Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

I. AZ EGYIPTOMBÓL VALÓ SZABADULÁS »
Az elnyomatás kezdete. »

1Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba: 2Ruben, Simeon, Lévi és Júda, »

2. fejezet

Mózes születése. »
Mózes Midián pusztájába menekül. »
MÓZES MEGHÍVÁSA »

1Egy Lévi törzséből való férfi elment, és feleséget vett saját nemzetségéből. 2Ez fogant és fiút szült. Látta, hogy milyen szép, ezért három hónapon át titkolta. »

3. fejezet

Az égő csipkebokor. »
Mózes küldetése. »
Isten nevének kinyilvánítása. »
Utasítások Mózesnek. »
Az egyiptomiak kifosztása. »

1Mózes apósának, Jetrónak, Midián papjának a juhait őrizte. Egyszer messzire behajtotta a juhokat a pusztába, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. 2Itt megjelent neki az Úr angyala a tűz lángjában, egy égő csipkebokorban. Mikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el. »

4. fejezet

A Mózesnek adott csodajelek. »
Áron Mózes tolmácsa. »
Mózes visszatérése Egyiptomba. »
Mózes fiának körülmetélése. »
Találkozás Áronnal. »

1Mózes újra megjegyezte: „De ha nem hisznek nekem és nem hallgatnak rám, hanem azt mondják: Az Úr nem jelent meg neked.” 2Erre az Úr megkérdezte: „Mi van a kezedben?” „Bot” – felelte. »

5. fejezet

Első találkozás a fáraóval. »
A munkafelügyelőnek adott utasítás. »
A héber munkavezetők panasza. »
A nép szemrehányása, Mózes imája. »

1Ezután Mózes és Áron elmentek, és így szóltak a fáraóhoz: „Ezt üzeni Jahve, Izrael Istene: Engedd, hadd vonuljon ki népem, hogy a pusztában ünnepet rendezzen nekem.” 2A fáraó így felelt: „Kicsoda Jahve, hogy engedelmeskedjem neki és elengedjem Izraelt? Nem ismerem Jahvét, és Izraelt sem engedem el.” »

6. fejezet

Mózes küldetésének újabb leírása. »
Mózes és Áron családfája. »
A meghívás történetének folytatása. »

1Az Úr így válaszolt Mózesnek: „Majd meglátod, mit teszek a fáraóval. Erős kéz kényszerítésére el fogja őket engedni. Sőt, erős kéz kényszerítésére maga fogja őket kiutasítani földjéről.” 2Az Úr szózatot intézett Mózeshez és ezt mondta neki: „Én vagyok Jahve, »

7. fejezet

A bot és a kígyó. »
Az 1. csapás: a víz vérré változik. »
A 2. csapás: a békák. »

1Az Úr megnyugtatta Mózest: „Nézd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mint egy isten, és testvéred, Áron lesz a prófétád. 2Neki mondj el mindent, amit veled közlök, s testvéred, Áron továbbítsa a fáraónak, hogy így elengedje Izrael fiait országából. »

8. fejezet

A 3. csapás: a szúnyogok. »
A 4. csapás: a bögölyök. »

1Az Úr így folytatta Mózesnek: „Parancsold meg Áronnak: nyújtsd ki kezedet a bottal a folyók, a csatornák, és a mocsarak fölé, hogy békák lepjék el Egyiptomot.” 2Áron kinyújtotta karját Egyiptom vizei fölé, erre előjöttek a békák és elborították Egyiptom földjét. »

9. fejezet

Az 5. csapás: a dögvész. »
A 6. csapás: a fekély. »
A 7. csapás: a jégeső. »

1Ezután az Úr így szólt Mózeshez: „Menj a fáraóhoz és mondd meg neki: ezt üzeni az Úr, a héberek Istene: engedd szabadon népemet, hogy áldozatot mutasson be nekem. 2Ha nem engeded el, hanem továbbra is fogva tartod, »

10. fejezet

A 8. csapás: a sáskajárás. »
A 9. csapás: a sötétség. »

1Ezért az Úr így szólt Mózeshez: „Menj a fáraóhoz. Én magam keményítettem meg a fáraónak és szolgáinak a szívét, hogy ezeket a csodajeleket véghezvigyem közöttük. 2Elbeszélheted majd gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek, hogy mit tettem az egyiptomiakkal, milyen csodákat vittem végbe közöttük, így megtudhatjátok, hogy én vagyok az Úr.” »

11. fejezet

Az elsőszülöttek megfenyegetése. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: „Még egy csapást hozok a fáraóra és az egyiptomiakra, akkor majd elbocsát benneteket, sőt, maga fog elűzni. 2Szólítsd fel tehát sürgősen a népet: a férfiak és a nők kérjenek szomszédaiktól és szomszédasszonyaiktól ezüst­ és aranydolgokat.” »

12. fejezet

A húsvéti bárány. »
A kovásztalan kenyér ünnepe. »
A húsvétra vonatkozó előírások. »
A 10. csapás: az elsőszülöttek halála. »
Az egyiptomiak kifosztása. »
Izrael elindulása. »
A húsvéti bárányra vonatkozó előírások. »

1Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: 2„Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja. »

13. fejezet

Az elsőszülöttség. »
A kovásztalan kenyér. »
Az elsőszülöttek. »
4. ÁTKELÉS A SÁS-TENGEREN »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Szentelj nekem minden elsőszülöttet. Ami Izraelben anyja méhét megnyitja – akár ember, akár állat –, az mind az enyém.” »

14. fejezet

Etamtól a Sás-tengerig. »
Az egyiptomiak üldözik Izraelt. »
Átvonulás a Sás-tengeren. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, hogy forduljanak vissza és Pi-Hachirot előtt, Migdol és a tenger között verjenek tábort. Baal-Cefonnal szemben legyen a táborotok a tenger partján. »

15. fejezet

Győzelmi ének. »
Mara. »

1Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak: Magasztalom az Urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette. 2Az Úr az erősségem és menedékem, ő lett a szabadítóm. Ő az én Istenem, őt dicsőítem. Ő az atyáim Istene, őt magasztalom. »

17. fejezet

A sziklából fakasztott víz. »
Harc Amalekkel. »

1Ezután Izrael fiainak egész közössége az Úr útmutatása szerint Szin pusztájában táborról táborra haladt tovább, majd Refidimnél álltak meg. Itt nem volt ivóvíz a nép számára. 2A nép nekitámadt Mózesnek és így szólt: „Adj nekünk ivóvizet.” Mózes ezt válaszolta: „Miért támadtok engem? Miért kísértitek az Urat?” »

18. fejezet

Jetró és Mózes találkozása. »
Bírák kinevezése. »

1Jetró, a midiániták papja, Mózes apósa értesült mindarról, amit az Úr Mózessel és Izrael népével tett, amikor az Úr Izrael fiait kivezette Egyiptomból. 2Jetró, Mózes apósa, vette Cipporát, Mózes feleségét, akit az hazaküldött, »

19. fejezet

1. A SZÖVETSÉG ÉS A TÍZPARANCSOLAT »
A szövetség megígérése. »
A szövetség előkészítése. »
Isten megjelenése. »

1Az Egyiptomból való kivonulás után három hónapra ugyanazon a napon érkeztek meg a Sínai pusztába. 2Refidimből indultak el, a Sínai pusztába érkeztek, és a pusztaságon táboroztak le. Az izraeliták táborukat a heggyel szemben ütötték fel. »

20. fejezet

A tízparancsolat. »
2. A SZÖVETSÉG KÖNYVE »

1Az Úr ezeket jelentette ki: 2„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. »

21. fejezet

A rabszolgákra vonatkozó törvény. »
Emberölés. »
Testi sértés. »
Állatlopás. »

1Terjeszd eléjük ezeket az utasításokat. 2Ha héber rabszolgát vásárolsz, hat évig szolgáljon neked. A hetedik évben el kell bocsátanod. Váltságdíj nélkül váljék szabaddá. »

22. fejezet

Kártérítéssel járó vétségek. »
Nemi erőszak. »
Erkölcsi és vallási törvények. »
A zsenge és az elsőszülött. »

1Ha a tolvajt tetten érik, amikor áttöri a falat, és úgy megütik, hogy belehal, a vérét nem kell megtorolni. 2De ha már napkelte után történt, akkor a tolvaj vérét meg kell torolni. Annak viszont teljes kárpótlást kell fizetnie. Ha nincs miből megtennie, őt magát kell eladni és úgy kifizetni, amit ellopott. »

23. fejezet

Az igazságosság, az ellenség iránti kötelesség. »
A szombatév és a szombat. »
Izrael ünnepei. »
Utasítás Kánaán elfoglalására. »

1Ne tégy hamis vallomást. Hamis tanúskodással ne segítsd azt, akinek nincs igaza. 2Ne kövesd a többséget a gonoszságban, és a perben ne csatlakozzál a többség vallomásához, úgyhogy eltérsz az igazságtól. »

24. fejezet

3. A SZÖVETSÉG MEGKÖTÉSE »
Mózes a hegyen. »

1Így szólt Mózeshez: „Menj fel az Úrhoz: te és Áron, továbbá Nadab és Abihu, meg hetvenen Izrael vénei közül. De már messze le kell borulnotok. 2Csak Mózes járulhat az Úr elé, a többiek nem mehetnek közelebb. A nép nem mehet fel velük.” »

25. fejezet

Adakozás a szentélyre. »
A sátor felszerelése és a láda. »
A kitett kenyerek asztala. »
A mécstartó. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: „Parancsold meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek adományokat. 2Mindenkitől fogadjátok el, aki önként adja. »

26. fejezet

A hajlék, a függönyök és a takarók. »
A faváz. »
A függöny. »

1A hajlékot tíz vég sodrott szálú lenvászonból, kék és vörös bíborból és karmazsinból készítsd el. A végekbe kerubok legyenek beleszőve. 2Egy vég vászon hossza huszonnyolc könyök, a szélessége négy könyök, s mindegyik végnek ugyanaz legyen a nagysága. »

27. fejezet

Az égőáldozat oltára. »
Az udvar. »
A mécsekbe való olaj. »

1Készíts egy oltárt akácfából, a hossza legyen öt könyök, a szélessége is öt könyök. Az oltár legyen négyszögletű és három könyök magas. 2A négy sarkára csinálj szarvakat, amelyek belőle jönnek ki, s utána az egészet vond be rézzel. »

28. fejezet

A papok öltözete. »
Az efod. »
A melltáska. »
A felső köntös. »
A fejdísz. »
A papok öltözete. »

1Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai. 2Áronnak, a bátyádnak csinálj szent ruhákat dicsőségül és ékességül. »

29. fejezet

Áronnak és fiainak fölszentelése: előkészület. »
A beöltözés és fölkenés. »
Az áldozat. »
A papok beiktatása. »
A szent lakoma. »
Az égőáldozat oltárának felszentelése. »
A napi égőáldozat. »

1A következő módon kell eljárnod, amikor Áront és fiait fölkened, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Végy egy fiatal bikát és két hibátlan kost, 2kovásztalan kenyeret és kovásztalan, olajjal meghintett kalácsot, valamint kovásztalan, olajjal meghintett lepényt. Ezeket lisztlángból készítsd el. »

30. fejezet

Az illatáldozat oltára. »
A fejadó. »
A medence. »
A fölkenéshez használt olaj. »
Az illatszer. »

1Csinálj egy oltárt, hogy azon illatozzék a tömjén. Akácfából készítsd el. 2Hossza egy könyök, szélessége is egy könyök, négyszögletes és két könyök magas legyen. Szarvai legyenek vele egy darabból. »

31. fejezet

A szentély elkészítői. »
A szombati nyugalom. »
A törvény tábláinak átadása. »

1Az Úr ezt mondta még Mózesnek: 2„Nézd, én név szerint meghívtam Becaleelt, Uri fiát, Hur unokáját, Júda törzséből, »

32. fejezet

5. IZRAEL HŰTLENSÉGE ÉS A SZÖVETSÉG MEGÚJÍTÁSA »
Az Úr tájékoztatja Mózest. »
Mózes imája. »
Mózes összetöri a törvény tábláit. »
A leviták buzgósága. »
Mózes újabb könyörgése. »

1A nép látta, hogy Mózes késik lejönni a hegyről, azért összegyűlt Áron körül és követelőzött: „Készíts nekünk isteneket, akik előttünk járnak. Nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki kihozott bennünket Egyiptomból.” 2Áron így válaszolt: „Szedjétek le az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléről és hozzátok ide.” »

33. fejezet

Parancs a továbbvonulásra. »
A sátor. »
Mózes imája. »
Mózes a hegyen. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: „Indulj el, te és a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból, és vonulj arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak így ígértem meg esküvel: utódaidnak adom. 2Elküldöm előtted angyalomat és elűzöm előled a kánaániakat, az amoritákat, a hettitákat, a perizitákat, a hivvitákat és a jebuzitákat. »

34. fejezet

A szövetség megújítása, a törvény táblái. »
Isten megjelenése. Segítségül hívta az Úr nevét. »
A szövetség. »
Mózes lejön a hegyről. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: „Faragj ki magadnak két olyan kőtáblát, mint az elsők voltak. Jöjj fel hozzám a hegyre és ráírom a táblákra azokat a szavakat, amelyek rajta voltak az elsőkön, amelyeket összetörtél. 2Holnap reggel légy készen, hogy hajnalban feljöhess a Sínai-hegyre, és ott a hegy csúcsán elém járulj. »

35. fejezet

A szombat törvénye. »
Az anyag összegyűjtése. »
A szentély készítői. »

1Mózes összegyűjtötte Izrael fiainak egész közösségét, és így szólt hozzájuk: „Az Úr meghagyta, hogy ezt tegyük: 2hat napon át dolgozhatunk, a hetedik nap azonban legyen szent, legyen ünnepnap, a teljes nyugalom napja, legyen az Úrnak szentelve. Aki ezen a napon dolgozik, halállal kell büntetni. »

36. fejezet

A gyűjtés befejezése. »
A hajlék. »
A faváz. »
A függöny. »

1Becaleelnek és Oholiábnak, továbbá a többi hozzáértő embernek – akiknek az Úr érzéket és ügyességet adott a szentélyhez szükséges minden munka elvégzésére –, nekik tehát az a feladatuk, hogy mindent úgy készítsenek el, ahogy az Úr parancsolta.” 2Mózes ezután hívta Becaleelt, Oholiábot és a többi hozzáértő embert, akiknek az Úr művészi tehetséget adott, s akiket a szívük arra indított, hogy hozzálássanak a munkához. »

37. fejezet

A láda. »
A kitett kenyerek asztala. »
A mécstartó. »
Az illatáldozat oltára. »

1Becaleel elkészítette a ládát is akácfából. Hossza két és fél könyök, szélessége másfél könyök és a magassága másfél könyök volt. 2Kívül és belül bevonta tiszta arannyal és körös-körül aranypártázatot illesztett rá. »

38. fejezet

Az égőáldozat oltára. »
A medence. »
Az udvar elkészítése. »
A fémek értéke. »

1Utána az égőáldozat oltárát készítette el akácfából: hossza öt könyök, szélessége öt könyök, négyszögletes, magassága három könyök. 2Négy sarkára állította a négy szarvat és a szarvak vele egy darabból voltak. Utána bevonta bronzzal. »

39. fejezet

A főpap ruhái. »
Az efod. »
A melltáska. »
A felső köntös. »
A papok ruhái. »
A diadém. »
A munka átadása. »

1A szentélyben való szolgálathoz a díszes ruhákat kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálták. Elkészítették a ruhákat Áron számára, ahogy az Úr Mózes által megparancsolta. 2Az efodot aranyból, kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálta. »

40. fejezet

A szentély felállítása és felszentelése. »
Az isteni rendelkezés végrehajtása. »
Az Úr birtokba veszi a szentélyt. »
A felhő vezeti Izrael fiait. »

1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Az első hónap első napján állítsd fel a találkozás sátorának hajlékát, »

16. fejezet

1Elindultak Elimből, és az Egyiptomból való kivonulásuk utáni második hónap 15. napján Izrael egész közössége Szin pusztájába érkezett, amely Elim és a Sínai-hegy között terül el. 2Itt a pusztában az izraeliták egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel