Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1. LEVELEK AZ EGYIPTOMI ZSIDÓKNAK »
Második levél. Megszólítás. »
Köszönet Antiochusz megbüntetéséért. »
A szent tűz. »

1Üdvözlet testvéreinknek, az Egyiptomban élő zsidóknak! Testvéreitek, a Jeruzsálemben és Júdeában élő zsidók minden jót kívánnak. 2Halmozzon el benneteket az Isten jótéteményeivel, és emlékezzék meg hűséges szolgáival, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. »

2. fejezet

Jeremiás elrejti az istentisztelethez használt tárgyakat. »
Nehemiás emlékiratai. »
Meghívás a templomszentelés ünnepére. »
2. A SZERZŐ ELŐSZAVA »

1Az írásokban azt is megtalálni, hogy Jeremiás próféta megparancsolta az elhurcoltaknak, hogy vigyenek a tűzből, amint erről szó volt. 2Azt is lelkükre kötötte a próféta az elhurcoltaknak, amikor átadta nekik a törvényt, hogy ne feledkezzenek meg az Úr parancsairól, s ne tévelyedjen el szívük a pompás arany­ és ezüstbálványok láttán. »

3. fejezet

Heliodor Jeruzsálembe érkezik. »
A város rémülete. »
Heliodor bűnhődése. »
Heliodor megtérése. »

1A szent város teljes békében élt, a törvényt – Oniász főpap buzgóságának és minden kihágás elleni gyűlöletének hála – egészen hűségesen szem előtt tartották. 2Történt, hogy még a királyok is tiszteletben részesítették e helyet, és drága ajándékokkal emelték a templom dicsőségét. »

4. fejezet

Simonnak, a templom elöljárójának üzelmei. »
Jázon főpap és a görögösítés. »
Antiochusz Epifanész ünneplése. »
Menelaosz lesz a főpap. »
Oniász meggyilkolása. »
Lüzimachosz veszte. »
Menelaosz fölmentése. »

1Az említett Simon, aki árulója lett a kincsnek és a hazának, bevádolta Oniászt, hogy ő ártott Heliodornak és ő okozta neki a bajt. 2Arra vetemedett, hogy a város jótevőjét, népe fiainak védelmezőjét és a törvény buzgó követőjét a közrend ellenségének nevezze. »

5. fejezet

Menelaosz és Jázon. »
Antiochusz Epifanész kifosztja a templomot. »
Felügyelők. »

1Ebben az időben készítette elő Antiochusz Egyiptom elleni második hadjáratát. 2Történt, hogy negyven napon át levegőben száguldó, aranyba öltözött lovasokat és századonként felsorakozott, felfegyverzett sereget láttak az egész városban. »

6. fejezet

Pogány szokások bevezetése. »
Az üldözések értelme. »
Eleazár vértanúsága. »

1Nem sokkal ezután a király küldött egy öreg athénit, azzal, hogy kényszerítse a zsidókat, pártoljanak el atyáik törvényétől, és ne éljenek többé Isten törvényéhez igazodó polgárként. 2Aztán gyalázza meg a jeruzsálemi templomot, és szentelje az olimpiai Zeusznak, a Garizim (hegyén) levőt meg a vendégszerető Zeusznak, ahogyan azt a hely lakói követelték. »

7. fejezet

A hét testvér vértanúsága. »

1Történt, hogy hét testvért is elfogtak, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a (törvény tiltotta) sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. 2Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: „Mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készen vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint atyáink törvényeit áthágjuk.” »

8. fejezet

Júdás, a Makkabeus föllépése. »
Az első hőstettek. »
Timóteus és Bakchidesz vereséget szenved. »

1Közben Júdás, a Makkabeus és emberei mellékutakon belopóztak a helységekbe, összehívták a rokonokat, egybegyűjtötték a hűséges zsidókat. Így mintegy nyolcezer férfit szedtek össze. 2Aztán az Úrhoz könyörögtek, tekintsen le mindenfelől szorongatott népére, és könyörüljön a templomon is, amelyet az istentelen emberek meggyaláztak. »

9. fejezet

Antiochusz Epifanész betegsége. »
Antiochusz zsidóknak írt levele. »

1Abban az időben Antiochusz szégyenszemre kénytelen volt a Perzsiához tartozó részekről visszavonulni. 2Behatolt ugyanis Perzepolisz városába, és megkísérelte, hogy kirabolja a templomot és elfoglalja a várost. Emiatt fellázadt a nép, és fegyvert fogott, s le is győzte. A vidék lakói menekülésre kényszerítették Antiochuszt, úgyhogy kénytelen volt szégyenletes módon visszavonulni. »

10. fejezet

A templom megtisztítása. »
Ptolemeusz Makron kegyvesztett lesz. »
Idumea erődjei. »
Júdás legyőzi Timóteust. »

1A Makkabeus és emberei Isten segítségével elfoglalták a szentélyt és a várost. 2Szétrombolták a pogányok oltárait, amelyeket a piacon emeltek, és a berkeket is. »

11. fejezet

Liziász első hadjárata. »
Békekötés a zsidókkal. »

1Liziász kancellár, a király gyámja és rokona nagyon elkeseredett ezeken az eseményeken, 2és nem sokkal azután összegyűjtött mintegy nyolcvanezer férfit, és az egész lovasságot is mozgósítva kivonult a zsidók ellen azzal a szándékkal, hogy a várost görög településsé változtatja, »

12. fejezet

Joppe és Jamnia esete. »
A gileádi hadjárat. »
A karnioni csata. »
Visszatérés Efronon és Szkithopoliszon át. »
Hadjárat Gorgiász ellen. »
Áldozat az elesettekért. »

1Ezen egyezségek megkötése után Liziász elment a királyhoz. A zsidók pedig újra a földet művelték. 2Ám azoknak a vidékeknek a parancsnokai, Timóteus és Genneusz fia, Apollóniosz, továbbá Hieronimosz és Demofon, valamint a ciprusi Nikanor nem hagyták, hogy békében és nyugodtan éljenek. »

13. fejezet

V. Antiochusz és Liziász. »

1A 149. esztendőben Júdás és hívei megtudták, hogy Antiochusz Eupator hatalmas sereggel Júdea felé tart, 2s vele van gyámja is, Liziász, a birodalom ügyeinek intézője, egy száztízezer gyalogosból, ötezer-háromszáz lovasból, huszonkét elefántból és háromszáz kaszával fölszerelt harci szekérből álló görög sereg élén. »

14. fejezet

Alkimusz főpap ármánykodása. »
Nikanor szövetséget köt Júdással. »
Alkimusz újabb ármánykodása. »
Razisz halála. »

1Három esztendő elteltével Júdás hívei hírét vették, hogy Szeleukosz fia, Demetriusz hatalmas sereggel és nagy hajóhaddal partra szállt Tripolisz kikötőjében, 2és elfoglalta az országot, Antiochuszt és gyámját, Liziászt pedig megölte. »

15. fejezet

Nikanor káromlásai. »
Júdás álma. »
Az ütközet előkészítése. »
Nikanor veresége és halála. »
A szerző utószava. »

1Amikor Nikanor megtudta, hogy Júdás csapatai Szamária helységeiben állomásoznak, azt tervezte, hogy egy szombati napon minden kockázat nélkül megtámadja őket. 2Ám azok a zsidók, akik kényszerűségből az ő seregében voltak, így beszéltek: „Ne mészárold le őket ilyen kegyetlen és embertelen módon! Légy tisztelettel a nap iránt, amelyet az szentelt meg kezdettől, aki mindent lát!” »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel