Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

A MAKKABEUSOK 1. KÖNYVE »
Antiochusz Epifanész és a hellenizmus behatolása Izraelbe. »
Antiochusz Epifanész kifosztja a templomot és üldözi a törvényhez hű zsidókat. »

1Miután Macedóniai Fülöp fia, Sándor kivonult Chettimből, és legyőzte a perzsák és a médek királyát, Dáriust, helyette először Hellászon uralkodott királyként. 2Sok hadjáratot vezetett, erődöket foglalt el és királyokat küldött halálba. »

2. fejezet

2. MATTATIÁS SZENT HÁBORÚT KEZDEMÉNYEZ »
Az áldozat Modinban. »
A szombathoz való hűség próbája a pusztában. »
Mattatiás tevékenykedése. »
Mattatiás végrendelete és halála. »

1Azokban a napokban lépett fel Mattatiás, János fia és Simeon unokája. Joarib fiai közül való pap volt Jeruzsálemben, de Modinban élt. 2Öt fia volt: János, melléknevén Gaddi, »

3. fejezet

3. JÚDÁS MAKKABEUS, A ZSIDÓK VEZÉRE (KR. E. 166–160) »
Júdás első sikere. »
Antiochusz Perzsia és Júdea ellen készül. »
Gorgiász és Nikanor betörnek Júdeába. »
A zsidók Micpában gyülekeznek. »

1Helyébe fia, a Makkabeusnak nevezett Júdás lépett. 2Mind támogatták a testvérei és atyjának hívei. Örömmel harcba szálltak Izraelért. »

4. fejezet

Az emmauszi csata. »
Liziász első hadjárata. »
A templom megtisztítása és fölszentelése. »

1Gorgiász maga mellé vett ötezer gyalogost és ezer válogatott lovast. 2A sereg éjszaka kelt útra, hogy rajtaüssön a zsidók táborán és észrevétlenül megsemmisítse őket. A várban szolgáló emberek voltak a vezetőik. »

5. fejezet

Hadjárat az idumeaiak és az ammoniták ellen. »
A galileai és a gileádi hadjárat előkészületei. »
Harcok Galileában és Gileádban. »
Vereség Jamnia mellett. »
Győzelem Idumeában és Filiszteában. »

1Amikor körülöttük a pogányok meghallották, hogy az égőáldozatok oltárát újra fölépítették, a szentélyt pedig helyreállították, mint azelőtt volt, nagy haragra gerjedtek. 2Elhatározták, hogy Jákobnak minden köztük élő fiát kiirtják. Nyomban el is kezdték a nép körében a mészárlást és a pusztítást. »

6. fejezet

Antiochusz Epifanész halála. »
V. Antiochusz trónra lépése. »
Júdás, a Makkabeus ostrom alá fogja Jeruzsálem várát. »
V. Antiochusz és Liziász hadjárata. »
Bet-Cur elfoglalása, Sion hegyének ostroma. »
A király vallásszabadságot ad. »

1Akkortájt Antiochusz Epifanész végigvonult a fennsíkon. Meghallotta, hogy Perzsiában van egy Elimaisz nevű város, amelyik híres gazdagságáról, aranyáról és ezüstjéről. 2Különösen a templom nagyon gazdag: ott vannak azok az aranyvértek és páncélok és fegyverek, amelyeket Fülöpnek a fia, Sándor macedóniai király otthagyott, amikor a görögök első királyaként uralkodott. »

7. fejezet

I. Demetriusz uralma. »
Nikanor Júdeában. »
Nikanor fenyegetőzései. »
Nikanor veresége. »

1A 151. esztendőben Szeleukosz fia, Demetriusz Rómából menekülve kevés emberrel egy tengerparti városban szállt partra, s ott királyként uralkodott. 2Amikor aztán bevonult ősei királyi palotájába, a csapatok elfogták Antiochuszt és Liziászt, hogy elé vigyék. »

8. fejezet

A rómaiak dicsérete. »
Szövetség a rómaiakkal. »

1Júdás hallott a rómaiak híréről, hogy milyen erősek, s mennyire felkarolják azokat, akik jóindulattal vannak irántuk; hogy bárkivel barátságot kötnek, aki hozzájuk csatlakozik. Egyszóval, hogy nagyon hatalmasak. 2Beszéltek neki háborúikról, a gallok közt végbevitt hőstetteikről, arról, hogyan vetették uralmuk alá és tették adófizetőikké őket. »

9. fejezet

A Beerzet melletti csata. Makkabeus Júdás halála. »
Júdást, a Makkabeust eltemetik. »
4. JONATÁN, A ZSIDÓK VEZÉRE ÉS FŐPAPJA (KR. E. 160–142) »
Jonatán Tekoa pusztájában. »
A Jordán melletti ütközet. »
Bakchidesz erődöket épít. »
Betbasszi ostroma. »

1Amikor Demetriusz meghallotta, hogy Nikanor és csapatai elestek a harcban, másodszor is elküldte Júda földjére Bakchideszt és Alkimuszt, serege jobb szárnyával. 2Galilea felé tartottak, és ostrom alá vették az Arbela vidékén fekvő Mezalotot. Elfoglalták, és sok embert megöltek. »

10. fejezet

Alexander Balasz főpappá teszi Jonatánt. »
I. Demetriusz levele. »
Jonatán elutasítja Demetriusz ajánlatát. »
Alexander házassága Kleopátrával. Jonatán mint helytartó. »
II. Demetriusz. Jonatán legyőzi Apollóniusz helytartót. »

1A 160. esztendőben Antiochusz Epifanész fia, Alexander felvonult, és elfoglalta Ptolemaiszt. Bebocsátást nyert és királyként uralkodott. 2Amikor Demetriusz király meghallotta, nagy hadsereget vont össze és hadba vonult ellene. »

11. fejezet

VI. Ptolemeusz támogatja II. Demetriuszt, és Alexanderrel együtt meghal. »
Új kiváltságlevél. »
Jonatán II. Demetriusz ellen fordul. »

1Egyiptom királya hatalmas sereget összegyűjtött, oly töméntelent, mint a tenger partján a fövény, és ráadásul rengeteg hajót is. Csellel meg akarta szerezni Alexander birodalmát, hogy aztán a maga birodalmához csatolja. 2Ezért békét ígérve érkezett Szíriába. A városok megnyitották előtte kapuikat, és eléje mentek. Mert Alexander király elrendelte, hogy fogadják, hiszen az apósa volt. »

12. fejezet

Jonatán szövetséget köt Rómával és Spártával. »
Jonatán Cöle-Szíriában, Simon Filoteában. »
Jonatán építkezései. »
Jonatán ellenségei kezére kerül. »

1Amikor Jonatán alkalmasnak találta az időt, embereket keresett, elküldte őket Rómába, hogy a barátsági szerződést megerősítse és megújítsa velük. 2Spártába és más helyekre is küldött hasonló tartalmú leveleket. »

13. fejezet

Simon átveszi a vezetést. »
, »
Simon kiűzi Trifont Júdeából. »
Simon eltemeti Jonatánt. »
Simon II. Demetriusz mellé áll. »
Simon elfoglalja Gezert. »
Simon elfoglalja Jeruzsálem várát. »

1Simon hírét vette, hogy Trifon hatalmas sereget gyűjtött, és be akar nyomulni Júda földjére, és el akarja pusztítani. 2De látta, hogy a nép retteg és fél, ezért elment Jeruzsálembe, összegyűjtötte a népet »

14. fejezet

Simon dicsérete. »
A Spártával és Rómával kötött szövetség megújítása. »
Simon kitüntetése. »

1A 172. esztendőben Demetriusz király összegyűjtötte csapatait és Médiába vonult, hogy segítséget szerezzen magának a Trifon elleni harchoz. 2Amikor Perzsia és Média királya, Arszakesz meghallotta, hogy Demetriusz betört a területére, üzent egyik vezérének, hogy fogják el élve. »

15. fejezet

VII. Antiochusz elismeri Simon kiváltságait. »
Rómából visszatérnek a követek. »
VII. Antiochusz ellenségessé válik. »
Kendebeusz rátör Júdeára. »

1Demetriusz király fia, Antiochusz levelet küldött a tenger szigeteiről a zsidók papjának és fejedelmének, Simonnak és az egész népnek. 2Így szólt: „Antiochusz király üdvözletét küldi Simon főpapnak és fejedelemnek, meg a zsidók népének. »

16. fejezet

Simon fiai legyőzik Kendebeuszt. »
Simon halála. »

1Akkor Gezerből visszatért János és jelentette atyjának, mit tett Kendebeusz. 2Simon magához hívatta két legidősebb fiát, Júdást és Jánost és így szólt hozzájuk: „Magam is, testvéreim is, atyám egész háza kora ifjúságunktól mind a mai napig harcoltunk Izrael ellenségei ellen. Küzdelmeink oly eredményesek voltak, hogy Izrael ismételten szabad lett. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel