Keresés a Bibliában

FÖLLEBBEZÉS ISTEN HŰSÉGÉHEZ

89 1(Az eszrachita Etán tanítókölteménye.) 2Az Úr kegyelméről énekelek örökkön-örökké. Hűségedet hirdeti ajkam minden nemzedéken át. 3Így szóltam ugyanis: Kegyelmed alapját örökre megvetetted a szövetségben, hűségedet megszilárdítottad a mennyben. 4„Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: 5nemzetségedet minden időkre alapítom, trónodat minden nemzedékre megszilárdítom.” 6Az egek dicsőítik csodáidat, Uram, a szentek közössége áldja hűségedet. 7Hiszen ki olyan a felhők közt, mint az Úr, az istenek fiai közül ki hasonlít hozzá? 8Isten hatalmas a szentek tanácsában, nagy és félelmetes minden fölött, ami körötte van. 9Seregek Ura! Ki olyan, mint te? Hatalmas az Úr, hűsége körülvesz téged. 10Te parancsolsz a háborgó tengernek, tobzódó hullámait megfékezed, 11Rahabot átszúrtad és eltiportad, ellenségeidet szétverte karod ereje. 12Tied az ég és tied a föld, a földkerekség minden bősége, hiszen te alkottad. 13Észak és Dél a te műved, a Tábor és a Hermon téged dicsőít. 14Karodban hatalom van, kezed erős, jobbod fölemelve. 15Trónod igazságon és jogon nyugszik, előtted kegyelem és hűség menetel. 16Boldog a nép, amely ünnepelhet, és arcod fényében járhat, Uram! 17Mindvégig örülnek nevednek, ujjonganak igazságosságod miatt. 18Hisz te vagy hatalmuk fénye, kegyelmedből emeljük föl fejünk. 19Pajzsunk az Úré, Izrael Szentjéé, a mi Királyunké. 20Egykor látomásban beszéltél, s így szóltál szentjeidhez: „Egy erősre tettem a koronát, fölemeltem, akit kiválasztottam a népből. 21Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, szent olajommal fölkentem, 22hogy kezem mindig segítse és karom erőt öntsön belé. 23Nehogy rászedje ellenfele, s a gonosz hatalmaskodjék fölötte. 24Nem, szétzúzom előtte ellenségeit, és akik gyűlölik, azokat megverem. 25Hűségem és kegyelmem kíséri majd, nevemben fölemeli fejét. 26Kezét kinyújtom a tengerig, jobbját kiterjesztem a folyamokig. 27Így szólít majd engem: Atyám vagy, Istenem és üdvöm sziklája! 28Én pedig elsőszülöttemmé teszem, nagyobbá a föld minden uránál. 29Örökre megőrzöm számára kegyelmem, szövetségem vele nem szűnik meg. 30Nemzetségét megtartom mindvégig, s trónja olyan lesz, mint az ég napjai. 31Ha fiai nem tartják többé törvényemet, és nem élnek parancsaim szerint, 32ha megszegik rendelkezéseim, s nem követik útmutatásomat, 33vesszővel büntetem vétküket, és ostorral minden bűnüket. 34De kegyelmem nem vonom meg tőle, s nem tagadom meg tőle hűségemet. 35Szövetségemet nem szegem meg, ajkam szózatát nem másítom meg. 36Ahogyan szent vagyok s ahogy megesküdtem, Dávidnak hazudni biztosan nem fogok. 37Nemzetsége örökre megmarad, trónja előttem lesz, miként a nap. 38S mint a hold, amely mindig megmarad, mint hűséges tanú a felhők között.” 39Most azonban eltaszítottad, elvetetted, s erősen haragszol fölkentedre. 40A szolgáddal kötött szövetséget félredobtad, koronáját pedig megaláztad. 41Falait mind leromboltad, romhalmazzá tetted várait. 42Kifosztották, akik az úton arra mentek, gúny tárgya lett a szomszédok előtt. 43Ellenségeinek karját fölemelted, örömet szereztél minden ellenfélnek. 44Kardjának élét kicsorbítottad, nem álltál többé mellette a harcban. 45Dicsőséges jogarát hagytad lekonyulni, trónját a földre döntötted. 46Megrövidítetted ifjúsága napjait, őt magát meg szégyennel töltötted el. 47Meddig, Uram? Örökre el akarsz rejtőzni? Haragod úgy ég majd, mint a tűz? 48Emlékezzél arra, hogy milyen az életem, milyen mulandónak alkottad az embert! 49Hol van egy élő is, aki nem lát halált, aki az alvilág markától megmenthetné lelkét? 50Hol vannak, én Uram, régi kegyeid, ahogy hűségedben Dávidnak esküt tettél? 51Emlékezzél, Uram, szolgáid gyalázatára: a népek minden gyűlöletét el kell viselnem. 52Hisz ellenségeid ócsárolnak minket, Uram, s kigúnyolják fölkented nyomait. 53Legyen áldott az Úr örökké! Úgy legyen! Úgy legyen!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár