitom ki számat, parancsaid után kívánkozom. 132Fordulj felém és könyörülj rajtam, ahogy azokkal bánsz, akik tisztelik neved. 133Irányítsd léptemet ígéreted szerint, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettem. 134Szabadíts meg az emberek elnyomásától, s követni fogom útmutatásodat. 135Derítsd fel arcodat szolgád felett, és taníts meg minden végzésedre. 136Szememből könnyek patakja árad, mivel sokan nem tartják meg törvényedet.

Cáde

137Igazságos vagy, Uram, igazak végzéseid! 138Igazságosságban és teljes hűségben nyilvánítod ki parancsaidat! 139Emészt a buzgóság házadért, mert ellenségeid feledik szavadat. 140Kijelentésed tiszta és igaz, azért kedves szolgád szemében. 141Bár kicsi vagyok és lenézett, törvényeidet mégsem felejtem el. 142Jogod örök érvényű jog, utasításod maga az igazság. 143Szomorúság és szükség látogatott meg, törvényed mégis gyönyörűségem. 144Bizonyságod mindörökre igaz, taníts meg rá, és élni fogok.

Kof

145Egész szívemből szólítalak, Uram, hallgass meg! Az utat, amelyre tanítasz, azt fogom követni. 146Hozzád kiáltok, adj szabadulást, s megtartom parancsaidat. 147Korán reggel jövök segítségért, és várok szavaidra. 148Szemem már az éjjeli őrség előtt ébred, hogy megfontoljam tanításod szavát. 149Halld meg hangomat, Uram, irgalmad szerint, s ahogy megígérted, adj nekem életet! 150Közelednek, akik álnokul üldöznek, s törvényeidtől nagyon távol állnak. 151De te közel vagy, Uram, s minden szavad igazság. 152Parancsaidat már régóta ismerem, örök időkre hirdetted ki őket.

Res

153Tekints nyomorúságomra és ments meg, hisz nem feledkeztem meg törvényeidről. 154Képviseld ügyemet és szabadíts meg, ígéreted szerint adj nekem életet! 155A gonoszoktól messze a szabadulás, mert nem keresik tetszésedet. 156Irgalmad irántunk nagyon bőkezű, Uram, végzésed szerint adj nekem életet! 157Sokan üldöznek és szorongatnak, de törvényed mellől nem tágítok. 158A gonoszokat nézem és megborzadok, mert egyáltalán nem nézik szavad. 159Nézd, Uram, én szeretem parancsaidat, ezért irgalmadban tartsd meg életem! 160Szavaid eleje és vége igazság, igaz ítéleted örökre érvényes.

Sin

161A fejedelmek ok nélkül üldöznek, de szívem csak a te szavadat féli. 162Ígéreteidnek úgy örülök, mint aki gazdag zsákmányhoz jutott. 163Gyűlölöm a bűnt és irtózom tőle, de törvényedet szeretem. 164Napjában hétszer zengem dicséreted, mert rendelkezéseid mind jogosak. 165Akik szeretik törvényedet, azoké a béke teljessége, azért soha el nem buknak. 166Várom segítségedet, Uram, tégy hát, ahogy megígérted. 167Lelkem követi útmutatásodat, hisz azt mindennél jobban szeretem. 168Megtartom tanításodat és parancsaidat, útjaim színed előtt vannak.

Tav

169Kiáltásom jusson eléd, Uram, szavad szerint taníts engem! 170Könyörgésem jusson el hozzád, szabadíts meg ígéreted szerint. 171Ajkam zengjen dicsérő éneket, mivel megtanítasz törvényedre. 172Nyelvem dicsőítse a szavadat, hisz minden parancsod jogos. 173Nyújtsd ki kezedet segítségemre, mivel törvényedet választottam. 174Uram, hozzád esengek szabadulásért, mert törvényed örömömre van. 175Csak éljen a lelkem és áldjon téged, és utasításaid segítsenek engem! 176Eltévedtem, mint a bárány, mely útját vesztette. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg törvényeidről!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár