Keresés a Bibliában

AZ ÜDVTÖRTÉNET ESEMÉNYEI

105 1(Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, 2hirdessétek műveit a népek között! Daloljatok, zenéljetek neki, hirdessétek minden csodáit! 3Dicsekedjetek szent nevében! Akik keresik az Urat, azoknak örüljön a szívük! 4Tekintsetek az Úrra és erejére, keressétek mindig tekintetét! 5Gondoljatok csodáira, amelyeket művelt, a jelekre és ajka szavaira! 6Ti, fiai Ábrahámnak, az Úr szolgájának, fiai Jákobnak, az ő választottjának! 7Az Úr a mi Istenünk, ítéletei az egész világon érvényesek. 8Mindvégig emlékezik szövetségére, ígéretére, amelyet ezernyi nemzedékre adott, 9a szövetségre, amelyet Ábrahámmal kötött, az esküre, amelyet Izsáknak esküdött, 10s amelyet Jákobnak szilárd törvényül adott, örök kötésül Izraelnek. 11Így nyilatkozott: Kánaánt neked adom osztályrészül és örökségedül. 12Amikor még kis számban és kevesen, jövevényként éltek azon a földön, 13az egyik törzstől a másikig, s az egyik országból a másik néphez vándoroltak, 14akkor sem engedte, hogy elnyomják őket, királyokat büntetett miattuk: 15„Fölkentjeimet ne érintsétek, prófétáimnak ne ártsatok!” 16Aztán éhínséget hozott a földre, összetörte botjukat, a kenyeret. 17De előreküldött egy férfit számukra, Józsefet, akit szolgaként eladtak. 18Lábát bilincsbe verték, nyakát vasjáromba kényszerítették, 19amíg be nem teljesedett, amit előre megmondott, amíg az Úr szava nem igazolta őt. 20A király maga küldött, hogy oldják le bilincsét, a népek fejedelme tette szabaddá. 21Megtette házának urává, minden javának intézőjévé, 22hogy akarata szerint vezesse nagyjait, és bölcsességre tanítsa véneit. 23Aztán Izrael átvonult Egyiptomba, Jákob jövevény lett Kám földjén. 24Az Úr megsokasította népét, erősebbé tette elnyomóinál. 25Majd megváltoztatta szívüket, és meggyűlölték népét, s álnokul bántak szolgáival. 26Akkor Mózest küldte, a szolgáját, és küldte Áront, a választottját. 27Ők jeleit mutatták előttük, nagy csodáit Kámnak földjén. 28Sötétséget támasztott, sötét lett, de ellenálltak parancsainak. 29Vizüket vérré változtatta, halaikat kipusztította. 30Békákkal borította a földet, egészen a király lakhelyéig. 31Szólt, és légyrajok törtek elő, és szúnyogok minden határukon. 32Eső helyett jégverést küldött, és pusztító tűz hullott országukra. 33Tönkretett szőlőt és fügefát, minden mezejükön letörte a fákat. 34Szólt, és sáskák jöttek, meg számtalan pusztító bogár. 35Felfaltak mindent, ami zöldellt a földön, felfalták földjeik termését. 36Lesújtott minden elsőszülöttre, a férfierő minden zsengéjére. 37Majd kivezette őket arannyal s ezüsttel rakodva, gyengélkedő nem volt törzseikben. 38Az egyiptomiak örültek kivonulásuknak, mert rettegésben éltek miattuk. 39Felhőt terített az égre, hogy bevonja őket, éjjel pedig tűzzel világított nekik. 40Áhítozásukra fürjeket küldött, és égi kenyérrel lakatta jól őket. 41Sziklát nyitott meg és víz tört elő, patakban folyt a pusztán végig. 42Mert megemlékezett szent ígéretéről, amit Ábrahámnak, a szolgájának tett. 43Ujjongás közt vezette ki népét, örömrivalgás közepette választottait. 44Nekik adta a pogányok földjeit, s ők hozzászerezték a népek kincseit, 45hogy megtartsák törvényeit, hogy teljesítsék parancsait.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár