Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés. »
Ozeás házassága és gyermekei. »

1Az Úr szózatot intézett Ozeáshoz, Beeri fiához, Uzija, Jotam, Acház és Hiszkija júdeai királyok idejében, s Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának idejében. 2Amikor az Úr szólni kezdett, ezt mondta az Úr Ozeásnak: „Menj, végy feleségül egy parázna asszonyt, és legyenek paráznától fogant gyermekeid; mert parázna módon elhagyta az ország az Urat.” »

2. fejezet

A jövő távlatai »
Isten és hűtlen jegyese »

1Izrael fiainak száma oly nagy lesz, mint a tenger partján a fövényé, amelyet sem mérni, sem megszámlálni nem lehet. Ahelyett, hogy „Nem népem” volna a nevük, az élő Isten fiainak nevezik majd őket. 2Júda fiai és Izrael fiai egybegyűlnek, egy fejedelmet választanak, s nem férnek el többé a földjükön, mert nagy nap lesz Jiszreel napja. »

3. fejezet

Ozeás újra magához veszi a hűtlen asszonyt. »

1Az Úr később így szólt hozzám: „Menj el újra és szeress egy olyan asszonyt, akinek szeretője van és házasságtörő; úgy, ahogy az Úr szereti Izrael fiait, noha más istenekben bizakodnak, és szeretik a mazsolás kalácsot.” 2Meg is szereztem magamnak tizenöt ezüstért és másfél mérő árpáért. »

4. fejezet

Teljes romlás »
A papok ellen »
Izrael istentisztelete bálványimádás »
Figyelmeztetés Júdának »
Izrael, mint az engedetlen igástehén »

1Figyeljetek az Úr szavára, Izrael fiai, mert perbe száll az Úr az ország lakóival. 2Nincsen az országban hűség és szeretet, s az Urat sem ismerik többé. Mindenütt csak átok és hazugság, gyilkosság és lopás, házasságtörés és erőszak, szüntelen vérontás. »

5. fejezet

A papok, a vezetők és a király a népet romlásba döntik »
Testvérháború »
Fölösleges szövetkezni az idegenekkel »
Az Úr elhagyja népét »

1Halljátok, papok, figyelj, Izrael háza; hallgass ide, királyi ház, mind, akik a jogrend őrei vagytok! Kelepcévé lettetek Micpában, kifeszített hálóvá fenn a Táboron. 2Mélyre süllyedtek gonoszságukban, ezért megbüntetem őket. »

6. fejezet

Izrael régi és jelenlegi bűnei »

1„Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, ő tépett meg, ő is gyógyít meg minket; ő vert meg, ő köti be sebeinket. 2Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt éljünk. »

7. fejezet

Összeesküvők uralma »
Az idegenek segítségének keresése vesztét okozza Izraelnek »
Izrael hálátlansága és bűnhődése »

1Amikor Izraelt gyógyítani akartam, előtűnt Efraim vétke és Szamaria gonoszsága: hazugsággal vétkeznek, betör a fosztogató, kinn meg rablók járnak. 2Mégsem mondják szívükben, hogy minden gonoszságukra emlékezem; tetteik körbezárják őket, ott vannak színem előtt. »

8. fejezet

Vészkiáltás. »
Anarchia, bálványimádás »
Izrael vesztébe rohan, amikor idegenekhez folyamodik »
A lélektelen istentiszteletek ellen »
A pazarló építkezések ellen »

1Állj készen a trombitával! Úgy tör a baj az Úr házára, mint a sas: mert megszegték szövetségemet, fellázadtak törvényem ellen. 2Mégis hozzám kiáltanak: „Ismerünk téged, Izrael Istene!” »

9. fejezet

A fogság szenvedései. »
A prófétát üldözik tanítása miatt »
A Baal-Peorban elkövetett bűn büntetése »
A Gilgalban elkövetett bűn büntetése »

1Ne örülj, Izrael, ne vigadj, mint a nemzetek. Mert hűtlen lettél Istenedhez, jobban szeretted a paráznaság díját a gabonaszérűn. 2Szérű, sajtó nem táplálja, s az újbor megcsalja őket. »

10. fejezet

A bálványok elpusztítása »
Gibea ellen »
Fenyegetés, felhívás a bűnbánatra »
Nincs menekvés »

1Dús szőlő volt Izrael, bőséges termést hozott; de minél több volt a gyümölcse, annál több oltárt emelt; minél gazdagabb lett földje, annál több bálványoszlopot állított benne. 2Kétszínű a szívük, de most megbűnhődnek; az Úr feldúlja oltáraikat, elpusztítja oszlopaikat. »

11. fejezet

Az Úr számon kéri a nép szeretetlenségét »
Isten megbocsátó szeretete »
Visszatérés a fogságból »

1Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg a fiamat. 2De minél jobban hívtam őket, annál inkább eltávolodtak tőlem: Baáloknak áldoztak, bálványoknak gyújtottak jó illatot. »

12. fejezet

Izrael vallási és politikai romlottsága »
Jákob ellen »
Izrael kapzsisága és bűnhődése »
A megbocsátás reménye »
Újabb fenyegetések »
Jákob és Efraim ellen »

1Efraim hazugsággal vesz körül, Izrael háza meg hamissággal. [De Júda még ismeri az Istent, és a Szent népének nevezik.] 2Efraim szelet terel, egész nap a keleti szél után fut. Bővelkedik a hazugságban és erőszakban, szövetségre lép Asszíriával, olajat szállít Egyiptomnak. »

13. fejezet

A bálványimádás büntetése »
A hálátlanság büntetése »
A királyság pusztulása »
A pusztulás elkerülhetetlen »

1Amikor Efraim szólt, félelem támadt; nagy tekintélye volt Izraelben, de vétkezett Baállal, és elpusztult. 2S még mindig tovább vétkeznek: öntött szobrot készítenek maguknak ezüstjükből a bálványok mintájára – kézművesek alkotása! Így szólnak hozzájuk: „Áldozzatok nekik!” Borjakat csókolgatnak az emberek. »

14. fejezet

Izrael őszinte megtérése »
Végső intelem »

1Bűnhődni fog Szamária, mert fellázadt az Isten ellen. Kard élén hullnak el, csecsemőiket földhöz vágják, s felhasítják a várandós anyákat. 2Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el! »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel