Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

I. JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE ÉS GYERMEKKORA »
Jézus születése. »

1Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája. 2Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit. »

2. fejezet

A napkeleti bölcsek. »
Az egyiptomi menekülés. »
A betlehemi gyermekmészárlás. »
Visszatérés Egyiptomból. »

1Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 2és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” »

3. fejezet

Keresztelő János működése. »
Jézus megkeresztelkedése. »

1Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelő János, 2és így prédikált: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” »

4. fejezet

Jézus megkísértése. »
Jézus Kafarnaumban. »
A galileai működés. »

1Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. 2Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. »

5. fejezet

A hegyi beszéd. »
A nyolc boldogság. »
Az apostolok feladata. »
Az ószövetségi törvény tökéletesítése. »
A harag. »
A házasságtörés. »
Az eskü. »
A rosszat jóval kell viszonozni. »
Az ellenség szeretete. »

1A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, 2ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: »

6. fejezet

Az alamizsnálkodás. »
Az imádság. »
A Miatyánk. »
A böjt. »
A kincsgyűjtés. »
A világosság. »
A két úr szolgája. »
A gondviselés. »

1Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál. 2Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. »

7. fejezet

Az ítélkezés. »
A szent dolgok. »
Az állhatatos ima. »
Az aranyszabály. »
A szűk kapu. »
A hamis próféták. »
Hasonlat a sziklára épített házról. »
A beszéd hatása. »

1Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! 2Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. »

8. fejezet

A leprás. »
A kafarnaumi százados. »
Jézus Péter házában. »
Jézus követése. »
A vihar lecsendesítése. »
A gadarai ördöngösök. »

1Amikor lejött a hegyről, nagy népsokaság követte. 2Egyszer csak odament hozzá egy leprás, leborult előtte és kérte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” »

9. fejezet

A béna meggyógyítása. »
Máté meghívása. »
A böjt. »
Jairus leánya és a vérfolyásos asszony. »
A két vak meggyógyítása. »
A néma ördöngös. »
Az aratáshoz kevés a munkás. »

1Erre bárkába szállt, átkelt a tavon és városába ment. 2Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus e szavakkal fordult a bénához: „Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bűneid!” »

10. fejezet

A tizenkét apostol kiválasztása. »
Jézus beszéde az apostolokhoz. »
Az üldözések. »
Beszéljetek nyíltan. »
Jézus követése. »
Az apostolokhoz intézett beszéd befejezése. »

1Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. 2A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, »

11. fejezet

Keresztelő János küldöttsége. »
Jézus feddő szavai a városokhoz. »
Jézus saját magáról. »

1Amikor Jézus befejezte a tizenkét apostol oktatását, továbbment, hogy tanítson, prédikáljon a városaikban. 2Közben János a börtönben hallott Jézus tetteiről. Elküldte tanítványait, hogy kérdezzék meg: »

12. fejezet

A szombati kalászszedés. »
A béna kezű ember meggyógyítása. »
Jézus félrevonul. »
A vak és a néma ördöngös. »
Jónás próféta jele. »
Jézus rokonai. »

1Abban az időben Jézusnak egy szombati napon vetések között vezetett az útja. Tanítványai megéheztek, ezért tépdesni kezdték a kalászt és eszegették. 2Ezt látva a farizeusok szóvá tették: „Nézd, a tanítványaid olyat tesznek, amilyet szombaton nem szabad tenni!” »

13. fejezet

Jézus a hajóról tanít. »
Miért beszél Jézus példabeszédekben? »
A példabeszéd magyarázata. »
A konkoly. »
A mustármag. »
A kovász. »
Miért beszél Jézus példabeszédekben? »
A konkolyról szóló példabeszéd magyarázata. »
Az elrejtett kincs. »
A gyöngy. »
A háló. »
A példabeszédek sorozatának lezárása. »
Jézus Názáretben. »

1Egyik nap Jézus kiment a házból és leült a tó partján. 2Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt. »

14. fejezet

Keresztelő János halála. »
Az első kenyérszaporítás. »
Jézus a vízen jár. »
Gyógyítások Genezáret földjén. »
, »

1Akkoriban Heródes negyedes fejedelem hallotta Jézus hírét. 2„Ez Keresztelő János – mondta szolgáinak –, feltámadt, innen van benne a csodatévő erő.” »

15. fejezet

A farizeusok hagyománya. »
A kánaáni asszony. »
Betegek gyógyítása. »
A második kenyérszaporítás. »

1Ekkor farizeusok és írástudók keresték fel Jézust Jeruzsálemből, és megkérdezték: 2„Miért térnek el tanítványaid az ősök hagyományaitól? Evés előtt ugyanis nem mossák meg a kezüket.” »

16. fejezet

Jónás próféta jele. »
A farizeusok kovásza. »
Péter vallomása. »
Az első jövendölés a szenvedésről. »
Az önmegtagadás. »

1Farizeusok és szadduceusok mentek hozzá, hogy próbára tegyék. Arra kérték, hogy mutasson nekik égi jelet. 2Ezt válaszolta nekik: „Este azt mondjátok, jó idő lesz, mert vöröslik az ég. »

17. fejezet

Jézus színeváltozása. »
A holdkóros meggyógyítása. »
Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését. »
A templomadó. »

1Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. 2Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. »

18. fejezet

Az evangéliumi egyszerűség. »
A botrány. »
Az elveszett bárány. »
A testvér figyelmeztetése. »
A közös ima. »
A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd. »

1Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tőle: „Ki a legnagyobb a mennyek országában?” 2Odahívott egy gyereket, közéjük állította, »

19. fejezet

A házasság felbonthatatlansága. »
Jézus és a gyermekek. »
A gazdag ifjú. »
A gazdagság veszélyei. »
A lemondás jutalma. »

1Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát és Júda határába ment, a Jordánon túlra. 2Nagy tömeg kísérte, ő pedig meggyógyította őket. »

20. fejezet

A szőlőmunkásokról szóló példabeszéd. »
Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. »
Zebedeus fiai. »
A két jerikói vak. »

1„A mennyek országa hasonlít a gazdához, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlejébe. 2Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, kiküldte őket a szőlőbe. »

21. fejezet

Jézus bevonulása Jeruzsálembe. »
A kereskedők kiűzése a templomból. »
Csodák a templomban. »
A fügefa megátkozása. »
Jézus küldetése. »
Példabeszéd a két fiúról. »
Példabeszéd a gyilkos szőlőművesekről. »

1Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! »

22. fejezet

A királyi menyegzőről szóló példabeszéd. »
Az adófizetés. »
A feltámadás. »
A főparancs. »
A Messiás Dávid fia. »

1Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk: 2„A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. »

23. fejezet

Beszéd a farizeusok és az írástudók ellen. »
Az írástudók és a farizeusok képmutatása. »
Jeruzsálem figyelmeztetése. »

1Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult, 2ezekkel a szavakkal: „Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. »

24. fejezet

A templom. »
Jeruzsálem pusztulásának előképei. »
Jeruzsálem pusztulása. »
Az álmessiások. »
A Megváltó megjelenése. »
A fügefáról szóló hasonlat. »
Felhívás az éberségre. »
A hű szolga. »

1Jézus kijött a templomból és elindult. Tanítványai odafordultak hozzá, és mutogatták neki a templom köveit. 2Erre megjegyezte: „Látjátok ezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.” »

25. fejezet

Példabeszéd a tíz szűzről. »
A talentumokról szóló példabeszéd. »
Az utolsó ítélet. »

1A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. 2Öt balga volt közülük, öt pedig okos. »

26. fejezet

Elhatározzák Jézus halálát. Jézus megjövendöli szenvedését. »
A betániai vacsora. »
Júdás árulása. »
Az utolsó vacsora. »
Péter tagadásának megjövendölése. »
Jézus halálküzdelme. »
Jézus elfogatása. »
Jézus Kaifás előtt. »
Péter megtagadja Jézust. »

1Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, így szólt tanítványaihoz: 2„Tudjátok, hogy két nap múlva itt a húsvét. Az Emberfiát kereszthalálra adják.” »

27. fejezet

Jézus Pilátus előtt. »
Júdás kétségbeesése. »
Pilátus ítélete. »
Jézus kigúnyolása. »
Jézus keresztre feszítése. »
Jézus halála. »
Csodák Jézus halálakor. »
Jézus temetése. »

1Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsot tartottak és elhatározták, hogy halálra adják. 2Megkötözték, elvezették, és átadták Pilátus helytartónak. »

28. fejezet

Jézus feltámadása. »
Jézus megjelenik az asszonyoknak. »
Az őrség kioktatása. »
Az apostolok küldetése. »
BEVEZETÉS MÁRK EVANGÉLIUMÁHOZ »

1Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. 2Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel