Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

A Leviták könyve »

1Az Úr hívta Mózest, és a megnyilatkozás sátorából ezt mondta neki: 2„Szólj Izrael fiaihoz és add tudtukra: Ha valaki közületek áldozatot mutat be az Úrnak, áldozatul hozhattok szarvasmarhát vagy juhot, kecskét. »

2. fejezet

Az ételáldozat. »

1Ha valaki ételáldozatot mutat be az Úrnak, adománya álljon lisztlángból, amelyre olajat önt és tömjént tesz. 2Hozza el Áron fiainak, a papoknak. Közülük az egyik tele marokkal vegyen a lisztlángból meg az olajból, s vegye hozzá az egész tömjént. A pap égesse el az oltáron emlékezetül, s az a megbékélés illatában elköltött étel lesz az Úr számára. »

3. fejezet

A közösségi áldozat. »

1Aki közösségi áldozatot mutat be, és szarvasmarhát ajánl fel, az hibátlan hímet vagy nőstényt áldozzon fel az Úrnak. 2Tegye kezét az állat fejére, és a megnyilatkozás sátorának bejárata előtt áldozza fel, s Áron fiai, a papok öntsék rá a vérét körös-körül az oltárra. »

4. fejezet

Az engesztelő áldozat. »
A) A főpap. »
B) Izrael közössége. »
C) Az elöljáró. »
D) A közember. »

1Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta: 2„Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Ha valaki nem szándékosan vét az Úr valamelyik parancsa ellen, és e tiltott tettek közül elköveti az egyiket (akkor ez a teendő): »

5. fejezet

Különféle engesztelések. »
Az egyszerű ember engesztelő áldozata. »
A jóvátételi áldozat. »
A PAP ÉS AZ ÉGŐÁLDOZATOK »

1Ha valaki ilyen esetekben vétkezik: Hallotta a kifejezett átkot és neki tanúskodnia kellett volna, mivel látta és tudta a dolgot, de semmit sem fed föl, ezért viseli bűne terhét. 2Vagy valaki megérint egy tisztátalan dolgot, bármi legyen is az: tisztátalan állat, tisztátalan háziállat vagy tisztátalan kisebb állat hullája, tudtán kívül maga is tisztátalan és vétkes lesz. »

6. fejezet

B) Az ételáldozat. »
C) A bűnért való áldozat. »
D) Jóvátételi áldozat. »

1Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta: 2„Ilyen utasítást adj Áronnak és fiainak: Az égőáldozat szertartása a következő (az az égőáldozat, amely egész éjjel az oltár parazsán van reggelig, és amelyet az oltár tüze megemészt): »

7. fejezet

A papok jogai. »
E) A közösségi áldozat. a) A dicsőítő ál- dozat. »
b) A fogadalmi vagy önkéntes áldozat. »
Általános előírások. »
A papoknak járó rész. »
Befejezés. »

1A jóvátételi áldozat szertartása ilyen: Ez nagyon szent dolog. 2Ott kell feláldozni az állatot, ahol az égőáldozatot bemutatják, és a pap öntse rá a vérét körös-körül az oltárra. »

8. fejezet

A fölkenés szertartása. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Vedd magadhoz Áront a fiaival együtt, továbbá a ruhákat, az olajat, a bűnért való áldozati bikát, a két kost és a kosár kovásztalan kenyeret. »

9. fejezet

A papok hivatalba lépése. »
A) A visszaélés súlyossága. »

1A nyolcadik napon Mózes összehívta Áront meg fiait és Izrael véneit. 2Áronnak ezt mondta: „Végy egy borjút bűnért való áldozatnak és egy kost égőáldozatnak. Mindkettő hibátlan legyen, és hozd az Úr színe elé. »

10. fejezet

B) A holttestek elvitele. »
C) A gyászra vonatkozó előírások. »
D) A bor használatának tilalma. »
E) A papok részesedése az áldozatból. »
F) A bűnért való áldozat külön szabálya. »

1Áron fiai, Nadab és Abihu vették füstölőjüket. Tüzet tettek bele és rá tömjént, s az Úr előtt szabálytalan tűzáldozatot mutattak be, amely nem volt előírva számukra. 2Az Úr színe elől láng csapott ki, és megégette őket, meg is haltak az Úr előtt. »

11. fejezet

A) A szárazföldi állatok. »
B) A vízi állatok. »
C) A madarak. »
D) A szárnyas rovarok. »
A tisztátalan állatok érintése. »
E) A szárazföldi állatok. »
A tisztátalanok érintése. »
Tanító célzatú gondolatok. »
Befejezés. »

1Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz: 2„Mondjátok meg Izrael fiainak: Nézzétek, az összes szárazföldi állatok közül ezeket ehetitek. »

12. fejezet

A szülő asszony tisztulása. »

1Az Úr azt mondta Mózesnek: 2„Hirdesd ki Izrael fiainak. Ha az asszony szül, és a gyermeke fiú, akkor hét napig tisztátalannak számít, mint ahogy tisztátalan havivérzése idején. »

13. fejezet

A) Duzzadás, kiütés, folt. »
B) Idült lepra. »
C) Kelevény. »
D) Gyulladás. »
E) A fejbőr betegsége. »
F) Kiütés. »
G) Kopaszság. »
A leprások viselkedése. »
A leprás ruha. »

1Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: 2„Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áronhoz, a főpaphoz, vagy valamelyik fiához, a paphoz. »

14. fejezet

A leprás megtisztulása. »
A leprás ház. »
A) A férfi. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„A leprásra megtisztulása napján ezt a törvényt kell alkalmazni: Vezessék a paphoz, »

15. fejezet

B) A nő. »
Befejezés. »

1Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz: 2„Mondjátok meg Izrael fiainak: Ha egy férfi teste magfolyásban szenved, ez a magfolyás tisztátalan. »

16. fejezet

Az engesztelés napja. »

1Az Úr így szólt Mózeshez Áron két fiának halála után, akik szabálytalan áldozatot mutattak be az Úrnak. 2Az Úr ezt közölte Mózessel: „Mondd meg testvérednek, Áronnak, hogy ne akármikor lépjen be a szentélybe a függöny mögé, a kiengesztelődés táblája elé, amely a szentség ládáján van, mert meghal, amikor megjelenek a felhőben a kiengesztelődés táblája fölött. »

17. fejezet

Az állatok levágása és feláldozása. »

1Az Úr ezt mondta Mózesnek: 2„Szólj Áronhoz és fiaihoz, Izrael minden fiához és mondd meg nekik: Ez az Úr szava, ezt parancsolja nektek: »

18. fejezet

A házasélet. »

1Az Úr azt mondta Mózesnek: 2„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek! »

19. fejezet

Erkölcsi és istentiszteleti előírások. »
BÜNTETÉSEK »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. »

20. fejezet

B) A család elleni bűnök. »
Kiegészítés a tiszta és tisztátalan dolgokhoz. »
Befejezés. »
A PAPOK SZENTSÉGE »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Mondd meg Izrael fiainak: Aki Izrael fiai közül vagy az Izraelben tartózkodó idegenek közül fiait Molochnak áldozza, az haljon meg. Az ország népe kövezze meg, »

21. fejezet

B) A főpap. »
C) A papság akadályai. »
A) A papok. »

1Az Úr azt mondta Mózesnek: „Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és közöld velük: Senki közületek ne tegye magát tisztátalanná övéinek holttestével, 2hacsak nem a legközelebbi rokona: anyja, apja, fia, lánya, testvére. »

22. fejezet

B) A világiak. »
C) Az áldozati állatok. »
D) Befejező buzdítás. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Mondd meg Áronnak és fiainak: Szentelődjenek meg Izrael fiainak szent áldozata által, és ne szentségtelenítsék meg szent nevemet; rám való tekintettel tartsák szentnek. Én vagyok az Úr. »

23. fejezet

Az ünnepek megszentelése. »
A) A szombat. »
B) A húsvét és a kovásztalan kenyerek ünnepe. »
C) Az első kéve. »
D) A hetek ünnepe. »
E) A hetedik hónap első napja. »
F) Az engesztelés napja. »
G) A sátoros ünnep. »
Befejezés. »
Kiegészítések a sátoros ünnephez. »
A) Az örök tűz. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: (Az Úr ünnepei, amelyeket szent ünnepi összejövetellel kell megülnötök.) Ezek az én ünnepnapjaim: »

24. fejezet

B) Az aranyasztalra tett kenyerek. »
A káromlás és a megtorlás törvénye. »
A) szombatév. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, hozzanak nekem tiszta olajat a mécsesekbe, hogy állandó lángot adjanak.” »

25. fejezet

B) A jubileum éve. »
Isteni jótállás. »
A KIVÁLASZTOTTSÁG KÖVETKEZMÉNYEI »
B) Kölcsön és felszabadítás. »

1Az Úr a Sínai-hegyen ezt mondta Mózesnek: 2„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Ha majd elérkeztek arra a földre, amelyet adok nektek, a föld tartson szombatot az Úrnak. »

26. fejezet

Összefoglalás, befejezés. »
Áldás. »
Átok. »
A) Személyek. »

1Ne csináljatok magatoknak bálványokat, ne állítsatok se szobrokat, se emlékoszlopokat, ne emeljetek országotokban jelképes köveket, hogy hódoljatok előttük, mivel én, az Úr vagyok a ti Istenetek. 2Tartsátok meg szombatjaimat, tiszteljétek szentélyemet. Én vagyok az Úr. »

27. fejezet

B) Állatok. »
C) Ház. »
D) Szántóföld. »
A VISSZAVÁLTÁS SZABÁLYAI »
B) A véglegesen felajánlott dolgok. »
C) Tized. »

1Az Úr ezt mondta Mózesnek: 2„Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Ha valaki teljesíteni akarja fogadalmát, amelyet egy személy értékéig tett az Úrnak, »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel