Keresés a Bibliában

106 (105). ZSOLTÁR. A NÉP BŰNVALLOMÁSA

106 1(Alleluja!) Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad. 2Ki sorolhatja el az Úr hatalmas tetteit? Ki hirdetheti minden dicsőségét? 3Boldogok, kik szem előtt tartják parancsait, és az igazsághoz szabják tetteiket minden időben. 4Emlékezzél meg rólam, Uram, emlékezzél meg jóságosan népedről, segítségeddel siess hozzám! 5Hogy felüdítsen választottaid boldogsága, hogy örüljek néped örömének, és együtt dicsekedjem örökségeddel. 6Vétkeztünk, ahogy atyáink is, szembeszegültünk és gonoszat műveltünk. 7Egyiptom földjén atyáink nem becsülték meg csodáidat, nem gondoltak mérhetetlen irgalmadra; a Vörös-tengernél a Fölséges ellen lázadtak, 8mégis megmentette őket neve miatt, hogy kinyilvánítsa hatalmát. 9Parancsot adott a Vörös-tengernek, s az szárazzá vált; úgy vezette át őket az áron, mint a pusztán. 10Gyűlölőik hatalmából kimentette őket, s kiszabadította az ellenség kezéből. 11Ellenségüket elborította a víz, egy sem maradt életben közülük. 12Erre hittek szavának és zengték dicséretét. 13Ám hamar elfeledték, amit tett, és nem akartak bízni a szavában. 14A pusztában saját vágyukat követték, a kietlen földön kísértették az Istent. 15Megadta nekik, amit követeltek, de hagyta, hogy a betegség kikezdje őket. 16A táborban irigykedtek Mózesre, s féltékenyek lettek Áronra, az Úr szentjére. 17Erre megnyílt a föld és elnyelte Datant, eltemette Abiron hadát. 18Lobogó láng csapott fel seregeik ellen, és megemésztette a vétkeseket. 19A Hórebnél borjút formáltak maguknak, leborultak az arany képmás előtt. 20Dicsőségét fölcserélték a bika képével, amely szénával táplálkozik. 21Elfeledték Istent, aki megmentette őket, s aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. 22Csodadolgokat Kám földjén, félelmetes tetteket a Vörös-tengernél. 23Már arra gondolt, hogy eltörli őket, ha nem lett volna Mózes, akit kiválasztott. Ő eléje lépett, hogy fékezze haragját, és ne hozzon pusztulást rájuk. 24Ócsárolták az ígéret földjét, nem bíztak meg ígéretében. 25Sátraikban pártütés támadt, és nem hallgattak az Úr szavára. 26Erre fölemelt kézzel megesküdött nekik, hogy eltiporja őket a pusztában. 27Szétszórja nemzetségüket a pogányok között, elszéleszti őket messze országokba. 28Meghajoltak Baal-Peor előtt, és ettek a halotti áldozatból. 29Gonosz tetteikkel haragra ingerelték, ezért súlyos csapás érte őket. 30De fölkelt Pinchasz és ítélkezett, erre megszűnt a csapás. 31Ez érdemül számított neki, nemzedékeken át mindörökre. 32Majd ismét megharagították Meriba vizénél, miattuk kellett Mózesnek is lakolnia. 33Mert megkeserítették a lelkét, meggondolatlanul szólt az ajka. 34Nem irtották ki a népeket, amelyeket az Úr megnevezett. 35Összeadták magukat a pogányokkal, és utánozták tetteiket. 36Az ő isteneiknek szolgáltak, és ez lett a vesztük. 37Saját fiaikat áldozatul adták, és leányaikat a démonoknak. 38Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét Kánaán isteneinek vitték áldozatul. Így vérrel szennyezték be földjüket, 39tetteikkel megfertőzték magukat, gonoszságuk miatt hűtlenek lettek. 40Az Úr haragja újra fellángolt népe ellen, öröksége iszonyat tárgya lett számára. 41A pogányok kezébe adta őket, s gyűlölőik uralkodtak rajtuk. 42Ellenségeik elnyomták őket, öklük lesújtott rájuk. 43Majd újra meg újra megmentette őket, de álnokságukkal ingerelték, és visszaestek vétkeikbe. 44Ám ismét rátekintett nyomorúságukra, mihelyt meghallotta könyörgésüket. 45Szövetségére gondolt és irgalmas lett, nagy irgalmában megváltoztatta szándékát. 46Engedte, hogy részvétet találjanak azoknál, akik őket fogságba hurcolták. 47Ments meg minket, Urunk, mi Istenünk, és vezess haza a pogány népek közül! Hogy magasztaljuk szent nevedet, és téged dicsérve dicsekedhessünk.

107 (108). ZSOLTÁR

48Áldott legyen az Úr, Izrael Istene mindörökké! Mondja az egész nép: Úgy legyen!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár