Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

BEVEZETÉS A KIRÁLYOK KÖNYVÉHEZ »
Nátán és Batseba terve. »
Salamon királlyá kenése. »
Adonija félelme. »

1Dávid király éltes öreg lett; hiába burkolták takaróba, nem tudott fölmelegedni. 2Szolgái ezért így szóltak hozzá: Kell keresni urunknak és királyunknak egy fiatal leányt, aki szolgálatába áll a királynak, és gondját viseli. Ha kebleden pihen, urunk és királyunk fölmelegszik. »

2. fejezet

Dávid végrendelete és halála. »
Adonija halála. »
Ebjatár és Joáb sorsa. »
Simi engedetlensége és halála. »
II. SALAMON DICSŐSÉGES URALMA »

1Amikor eljött a napja, hogy Dávid meghaljon, megparancsolta fiának, Salamonnak, s azt mondta: 2„Nos, most mindenek útjára lépek. Légy bátor és bizonyulj férfinak! »

3. fejezet

1. A BÖLCS SALAMON »
A király álma Gibeonban. »
A salamoni ítélet. »

1Salamon rokonságba került a fáraóval, Egyiptom királyával; elvette a fáraó lányát, és Dávid városába vitte, míg föl nem építette palotáját, az Úr templomát meg Jeruzsálem körül a falat. 2A nép még a magaslatokon mutatta be az áldozatot, mert egészen addig nem építettek házat az Úr nevének. »

4. fejezet

Salamon fő tisztségviselői. »
A kormányzók Salamon idejében. »

1Salamon király uralkodott egész Izrael fölött. 2S ezek voltak legfőbb tisztségviselői: Cádok fia, Azarja volt a pap; »

5. fejezet

Salamon hírneve. »
Előkészületek a templomépítkezéshez. »

1Salamon kiterjesztette uralmát minden királyságra a folyótól egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Ezek adót fizettek neki és alattvalói voltak Salamonnak, amíg csak élt. 2Salamon napi szükséglete 30 kor lisztlángot és 60 kor simalisztet tett ki, »

6. fejezet

A templomépítés. »
A templom belső kiképzése. A szentek szentje. »
A kerubok. »
A kapuk és az udvar. »
Az építkezés ideje. »

1480 évvel azután, hogy Izrael fiai kivonultak Egyiptomból, Salamonnak Izrael fölötti uralkodása 4. esztendejében történt, a második hónapban, azaz Ziv hónapjában – akkor épített templomot az Úrnak. 2A templom, amelyet Salamon király az Úrnak épített, 60 könyök hosszú, 20 könyök széles és 25 könyök magas volt. »

7. fejezet

Salamon palotája. »
Hirám, a brozműves. »
A bronzoszlopok. »
A bronzmedence. »
A bronz üstlábak és -üstök. »
A templom kisebb fölszerelési tárgyai; összefoglalás. »

1Saját palotáját Salamon tizenhárom évig építette, míg egészen be nem fejezte palotáját. 2A libanoni erdei palotát 100 könyök hosszúra, 50 könyök szélesre, 30 könyök magasra, s négy cédrusfa oszlopsorra építette, az oszlopokra pedig cédrusfa oszlopfőket helyezett. »

8. fejezet

A szövetség ládájának átvitele. »
Isten birtokába veszi a templomot. »
Salamon beszéde Izrael közösségéhez. »
Salamon imája. »
Imádság a népért. »
Kiegészítés. »
Az ima befejezése és a nép megáldása. »
Áldozatbemutatás templomszenteléskor. »

1Akkor Salamon összegyűjtötte Izrael véneit Jeruzsálemben, hogy az Úr szövetségének ládáját fölvigyék Dávid városából, Sionból. 2Tehát Izrael férfiai mind összegyűltek Salamon királynál Etanim hónapjában – ez a hetedik hónap –, az ünnepen. »

9. fejezet

Újabb látomás. »
Hirám kielégítése. »
A robot. »
A templom szolgálata. »
3. SALAMON ÜZLETI VÁLLALKOZÁSAI »

1Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését, és megvalósította minden más tervét is, amit csak akart s amihez csak kedve volt, 2történt, hogy az Úr másodszor is megjelent Salamonnak, ahogy Gibeonban megjelent. »

10. fejezet

Sába királynőjének látogatása. »
Salamon gazdagsága. »
Salamon harci szekerei. »

1Amikor Sába királynője… értesült Salamon hírnevéről, eljött, hogy találós kérdésekkel próbára tegye. 2Nagy kísérettel, fűszerekkel és rengeteg arannyal és drágakővel megrakott tevékkel érkezett Jeruzsálembe, és mihelyt Salamon király elé került, elmondott mindent, ami a szívén volt. »

11. fejezet

Salamon feleségei. »
Salamon külső ellenségei. »
Jerobeám lázadása. »
Salamon uralmának vége. »

1Salamon király számtalan idegenből való asszonyt szeretett, mégpedig a fáraó lányán kívül moábita, ammonita, edomita, szidóni és hettita asszonyokat, 2tehát pogány népből valókat is, akikről az Úr azt mondta Izrael fiainak: „Ne adjátok össze velük magatokat, s ők se házasodjanak össze veletek, mert elcsábítják szíveteket, s isteneikhez pártoltok.” »

12. fejezet

Gyűlés Szichemben. »
A politikai szakadás. »
A vallási megoszlás. »

1Mihelyt ezt Nebat fia, Jerobeám meghallotta – még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült –, Jerobeám visszatért Egyiptomból. 2Rechabeám elment Szichembe. Szichemben ugyanis egész Izrael összegyülekezett, hogy királlyá tegye. »

13. fejezet

A bételi oltár elítélése. »
Az Isten embere és a próféta. »

1Az Úr parancsára Isten egyik embere Júdából Bételbe érkezett, épp akkor, amikor Jerobeám az oltárnál állt, hogy áldozatot mutasson be. 2S az Úr parancsára e szavakat kiáltotta oda az oltár felé: „Oltár, oltár! Ezt mondja az Úr: Lám, fiú születik Dávid házának, Jozija lesz a neve; feláldozza rajtad a magaslatok papjait, akik áldozatot mutattak be rajtad, embercsontokat fog rajtad égetni.” »

14. fejezet

IV. A KÉT KIRÁLYSÁG ILLÉS KORÁIG »
Rechabeám uralma (931–913). »

1Ez idő tájt megbetegedett Jerobeám fia, Abija. 2Jerobeám ezért így szólt feleségéhez: „Nosza, öltözz álruhába, ne vegyék észre, hogy Jerobeám felesége vagy, és menj el Silóba. Ott lakik Achija próféta, aki megjövendölte, hogy király leszek e nép fölött. »

15. fejezet

Abijam uralma Júdában (913–911). »
Aza uralma Júdában (911–870). »
Nadab uralma Izraelben (910–909). »
Bása uralma Izraelben (909–886). »

1Nebat fiának, Jerobeám királynak 18. esztendejében Abijam lett a király. 2Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Maachának hívták és Absalomnak volt az egyik lánya. »

16. fejezet

Ela uralma Izraelben (886–885). »
Zimri uralma Izraelben (885). »
Omri uralma Izraelben (885–874). »
Bevezetés Acháb uralmához (874–853). »
V. ILLÉS MŰKÖDÉSE »

1Akkor az Úr ezeket a szavakat intézte Bása ellen Hanani fiához, Jehuhoz: 2„Fölemeltelek a porból és népem, Izrael fejedelmévé tettelek. Te mégis Jerobeám útjára léptél, bűnbe vitted népemet, Izraelt, úgyhogy vétkeivel haragra ingerelt, »

17. fejezet

A csapás bejelentése. »
A Kerit-pataknál. »
A liszt és olaj csodája. »
Az özvegy fiának feltámasztása. »

1A gileádi Tisbéből való Illés, a tisbei így szólt Achábhoz: „Amint igaz, hogy él az Úr, Izrael Istene, akinek a szolgálatában állok: ezekben az években ne hulljon se harmat, se eső, csak az én szavamra.” 2Azt mondta neki az Úr: »

18. fejezet

Illés és Obadjahu találkozása. »
Illés és Acháb. »
Áldozat a Kármelen. »
Az aszály megszűnése. »

1Hosszú idő elteltével, a harmadik esztendőben történt, hogy az Úr szólt Illéshez: „Menj, s jelenj meg Acháb színe előtt, mert esőt hullatok a földre.” 2Illés tehát elment és megjelent Acháb színe előtt. Az éhínség egyre nyomasztóbbá vált Szamáriában. »

19. fejezet

A Hórebre vezető úton. »
Találkozás Istennel. »
Elizeus meghívása. »

1Acháb mind elbeszélte Izebelnek, amit Illés végbevitt, az egész történetét annak, ahogyan sorra megölette a prófétákat. 2Erre Izebel hírvivőt küldött Illéshez: Ezt üzente neki: „Ezt és ezt tegyék velem az istenek, ha holnap ebben az órában hasonlóvá nem teszem életedet ezek egyikének az életéhez!” »

20. fejezet

Szamária ostroma. »
Izrael fiainak győzelme. »
A közben történtek. »
Győzelem Afeknél. »
A próféta elítéli Achábot. »

1Arám királya, Benhadad összegyűjtötte egész seregét – harminckét király volt vele szövetségben, lóval, harci szekérrel fölszerelve –, felvonult, körülzárta Szamáriát, és ostrom alá fogta. 2Aztán követeket küldött Achábhoz, Izrael királyához, »

21. fejezet

Nabot vonakodása. »
Acháb és Izebel. »
Nabot meggyilkolása. »
Illés Isten büntetését helyezi kilátásba. »
Acháb megbánja bűnét. »

1Ezek után az események után történt: Nabotnak, a jiszreelitának volt egy szőlőskertje Achábnak, Szamária királyának a palotája mellett. 2Acháb beszélt Nabottal. Így szólt hozzá: „Engedd át nekem a szőlőskertedet, hogy veteményeskertül szolgáljon nekem; egész közel fekszik házamhoz. Adok érte egy jobb szőlőskertet, vagy ha úgy tetszik jobban, kifizetem az árát pénzben.” »

22. fejezet

Acháb hadat vezet Ramot ellen. »
Az álpróféták győzelmet jövendölnek. »
Michajehu vereséget jövendöl. »
Acháb halála Ramotnál. »
Acháb uralmának vége. »
Jehosafát uralma Júdában (870–848). »
Achaszja uralma Izraelben (853–852). »

1Három évig nyugalom volt, nem dúlt háború Arám és Izrael között. 2A harmadik esztendőben azonban Júda királya, Jehosafát elment látogatóba Izrael királyához. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel