Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Az evangélium Márk szerint »
Keresztelő János prédikációja »
Jézus megkeresztelése. »
Jézus megkísértése. »
Jézus megkezdi működését. »
Az első apostolok. »
Jézus Kafarnaumban. »
Az ördögűzés. »
Péter anyósának meggyógyítása. »
A betegek meggyógyítása. »
Jézus imádkozik. »
A leprás. »

1Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete. 2Amint Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. »

2. fejezet

A béna meggyógyítása. »
Lévi meghívása. »
A böjt. »
A szombati kalászszedés. »

1Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, 2annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. »

3. fejezet

A bénakezű meggyógyítása. »
Jézus betegeket gyógyít. »
A tizenkét apostol kiválasztása. »
A farizeusok vádjai. »
Jézus rokonai. »

1Ismét betért a zsinagógába. Volt ott egy béna kezű ember. 2Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. »

4. fejezet

Jézus a hajóról tanít. »
A magvető. »
Miért beszél Jézus példabeszédekben? »
A magvető példabeszéd magyarázata. »
A lámpás. »
A mérték. »
A növekvő vetés. »
A mustármag. »
A vihar lecsendesítése. »

1Megint tanítani kezdett a tó partján. Nagy tömeg gyűlt köré, ezért bárkába szállt, így ő a tavon volt, az egész tömeg meg szemközt a tó partján a földre telepedett. 2Példabeszédekben tanította őket sok mindenre, és tanításában ezt mondta nekik: »

5. fejezet

A gadarai megszállott. »
Jairus leánya és a vérfolyásos asszony. »

1Átértek a tó túlsó partjára, a gadaraiak vidékére. 2Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele. »

6. fejezet

Jézus Názáretben. »
Az apostolok első küldetése. »
Keresztelő János halála. »
Az első kenyérszaporítás. »
Jézus a vízen jár. »
Betegek gyógyítása. »

1Innen eltávozva saját városába ment. Tanítványai elkísérték. 2A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Hol tett szert erre a bölcsességre? És a csodák, amiket kezével végbevisz! »

7. fejezet

Vita a farizeusi hagyományokról. »
A kánaáni asszony. »
Egy süketnéma meggyógyítása. »

1Egy alkalommal köré gyűltek a farizeusok néhány Jeruzsálemből való írástudóval együtt. 2Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. »

8. fejezet

A második kenyérszaporítás. »
A farizeusok jelet kérnek. »
A farizeusok kovásza. »
A betszaidai vak meggyógyítása. »
Péter vallomása. »
Az első jövendölés a szenvedésről. »
Az önmegtagadás. »

1Azokban a napokban ismét nagy népsokaság vette körül. Nem volt mit enniük, ezért magához szólította tanítványait. 2„Sajnálom a tömeget – mondta –, mivel már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. »

9. fejezet

Jézus színeváltozása. »
Egy megszállott gyermek meggyógyítása. »
Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését. »
A tanítványok oktatása. »

1Aztán még hozzáfűzte: „Bizony mondom nektek, hogy a jelenlevők közül lesznek, akik nem halnak meg, míg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát.” 2Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. »

10. fejezet

A házasság felbonthatatlansága. »
A gyermekek megáldása. »
A gazdag ifjú. »
A gazdagság veszedelme. »
A lemondás jutalma. »
Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. »
Zebedeus fiainak kérése. »
A jerikói vak. »

1Innét útra kelve Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét tömeg vette körül, ő pedig szokása szerint tanította őket. 2A farizeusok is odamentek és megkérdezték: „El szabad a férjnek bocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. »

11. fejezet

Jézus bevonul Jeruzsálembe. »
A fügefa megátkozása. »
A kereskedők kiűzése a templomból. »
A hit hatalma. »
Jézus hatalma. »

1Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák hegyénél előreküldte két tanítványát 2ezzel az utasítással: „Térjetek be a szemközti faluba! Mindjárt amikor beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide! »

12. fejezet

A gyilkos szőlőművesek. »
Az adópénz. »
A feltámadás. »
A főparancs. »
A Messiás Dávid fia. »
Beszéd a farizeusok és írástudók ellen. »
A szegény asszony két fillérje. »

1Ezután példabeszédekben kezdett szólni hozzájuk: „Egy ember szőlőt ültetett, s körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne s tornyot is épített. Majd bérbe adta szőlőműveseknek, és elment idegenbe. 2Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a neki járó részt a szőlő terméséből. »

13. fejezet

A templom kövei. »
Jeruzsálem pusztulásának előjelei. »
Jeruzsálem pusztulása. »
Álmessiások. »
A világ vége. »
A fügefáról szóló hasonlat. »
Figyelmeztetés az éberségre. »

1Amint kijöttek a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: „Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek!” 2Jézus így felelt: „Látod ezeket a hatalmas épületeket? Nem marad itt kő kövön, mindent lerombolnak.” »

14. fejezet

Elhatározzák Jézus halálát. »
A betániai vacsora. »
Júdás árulása. »
Az utolsó vacsora előkészítése. »
Jézus bejelenti Júdás árulását. »
Az Oltáriszentség alapítása. »
Péter tagadásának megjövendölése. »
Jézus halálküzdelme. »
Jézus elfogatása. »
Jézus Kaifás előtt. »
Péter megtagadja Jézust. »

1Két nappal húsvét és a kovásztalan kenyér ünnepe előtt a főpapok és írástudók arra törekedtek, hogyan foghatnák el Jézust csellel, hogy aztán megöljék. 2Egy dologban megállapodtak: „Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép közt!” »

15. fejezet

Jézus Pilátus előtt. »
Jézus kigúnyolása. »
A keresztre feszítés. »
Jézus temetése. »

1Reggel a főpapok a vénekkel, írástudókkal és az egész főtanáccsal együtt meghozták a határozatot. Jézust pedig megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. 2Pilátus megkérdezte: „Te vagy-e a zsidók királya?” „Magad mondod” – válaszolta. »

16. fejezet

Jézus feltámadása. »
Jézus megjelenései. »
Az apostolok küldetése. »
A mennybemenetel. »

1Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. 2A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel