Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

0. fejezet

Jézusnak, Sirák fiának könyve »

1Sok és jelentős (tanítást) ajándékozott nekünk a Törvény, a Próféták 2és a többi utánuk következő (író), »

1. fejezet

A bölcsesség titka »
Az Isten félelme »
Türelem és önuralom »
A bölcsesség és tisztesség »

1Minden bölcsességnek az Úr a forrása, örök időkre otthon van az nála. 2A tenger homokját, az eső cseppjeit s a letűnt idő napjait ki vehetné számba? »

2. fejezet

Isten félelme próbatétel idején »

1Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra. 2Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit. »

3. fejezet

Kötelességeink szüleink iránt »
A gőg »
A szegények szeretete »

1Rám hallgassatok fiaim, atyátokra, s tartsátok meg szavam, hogy üdvöt nyerjetek. 2Az Úr az apát többre nézi gyermekeinél, s az anyának jogot ad fiai fölött. »

4. fejezet

A bölcsesség nevel »
Álszemérem és emberfélelem »

1Fiam, a szegénytől el ne vedd kenyerét, s ne hagyd elepedni az elnyomott szemét. 2Ne nézd el, hogyha szenved az éhező, és a tanácstalant ne keserítsd meg. »

5. fejezet

Gazdagság és elbizakodottság »
Önállóság és önuralom »

1Sose hagyatkozz a vagyonodra, s ne mondd hetvenkedve: elég javam van. 2Ne kívánság és vagyon szabja meg utadat, szívednek ösztönös vágyait ne kövesd. »

6. fejezet

A barátság »
A bölcsesség iskolájában »

1Ahogy a rossz hírnév szégyen és gyalázat, az a sorsa a kétféleképp beszélő bűnösnek is. 2Ne ess mohóságod hatalmába soha, nehogy mint a bika, úgy összetaposson. »

7. fejezet

Különféle jó tanácsok. »
A gyermekek »
A szülők »
A papok »
A szegények és a szenvedők »

1Ne tégy semmi rosszat, és nem ér semmi rossz. 2Kerüld a bűnt, s a bűn is elkerül. »

8. fejezet

Okosság és megfontoltság »
A hagyomány »
Az okosság »

1Hatalmas emberrel ne szállj soha perbe, miért is kellene a kezébe esned? 2Gazdaggal ne perelj, nehogy hatalmával föléd kerekedjék. Mert már sokak vesztét okozta az arany, a királyok szívét is megnyomorította. »

9. fejezet

A nők. »
Férfiak közt »

1Ne féltékenykedj szíved asszonyára, és ne tanítsd meg rá, hogy neked rosszat tegyen. 2Ne szolgáltasd ki magadat asszonynak, nehogy a végén a fejedre nőjön. »

10. fejezet

Az uralkodó hivatala »
Az önteltség ellen »
Tiszteletre méltó emberek »
Alázat és igazság »

1A bölcs uralkodó erősíti népét, az okosnak kormánya jól meg van szervezve. 2Olyan a nép, mint a fejedelme, amilyen a város feje, olyanok a lakói is. »

11. fejezet

Ne ítélj látszat szerint! »
Megfontoltság és nyugalom »
Csak Istenben bízzál! »
Ne bízzál a gonosz emberben! »

1A bölcsesség fölemeli a szegény fejét, s a főemberek között juttat neki helyet. 2Senki fiát ne dicsérd a szépsége miatt, s a külseje miatt ne vess meg senkit. »

12. fejezet

Jót tenni. »
Igaz és hamis barátok »

1Amikor jót teszel, tudd, hogy kivel teszed, s akkor jótetteid nem vesznek majd kárba. 2Tégy jót a jó emberrel, s hálát aratsz, ha nem is őnála, a Mindenhatónál. »

13. fejezet

Magadhoz valókkal barátkozzál! »

1Aki szurokhoz nyúl, szurkos lesz a keze, aki dölyfössel barátkozik, ahhoz lesz hasonló. 2Ami túl nehéz neked, azt ne emeld, erősebbhez s gazdagabbhoz ne csatlakozz. Minek agyagkorsót vasedényhez tenni? Ha összeütődnek, eltörik a korsó. »

14. fejezet

Az igaz boldogság. »
Irigység és kapzsiság »
A bölcs boldogsága »

1Boldog az az ember, aki nem vétkezik szóval, és akit bűne miatt nem kínoz fájdalom. 2Boldog az az ember, akit nem vádol a szíve, és aki nem süllyed reménytelenségbe. »

15. fejezet

Az ember szabadsága »

1Így tesz mind, aki az Urat féli: eljut a bölcsességre a törvény ismerője. 2Elébe siet, mint egy édesanya, mint ifjú feleség, úgy fogadja. »

16. fejezet

A gonoszok pusztulása »
Biztos igazságszolgáltatás »
Az ember a teremtett világban »

1Mit sem érő utódtól ne kívánj sokat, ne örülj fiaidnak, ha semmirekellők. 2Bármily nagy a számuk, ne légy büszke rájuk, ha az Úr félelme nem lakozik bennük. »

17. fejezet

Az isteni bíró »
Felhívás a megtérésre »

1Az embert is földből teremtette az Úr, s azt akarja, hogy oda újra visszatérjen. 2Pontosan kimérte napjainak számát, megszabta idejét, s a földön minden lény urává tette. »

18. fejezet

Isten nagysága. »
Az ember kicsisége »
A helyes adakozás »
Megfontolás és gondolkodás »
Önuralom »

1Aki öröktől él, az teremtett mindent, 2csak az Úr bizonyul igaznak. »

19. fejezet

A pletykázás ellen »
Vizsgáld meg, amit hallasz! »
Igazi és hamis bölcsesség »

1Aki így él, soha nem lesz gazdag, aki a keveset megveti, az mindent elveszít. 2Bor és nők tévútra viszik a bölcseket, arcátlanná válik, aki kikezd a rossz nőkkel. »

20. fejezet

Beszéd és hallgatás »
Paradox mondások »
Az alkalmatlan időben kimondott szó »
A hazugság »
A bölcs nagysága és veszedelme »

1A rendreutasítás sokszor késik. Van, aki hallgat és ez az okos ember. 2Jobb kérdőre vonni, mint némán duzzogni. »

21. fejezet

Különféle bűnök »

1Fiam, ha vétkeztél is, többé ne tedd, régebbi bűneid miatt pedig imádkozzál. 2Mint a kígyó elől, menekülj a bűntől, mert megharap, hogyha közelébe kerülsz. Fogai olyanok, mint az oroszláné, elrabolja velük az ember életét. »

22. fejezet

A lusta. »
Rosszul sikerült gyermekek »
Bölcsesség és balgaság »
A barátság »
Éberség »

1Sárral bekent kőhöz hasonlít a lusta, utálatossága miatt mindenki leszólja. 2Olyan lusta, mint egy nagy halom szemét, aki csak hozzáér, lerázza a kezét. »

23. fejezet

Az eskü »
Szégyenteljes beszéd »
A házasságtörő asszony »

1Uram, Atyám és életemnek Ura, ne szolgáltass ki kényükre-kedvükre, és ne engedd, hogy miattuk elbukjam. 2Ki forgatja a korbácsot az elmém felett, a bölcsesség fenyítő botját a szívem felett, hogy ne részesüljenek hibáim kíméletben, és ne maradjanak bűneim büntetlen? »

24. fejezet

A bölcsesség beszéde. »
A bölcsesség és a törvény »

1A maga dicséretét zengi a bölcsesség, népe közepette dicséri önmagát. 2Megszólal a Magasságbeli népének körében, és hatalma láttán dicsekedve mondja: »

25. fejezet

Közmondások. »
Az öregek »
Kilenc szép dolog »
A nők »

1Három dolog van, amit szeret a szívem. Isten s ember előtt kedves mind a három: A testvérek közt az egység, a baráti szeretet, feleség és férj, akik jól megértik egymást. 2Háromfajta ember gyűlöletes nekem, az életmódjuktól szörnyen iszonyodom: a gőgös szegényétől, a hazug gazdagétól s a házasságtörő, esztelen öregétől. »

26. fejezet

Szomorú dolgok »
Az üzlet »

1Ha jó az asszony, boldog ember a férj, s kétszer annyi lesz napjainak száma. 2A férjnek öröm a derék asszony: békességben töltheti életét. »

27. fejezet

A szó »
Az igazságosság »
A titok »
A színlelés »
A bosszúvágy »

1Sokan vétkeztek már a pénz miatt, nincsen részvét abban, aki gazdagodni akar. 2Mint a karó szilárdan áll a kövek között, az adás és vétel közé beékelődik a bűn. »

28. fejezet

A veszekedés »
A nyelv »

1Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. 2Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked. »

29. fejezet

A kölcsön. »
Az alamizsna »
A kezeskedés »
Vendégszeretet »

1Aki másnak kölcsönad, irgalmat gyakorol, aki kezét nyújtja, megtartja a törvényt. 2Adj kölcsön, ha rászorul, embertársadnak, és fizesd vissza idejében, hogyha magad kaptál. »

30. fejezet

A nevelés. »
Az egészség »
Az öröm »

1Aki szereti a fiát, annak kéznél van pálcája, hogy végső napjai örömben teljenek. 2Aki megfenyíti fiát, örömét leli benne, ismerősei közt dicsérik majd érte. »

31. fejezet

A gazdagság. »
A lakomák »
A bor »

1A gazdag nem alszik, ezért soványodik, a sok gond elűzi az álmát. 2Elűzi az álmát a megélhetés gondja, mint súlyos betegség, nem hagyja aludni. »

32. fejezet

A lakomák. »
Isten félelme »

1Asztalfőre tettek? Ne bízd el magadat! Légy közöttük olyan, mint egy a sok közül. Viseld gondjukat, azután leülhetsz. 2Ha már megtetted a kötelességedet, akkor foglalj helyet. Így örülhetsz velük és a lelkületed miatt tied a koszorú. »

33. fejezet

A teremtmények egyenlőtlensége »
Függetlenség »
A rabszolgák »

1Aki féli az Urat, azt nem éri balsors, ha kísértést szenved, kisegíti belőle. 2Nem okos az, aki gyűlöli a törvényt, s aki nem tartja meg, olyan, mint a hajó a viharban. »

34. fejezet

Az álmok. »
Az utazás »
Az áldozat »

1Csalóka remények után fut a balga, hiszen csak balgákat izgatnak az álmok. 2Mint aki árnyék után kapkod és szelet kerget, olyan az is, aki álmaira épít. »

35. fejezet

Törvény és áldozat. »
Isten igazságossága »

1Aki megtartja a törvényt, sok áldozatot hoz, közösségi áldozatot, aki a parancsokhoz igazodik. 2Ételáldozatot mutat be az, aki szeret, s aki alamizsnát ad, az hálaáldozatot. »

36. fejezet

Ima Izrael megszabadításáért »
A megkülönböztetés »
Az asszony kiválasztása »

1Irgalmazz, ó Uram, irgalmazz nekünk, te, aki a mindenség uralkodó Istene vagy, tekints le ránk, ültesd félelmedet minden pogány népbe! 2Az idegen népek ellen emeld föl kezedet, hogy ők is lássák hatalmas tetteidet. »

37. fejezet

Hamis barátok. »
A tanácsadók »
Igazi és hamis bölcsesség »
A mértéktartás »

1Minden barát azt mondja: „Jó vagyok hozzád.” De egyik-másiknak csak a neve barát. 2Vajon nem halállal felérő bánat az, hogyha a jó barát ellenséggé válik? »

38. fejezet

Orvos és betegség. »
A gyász »
A kézművesség »

1Tiszteld az orvost, mert jó szolgálatot tesz, meg hát az orvos is Isten teremtménye. 2A gyógyulás úgy jön a Magasságbelitől, mint az ajándék, amit a királytól kapsz. »

39. fejezet

Az írástudó. »
Felhívás Isten dicséretére »

1Milyen más, aki egész lelkét arra adja, hogy a Magasságbeli törvényét tanulja; kutatja az elődök bölcsességét, s a jövendölésnek szenteli idejét. 2Neves emberek mondásait őrzi, s behatol a példabeszédek világába. »

40. fejezet

Az ember nyomorúsága »
Különféle elvek »
Életszabályok »
A koldulás »

1Igen nagy vesződség minden ember sorsa, Ádám gyermekei nehéz igát húznak, attól a naptól, amikor megszületnek, míg vissza nem térnek mindenek anyjához. 2Minden gondolatuk és szívük félelme haláluk napjának szorongó várása, »

41. fejezet

A halál. »
Az istentelenek sorsa »
A szemérmesség »

1Halál, mily keserű dolog rád gondolni, az embernek, aki nyugton ül házában, gondtalanul él, mindenben szerencsés, s még elég erős ahhoz, hogy egyedül egyék. 2Halál, milyen jó, hogy elküldenek ahhoz, aki szerencsétlen, s fogytán az ereje, az elaggott őszhöz, kit gondok gyötörnek, aki zsörtölődik, s már nincsen türelme. »

42. fejezet

Az apa gondja lányával »
Az asszonyok »
II. ISTEN DICSŐSÉGE »
1. A TERMÉSZETBEN »

1De a következő dolgokat ne szégyelld, ne vess ügyet senkire, mert bűn volna: 2a Magasságbeli törvényét és a szövetséget, azt, hogy az istentelent igazságot téve elítéled, »

43. fejezet

A Nap. »
A Hold »
A csillagok »
A szivárvány »
A természet csodái »

1Az ég büszkesége a fényes boltozat, az Úr dicsősége ragyog fenn az égen. 2A Nap, ha felragyog, ezt hirdeti: „Mily csodálatosak a Magasságbeli művei!” »

44. fejezet

2. A TÖRTÉNELEMBEN »
Hénoch »
Noé »
Ábrahám »
Izsák és Jákob »

1Nagyhírű férfiak dicséretét zengem, az atyáinkét, egymás után szépen. 2Sok dicsőt teremtett az Úr, megmutatta nagyságát ősidők óta. »

45. fejezet

Mózes. »
Áron »
Pinchász »

1Egy derék férfit támasztott belőle, aki minden kortársának megnyerte tetszését. Mózest, az Isten s az emberek kedveltjét, akinek emlékét egyre magasztalják. 2Dicsfénnyel övezte, akár a szenteket, és naggyá tette ellenségei rémületére. »

46. fejezet

Józsue. »
Kaleb »
A bírák »
Sámuel »

1Józsue, Nun fia, vitéz hadvezér volt és Mózes utódja a prófétaságban. Nagy volt, mint neve is mondja: megmentette a kiválasztottakat, bosszút állt az ellenségen és bevezette örökrészébe Izraelt. 2Nagyszerű volt, ahogy a kezét fölemelte, és dárdát ragadott a városok ellen! »

47. fejezet

Nátán. »
Dávid »
Salamon »
Rechabeám »
Jerobeám »

1Azután még Nátán lépett föl utána, hogy próféta legyen Dávid idejében. 2Amint a hájat kiszedik az áldozathoz, úgy választotta ki (az Úr) Dávidot Izrael népéből. »

48. fejezet

Illés. »
Elizeus »
Hűtlenség és büntetés »
Hiszkija »
Izajás »

1Ekkor, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya. 2Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. »

49. fejezet

Jozija. »
Az utolsó királyok és az utolsó próféták »
Zerubbábel és Józsue »
Nehemiás »
Visszapillantás »

1Jozija emléke olyan, mint az illatos tömjén, illatszerkészítő fűszerezett műve. Mint ínyünknek a méz, édes az emléke vagy mint a nótaszó borozgatás közben. 2Jó munkát kezdett el: a nép térítését, s véget vetett a bálványimádásnak. »

50. fejezet

Simon főpap. »
Figyelmeztetés »
Számtalány »
Befejezés »

1Simon főpap, Oniásznak a fia megjavíttatta az Isten hajlékát, s megerősítette életében a templomot. 2Ő építette a kettős magasságot, a templomot övező fal magas támaszát. »

51. fejezet

Hálaének. »

1Engedd, hogy áldjalak, Uram és Királyom, hogy magasztaljalak, üdvömnek Istene. Háladalt szeretnék zengeni nevednek. 2Mert segítőm és oltalmazóm lettél, s megóvtad testemet az enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazugságot kitalálók ajkától; azokkal szemben, akik ellenem támadnak, oltalmazóm lettél és megmentettél, »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel